11.2.1.3.2 Neural Radiance Fields, NeRF, Analysis and Use

Chapter Contents (Back)
Rendering. Neural Radiance Fields. NeRF.
See also Light Source Direction Computations, Illumination Information, Illuminant.

Mildenhall, B.[Ben], Srinivasan, P.P.[Pratul P.], Tancik, M.[Matthew], Barron, J.T.[Jonathan T.], Ramamoorthi, R.[Ravi], Ng, R.[Ren],
NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis,
CACM(65), No. 1, January 2022, pp. 99-106.
DOI Link 2112
BibRef
Earlier: ECCV20(I:405-421).
Springer DOI 2011
Award, ECCV, HM. Synthesizing complex scenes BibRef

Verbin, D.[Dor], Hedman, P.[Peter], Mildenhall, B.[Ben], Zickler, T.[Todd], Barron, J.T.[Jonathan T.], Srinivasan, P.P.[Pratul P.],
Ref-NeRF: Structured View-Dependent Appearance for Neural Radiance Fields,
CVPR22(5481-5490)
IEEE DOI 2210
Graphics, Multilayer perceptrons, Reflection, Sensors, Pattern recognition, 3D from multi-view and sensors, Vision + graphics BibRef

Barron, J.T.[Jonathan T.], Mildenhall, B.[Ben], Verbin, D.[Dor], Srinivasan, P.P.[Pratul P.], Hedman, P.[Peter],
Mip-NeRF 360: Unbounded Anti-Aliased Neural Radiance Fields,
CVPR22(5460-5469)
IEEE DOI 2210
Nonlinear distortion, Machine learning, Cameras, Rendering (computer graphics), Sensors, Machine learning BibRef

Niemeyer, M.[Michael], Barron, J.T.[Jonathan T.], Mildenhall, B.[Ben], Sajjadi, M.S.M.[Mehdi S. M.], Geiger, A.[Andreas], Radwan, N.[Noha],
RegNeRF: Regularizing Neural Radiance Fields for View Synthesis from Sparse Inputs,
CVPR22(5470-5480)
IEEE DOI 2210
Geometry, Training, Solid modeling, Annealing, Computational modeling, Rendering (computer graphics), 3D from multi-view and sensors BibRef

Roessle, B.[Barbara], Barron, J.T.[Jonathan T.], Mildenhall, B.[Ben], Srinivasan, P.P.[Pratul P.], Nie▀ner, M.[Matthias],
Dense Depth Priors for Neural Radiance Fields from Sparse Input Views,
CVPR22(12882-12891)
IEEE DOI 2210
Image quality, Uncertainty, Structure from motion, Rendering (computer graphics), Cameras, Pattern recognition, Vision + graphics BibRef

Hedman, P.[Peter], Srinivasan, P.P.[Pratul P.], Mildenhall, B.[Ben], Barron, J.T.[Jonathan T.], Debevec, P.[Paul],
Baking Neural Radiance Fields for Real-Time View Synthesis,
ICCV21(5855-5864)
IEEE DOI 2203
Graphics, Portable computers, Octrees, Graphics processing units, Streaming media, Multilayer perceptrons, Stereo, Image and video synthesis BibRef


Zhang, M.T.[Ming-Tong], Zheng, S.H.[Shu-Hong], Bao, Z.P.[Zhi-Peng], Hebert, M.[Martial], Wang, Y.X.[Yu-Xiong],
Beyond RGB: Scene-Property Synthesis with Neural Radiance Fields,
WACV23(795-805)
IEEE DOI 2302
Geometry, Visualization, Computational modeling, Semantic segmentation, Semantics, Rendering (computer graphics), visual reasoning BibRef

Wang, Z.[Zian], Chen, W.Z.[Wen-Zheng], Acuna, D.[David], Kautz, J.[Jan], Fidler, S.[Sanja],
Neural Light Field Estimation for Street Scenes with Differentiable Virtual Object Insertion,
ECCV22(II:380-397).
Springer DOI 2211
BibRef

Jiang, W.[Wei], Yi, K.M.[Kwang Moo], Samei, G.[Golnoosh], Tuzel, O.[Oncel], Ranjan, A.[Anurag],
NeuMan: Neural Human Radiance Field from a Single Video,
ECCV22(XXXII:402-418).
Springer DOI 2211
BibRef

Jun-Seong, K.[Kim], Yu-Ji, K.[Kim], Ye-Bin, M.[Moon], Oh, T.H.[Tae-Hyun],
HDR-Plenoxels: Self-Calibrating High Dynamic Range Radiance Fields,
ECCV22(XXXII:384-401).
Springer DOI 2211
BibRef

Wang, Y.X.[Yun-Xiao], Li, Y.J.[Yan-Jie], Liu, P.D.[Pei-Dong], Dai, T.[Tao], Xia, S.T.[Shu-Tao],
NeXT: Towards High Quality Neural Radiance Fields via Multi-skip Transformer,
ECCV22(XXXII:69-86).
Springer DOI 2211
BibRef

Mirzaei, A.[Ashkan], Kant, Y.[Yash], Kelly, J.[Jonathan], Gilitschenski, I.[Igor],
LaTeRF: Label and Text Driven Object Radiance Fields,
ECCV22(III:20-36).
Springer DOI 2211
BibRef

Kaneko, T.[Takuhiro],
AR-NeRF: Unsupervised Learning of Depth and Defocus Effects from Natural Images with Aperture Rendering Neural Radiance Fields,
CVPR22(18366-18376)
IEEE DOI 2210
BibRef
Earlier:
Unsupervised Learning of Depth and Depth-of-Field Effect from Natural Images with Aperture Rendering Generative Adversarial Networks,
CVPR21(15674-15683)
IEEE DOI 2111
Training, Representation learning, Face recognition, Apertures, Ray tracing, Data collection, 3D from single images. Shape, Computational modeling, Rendering (computer graphics) BibRef

Rebain, D.[Daniel], Matthews, M.[Mark], Yi, K.M.[Kwang Moo], Lagun, D.[Dmitry], Tagliasacchi, A.[Andrea],
LOLNeRF: Learn from One Look,
CVPR22(1548-1557)
IEEE DOI 2210
Training, Geometry, Solid modeling, Costs, Shape, Data models, 3D from single images, Face and gestures, Vision+graphics BibRef

Zhao, F.Q.[Fu-Qiang], Yang, W.[Wei], Zhang, J.[Jiakai], Lin, P.[Pei], Zhang, Y.[Yingliang], Yu, J.Y.[Jing-Yi], Xu, L.[Lan],
HumanNeRF: Efficiently Generated Human Radiance Field from Sparse Inputs,
CVPR22(7733-7743)
IEEE DOI 2210
Training, Telepresence, Dynamics, Entertainment industry, Rendering (computer graphics), Cameras, Pose estimation and tracking BibRef

Chen, A.[Anpei], Xu, Z.X.[Ze-Xiang], Geiger, A.[Andreas], Yu, J.Y.[Jing-Yi], Su, H.[Hao],
TensoRF: Tensorial Radiance Fields,
ECCV22(XXXII:333-350).
Springer DOI 2211
BibRef

Shen, J.X.[Jian-Xiong], Agudo, A.[Antonio], Moreno-Noguer, F.[Francesc], Ruiz, A.[Adria],
Conditional-Flow NeRF: Accurate 3D Modelling with Reliable Uncertainty Quantification,
ECCV22(III:540-557).
Springer DOI 2211
BibRef

Xiangli, Y.[Yuanbo], Xu, L.[Linning], Pan, X.G.[Xin-Gang], Zhao, N.X.[Nan-Xuan], Rao, A.[Anyi], Theobalt, C.[Christian], Dai, B.[Bo], Lin, D.[Dahua],
BungeeNeRF: Progressive Neural Radiance Field for Extreme Multi-scale Scene Rendering,
ECCV22(XXXII:106-122).
Springer DOI 2211
BibRef

Zhuang, Y.[Yiyu], Zhu, H.[Hao], Sun, X.[Xusen], Cao, X.[Xun],
MoFaNeRF: Morphable Facial Neural Radiance Field,
ECCV22(III:268-285).
Springer DOI 2211
BibRef

Zhang, K.[Kai], Kolkin, N.[Nick], Bi, S.[Sai], Luan, F.[Fujun], Xu, Z.X.[Ze-Xiang], Shechtman, E.[Eli], Snavely, N.[Noah],
ARF: Artistic Radiance Fields,
ECCV22(XXXI:717-733).
Springer DOI 2211
BibRef

Xu, T.[Tianhan], Harada, T.[Tatsuya],
Deforming Radiance Fields with Cages,
ECCV22(XXXIII:159-175).
Springer DOI 2211
BibRef

Chng, S.F.[Shin-Fang], Ramasinghe, S.[Sameera], Sherrah, J.[Jamie], Lucey, S.[Simon],
Gaussian Activated Neural Radiance Fields for High Fidelity Reconstruction and Pose Estimation,
ECCV22(XXXIII:264-280).
Springer DOI 2211
BibRef

Zhang, J.[Jian], Huang, J.C.[Jin-Chi], Cai, B.[Bowen], Fu, H.[Huan], Gong, M.M.[Ming-Ming], Wang, C.[Chaohui], Wang, J.M.[Jia-Ming], Luo, H.C.[Hong-Chen], Jia, R.F.[Rong-Fei], Zhao, B.Q.[Bin-Qiang], Tang, X.[Xing],
Digging into Radiance Grid for Real-Time View Synthesis with Detail Preservation,
ECCV22(XV:724-740).
Springer DOI 2211
BibRef

Kurz, A.[Andreas], Neff, T.[Thomas], Lv, Z.Y.[Zhao-Yang], Zollh÷fer, M.[Michael], Steinberger, M.[Markus],
AdaNeRF: Adaptive Sampling for Real-Time Rendering of Neural Radiance Fields,
ECCV22(XVII:254-270).
Springer DOI 2211
BibRef

Chen, D.[Di], Liu, Y.[Yu], Huang, L.[Lianghua], Wang, B.[Bin], Pan, P.[Pan],
GeoAug: Data Augmentation for Few-Shot NeRF with Geometry Constraints,
ECCV22(XVII:322-337).
Springer DOI 2211
BibRef

Chen, Y.D.[Yue-Dong], Wu, Q.Y.[Qian-Yi], Zheng, C.X.[Chuan-Xia], Cham, T.J.[Tat-Jen], Cai, J.F.[Jian-Fei],
Sem2NeRF: Converting Single-View Semantic Masks to Neural Radiance Fields,
ECCV22(XIV:730-748).
Springer DOI 2211
BibRef

Xu, D.[Dejia], Jiang, Y.F.[Yi-Fan], Wang, P.H.[Pei-Hao], Fan, Z.W.[Zhi-Wen], Shi, H.[Humphrey], Wang, Z.Y.[Zhang-Yang],
SinNeRF: Training Neural Radiance Fields on Complex Scenes from a Single Image,
ECCV22(XXII:736-753).
Springer DOI 2211
BibRef

Chen, M.[Mingfei], Zhang, J.F.[Jian-Feng], Xu, X.Y.[Xiang-Yu], Liu, L.J.[Li-Juan], Cai, Y.J.[Yu-Jun], Feng, J.S.[Jia-Shi], Yan, S.C.[Shui-Cheng],
Geometry-Guided Progressive NeRF for Generalizable and Efficient Neural Human Rendering,
ECCV22(XXIII:222-239).
Springer DOI 2211
BibRef

Ge, Y.H.[Yun-Hao], Behl, H.[Harkirat], Xu, J.[Jiashu], Gunasekar, S.[Suriya], Joshi, N.[Neel], Song, Y.[Yale], Wang, X.[Xin], Itti, L.[Laurent], Vineet, V.[Vibhav],
Neural-Sim: Learning to Generate Training Data with NeRF,
ECCV22(XXIII:477-493).
Springer DOI 2211
BibRef

Pan, X.[Xuran], Lai, Z.[Zihang], Song, S.[Shiji], Huang, G.[Gao],
ActiveNeRF: Learning Where to See with Uncertainty Estimation,
ECCV22(XXXIII:230-246).
Springer DOI 2211
BibRef

Fujitomi, T.[Taku], Sakurada, K.[Ken], Hamaguchi, R.[Ryuhei], Shishido, H.[Hidehiko], Onishi, M.[Masaki], Kameda, Y.[Yoshinari],
LB-NERF: Light Bending Neural Radiance Fields for Transparent Medium,
ICIP22(2142-2146)
IEEE DOI 2211
Learning systems, Image color analysis, Refractive index, Bending, Rendering (computer graphics), Cameras, transparent medium, volume rendering BibRef

Wang, L.[Liao], Zhang, J.[Jiakai], Liu, X.H.[Xin-Hang], Zhao, F.Q.[Fu-Qiang], Zhang, Y.[Yanshun], Zhang, Y.L.[Ying-Liang], Wu, M.[Minve], Yu, J.Y.[Jing-Yi], Xu, L.[Lan],
Fourier PlenOctrees for Dynamic Radiance Field Rendering in Real-time,
CVPR22(13514-13524)
IEEE DOI 2210
Training, Photography, Visualization, Telepresence, Streaming media, Rendering (computer graphics), Face and gestures BibRef

Deng, Y.[Yu], Yang, J.[Jiaolong], Xiang, J.F.[Jian-Feng], Tong, X.[Xin],
GRAM: Generative Radiance Manifolds for 3D-Aware Image Generation,
CVPR22(10663-10673)
IEEE DOI 2210
Training, Manifolds, Representation learning, Visualization, Monte Carlo methods, Image synthesis, Image and video synthesis and generation BibRef

Wang, C.[Can], Chai, M.L.[Meng-Lei], He, M.M.[Ming-Ming], Chen, D.D.[Dong-Dong], Liao, J.[Jing],
CLIP-NeRF: Text-and-Image Driven Manipulation of Neural Radiance Fields,
CVPR22(3825-3834)
IEEE DOI 2210
Codes, Shape, Image color analysis, Training data, Optimization methods, Rendering (computer graphics), 3D from multi-view and sensors BibRef

Bi, S.[Sai], Shu, Z.X.[Zhi-Xin], Sunkavalli, K.[Kalyan], Neumann, U.[Ulrich],
Point-NeRF: Point-based Neural Radiance Fields,
CVPR22(5428-5438)
IEEE DOI 2210
Point cloud compression, Training, Surface reconstruction, Solid modeling, Pipelines, Rendering (computer graphics), Image and video synthesis and generation BibRef

Zhang, X.S.[Xiao-Shuai], Bi, S.[Sai], Sunkavalli, K.[Kalyan], Su, H.[Hao], Xu, Z.X.[Ze-Xiang],
NeRFusion: Fusing Radiance Fields for Large-Scale Scene Reconstruction,
CVPR22(5439-5448)
IEEE DOI 2210
Recurrent neural networks, Rendering (computer graphics), Real-time systems, Image sequences, Pattern recognition, Image and video synthesis and generation BibRef

Ma, L.[Li], Li, X.Y.[Xiao-Yu], Liao, J.[Jing], Zhang, Q.[Qi], Wang, X.[Xuan], Wang, J.[Jue], Sander, P.V.[Pedro V.],
Deblur-NeRF: Neural Radiance Fields from Blurry Images,
CVPR22(12851-12860)
IEEE DOI 2210
Deformable models, Training, Photography, Sensors, Pattern recognition, 3D from multi-view and sensors, Computational photography BibRef

Johari, M.M.[Mohammad Mahdi], Lepoittevin, Y.[Yann], Fleuret, F.[Franšois],
GeoNeRF: Generalizing NeRF with Geometry Priors,
CVPR22(18344-18347)
IEEE DOI 2210
Geometry, Image sensors, Adaptation models, Costs, Computational modeling, RGBD sensors and analytics BibRef

Guo, Y.C.[Yuan-Chen], Kang, D.[Di], Bao, L.C.[Lin-Chao], He, Y.[Yu], Zhang, S.H.[Song-Hai],
NeRFReN: Neural Radiance Fields with Reflections,
CVPR22(18388-18397)
IEEE DOI 2210
Training, Image sensors, Graphics, Image analysis, Rendering (computer graphics), Reflection, Vision + graphics BibRef

Kania, K.[Kacper], Yi, K.M.[Kwang Moo], Kowalski, M.[Marek], Trzciniski, T.[Tomasz], Tagliasacchi, A.[Andrea],
CoNeRF: Controllable Neural Radiance Fields,
CVPR22(18602-18611)
IEEE DOI 2210
Training, Manifolds, Annotations, Neural networks, Mouth, Rendering (computer graphics), Vision + graphics, Image and video synthesis and generation BibRef

Wadhwani, K.[Krishna], Kojima, T.[Tamaki],
SqueezeNeRF: Further factorized FastNeRF for memory-efficient inference,
ECV22(2716-2724)
IEEE DOI 2210
Conferences, Neural networks, Graphics processing units, Cameras,' Real-time systems BibRef

Xu, Q.G.[Qian-Geng], Xu, Z.X.[Ze-Xiang], Philip, J.[Julien], Fridovich-Keil, S.[Sara], Yu, A.[Alex], Tancik, M.[Matthew], Chen, Q.H.[Qin-Hong], Recht, B.[Benjamin], Kanazawa, A.[Angjoo],
Plenoxels: Radiance Fields without Neural Networks,
CVPR22(5491-5500)
IEEE DOI 2210
Visualization, Gradient methods, Codes, Neural networks, Benchmark testing, 3D from multi-view and sensors, Vision + graphics BibRef

Wu, L.W.[Li-Wen], Lee, J.Y.[Jae Yong], Bhattad, A.[Anand], Wang, Y.X.[Yu-Xiong], Forsyth, D.A.[David A.],
DIVeR: Real-time and Accurate Neural Radiance Fields with Deterministic Integration for Volume Rendering,
CVPR22(16179-16188)
IEEE DOI 2210
Solid modeling, Codes, Computational modeling, Semantics, Stochastic processes, Vision + graphics, Physics-based vision and shape-from-X BibRef

Kim, M.[Mijeong], Seo, S.[Seonguk], Han, B.H.[Bo-Hyung],
InfoNeRF: Ray Entropy Minimization for Few-Shot Neural Volume Rendering,
CVPR22(12902-12911)
IEEE DOI 2210
Training, Benchmark testing, Rendering (computer graphics), Minimization, Entropy, Sensors, 3D from multi-view and sensors, Vision + graphics BibRef

Turki, H.[Haithem], Ramanan, D.[Deva], Satyanarayanan, M.[Mahadev],
Mega-NeRF: Scalable Construction of Large-Scale NeRFs for Virtual Fly- Throughs,
CVPR22(12912-12921)
IEEE DOI 2210
Training, Visualization, Buildings, Urban areas, Clustering algorithms, Rendering (computer graphics), Vision applications and systems BibRef

Rematas, K.[Konstantinos], Liu, A.[Andrew], Srinivasan, P.[Pratul], Barron, J.[Jonathan], Tagliasacchi, A.[Andrea], Funkhouser, T.[Thomas], Ferrari, V.[Vittorio],
Urban Radiance Fields,
CVPR22(12922-12932)
IEEE DOI 2210
Surface reconstruction, Image segmentation, Solid modeling, Laser radar, Urban areas, Neural networks, Vision + graphics BibRef

Chen, X.Y.[Xing-Yu], Zhang, Q.[Qi], Li, X.Y.[Xiao-Yu], Chen, Y.[Yue], Feng, Y.[Ying], Wang, X.[Xuan], Wang, J.[Jue],
Hallucinated Neural Radiance Fields in the Wild,
CVPR22(12933-12942)
IEEE DOI 2210
Codes, Pattern recognition, 3D from multi-view and sensors, Computational photography, Image and video synthesis and generation BibRef

Deng, K.[Kangle], Liu, A.[Andrew], Zhu, J.Y.[Jun-Yan], Ramanan, D.[Deva],
Depth-supervised NeRF: Fewer Views and Faster Training for Free,
CVPR22(12872-12881)
IEEE DOI 2210
Training, Geometry, Uncertainty, Pipelines, Rendering (computer graphics), Surface fitting, Vision + graphics BibRef

Chen, T.L.[Tian-Long], Wang, P.H.[Pei-Hao], Fan, Z.W.[Zhi-Wen], Wang, Z.Y.[Zhang-Yang],
Aug-NeRF: Training Stronger Neural Radiance Fields with Triple-Level Physically-Grounded Augmentations,
CVPR22(15170-15181)
IEEE DOI 2210
Training, Manifolds, Interpolation, Perturbation methods, Pipelines, Image capture, Rendering (computer graphics), 3D from multi-view and sensors BibRef

Hu, T.[Tao], Liu, S.[Shu], Chen, Y.L.[Yi-Lun], Shen, T.C.[Tian-Cheng], Jia, J.Y.[Jia-Ya],
EfficientNeRF: Efficient Neural Radiance Fields,
CVPR22(12892-12901)
IEEE DOI 2210
Training, Codes, Life estimation, Rendering (computer graphics), Data structures, 3D from multi-view and sensors, Vision + graphics BibRef

Tancik, M.[Matthew], Casser, V.[Vincent], Yan, X.C.[Xin-Chen], Pradhan, S.[Sabeek], Mildenhall, B.P.[Ben P.], Srinivasan, P.[Pratul], Barron, J.T.[Jonathan T.], Kretzschmar, H.[Henrik],
Block-NeRF: Scalable Large Scene Neural View Synthesis,
CVPR22(8238-8248)
IEEE DOI 2210
Buildings, Rendering (computer graphics), Pattern recognition, Transient analysis, Image reconstruction, Vision applications and systems BibRef

Yuan, Y.J.[Yu-Jie], Sun, Y.T.[Yang-Tian], Lai, Y.K.[Yu-Kun], Ma, Y.[Yuewen], Jia, R.[Rongfei], Gao, L.[Lin],
NeRF-Editing: Geometry Editing of Neural Radiance Fields,
CVPR22(18332-18343)
IEEE DOI 2210
Geometry, Deep learning, Shape, Image color analysis, Neural networks, Rendering (computer graphics), Vision + graphics BibRef

Huang, Y.H.[Yi-Hua], He, Y.[Yue], Yuan, Y.J.[Yu-Jie], Lai, Y.K.[Yu-Kun], Gao, L.[Lin],
StylizedNeRF: Consistent 3D Scene Stylization as Stylized NeRF via 2D-3D Mutual Learning,
CVPR22(18321-18331)
IEEE DOI 2210
Training, Knowledge engineering, Visualization, Codes, Image color analysis, Fuses, Vision + graphics BibRef

Cai, S.Q.[Sheng-Qu], Obukhov, A.[Anton], Dai, D.X.[Deng-Xin], Van Gool, L.J.[Luc J.],
Pix2NeRF: Unsupervised Conditional pi-GAN for Single Image to Neural Radiance Fields Translation,
CVPR22(3971-3980)
IEEE DOI 2210
Training, Visualization, Social networking (online), Pipelines, Superresolution, 3D from single images, Vision + graphics BibRef

Piala, M.[Martin], Clark, R.[Ronald],
TermiNeRF: Ray Termination Prediction for Efficient Neural Rendering,
3DV21(1106-1114)
IEEE DOI 2201
Training, Geometry, Image color analysis, Pipelines, Lighting, Estimation BibRef

Condorelli, F., Rinaudo, F., Salvadore, F., Tagliaventi, S.,
A Comparison Between 3d Reconstruction Using Nerf Neural Networks and MVS Algorithms on Cultural Heritage Images,
ISPRS21(B2-2021: 565-570).
DOI Link 2201
BibRef

Barron, J.T.[Jonathan T.], Mildenhall, B.[Ben], Tancik, M.[Matthew], Hedman, P.[Peter], Martin-Brualla, R.[Ricardo], Srinivasan, P.P.[Pratul P.],
Mip-NeRF: A Multiscale Representation for Anti-Aliasing Neural Radiance Fields,
ICCV21(5835-5844)
IEEE DOI 2203
Award, Marr Prize, HM. Training, Image resolution, Error analysis, Computational modeling, Neural networks, Multilayer perceptrons, Stereo, Low-level and physics-based vision BibRef

Park, K.[Keunhong], Sinha, U.[Utkarsh], Barron, J.T.[Jonathan T.], Bouaziz, S.[Sofien], Goldman, D.B.[Dan B], Seitz, S.M.[Steven M.], Martin-Brualla, R.[Ricardo],
Nerfies: Deformable Neural Radiance Fields,
ICCV21(5845-5854)
IEEE DOI 2203
Deformable models, Geometry, Adaptation models, Optimization methods, Rendering (computer graphics), BibRef

Meng, Q.[Quan], Chen, A.[Anpei], Luo, H.[Haimin], Wu, M.[Minye], Su, H.[Hao], Xu, L.[Lan], He, X.M.[Xu-Ming], Yu, J.Y.[Jing-Yi],
GNeRF: GAN-based Neural Radiance Field without Posed Camera,
ICCV21(6331-6341)
IEEE DOI 2203
Pose estimation, Cameras, Generative adversarial networks, Trajectory, Optimization, Stereo, Representation learning BibRef

Jang, W.[Wonbong], Agapito, L.[Lourdes],
CodeNeRF: Disentangled Neural Radiance Fields for Object Categories,
ICCV21(12929-12938)
IEEE DOI 2203
Codes, Shape, Image color analysis, Process control, Benchmark testing, 3D from a single image and shape-from-x, 3D from multiview and other sensors BibRef

Du, Y.L.[Yi-Lun], Zhang, Y.[Yinan], Yu, H.X.[Hong-Xing], Tenenbaum, J.B.[Joshua B.], Wu, J.J.[Jia-Jun],
Neural Radiance Flow for 4D View Synthesis and Video Processing,
ICCV21(14304-14314)
IEEE DOI 2203
Superresolution, Noise reduction, Rendering (computer graphics), Task analysis, Image and video synthesis, BibRef

Reiser, C.[Christian], Peng, S.[Songyou], Liao, Y.[Yiyi], Geiger, A.[Andreas],
KiloNeRF: Speeding up Neural Radiance Fields with Thousands of Tiny MLPs,
ICCV21(14315-14325)
IEEE DOI 2203
Training, Visualization, Costs, Computational modeling, Fitting, Rendering (computer graphics), Image and video synthesis, Efficient training and inference methods BibRef

Pumarola, A.[Albert], Corona, E.[Enric], Pons-Moll, G.[Gerard], Moreno-Noguer, F.[Francesc],
D-NeRF: Neural Radiance Fields for Dynamic Scenes,
CVPR21(10313-10322)
IEEE DOI 2111
Photorealism, Dynamics, Machine learning, Cameras, Rendering (computer graphics) BibRef

Xie, C.[Christopher], Park, K.[Keunhong], Martin-Brualla, R.[Ricardo], Brown, M.[Matthew],
FiG-NeRF: Figure-Ground Neural Radiance Fields for 3D Object Category Modelling,
3DV21(962-971)
IEEE DOI 2201
Measurement, Deformable models, Solid modeling, Image segmentation BibRef

Shen, J.X.[Jian-Xiong], Ruiz, A.[Adria], Agudo, A.[Antonio], Moreno-Noguer, F.[Francesc],
Stochastic Neural Radiance Fields: Quantifying Uncertainty in Implicit 3D Representations,
3DV21(972-981)
IEEE DOI 2201
Uncertainty, Computational modeling, Estimation, Stochastic processes, Rendering (computer graphics), Probability distribution BibRef

Martin-Brualla, R.[Ricardo], Radwan, N.[Noha], Sajjadi, M.S.M.[Mehdi S. M.], Barron, J.T.[Jonathan T.], Dosovitskiy, A.[Alexey], Duckworth, D.[Daniel],
NeRF in the Wild: Neural Radiance Fields for Unconstrained Photo Collections,
CVPR21(7206-7215)
IEEE DOI 2111
Learning systems, Solid modeling, Photorealism, Image color analysis, Lighting, Rendering (computer graphics) BibRef

Li, J.X.[Jia-Xin], Feng, Z.J.[Zi-Jian], She, Q.[Qi], Ding, H.H.[Heng-Hui], Wang, C.H.[Chang-Hu], Lee, G.H.[Gim Hee],
MINE: Towards Continuous Depth MPI with NeRF for Novel View Synthesis,
ICCV21(12558-12568)
IEEE DOI 2203
Codes, Estimation, Rendering (computer graphics), Cameras, Light fields, 3D from a single image and shape-from-x, 3D from multiview and other sensors BibRef

Jain, A.[Ajay], Tancik, M.[Matthew], Abbeel, P.[Pieter],
Putting NeRF on a Diet: Semantically Consistent Few-Shot View Synthesis,
ICCV21(5865-5874)
IEEE DOI 2203
Visualization, Solid modeling, Semantics, Natural languages, Transformers, Rendering (computer graphics), Stereo, Transfer/Low-shot/Semi/Unsupervised Learning BibRef

Niemeyer, M.[Michael], Geiger, A.[Andreas],
CAMPARI: Camera-Aware Decomposed Generative Neural Radiance Fields,
3DV21(951-961)
IEEE DOI 2201
Training, Solid modeling, Image synthesis, Shape, Cameras, Generators BibRef

Srinivasan, P.P.[Pratul P.], Deng, B.Y.[Bo-Yang], Zhang, X.M.[Xiu-Ming], Tancik, M.[Matthew], Mildenhall, B.[Ben], Barron, J.T.[Jonathan T.],
NeRV: Neural Reflectance and Visibility Fields for Relighting and View Synthesis,
CVPR21(7491-7500)
IEEE DOI 2111
Training, Reflectivity, Lighting, Predictive models, Rendering (computer graphics) BibRef

Athar, S.R.[Shah-Rukh], Xu, Z.X.[Ze-Xiang], Sunkavalli, K.[Kalyan], Shechtman, E.[Eli], Shu, Z.X.[Zhi-Xin],
RigNeRF: Fully Controllable Neural 3D Portraits,
CVPR22(20332-20341)
IEEE DOI 2210
Deformable models, Training, Solid modeling, Image analysis, Face recognition, Rendering (computer graphics), Scene analysis and understanding BibRef

Hong, Y.[Yang], Peng, B.[Bo], Xiao, H.[Haiyao], Liu, L.G.[Li-Gang], Zhang, J.[Juyong],
HeadNeRF: A Realtime NeRF-based Parametric Head Model,
CVPR22(20342-20352)
IEEE DOI 2210
Ethics, Head, Semantics, Rendering (computer graphics), Real-time systems, Face and gestures, Vision + graphics BibRef

Yu, A.[Alex], Ye, V.[Vickie], Tancik, M.[Matthew], Kanazawa, A.[Angjoo],
pixelNeRF: Neural Radiance Fields from One or Few Images,
CVPR21(4576-4585)
IEEE DOI 2111
Convolutional codes, Solid modeling, Image resolution, Benchmark testing BibRef

Chapter on 3-D Object Description and Computation Techniques, Surfaces, Deformable, View Generation, Video Conferencing continues in
Ray Tracing, Rendering .


Last update:Jun 1, 2023 at 10:05:03