8.6.3.1 Domain Adaption for Semantic Segmentation

Chapter Contents (Back)
Semantic Segmentation. Domain Adaption.
See also Domain Adaptation.

Li, R.[Rui], Cao, W.M.[Wen-Ming], Jiao, Q.[Qianfen], Wu, S.[Si], Wong, H.S.[Hau-San],
Simplified unsupervised image translation for semantic segmentation adaptation,
PR(105), 2020, pp. 107343.
Elsevier DOI 2006
Domain adaptation, Image segmentation, Image translation BibRef

Vu, T., Jain, H., Bucher, M., Cord, M., Pérez, P.P.,
DADA: Depth-Aware Domain Adaptation in Semantic Segmentation,
ICCV19(7363-7372)
IEEE DOI 2004
data models, image segmentation, DADA, depth-aware domain adaptation, unsupervised domain adaptation, Benchmark testing BibRef

Li, G.R.[Guang-Rui], Kang, G.L.[Guo-Liang], Liu, W.[Wu], Wei, Y.C.[Yun-Chao], Yang, Y.[Yi],
Content-consistent Matching for Domain Adaptive Semantic Segmentation,
ECCV20(XIV:440-456).
Springer DOI 2011
BibRef

Xu, H.Q.[Han-Qing], Yang, M.[Ming], Deng, L.Y.[Liu-Yuan], Qian, Y.Q.[Ye-Qiang], Wang, C.X.[Chun-Xiang],
Neutral Cross-Entropy Loss Based Unsupervised Domain Adaptation for Semantic Segmentation,
IP(30), 2021, pp. 4516-4525.
IEEE DOI 2105
Entropy, Semantics, Image segmentation, Minimization, Training, Perturbation methods, Optimization, Semantic segmentation, gradient neutralization BibRef

Bucher, M.[Maxime], Vu, T.H.[Tuan-Hung], Cord, M.[Matthieu], Pérez, P.[Patrick],
Handling new target classes in semantic segmentation with domain adaptation,
CVIU(212), 2021, pp. 103258.
Elsevier DOI 2110
Boundless unsupervised domain adaptation, Generalized zero-shot learning, Self-training, Semantic segmentation BibRef


Yang, J.Y.[Jin-Yu], An, W.Z.[Wei-Zhi], Yan, C.C.[Chao-Chao], Zhao, P.L.[Pei-Lin], Huang, J.Z.[Jun-Zhou],
Context-Aware Domain Adaptation in Semantic Segmentation,
WACV21(514-524)
IEEE DOI 2106
Adaptation models, Aggregates, Semantics BibRef

Huang, J.X.[Jia-Xing], Lu, S.[Shijian], Guan, D.[Dayan], Zhang, X.B.[Xiao-Bing],
Contextual-relation Consistent Domain Adaptation for Semantic Segmentation,
ECCV20(XV:705-722).
Springer DOI 2011
BibRef

Subhani, M.N.[M. Naseer], Ali, M.[Mohsen],
Learning from Scale-invariant Examples for Domain Adaptation in Semantic Segmentation,
ECCV20(XXII:290-306).
Springer DOI 2011
BibRef

Yang, J.[Jinyu], An, W.Z.[Wei-Zhi], Wang, S.[Sheng], Zhu, X.L.[Xin-Liang], Yan, C.C.[Chao-Chao], Huang, J.Z.[Jun-Zhou],
Label-driven Reconstruction for Domain Adaptation in Semantic Segmentation,
ECCV20(XXVII:480-498).
Springer DOI 2011
BibRef

Paul, S.[Sujoy], Tsai, Y.H.[Yi-Hsuan], Schulter, S.[Samuel], Roy-Chowdhury, A.K.[Amit K.], Chandraker, M.[Manmohan],
Domain Adaptive Semantic Segmentation Using Weak Labels,
ECCV20(IX:571-587).
Springer DOI 2011
BibRef

Pan, F., Shin, I., Rameau, F., Lee, S., Kweon, I.S.,
Unsupervised Intra-Domain Adaptation for Semantic Segmentation Through Self-Supervision,
CVPR20(3763-3772)
IEEE DOI 2008
Adaptation models, Entropy, Image segmentation, Semantics, Generators, Data models, Task analysis BibRef

Yang, Y., Soatto, S.,
FDA: Fourier Domain Adaptation for Semantic Segmentation,
CVPR20(4084-4094)
IEEE DOI 2008
Semantics, Image segmentation, Training, Entropy, Adaptation models, Task analysis, Frequency-domain analysis BibRef

Wang, Z., Wei, Y., Feris, R., Xiong, J., Hwu, W., Huang, T.S., Shi, H.,
Alleviating Semantic-level Shift: A Semi-supervised Domain Adaptation Method for Semantic Segmentation,
VL3W20(4043-4047)
IEEE DOI 2008
Semantics, Task analysis, Adaptation models, Image segmentation, Training, Feature extraction, Urban areas BibRef

Luo, Y., Liu, P., Guan, T., Yu, J., Yang, Y.,
Significance-Aware Information Bottleneck for Domain Adaptive Semantic Segmentation,
ICCV19(6777-6786)
IEEE DOI 2004
feature extraction, image classification, image segmentation, neural nets, unsupervised learning, Data mining BibRef

Lin, Y.X.[Yong-Xiang], Tan, D.S.[Daniel Stanley], Cheng, W.H.[Wen-Huang], Chen, Y.Y.[Yung-Yao], Hua, K.L.[Kai-Lung],
Spatially-Aware Domain Adaptation for Semantic Segmentation of Urban Scenes,
ICIP19(1870-1874)
IEEE DOI 1910
Semantic segmentation, Domain adaptation, Spatial Structure BibRef

Lv, F.M.[Feng-Mao], Lian, Q.[Qing], Yang, G.[Guowu], Lin, G.S.[Guo-Sheng], Pan, S.J.[Sinno Jialin], Duan, L.X.[Li-Xin],
Domain Adaptive Semantic Segmentation Through Structure Enhancement,
TASKCV18(II:172-179).
Springer DOI 1905
BibRef

Yamazaki, M.[Masaki], Peng, X.C.[Xing-Chao], Saito, K.[Kuniaki], Hu, P.[Ping], Saenko, K.[Kate], Taniguchi, Y.[Yasuhiro],
Weakly Supervised Domain Adaptation using Super-pixel labeling for Semantic Segmentation,
MVA21(1-5)
DOI Link 2109
Deep learning, Image segmentation, Adaptation models, Annotations, Semantics, Object segmentation, Data models BibRef

Watanabe, K.[Kohei], Saito, K.[Kuniaki], Ushiku, Y.[Yoshitaka], Harada, T.[Tatsuya],
Multichannel Semantic Segmentation with Unsupervised Domain Adaptation,
AutoNUE18(V:600-616).
Springer DOI 1905
BibRef

Zou, Y.[Yang], Yu, Z.D.[Zhi-Ding], Kumar, B.V.K.V.[B. V. K. Vijaya], Wang, J.S.[Jin-Song],
Unsupervised Domain Adaptation for Semantic Segmentation via Class-Balanced Self-training,
ECCV18(III: 297-313).
Springer DOI 1810
BibRef

Chapter on 2-D Region Segmentation Techniques, Snakes, Active Contours continues in
Remote Sensing Semantic Segmentation .


Last update:Nov 1, 2021 at 09:26:50