18.4.3.1 Super Resolution Surveys, Challenges, Benchmarks

Chapter Contents (Back)
Super Resolution. Evaluation. Video Sequences.

Nasrollahi, K.[Kamal], Moeslund, T.B.[Thomas B.],
Super-resolution: a comprehensive survey,
MVA(25), No. 6, 2014, pp. 1423-1468.
WWW Link. 1408
Survey, Super-Resolution. BibRef


Rivadeneira, R.E.[Rafael E.], Sappa, A.D.[Angel D.], Vintimilla, B.X.[Boris X.], Kim, J.[Jin], Kim, D.[Dogun], Li, Z.H.[Zhi-Hao], Jian, Y.C.[Ying-Chun], Yan, B.[Bo], Cao, L.L.[Lei-Lei], Qi, F.L.[Feng-Liang], Wang, H.B.[Hong-Bin], Wu, R.Y.[Rong-Yuan], Sun, L.C.[Ling-Chen], Zhao, Y.Q.[Yong-Qiang], Li, L.[Lin], Wang, K.[Kai], Wang, Y.C.[Yi-Cheng], Zhang, X.M.[Xuan-Ming], Wei, H.Y.[Hui-Yuan], Lv, C.H.[Chong-Hua], Sun, Q.G.[Qi-Gong], Tian, X.L.[Xiao-Lin], Jia, Z.[Zhuang], Hu, J.K.[Jia-Kui], Wang, C.Y.[Chen-Yang], Zhong, Z.W.[Zhi-Wei], Liu, X.M.[Xian-Ming], Jiang, J.J.[Jun-Jun],
Thermal Image Super-Resolution Challenge Results - PBVS 2022,
PBVS22(417-425)
IEEE DOI 2210
Training, Deep learning, Superresolution, Transformers, Particle measurements, Pattern recognition BibRef

Li, Y.[Yawei], Zhang, K.[Kai], Timofte, R.[Radu], Van Gool, L.J.[Luc J.], Kong, F.Y.[Fang-Yuan], Li, M.X.[Ming-Xi], Liu, S.[Songwei], Du, Z.C.[Zong-Cai], Liu, D.[Ding], Zhou, C.H.[Chen-Hui], Chen, J.Y.[Jing-Yi], Han, Q.[Qingrui], Li, Z.[Zheyuan], Liu, Y.Q.[Ying-Qi], Chen, X.Y.[Xiang-Yu], Cai, H.M.[Hao-Ming], Qiao, Y.[Yu], Dong, C.[Chao], Sun, L.[Long], Pan, J.S.[Jin-Shan], Zhu, Y.[Yi], Zong, Z.[Zhikai], Liu, X.X.[Xiao-Xiao], Hui, Z.[Zheng], Yang, T.[Tao], Ren, P.R.[Pei-Ran], Xie, X.[Xuansong], Hua, X.S.[Xian-Sheng], Wang, Y.B.[Yan-Bo], Ji, X.Z.[Xiao-Zhong], Lin, C.[Chuming], Luo, D.H.[Dong-Hao], Tai, Y.[Ying], Wang, C.J.[Cheng-Jie], Zhang, Z.Z.[Zhi-Zhong], Xie, Y.[Yuan], Cheng, S.[Shen], Luo, Z.[Ziwei], Yu, L.[Lei], Wen, Z.H.[Zhi-Hong], Wul, Q.[Qi], Li, Y.[Youwei], Fan, H.Q.[Hao-Qiang], Sun, J.[Jian], Liu, S.C.[Shuai-Cheng], Huang, Y.F.[Yuan-Fei], Jin, M.G.[Mei-Guang], Huang, H.[Hua], Liu, J.[Jing], Zhang, X.J.[Xin-Jian], Wang, Y.[Yan], Long, L.[Lingshun], Li, G.[Gen], Zhang, Y.F.[Yuan-Fan], Cao, Z.[Zuowei], Sun, L.[Lei], Alexander, P.[Panaetov], Wang, Y.C.[Yu-Cong], Cai, M.J.[Min-Jie], Wang, L.[Li], Tian, L.[Lu], Wang, Z.[Zheyuan], Ma, H.B.[Hong-Bing], Liu, J.[Jie], Chen, C.[Chao], Cai, Y.D.[Yi-Dong], Tang, J.[Jie], Wu, G.S.[Gang-Shan], Wang, W.[Weiran], Huang, S.R.[Shi-Rui], Lu, H.L.[Hong-Lei], Liu, H.[Huan], Wang, K.[Keyan], Chen, J.[Jun], Chen, S.[Shi], Miao, Y.C.[Yu-Chun], Huang, Z.[Zimo], Zhang, L.[Lefei], Ayazoglu, M.[Mustafa], Xiong, W.[Wei], Xiong, C.Y.[Cheng-Yi], Wang, F.[Fei], Li, H.[Hao], Wen, R.[Ruimian], Yang, Z.J.[Zhi-Jing], Zou, W.B.[Wen-Bin], Zheng, W.X.[Wei-Xin], Ye, T.[Tian], Zhang, Y.[Yuncheng], Kong, X.Z.[Xiang-Zhen], Arora, A.[Aditya], Zamir, S.W.[Syed Waqas], Khan, S.[Salman], Hayat, M.[Munawar], Khan, F.S.[Fahad Shahbaz], Gao, D.D.[Dan-Dan], Zhou, D.W.[Deng-Wen], Ning, Q.[Qian], Tang, J.Z.[Jing-Zhu], Huang, H.[Han], Wang, Y.[Yufei], Peng, Z.H.[Zhang-Heng], Li, H.[Haobo], Guan, W.X.[Wen-Xue], Gong, S.H.[Sheng-Hua], Li, X.[Xin], Liu, J.[Jun], Wang, W.J.[Wan-Jun], Zhou, D.W.[Deng-Wen], Zeng, K.[Kun], Lin, H.J.[Han-Jiang], Chen, X.Y.[Xin-Yu], Fang, J.S.[Jin-Sheng],
NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results,
NTIRE22(1061-1101)
IEEE DOI 2210
Measurement, Runtime, Convolution, Superresolution, Memory management, Graphics processing units BibRef

Rivadeneira, R.E., Sappa, A.D., Vintimilla, B.X., Guo, L., Hou, J., Mehri, A., Ardakani, P.B., Patel, H., Chudasama, V., Prajapati, K., Upla, K.P., Ramachandra, R., Raja, K., Busch, C., Almasri, F., Debeir, O., Nathan, S., Kansal, P., Gutierrez, N., Mojra, B., Beksi, W.J.,
Thermal Image Super-Resolution Challenge - PBVS 2020,
PBVS20(432-439)
IEEE DOI 2008
Image resolution, Cameras, Training, Agriculture, Graphics processing units, Testing BibRef

Lugmayr, A.[Andreas], Danelljan, M.[Martin], Timofte, R.[Radu], Kim, K.W.[Kang-Wook], Kim, Y.G.[Young-Geun], Lee, J.Y.[Jae-Young], Li, Z.[Zechao], Pan, J.S.[Jin-Shan], Shim, D.[Dongseok], Song, K.U.[Ki-Ung], Tang, J.H.[Jin-Hui], Wang, C.[Cong], Zhao, Z.H.[Zhi-Hao],
NTIRE 2022 Challenge on Learning the Super-Resolution Space,
NTIRE22(785-796)
IEEE DOI 2210
Protocols, Superresolution, Pattern recognition, Testing BibRef

Son, S.[Sanghyun], Lee, S.Y.[Su-Young], Nah, S.J.[Seung-Jun], Timofte, R.[Radu], Lee, K.M.[Kyoung Mu], Chan, K.C.K.[Kelvin C. K.], Zhou, S.C.[Shang-Chen], Xu, X.Y.[Xiang-Yu], Loy, C.C.[Chen Change], Jiang, B.[Boyuan], Lin, C.M.[Chu-Ming], Dong, Y.C.[Yu-Chun], Luo, D.H.[Dong-Hao], Chu, W.Q.[Wen-Qing], Ji, X.Z.[Xiao-Zhong], Yang, S.Q.[Si-Qian], Tai, Y.[Ying], Wang, C.J.[Cheng-Jie], Li, J.L.[Ji-Lin], Huang, F.Y.[Fei-Yue], Chen, C.P.[Cheng-Peng], Chu, X.J.[Xiao-Jie], Zhang, J.[Jie], Lu, X.[Xin], Chen, L.Y.[Liang-Yu], Lin, J.[Jing], Du, G.D.[Guo-Dong], Hao, J.[Jia], Zou, X.[Xueyi], Zhang, Q.[Qi], Jiang, L.L.[Lie-Lin], Li, X.[Xin], Zheng, H.[He], Liu, F.L.[Fang-Long], He, D.L.[Dong-Liang], Li, F.[Fu], Dang, Q.Q.[Qing-Qing], Yi, P.[Peng], Wang, Z.Y.[Zhong-Yuan], Jiang, K.[Kui], Jiang, J.J.[Jun-Jun], Ma, J.Y.[Jia-Yi], Chen, Y.X.[Yu-Xiang], Wang, Y.T.[Yu-Tong], Liu, T.[Ting], Sun, Q.C.[Qi-Chao], Liang, H.W.[Huan-Wei], Li, Y.M.[Yi-Ming], Li, Z.[Zekun], Ruan, Z.[Zhubo], Shang, F.[Fanjie], Guo, C.[Chen], Li, H.N.[Hai-Ning], Luo, R.J.[Ren-Jun], Shen, L.[Longjie], Zafirouli, K.[Kassiani], Karageorgos, K.[Konstantinos], Konstantoudakis, K.[Konstantinos], Dimou, A.[Anastasios], Daras, P.[Petros], Song, X.W.[Xiao-Wei], Zhuo, X.[Xu], Liu, H.X.[Han-Xi], Guo, M.X.[Meng-Xi], Li, J.L.[Jun-Lin], Li, Y.[Yu], Zhu, Y.[Ye], Wang, Q.[Qing], Zhao, S.J.[Shi-Jie], Sun, X.P.[Xiao-Peng], Zhan, G.[Gen], Xie, T.X.[Tang-Xin], Jia, Y.[Yu], Lu, Y.H.[Yun-Hua], Zhang, W.H.[Wen-Hao], Sun, M.D.[Meng-Di], Michelini, P.N.[Pablo Navarrete], Zhang, X.H.[Xue-Heng], Jiang, H.[Hao], Chen, Z.[Zhiyu], Chen, L.[Li], Xiong, Z.W.[Zhi-Wei], Xiao, Z.[Zeyu], Xu, R.K.[Rui-Kang], Cheng, Z.[Zhen], Fu, X.Y.[Xue-Yang], Song, F.L.[Feng-Long], Luo, Z.P.[Zhi-Peng], Yao, Y.H.[Yue-Han], Dutta, S.[Saikat], Shah, N.A.[Nisarg A.], Das, S.D.[Sourya Dipta], Zhao, P.[Peng], Shi, Y.[Yukai], Liu, H.Y.[Hong-Ying], Shang, F.H.[Fan-Hua], Liu, Y.Y.[Yuan-Yuan], Chen, F.[Fei], Yu, F.X.[Fang-Xu], Gao, R.S.[Rui-Sheng], Bai, Y.X.[Yi-Xin], Heo, J.[Jeonghwan], Yue, S.J.[Shi-Jie], Li, C.H.[Cheng-Hua], Li, J.J.[Jin-Jing], Zheng, Q.[Qian], Gang, R.P.[Rui-Peng], Song, R.X.[Rui-Xia], Wee, S.[Seungwoo], Jeong, J.C.[Je-Chang], Li, C.[Chen], Wen, G.J.[Geying-Jie], Chai, X.N.[Xin-Ning], Song, L.[Li],
NTIRE 2021 Challenge on Video Super-Resolution,
NTIRE21(166-181)
IEEE DOI 2109
Casting, Superresolution, Focusing, Pattern recognition, Image restoration BibRef

Zhang, K.[Kai], Gu, S.H.[Shu-Hang], Timofte, R.[Radu], Shang, T.Z.[Tai-Zhang], Dai, Q.J.[Qiu-Ju], Zhu, S.C.[Sheng-Chen], Yang, T.[Tong], Guo, Y.D.[Yan-Dong], Jo, Y.H.[Young-Hyun], Yang, S.J.[Se-Jong], Kim, S.J.[Seon Joo], Zha, L.[Lin], Jiang, J.D.[Jian-De], Gao, X.B.[Xin-Bo], Lu, W.[Wen], Liu, J.[Jing], Yoon, K.J.[Kwang-Jin], Jeon, T.[Taegyun], Akita, K.[Kazutoshi], Ooba, T.[Takeru], Ukita, N.[Norimichi], Luo, Z.P.[Zhi-Peng], Yao, Y.H.[Yue-Han], Xu, Z.Y.[Zhen-Yu], He, D.L.[Dong-Liang], Wu, W.H.[Wen-Hao], Ding, Y.K.[Yu-Kang], Li, C.[Chao], Li, F.[Fu], Wen, S.L.[Shi-Lei], Li, J.W.[Jian-Wei], Yang, F.Z.[Fu-Zhi], Yang, H.[Huan], Fu, J.L.[Jian-Long], Kim, B.H.[Byung-Hoon], Baek, J.[Jae_Hyun], Ye, J.C.[Jong Chul], Fan, Y.C.[Yu-Chen], Huang, T.S.[Thomas S.], Lee, J.[Junyeop], Lee, B.[Bokyeung], Min, J.[Jungki], Kim, G.[Gwantae], Lee, K.Y.[Kangh-Yu], Park, J.[Jaihyun], Mykhailych, M.[Mykola], Zhong, H.Y.[Hao-Yu], Shi, Y.[Yukai], Yang, X.J.[Xiao-Jun], Yang, Z.J.[Zhi-Jing], Lin, L.[Liang], Zhao, T.T.[Tong-Tong], Peng, J.J.[Jin-Jia], Wang, H.B.[Hui-Bing], Jin, Z.[Zhi], Wu, J.H.[Jia-Hao], Chen, Y.F.[Yi-Fu], Shang, C.M.[Chen-Ming], Zhang, H.R.[Huan-Rong], Min, J.[Jeongki], Hrishikesh, P.S., Puthussery, D.[Densen], Jiji, C.V.,
NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results,
NTIRE20(2045-2057)
IEEE DOI 2008
Image resolution, Training, Testing, Image reconstruction, Convolution, Task analysis BibRef

Lugmayr, A.[Andreas], Danelljan, M.[Martin], Timofte, R.[Radu], Ahn, N.[Namhyuk], Bai, D.[Dongwoon], Cai, J.[Jie], Cao, Y.[Yun], Chen, J.Y.[Jun-Yang], Cheng, K.[Kaihua], Chun, S.[Se_Young], Deng, W.[Wei], El-Khamy, M.[Mostafa], Ho, C.M.[Chiu Man], Ji, X.Z.[Xiao-Zhong], Kheradmand, A.[Amin], Kim, G.[Gwantae], Ko, H.S.[Han-Seok], Lee, K.[Kanghyu], Lee, J.W.[Jung-Won], Li, H.[Hao], Liu, Z.[Ziluan], Liu, Z.S.[Zhi-Song], Liu, S.[Shuai], Lu, Y.H.[Yun-Hua], Meng, Z.[Zibo], Michelini, P.N.[Pablo Navarrete], Micheloni, C.[Christian], Prajapati, K.[Kalpesh], Ren, H.Y.[Hao-Yu], Seo, Y.H.[Yong Hyeok], Siu, W.C.[Wan-Chi], Sohn, K.A.[Kyung-Ah], Tai, Y.[Ying], Umer, R.M.[Rao Muhammad], Wang, S.Q.[Shuang-Quan], Wang, H.B.[Hui-Bing], Wu, T.H.[Timothy Haoning], Wu, H.N.[Hao-Ning], Yang, B.[Biao], Yang, F.Z.[Fu-Zhi], Yoo, J.J.[Jae-Jun], Zhao, T.T.[Tong-Tong], Zhou, Y.B.[Yuan-Bo], Zhuo, H.J.[Hai-Jie], Zong, Z.Y.[Zi-Yao], Zou, X.Y.[Xue-Yi],
NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results,
NTIRE20(2058-2076)
IEEE DOI 2008
Image resolution, Degradation, Target tracking, Signal resolution, Training BibRef

Bhat, G.[Goutam], Danelljan, M.[Martin], Timofte, R.[Radu], Cao, Y.Z.[Yi-Zhen], Cao, Y.[Yuntian], Chen, M.[Meiya], Chen, X.[Xihao], Cheng, S.[Shen], Dudhane, A.[Akshay], Fan, H.Q.[Hao-Qiang], Gang, R.P.[Rui-Peng], Gao, J.[Jian], Gu, Y.[Yan], Huang, J.[Jie], Huang, L.[Liufeng], Jo, Y.[Youngsu], Kang, S.[Sukju], Khan, S.[Salman], Khan, F.S.[Fahad Shahbaz], Kondo, Y.[Yuki], Li, C.H.[Cheng-Hua], Li, F.[Fangya], Li, J.J.[Jin-Jing], Li, Y.[Youwei], Li, Z.[Zechao], Liu, C.[Chenming], Liu, S.C.[Shuai-Cheng], Liu, Z.[Zikun], Liu, Z.M.[Zhuo-Ming], Luo, Z.[Ziwei], Luo, Z.X.[Zheng-Xiong], Mehta, N.[Nancy], Murala, S.[Subrahmanyam], Nam, Y.[Yoonchan], Nakatani, C.[Chihiro], Ostyakov, P.[Pavel], Pan, J.S.[Jin-Shan], Song, G.[Ge], Sun, J.[Jian], Sun, L.[Long], Tang, J.H.[Jin-Hui], Ukita, N.[Norimichi], Wen, Z.H.[Zhi-Hong], Wu, Q.[Qi], Wu, X.H.[Xiao-He], Xiao, Z.[Zeyu], Xiong, Z.W.[Zhi-Wei], Xu, R.J.[Rong-Jian], Xu, R.[Ruikang], Yan, Y.[Youliang], Yang, J.L.[Jia-Lin], Yang, W.T.[Wen-Tao], Yang, Z.[Zhongbao], Yasue, F.[Fuma], Yao, M.[Mingde], Yu, L.[Lei], Zhang, C.[Cong], Zamir, S.W.[Syed Waqas], Zhang, J.X.[Jian-Xing], Zhang, S.[Shuohao], Zhang, Z.[Zhilu], Zheng, Q.[Qian], Zhou, G.F.[Gao-Feng], Zhussip, M.[Magauiya], Zou, X.[Xueyi], Zuo, W.M.[Wang-Meng],
NTIRE 2022 Burst Super-Resolution Challenge,
NTIRE22(1040-1060)
IEEE DOI 2210
Training, Photography, Superresolution, Noise reduction, Network architecture, Transformers, Pattern recognition BibRef

Bhat, G.[Goutam], Danelljan, M.[Martin], Timofte, R.[Radu], Akita, K.[Kazutoshi], Cho, W.[Wooyeong], Fan, H.Q.[Hao-Qiang], Jia, L.[Lanpeng], Kim, D.[Daeshik], Lecouat, B.[Bruno], Li, Y.[Youwei], Liu, S.C.[Shuai-Cheng], Liu, Z.[Ziluan], Luo, Z.[Ziwei], Maeda, T.[Takahiro], Mairal, J.[Julien], Micheloni, C.[Christian], Mo, X.[Xuan], Oba, T.[Takeru], Ostyakov, P.[Pavel], Ponce, J.[Jean], Son, S.[Sanghyeok], Sun, J.[Jian], Ukita, N.[Norimichi], Muhammad, R.[Rao], Yan, U.Y.[Umer Youliang], Yu, L.[Lei], Zhussip, M.[Magauiya], Zou, X.[Xueyi],
NTIRE 2021 Challenge on Burst Super-Resolution: Methods and Results,
NTIRE21(613-626)
IEEE DOI 2109
Superresolution, Merging, Cameras, Pattern recognition, Noise measurement BibRef

Chapter on Motion Analysis -- Low-Level, Image Level Analysis, Mosaic Generation, Super Resolution, Shape from Motion continues in
Super Resolution for Hyperspectral Data .


Last update:Mar 21, 2023 at 18:34:39