16.7.4.4.9 Domain Adaption, Cross-Domain, Learning, Re-Identification Issues

Chapter Contents (Back)
Motion, Human. Tracking. Domain Adaption. Cross-Domain. Learning. Re-Identification.
See also Multi-Modal Re-Identification, Multi-Modal Human Tracking.

Ma, A.J.H.[Andy Jin-Hua], Li, J.W.[Jia-Wei], Yuen, P.C.[Pong C.], Li, P.[Ping],
Cross-Domain Person Reidentification Using Domain Adaptation Ranking SVMs,
IP(24), No. 5, May 2015, pp. 1599-1613.
IEEE DOI 1504
BibRef
Earlier: A1, A3, A2, Only:
Domain Transfer Support Vector Ranking for Person Re-identification without Target Camera Label Information,
ICCV13(3567-3574)
IEEE DOI 1403
cameras. Domain Adaptation; Person Re-Identification BibRef

Ma, A.J.H.[Andy Jin-Hua], Li, P.[Ping],
Semi-Supervised Ranking for Re-identification with Few Labeled Image Pairs,
ACCV14(IV: 598-613).
Springer DOI 1504
BibRef
And:
Query Based Adaptive Re-ranking for Person Re-identification,
ACCV14(V: 397-412).
Springer DOI 1504
BibRef

Wang, X., Zheng, W.S.[Wei-Shi], Li, X., Zhang, J.,
Cross-Scenario Transfer Person Reidentification,
CirSysVideo(26), No. 8, August 2016, pp. 1447-1460.
IEEE DOI 1609
cameras BibRef

Ye, M.[Mang], Li, J.W.[Jia-Wei], Ma, A.J.[Andy J.], Zheng, L.[Liang], Yuen, P.C.[Pong C.],
Dynamic Graph Co-Matching for Unsupervised Video-Based Person Re-Identification,
IP(28), No. 6, June 2019, pp. 2976-2990.
IEEE DOI 1905
BibRef
Earlier: A1, A3, A4, A2, A5:
Dynamic Label Graph Matching for Unsupervised Video Re-identification,
ICCV17(5152-5160)
IEEE DOI 1802
cameras, data mining, graph theory, image matching, learning (artificial intelligence), object detection, unsupervised learning. image sensors. BibRef

Zhong, Z.[Zhun], Zheng, L.[Liang], Zheng, Z.D.[Zhe-Dong], Li, S.Z.[Shao-Zi], Yang, Y.[Yi],
CamStyle: A Novel Data Augmentation Method for Person Re-Identification,
IP(28), No. 3, March 2019, pp. 1176-1190.
IEEE DOI 1812
cameras, image recognition, learning (artificial intelligence), person re-identification, cross-camera retrieval task, unsupervised domain adaptation BibRef

Song, L.C.[Liang-Chen], Wang, C.[Cheng], Zhang, L.[Lefei], Du, B.[Bo], Zhang, Q.[Qian], Huang, C.[Chang], Wang, X.G.[Xing-Gang],
Unsupervised domain adaptive re-identification: Theory and practice,
PR(102), 2020, pp. 107173.
Elsevier DOI 2003
Person re-identification, Unsupervised domain adaptation BibRef

Jiang, K., Zhang, T., Zhang, Y., Wu, F., Rui, Y.,
Self-Supervised Agent Learning for Unsupervised Cross-Domain Person Re-Identification,
IP(29), 2020, pp. 8549-8560.
IEEE DOI 2008
Self-supervised learning, unsupervised cross-domain person re-identification, hard negative mining BibRef

Zheng, W.S.[Wei-Shi], Gong, S.G.[Shao-Gang], Xiang, T.[Tao],
Reidentification by Relative Distance Comparison,
PAMI(35), No. 3, March 2013, pp. 653-668.
IEEE DOI 1303
BibRef
Earlier:
Transfer re-identification: From person to set-based verification,
CVPR12(2650-2657).
IEEE DOI 1208
BibRef
Earlier:
Person re-identification by probabilistic relative distance comparison,
CVPR11(649-656).
IEEE DOI 1106
BibRef
Earlier:
Associating Groups of People,
BMVC09(xx-yy).
PDF File. 0909
BibRef

Zheng, W.S.[Wei-Shi], Gong, S.G.[Shao-Gang], Xiang, T.[Tao],
Towards Open-World Person Re-Identification by One-Shot Group-Based Verification,
PAMI(38), No. 3, March 2016, pp. 591-606.
IEEE DOI 1602
Cameras BibRef

Wang, H.X.[Han-Xiao], Gong, S.G.[Shao-Gang], Xiang, T.[Tao],
Highly Efficient Regression for Scalable Person Re-Identification,
BMVC16(xx-yy).
HTML Version. 1805
BibRef

Li, X., Zheng, W.S.[Wei-Shi], Wang, X., Xiang, T.[Tao], Gong, S.G.[Shao-Gang],
Multi-Scale Learning for Low-Resolution Person Re-Identification,
ICCV15(3765-3773)
IEEE DOI 1602
Adaptation models
See also Leader-Based Multi-Scale Attention Deep Architecture for Person Re-Identification. BibRef

Zheng, W.S.[Wei-Shi], Li, X.[Xiang], Xiang, T.[Tao], Liao, S.C.[Sheng-Cai], Lai, J.H.[Jian-Huang], Gong, S.G.[Shao-Gang],
Partial Person Re-Identification,
ICCV15(4678-4686)
IEEE DOI 1602
Cameras BibRef

Chen, Y.B.[Yan-Bei], Zhu, X.T.[Xia-Tian], Gong, S.G.[Shao-Gang],
Person Re-identification by Deep Learning Multi-scale Representations,
HumID17(2590-2600)
IEEE DOI 1802
Cameras, Data models, Feature extraction, Image resolution, Propagation losses, Training, Visualization BibRef

Tang, Y., Xi, Y., Wang, N., Song, B., Gao, X.,
CGAN-TM: A Novel Domain-to-Domain Transferring Method for Person Re-Identification,
IP(29), 2020, pp. 5641-5651.
IEEE DOI 2005
Task analysis, Training, Cameras, Object tracking, Image recognition, Target recognition, Surveillance, Person re-identification, maximum mean discrepancy BibRef

Lin, S., Li, C.T., Kot, A.C.,
Multi-Domain Adversarial Feature Generalization for Person Re-Identification,
IP(30), 2021, pp. 1596-1607.
IEEE DOI 2101
Adaptation models, Cameras, Training, Feature extraction, Data models, Task analysis, Scalability, Person re-identification, adversarial feature learning BibRef

Zhang, H.H.[Heng-Heng], Li, Y.[Ying], Zhuang, Z.J.[Zi-Jie], Xie, L.X.[Ling-Xi], Tian, Q.[Qi],
3D-GAT: 3D-Guided adversarial transform network for person re-identification in unseen domains,
PR(112), 2021, pp. 107799.
Elsevier DOI 2102
Person re-identification, Domain transfer, 3D Models, Training with synthesized image data BibRef

Sun, J.[Jia], Li, Y.F.[Yan-Feng], Chen, H.J.[Hou-Jin], Peng, Y.H.[Ya-Hui], Zhu, J.L.[Jin-Lei],
Unsupervised Cross Domain Person Re-Identification by Multi-Loss Optimization Learning,
IP(30), 2021, pp. 2935-2946.
IEEE DOI 2102
Optimization, Supervised learning, Generative adversarial networks, Training, Task analysis, Cameras, adversarial learning BibRef

Feng, H., Chen, M., Hu, J., Shen, D., Liu, H., Cai, D.,
Complementary Pseudo Labels for Unsupervised Domain Adaptation On Person Re-Identification,
IP(30), 2021, pp. 2898-2907.
IEEE DOI 2102
Noise measurement, Merging, Reliability, Adaptation models, Training, Task analysis, Predictive models, Person re-identification, representation learning BibRef

Hou, H.P.[Hao-Peng], Zhou, Y.[Yong], Zhao, J.Q.[Jia-Qi], Yao, R.[Rui], Chen, Y.[Ying], Zheng, Y.[Yi], El Saddik, A.[Abdulmotaleb],
Unsupervised cross-domain person re-identification with self-attention and joint-flexible optimization,
IVC(111), 2021, pp. 104191.
Elsevier DOI 2106
Person re-identification, Unsupervised domain adaptation, Self-attention mechanism BibRef

Zhang, H.[Hang], Cao, H.H.[Huan-Huan], Yang, X.[Xu], Deng, C.[Cheng], Tao, D.C.[Da-Cheng],
Self-Training With Progressive Representation Enhancement for Unsupervised Cross-Domain Person Re-Identification,
IP(30), 2021, pp. 5287-5298.
IEEE DOI 2106
Cameras, Reliability, Training, Task analysis, Adaptation models, Feature extraction, Data models, Person re-identification, unsupervised domain adaptation BibRef

Ding, C.X.[Chang-Xing], Wang, K.[Kan], Wang, P.F.[Peng-Fei], Tao, D.C.[Da-Cheng],
Multi-Task Learning With Coarse Priors for Robust Part-Aware Person Re-Identification,
PAMI(44), No. 3, March 2022, pp. 1474-1488.
IEEE DOI 2202
Feature extraction, Training, Task analysis, Robustness, Testing, Tools, Person re-identification, part-based models, misalignment, multi-task learning BibRef

Zhong, Z.[Zhun], Zheng, L.[Liang], Luo, Z.M.[Zhi-Ming], Li, S.Z.[Shao-Zi], Yang, Y.[Yi],
Learning to Adapt Invariance in Memory for Person Re-Identification,
PAMI(43), No. 8, August 2021, pp. 2723-2738.
IEEE DOI 2107
BibRef
Earlier:
Invariance Matters: Exemplar Memory for Domain Adaptive Person Re-Identification,
CVPR19(598-607).
IEEE DOI 2002
Training, Cameras, Adaptation models, Reliability, Australia, Memory modules, Task analysis, Person re-identification, graph-based positive prediction BibRef

Dai, Y.X.[Yong-Xing], Liu, J.[Jun], Bai, Y.[Yan], Tong, Z.K.[Ze-Kun], Duan, L.Y.[Ling-Yu],
Dual-Refinement: Joint Label and Feature Refinement for Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification,
IP(30), 2021, pp. 7815-7829.
IEEE DOI 2109
Noise measurement, Training, Prototypes, Reliability, Training data, Adaptation models, Refining, Person re-ID, pseudo label noise BibRef

Zhang, G.Q.[Guo-Qing], Ge, Y.[Yu], Dong, Z.C.[Zhi-Cheng], Wang, H.[Hao], Zheng, Y.H.[Yu-Hui], Chen, S.Y.[Sheng-Yong],
Deep High-Resolution Representation Learning for Cross-Resolution Person Re-Identification,
IP(30), 2021, pp. 8913-8925.
IEEE DOI 2111
Feature extraction, Image resolution, Task analysis, Neural networks, Training, Superresolution, Semantics, deep learning BibRef

Ye, M.[Mang], Li, H.[He], Du, B.[Bo], Shen, J.B.[Jian-Bing], Shao, L.[Ling], Hoi, S.C.H.[Steven C. H.],
Collaborative Refining for Person Re-Identification With Label Noise,
IP(31), 2022, pp. 379-391.
IEEE DOI 2112
Training, Annotations, Noise measurement, Task analysis, Representation learning, Deep learning, Training data, label noise BibRef

Zang, X.H.[Xiang-Hao], Li, G.[Ge], Gao, W.[Wei], Shu, X.J.[Xiu-Jun],
Learning to disentangle scenes for person re-identification,
IVC(116), 2021, pp. 104330.
Elsevier DOI 2112
Person re-identification, Divide-and-conquer, Multi-branch network BibRef

Zhang, Z.[Zhong], Wang, Y.[Yanan], Liu, S.[Shuang], Xiao, B.H.[Bai-Hua], Durrani, T.S.[Tariq S.],
Cross-Domain Person Re-Identification Using Heterogeneous Convolutional Network,
CirSysVideo(32), No. 3, March 2022, pp. 1160-1171.
IEEE DOI 2203
Correlation, Feature extraction, Couplings, Convolution, Training, Cameras, Loss measurement, Cross-domain person re-identification, dual graph convolution BibRef

Pang, Z.Q.[Zhi-Qi], Guo, J.F.[Ji-Feng], Ma, Z.Q.[Zhi-Qiang], Sun, W.B.[Wen-Bo], Xiao, Y.B.[Yan-Bang],
Median Stable Clustering and Global Distance Classification for Cross-Domain Person Re-Identification,
CirSysVideo(32), No. 5, May 2022, pp. 3164-3177.
IEEE DOI 2205
Feature extraction, Cameras, Training, Data mining, Sun, Sensitivity, Loss measurement, Deep learning, domain adaptation, unsupervised learning BibRef

Jiang, M.[Ming], Gao, J.T.[Jun-Tao], Li, P.F.[Peng-Fei], Zhang, M.[Min],
Cross-domain person re-identification based on background suppression and identity consistency,
IET-IPR(16), No. 7, 2022, pp. 1924-1934.
DOI Link 2205
BibRef

Li, S.H.[Shi-Hua], Yuan, M.K.[Ming-Kuan], Chen, J.[Jie], Hu, Z.L.[Zhi-Lan],
AdaDC: Adaptive Deep Clustering for Unsupervised Domain Adaptation in Person Re-Identification,
CirSysVideo(32), No. 6, June 2022, pp. 3825-3838.
IEEE DOI 2206
Noise measurement, Clustering algorithms, Task analysis, Adaptation models, Training, Supervised learning, Robustness, person re-identification BibRef

Dubourvieux, F.[Fabian], Audigier, R.[Romaric], Loesch, A.[Angélique], Ainouz, S.[Samia], Canu, S.[Stéphane],
A formal approach to good practices in Pseudo-Labeling for Unsupervised Domain Adaptive Re-Identification,
CVIU(223), 2022, pp. 103527.
Elsevier DOI 2210
BibRef
Earlier:
Unsupervised Domain Adaptation for Person Re-Identification through Source-Guided Pseudo-Labeling,
ICPR21(4957-4964)
IEEE DOI 2105
Re-identification, Unsupervised Domain Adaptation, Pseudo-Labeling, Machine learning theory. Training, Annotations, Training data, Cameras, Robustness, Data models BibRef

Loesch, A.[Angelique], Audigier, R.[Romaric],
Describe Me If You Can! Characterized Instance-Level Human Parsing,
ICIP21(2528-2532)
IEEE DOI 2201
Image segmentation, Systematics, Image color analysis, Semantics, Task analysis, Human parsing, Characterized attributes, Dataset, Scalability BibRef

Ruan, W.J.[Wei-Jian], Tao, Y.[Yiran], Ruan, L.J.[Lin-Jun], Shu, X.J.[Xiu-Jun], Qiao, Y.[Yu],
Temporal Weighting Appearance-Aligned Network for Nighttime Video Retrieval,
SPLetters(29), 2022, pp. 2008-2012.
IEEE DOI 2210
Re-identification, low light conditions. Task analysis, Feature extraction, Convolution, Surveillance, Meteorology, Nighttime video retrieval, new benchmark, temporal weighting BibRef

Tang, Y.Z.[Ying-Zhi], Yang, X.[Xi], Jiang, X.R.[Xin-Rui], Wang, N.N.[Nan-Nan], Gao, X.B.[Xin-Bo],
Dually Distribution Pulling Network for Cross-Resolution Person Reidentification,
Cyber(52), No. 11, November 2022, pp. 12016-12027.
IEEE DOI 2211
Image resolution, Task analysis, Measurement, Cameras, Feature extraction, Clutter, Visualization, Cross resolution, super resolution (SR) BibRef

Tang, C.R.[Chun-Ren], Xue, D.Y.[Ding-Yu], Chen, D.Y.[Dong-Yue],
Multi-level mutual supervision for cross-domain Person Re-identification,
JVCIR(89), 2022, pp. 103674.
Elsevier DOI 2212
Unsupervised domain adaptation, Mutual supervision, Person Re-identification, Cross domain BibRef

Mohanty, A.[Anwesh], Banerjee, B.[Biplab], Velmurugan, R.[Rajbabu],
SSMTReID-Net: Multi-Target Unsupervised Domain Adaptation for Person Re-Identification,
PRL(163), 2022, pp. 40-46.
Elsevier DOI 2212
Person re-identification, Multi-target domain adaptation, Information bottleneck BibRef

Liu, Y.X.[Yu-Xuan], Ge, H.W.[Hong-Wei], Sun, L.[Liang], Hou, Y.Q.[Ya-Qing],
Complementary Attention-Driven Contrastive Learning With Hard-Sample Exploring for Unsupervised Domain Adaptive Person Re-ID,
CirSysVideo(33), No. 1, January 2023, pp. 326-341.
IEEE DOI 2301
Noise measurement, Feature extraction, Task analysis, Germanium, Training, Cameras, Image color analysis, Person re-identification, hard sample BibRef

Luo, C.C.[Chuan-Chen], Song, C.F.[Chun-Feng], Zhang, Z.X.[Zhao-Xiang],
Learning to Adapt Across Dual Discrepancy for Cross-Domain Person Re-Identification,
PAMI(45), No. 2, February 2023, pp. 1963-1980.
IEEE DOI 2301
Cameras, Prototypes, Data models, Training, Interpolation, Benchmark testing, Adaptation models, Person re-identification, self-paced learning BibRef

Zhai, Y.P.[Yun-Peng], Peng, P.X.[Pei-Xi], Jia, M.X.[Meng-Xi], Li, S.Y.[Shi-Yong], Chen, W.Q.[Wei-Qiang], Gao, X.S.[Xue-Song], Tian, Y.H.[Yong-Hong],
Population-Based Evolutionary Gaming for Unsupervised Person Re-identification,
IJCV(131), No. 1, January 2023, pp. 1-25.
Springer DOI 2301
BibRef

Zhai, Y.P.[Yun-Peng], Ye, Q.X.[Qi-Xiang], Lu, S.J.[Shi-Jian], Jia, M.X.[Meng-Xi], Ji, R.R.[Rong-Rong], Tian, Y.H.[Yong-Hong],
Multiple Expert Brainstorming for Domain Adaptive Person Re-identification,
ECCV20(VII:594-611).
Springer DOI 2011
BibRef

Chen, S.[Si], Qiu, L.X.[Liu-Xiang], Tian, Z.M.[Zi-Min], Yan, Y.[Yan], Wang, D.H.[Da-Han], Zhu, S.Z.[Shun-Zhi],
MTNet: Mutual tri-training network for unsupervised domain adaptation on person re-identification,
JVCIR(90), 2023, pp. 103749.
Elsevier DOI 2301
Deep learning, Person re-identification, Domain adaptation, Mutual learning, Self-paced learning BibRef

Zhou, W.[Wei], Hou, Y.[Yi], Xu, S.J.[Shi-Jun], Zhou, S.L.[Shi-Lin],
An adaptive cross-scale transformer based on graph signal processing for person re-identification,
IET-IPR(17), No. 8, 2023, pp. 2321-2335.
DOI Link 2306
cross-scale interaction, graph signal processing, person re-identification, pure transformer model BibRef

Si, T.Z.[Tong-Zhen], He, F.[Fazhi], Zhang, Z.[Zhong], Duan, Y.S.[Yan-Song],
Hybrid Contrastive Learning for Unsupervised Person Re-Identification,
MultMed(25), 2023, pp. 4323-4334.
IEEE DOI 2310
BibRef

Ren, X.[Xuena], Zhang, D.M.[Dong-Ming], Bao, X.[Xiuguo], Zhang, Y.D.[Yong-Dong],
S^2-Net:Semantic and Saliency Attention Network for Person Re-Identification,
MultMed(25), 2023, pp. 4387-4399.
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2310
BibRef

Tao, Y.S.[Yu-Sheng], Zhang, J.[Jian], Hong, J.J.[Jia-Jing], Zhu, Y.S.[Yue-Sheng],
DREAMT: Diversity Enlarged Mutual Teaching for Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification,
MultMed(25), 2023, pp. 4586-4597.
IEEE DOI 2310
BibRef

Ji, H.X.[Hao-Xuanye], Wang, L.[Le], Zhou, S.P.[San-Ping], Tang, W.[Wei], Zheng, N.N.[Nan-Ning], Hua, G.[Gang],
Transfer easy to hard: Adversarial contrastive feature learning for unsupervised person re-identification,
PR(145), 2024, pp. 109973.
Elsevier DOI 2311
Person re-identification, Unsupervised learning, Hard sample generation BibRef

Weng, J.F.[Jian-Feng], Hu, K.[Kun], Yao, T.T.[Ting-Ting], Wang, J.Y.[Jing-Ya], Wang, Z.Y.[Zhi-Yong],
Federated Unsupervised Cluster-Contrastive learning for person Re-identification: A coarse-to-fine approach,
CVIU(237), 2023, pp. 103831.
Elsevier DOI 2311
Federated learning, Unsupervised learning, Person Re-identification, Contrastive learning, Clustering BibRef


Lee, G.[Geon], Lee, S.H.[Sang-Hoon], Kim, D.[Dohyung], Shin, Y.[Younghoon], Yoon, Y.[Yongsang], Ham, B.[Bumsub],
Camera-Driven Representation Learning for Unsupervised Domain Adaptive Person Re-identification,
ICCV23(11419-11428)
IEEE DOI 2401
BibRef

Xu, W.H.[Wen-Hao], Shao, Z.Y.[Zhi-Yin], Ding, C.X.[Chang-Xing],
Mining False Positive Examples for Text-Based Person Re-Identification,
ICIP23(1680-1684)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2312
BibRef

Li, A.[Angze], Mao, S.[Shasha], Xiong, L.[Lin], Qi, M.[Mengnan], Gou, S.[Shuiping], Jiao, L.C.[Li-Cheng],
A CAM-Enhancing Generative Person Re-ID Method Based Global and Local Features,
ICIP23(2355-2359)
IEEE DOI 2312
BibRef

Li, H.[He], Shi, Y.X.[Yu-Xuan], Ling, H.[Hefei], Li, Z.Y.[Zong-Yi], Wang, R.S.[Run-Sheng], Zhao, C.X.[Cheng-Xin], Li, P.[Ping],
MEGL: Multi-Experts Guided Learning Network for Single Camera Training Person Re-Identification,
ICIP23(2645-2649)
IEEE DOI 2312
BibRef

Chouchane, A.[Ammar], Ouamane, A.[Abdelmalik], Himeur, Y.[Yassine], Mansoor, W.[Wathiq], Atalla, S.[Shadi], Benzaibak, A.[Afaf], Boudellal, C.[Chahrazed],
Improving CNN-based Person Re-identification using score Normalization,
ICIP23(2890-2894)
IEEE DOI 2312
BibRef

Peng, Y.[Yang], Liu, P.[Ping], Yang, X.Y.[Xi-Yuan], Zhou, P.[Pan], Luo, Y.W.[Ya-Wei], Liu, J.G.[Jin-Gen],
Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification with Adaptive Structure Learning,
ICIP23(850-854)
IEEE DOI 2312
BibRef

Park, S.[Sungyeon], Shin, H.[Hyunhak], Yun, S.[Sangbin], Yang, S.[Seongyeop], Lim, J.[Jeongeun], Noh, S.[Seungin],
Domain Generalization Method for Person Re-Id Using Metabin and Mixstyle,
ICIP23(860-864)
IEEE DOI 2312
BibRef

Mekhazni, D.[Djebril], Dufau, M.[Maximilien], Desrosiers, C.[Christian], Pedersoli, M.[Marco], Granger, E.[Eric],
Camera Alignment and Weighted Contrastive Learning for Domain Adaptation in Video Person ReID,
WACV23(1624-1633)
IEEE DOI 2302
Training, Representation learning, Adaptation models, Mars, Target tracking, Lighting, Cameras BibRef

Xian, Y.Q.[Yu-Qiao], Yang, J.R.[Jin-Rui], Yu, F.[Fufu], Zhang, J.[Jun], Sun, X.[Xing],
Graph-Based Self-Learning for Robust Person Re-identification,
WACV23(4778-4787)
IEEE DOI 2302
Training, Deep learning, Visualization, Annotations, Training data, Network architecture, body pose BibRef

Ding, J.[Jin], Zhou, X.[Xue],
Learning Feature Fusion for Unsupervised Domain Adaptive Person Re-identification,
ICPR22(2613-2619)
IEEE DOI 2212
Training, Adaptation models, Visualization, Frequency modulation, Fuses, Annotations, Source coding BibRef

Lin, C.Z.[Cheng-Zhi], Wu, A.[Ancong], Zheng, W.S.[Wei-Shi],
Learning Multi-Context Dynamic Listwise Relation for Generalizable Person Re-Identification,
ICPR22(2620-2627)
IEEE DOI 2212
Measurement, Visualization, Perturbation methods, Aggregates, Supervised learning, Lighting, Benchmark testing, context BibRef

Putzu, L.[Lorenzo], Loddo, A.[Andrea], Delussu, R.[Rita], Fumera, G.[Giorgio],
Specialise to Generalise: The Person Re-identification Case,
CIAP23(II:381-392).
Springer DOI 2312
BibRef
Earlier: A3, A1, A4, Only:
On the Effectiveness of Synthetic Data Sets for Training Person Re-identification Models,
ICPR22(1208-1214)
IEEE DOI 2212
Training, Performance evaluation, Visualization, Photorealism, Annotations, Training data, Manuals BibRef

Chen, K.X.[Kai-Xiang], Gong, T.T.[Tian-Tian], Zhang, L.Y.[Li-Yan],
Weighted Supervised Contrastive Learning and Domain Mixture for Generalized Person Re-Identification,
ICIP22(2606-2610)
IEEE DOI 2211
Training, Benchmark testing, Person re-identification, domain generalization, contrastive loss BibRef

Takeuchi, S.[Shun], Li, F.[Fei], Iwasaki, S.[Sho], Ning, J.Q.[Jia-Qi], Suzuki, G.[Genta],
Unsupervised Domain-Adaptive Person Re-Identification with Multi-Camera Constraints,
ICIP22(1636-1640)
IEEE DOI 2211
Training, Degradation, Adaptation models, Costs, Adaptive systems, Training data, deep learning, person re-identification, feature selection BibRef

Valem, L.P.[Lucas Pascotti], Kawai, V.A.S.[Vinicius Atsushi Sato], Pereira-Ferrero, V.H.[Vanessa Helena], Pedronette, D.C.G.[Daniel Carlos Guimarães],
A Novel Rank Correlation Measure for Manifold Learning on Image Retrieval and Person Re-ID,
ICIP22(1371-1375)
IEEE DOI 2211
Manifolds, Correlation, Current measurement, Image retrieval, Machine learning, Transformers, Size measurement, rank correlation measures BibRef

Huang, Z.P.[Zhi-Peng], Zhang, Z.Z.[Zhi-Zheng], Lan, C.L.[Cui-Ling], Zeng, W.J.[Wen-Jun], Chu, P.[Peng], You, Q.Z.[Quan-Zeng], Wang, J.[Jiang], Liu, Z.C.[Zi-Cheng], Zha, Z.J.[Zheng-Jun],
Lifelong Unsupervised Domain Adaptive Person Re-identification with Coordinated Anti-forgetting and Adaptation,
CVPR22(14268-14277)
IEEE DOI 2210
Adaptation models, Data privacy, Target recognition, Machine vision, Data models, Pattern recognition, Self- semi- meta- Vision applications and systems BibRef

Rami, H.[Hamza], Ospici, M.[Matthieu], Lathuilière, S.[Stéphane],
Online Unsupervised Domain Adaptation for Person Re-identification,
CLVision22(3829-3838)
IEEE DOI 2210
Training, Adaptation models, Privacy, Benchmark testing, Data models BibRef

Dai, Y.X.[Yong-Xing], Liu, J.[Jun], Sun, Y.F.[Yi-Fan], Tong, Z.K.[Ze-Kun], Zhang, C.[Chi], Duan, L.Y.[Ling-Yu],
IDM: An Intermediate Domain Module for Domain Adaptive Person Re-ID,
ICCV21(11844-11854)
IEEE DOI 2203
Bridges, Manifolds, Adaptation models, Codes, Benchmark testing, Task analysis, Image and video retrieval BibRef

Liu, C.T.[Chih-Ting], Lee, M.Y.[Man-Yu], Chen, T.S.[Tsai-Shien], Chien, S.Y.[Shao-Yi],
Hard Samples Rectification for Unsupervised Cross-Domain Person Re-Identification,
ICIP21(429-433)
IEEE DOI 2201
Image processing, Supervised learning, Benchmark testing, Cameras, Task analysis, Person re-identification, unsupervised learning, computer vision BibRef

Xu, J.C.[Jia-Chen], Wang, M.[Min], Gong, J.Y.[Jing-Yu], Liu, W.T.[Wen-Tao], Qian, C.[Chen], Xie, Y.[Yuan], Ma, L.Z.[Li-Zhuang],
Exploring Versatile Prior for Human Motion via Motion Frequency Guidance,
3DV21(606-616)
IEEE DOI 2201
Training, Representation learning, Codes, Motion segmentation, Noise reduction, Probability distribution BibRef

Bai, Z.C.[Ze-Chen], Wang, Z.G.[Zhi-Gang], Wang, J.[Jian], Hu, D.[Di], Ding, E.[Errui],
Unsupervised Multi-Source Domain Adaptation for Person Re-Identification,
CVPR21(12909-12918)
IEEE DOI 2111
Training, Adaptation models, Fuses, Data models, Pattern recognition, Task analysis BibRef

Yang, M.L.[Ming-Liang], Zhao, J.[Jing], Huang, D.[Da], Wang, J.[Ji],
Progressive Unsupervised Domain Adaptation for Image-based Person Re-Identification,
ICPR21(7730-7736)
IEEE DOI 2105
Training, Adaptation models, Annotations, Manuals, Feature extraction, Pattern recognition, Reliability BibRef

Lin, C.S.[Ci-Siang], Cheng, Y.C.[Yuan-Chia], Wang, Y.C.A.F.[Yu-Chi-Ang Frank],
Domain Generalized Person Re-Identification via Cross-Domain Episodic Learning,
ICPR21(6758-6763)
IEEE DOI 2105
Training, Image recognition, Training data, Benchmark testing, Feature extraction, Cameras BibRef

Delussu, R.[Rita], Putzu, L.[Lorenzo], Fumera, G.[Giorgio], Roli, F.[Fabio],
Online Domain Adaptation for Person Re-Identification with a Human in the Loop,
ICPR21(3829-3836)
IEEE DOI 2105
Radio frequency, Training, Deep learning, Adaptation models, Protocols, Image retrieval, Cameras BibRef

Xu, S.[Simin], Luo, L.K.[Ling-Kun], Hu, S.Q.[Shi-Qiang],
Attention-based Model with Attribute Classification for Cross-domain Person Re-identification,
ICPR21(9149-9155)
IEEE DOI 2105
Training, Adaptation models, Training data, Lighting, Predictive models, Feature extraction, Cameras BibRef

Yan, T.Y.[Tian-Yi], Guo, H.Y.[Hai-Yun], Liu, S.Y.[Song-Yan], Zhao, C.Y.[Chao-Yang], Tang, M.[Ming], Wang, J.Q.[Jin-Qiao],
Unsupervised Domain Adaptive Re-identification with Feature Adversarial Learning and Self-similarity Clustering,
MLCSA20(20-35).
Springer DOI 2103
BibRef

Wang, G., Lai, J., Liang, W., Wang, G.,
Smoothing Adversarial Domain Attack and P-Memory Reconsolidation for Cross-Domain Person Re-Identification,
CVPR20(10565-10574)
IEEE DOI 2008
Cameras, Task analysis, Smoothing methods, Scalability, Benchmark testing, Clustering methods BibRef

Luo, C.C.[Chuan-Chen], Song, C.F.[Chun-Feng], Zhang, Z.X.[Zhao-Xiang],
Generalizing Person Re-identification by Camera-aware Invariance Learning and Cross-Domain Mixup,
ECCV20(XV:224-241).
Springer DOI 2011
BibRef

Li, J.N.[Jia-Ning], Zhang, S.L.[Shi-Liang],
Joint Visual and Temporal Consistency for Unsupervised Domain Adaptive Person Re-identification,
ECCV20(XXIV:483-499).
Springer DOI 2012
BibRef

Galanakis, G.[George], Zabulis, X.[Xenophon], Argyros, A.A.[Antonis A.],
Unsupervised Domain Adaptation for Person Re-Identification with Few and Unlabeled Target Data,
ISVC20(II:357-373).
Springer DOI 2103
BibRef

Zhao, F.[Fang], Liao, S.C.[Sheng-Cai], Xie, G.S.[Guo-Sen], Zhao, J.[Jian], Zhang, K.[Kaihao], Shao, L.[Ling],
Unsupervised Domain Adaptation with Noise Resistible Mutual-training for Person Re-identification,
ECCV20(XI:526-544).
Springer DOI 2011
BibRef

Zhai, Y., Lu, S., Ye, Q., Shan, X., Chen, J., Ji, R., Tian, Y.,
AD-Cluster: Augmented Discriminative Clustering for Domain Adaptive Person Re-Identification,
CVPR20(9018-9027)
IEEE DOI 2008
Adaptation models, Cameras, Feature extraction, Generators, Predictive models, Optimization, Training BibRef

Mekhazni, D.[Djebril], Bhuiyan, A.[Amran], Ekladious, G.[George], Granger, E.[Eric],
Unsupervised Domain Adaptation in the Dissimilarity Space for Person Re-identification,
ECCV20(XXVII:159-174).
Springer DOI 2011
BibRef

Kumar, D., Siva, P., Marchwica, P., Wong, A.,
Unsupervised Domain Adaptation in Person re-ID via k-Reciprocal Clustering and Large-Scale Heterogeneous Environment Synthesis,
WACV20(2634-2643)
IEEE DOI 2006
Target tracking, Cameras, Euclidean distance, Iterative methods, Training, Lighting BibRef

Wei, L., Zhang, S., Gao, W., Tian, Q.,
Person Transfer GAN to Bridge Domain Gap for Person Re-identification,
CVPR18(79-88)
IEEE DOI 1812
Cameras, Lighting, Videos, Task analysis, Training, Testing BibRef

Xu, F.R.[Fu-Rong], Ma, B.P.[Bing-Peng], Chang, H.[Hong], Shan, S.G.[Shi-Guang], Chen, X.L.[Xi-Lin],
Style Transfer with Adversarial Learning for Cross-Dataset Person Re-identification,
ACCV18(VI:165-180).
Springer DOI 1906
BibRef

Deng, W., Zheng, L., Ye, Q., Kang, G., Yang, Y., Jiao, J.,
Image-Image Domain Adaptation with Preserved Self-Similarity and Domain-Dissimilarity for Person Re-identification,
CVPR18(994-1003)
IEEE DOI 1812
Training, Generators, Training data, Generative adversarial networks, Learning systems, Estimation BibRef

Zhang, X., Cao, J., Shen, C., You, M.,
Self-Training With Progressive Augmentation for Unsupervised Cross-Domain Person Re-Identification,
ICCV19(8221-8230)
IEEE DOI 2004
convolutional neural nets, feature extraction, image classification, image representation, object recognition, Adaptation models BibRef

Qi, L., Wang, L., Huo, J., Zhou, L., Shi, Y., Gao, Y.,
A Novel Unsupervised Camera-Aware Domain Adaptation Framework for Person Re-Identification,
ICCV19(8079-8088)
IEEE DOI 2004
cameras, face recognition, image representation, unsupervised learning, discriminative information, Image resolution BibRef

Fu, Y., Wei, Y., Wang, G., Zhou, Y., Shi, H., Uiuc, U., Huang, T.,
Self-Similarity Grouping: A Simple Unsupervised Cross Domain Adaptation Approach for Person Re-Identification,
ICCV19(6111-6120)
IEEE DOI 2004
Code, Re-Identification.
WWW Link. pattern clustering, unsupervised learning, DukeMTMC?Market1501, clustering-guided semisupervised approach, Machine learning BibRef

Zheng, K.[Kecheng], Liu, W.[Wu], He, L.X.[Ling-Xiao], Mei, T.[Tao], Luo, J.B.[Jie-Bo], Zha, Z.J.[Zheng-Jun],
Group-aware Label Transfer for Domain Adaptive Person Re-identification,
CVPR21(5306-5315)
IEEE DOI 2111
Training, Costs, Annotations, Refining, Clustering algorithms, Prediction algorithms BibRef

Liu, J.W.[Jia-Wei], Zha, Z.J.[Zheng-Jun], Chen, D.[Di], Hong, R.C.[Ri-Chang], Wang, M.[Meng],
Adaptive Transfer Network for Cross-Domain Person Re-Identification,
CVPR19(7195-7204).
IEEE DOI 2002
BibRef

Song, J.[Jifei], Yang, Y.X.[Yong-Xin], Song, Y.Z.[Yi-Zhe], Xiang, T.[Tao], Hospedales, T.M.[Timothy M.],
Generalizable Person Re-Identification by Domain-Invariant Mapping Network,
CVPR19(719-728).
IEEE DOI 2002
BibRef

Zou, Y.[Yang], Yang, X.D.[Xiao-Dong], Yu, Z.[Zhiding], Kumar, B.V.K.V.[B. V. K. Vijaya], Kautz, J.[Jan],
Joint Disentangling and Adaptation for Cross-domain Person Re-identification,
ECCV20(II:87-104).
Springer DOI 2011
BibRef

Chen, G.Y.[Guang-Yi], Lu, Y.H.[Yu-Hao], Lu, J.W.[Ji-Wen], Zhou, J.[Jie],
Deep Credible Metric Learning for Unsupervised Domain Adaptation Person Re-identification,
ECCV20(VIII:643-659).
Springer DOI 2011
BibRef

Zhu, X., Morerio, P., Murino, V.,
Unsupervised Domain-Adaptive Person Re-Identification Based on Attributes,
ICIP19(4110-4114)
IEEE DOI 1910
Person re-identification, unsupervised domain adaptation, unsupervised person re-identification, pedestrian attributes BibRef

Li, D., Li, D., Zhang, Z., Wang, L., Tan, T.,
Unsupervised Cross-Domain Person Re-Identification: A New Framework,
ICIP19(1222-1226)
IEEE DOI 1910
Unsupervised Person Re-identification, Cross Domain, Image Translation, Image Clustering BibRef

Khan, F., Bremond, F.,
Cross Domain Residual Transfer Learning for Person Re-Identification,
WACV19(2019-2028)
IEEE DOI 1904
feature extraction, image matching, image recognition, learning (artificial intelligence), neural nets, Feature extraction BibRef

Bak, S.[Slawomir], Carr, P.[Peter], Lalonde, J.F.[Jean-François],
Domain Adaptation Through Synthesis for Unsupervised Person Re-identification,
ECCV18(XIII: 193-209).
Springer DOI 1810
BibRef

Schumann, A., Gong, S., Schuchert, T.,
Deep learning prototype domains for person re-identification,
ICIP17(1767-1771)
IEEE DOI 1803
Adaptation models, Cameras, Data models, Machine learning, Prototypes, Training, Visualization, Deep Learning, Transfer Learning BibRef

Huang, Y., Wu, Q., Xu, J., Zhong, Y.,
SBSGAN: Suppression of Inter-Domain Background Shift for Person Re-Identification,
ICCV19(9526-9535)
IEEE DOI 2004
feature extraction, image segmentation, neural nets, densely associated 2-stream network BibRef

Chen, Y., Zhu, X., Gong, S.,
Instance-Guided Context Rendering for Cross-Domain Person Re-Identification,
ICCV19(232-242)
IEEE DOI 2004
image matching, image recognition, neural nets, object recognition, rendering (computer graphics), supervised learning, Data models BibRef

Xiao, T., Li, H.S.[Hong-Sheng], Ouyang, W.L.[Wan-Li], Wang, X.G.[Xiao-Gang],
Learning Deep Feature Representations with Domain Guided Dropout for Person Re-identification,
CVPR16(1249-1258)
IEEE DOI 1612
BibRef

Shen, Y.T.[Yan-Tao], Li, H.S.[Hong-Sheng], Yi, S.[Shuai], Chen, D.P.[Da-Peng], Wang, X.G.[Xiao-Gang],
Person Re-identification with Deep Similarity-Guided Graph Neural Network,
ECCV18(XV: 508-526).
Springer DOI 1810
BibRef

Li, W.[Wei], Zhao, R.[Rui], Xiao, T.[Tong], Wang, X.G.[Xiao-Gang],
DeepReID: Deep Filter Pairing Neural Network for Person Re-identification,
CVPR14(152-159)
IEEE DOI 1409
Person Re-Identification BibRef

Chapter on Motion -- Feature-Based, Long Range, Motion and Structure Estimates, Tracking, Surveillance, Activities continues in
Tracking People with Stereo, or Depth .


Last update:Jan 30, 2024 at 20:33:16