19.5.5 Cross-Modal Indexing, Cross-Modal Retrieval

Chapter Contents (Back)
Cross-Modal Retrieval.

Costa Pereira, J., Coviello, E.[Emanuele], Doyle, G., Rasiwasia, N., Lanckriet, G.R.G.[Gert R.G.], Levy, R., Vasconcelos, N.M.,
On the Role of Correlation and Abstraction in Cross-Modal Multimedia Retrieval,
PAMI(36), No. 3, March 2014, pp. 521-535.
IEEE DOI 1403
image matching. E.g. use image to search for text. Correlation matching. Semantic matching. Semantic correlation matching. BibRef

Costa Pereira, J.[Jose], Vasconcelos, N.M.[Nuno M.],
Cross-modal domain adaptation for text-based regularization of image semantics in image retrieval systems,
CVIU(124), No. 1, 2014, pp. 123-135.
Elsevier DOI 1406
Content-based image retrieval BibRef

Zhai, X., Peng, Y., Xiao, J.,
Learning Cross-Media Joint Representation With Sparse and Semisupervised Regularization,
CirSysVideo(24), No. 6, June 2014, pp. 965-978.
IEEE DOI 1407
Correlation BibRef

Peng, Y., Zhai, X., Zhao, Y., Huang, X.,
Semi-Supervised Cross-Media Feature Learning With Unified Patch Graph Regularization,
CirSysVideo(26), No. 3, March 2016, pp. 583-596.
IEEE DOI 1603
Correlation BibRef

Bellini, P.[Pierfrancesco], Cenni, D.[Daniele], Nesi, P.[Paolo],
Optimization of information retrieval for cross media contents in a best practice network,
MultInfoRetr(3), No. 3, September 2014, pp. 147-159.
Springer DOI 1408
BibRef

Kang, C., Xiang, S., Liao, S., Xu, C., Pan, C.,
Learning Consistent Feature Representation for Cross-Modal Multimedia Retrieval,
MultMed(17), No. 3, March 2015, pp. 370-381.
IEEE DOI 1502
Algorithm design and analysis BibRef

He, Y., Xiang, S., Kang, C., Wang, J., Pan, C.,
Cross-Modal Retrieval via Deep and Bidirectional Representation Learning,
MultMed(18), No. 7, July 2016, pp. 1363-1377.
IEEE DOI 1608
backpropagation BibRef

Zhang, S., Wang, X., Lin, Y., Tian, Q.,
Cross Indexing With Grouplets,
MultMed(17), No. 11, November 2015, pp. 1969-1979.
IEEE DOI 1511
Feature extraction BibRef

Chu, L., Zhang, Y., Li, G., Wang, S., Zhang, W., Huang, Q.,
Effective Multimodality Fusion Framework for Cross-Media Topic Detection,
CirSysVideo(26), No. 3, March 2016, pp. 556-569.
IEEE DOI 1603
Complexity theory BibRef

Ding, K.[Kun], Fan, B.[Bin], Huo, C.L.[Chun-Lei], Xiang, S.M.[Shi-Ming], Pan, C.H.[Chun-Hong],
Cross-Modal Hashing via Rank-Order Preserving,
MultMed(19), No. 3, March 2017, pp. 571-585.
IEEE DOI 1702
Binary codes BibRef

Jiang, B.[Bin], Yang, J.C.[Jia-Chen], Lv, Z.H.[Zhi-Han], Tian, K.[Kun], Meng, Q.G.[Qing-Gang], Yan, Y.[Yan],
Internet cross-media retrieval based on deep learning,
JVCIR(48), No. 1, 2017, pp. 356-366.
Elsevier DOI 1708
Cross-media, retrieval BibRef

Hu, Y., Zheng, L., Yang, Y., Huang, Y.,
Twitter100k: A Real-World Dataset for Weakly Supervised Cross-Media Retrieval,
MultMed(20), No. 4, April 2018, pp. 927-938.
IEEE DOI 1804
Electronic publishing, Encyclopedias, Internet, Optical character recognition software, Training, Visualization, weakly supervised method BibRef

Verma, Y.[Yashaswi], Jha, A.[Abhishek], Jawahar, C.V.,
Cross-specificity: modelling data semantics for cross-modal matching and retrieval,
MultInfoRetr(8), No. 2, June 2018, pp. 139-146.
Springer DOI 1805
BibRef

Dorfer, M.[Matthias], Schlüter, J.[Jan], Vall, A.[Andreu], Korzeniowski, F.[Filip], Widmer, G.[Gerhard],
End-to-end cross-modality retrieval with CCA projections and pairwise ranking loss,
MultInfoRetr(8), No. 2, June 2018, pp. 117-128.
Springer DOI 1805
BibRef

Lu, X.[Xu], Zhang, H.X.[Hua-Xiang], Sun, J.[Jiande], Wang, Z.H.[Zhen-Hua], Guo, P.[Peilian], Wan, W.[Wenbo],
Discriminative correlation hashing for supervised cross-modal retrieval,
SP:IC(65), 2018, pp. 221-230.
Elsevier DOI 1805
Cross-modal retrieval, Hashing, Subspace learning, Discriminant analysis BibRef

Wang, L.[Li], Zhu, L.[Lei], Dong, X.[Xiao], Liu, L.[Li], Sun, J.[Jiande], Zhang, H.X.[Hua-Xiang],
Joint Feature Selection and Graph Regularization for Modality-Dependent Cross-Modal Retrieval,
JVCIR(54), 2018, pp. 213-222.
Elsevier DOI 1806
Cross-modal retrieval, Feature selection, Subspace learning, Graph regularization BibRef

Zhong, F.M.[Fang-Ming], Chen, Z.K.[Zhi-Kui], Min, G.Y.[Ge-Yong],
Deep Discrete Cross-Modal Hashing for Cross-Media Retrieval,
PR(83), 2018, pp. 64-77.
Elsevier DOI 1808
Cross-modal retrieval, deep learning, discrete hashing, alternative optimization BibRef

Vukotic, V., Raymond, C., Gravier, G.,
A Crossmodal Approach to Multimodal Fusion in Video Hyperlinking,
MultMedMag(25), No. 2, April 2018, pp. 11-23.
IEEE DOI 1808
Computer architecture, Task analysis, Neural networks, Visualization, Streaming media, Hypertext systems, Training, multimedia BibRef

Liu, R., Wei, S., Zhao, Y., Zhu, Z., Wang, J.,
Multiview Cross-Media Hashing with Semantic Consistency,
MultMedMag(25), No. 2, April 2018, pp. 71-86.
IEEE DOI 1808
Media, Semantics, Correlation, Multimedia communication, Optimization, Feature extraction, hashing, cross-media, multiview, searching BibRef

Wang, D.[Di], Wang, Q.[Quan], Gao, X.[Xinbo],
Robust and Flexible Discrete Hashing for Cross-Modal Similarity Search,
CirSysVideo(28), No. 10, October 2018, pp. 2703-2715.
IEEE DOI 1811
Robustness, Training, Binary codes, Quantization (signal), Linear programming, Matrix decomposition, Sparse matrices, Hashing, unsupervised learning BibRef

Wang, D., Gao, X., Wang, X., He, L.,
Label Consistent Matrix Factorization Hashing for Large-Scale Cross-Modal Similarity Search,
PAMI(41), No. 10, October 2019, pp. 2466-2479.
IEEE DOI 1909
Semantics, Correlation, Training, Transforms, Binary codes, Image reconstruction, Sparse matrices, Hashing, multimodal, cross-modal BibRef

Dong, F.[Fei], Nie, X.S.[Xiu-Shan], Liu, X.B.[Xing-Bo], Geng, L.L.[Lei-Lei], Wang, Q.[Qian],
Cross-modal hashing based on category structure preserving,
JVCIR(57), 2018, pp. 28-33.
Elsevier DOI 1812
Cross-modal retrieval, Supervised hashing, Category-specific structure preserving BibRef

Zhang, M.J.[Mei-Jia], Zhang, H.X.[Hua-Xiang], Li, J.Z.[Jun-Zheng], Wang, L.[Li], Fang, Y.X.[Yi-Xian], Sun, J.[Jiande],
Supervised graph regularization based cross media retrieval with intra and inter-class correlation,
JVCIR(58), 2019, pp. 1-11.
Elsevier DOI 1901
Cross media retrieval, Subspace learning, Supervised graph regularization BibRef

Yao, T.[Tao], Wang, G.[Gang], Yan, L.S.[Lian-Shan], Kong, X.W.[Xiang-Wei], Su, Q.T.[Qing-Tang], Zhang, C.M.[Cai-Ming], Tian, Q.[Qi],
Online latent semantic hashing for cross-media retrieval,
PR(89), 2019, pp. 1-11.
Elsevier DOI 1902
Cross-media retrieval, Online learning, Hashing, Latent semantic concept BibRef

Dutta, T.[Titir], Biswas, S.[Soma],
Cross-modal retrieval in challenging scenarios using attributes,
PRL(125), 2019, pp. 618-624.
Elsevier DOI 1909
Cross-modal retrieval, Attributes, Unseen query, Low-resolution data BibRef

Liu, H.P.[Hua-Ping], Wang, F.[Feng], Zhang, X.Y.[Xin-Yu], Sun, F.C.[Fu-Chun],
Weakly-paired deep dictionary learning for cross-modal retrieval,
PRL(130), 2020, pp. 199-206.
Elsevier DOI 2002
Deep dictionary learning, Cross-modal retrieval, Weak pairing BibRef

Zhang, H.[Hong], Wang, T.[Ting], Dai, G.[Gang],
Semi-supervised cross-modal common representation learning with vector-valued manifold regularization,
PRL(130), 2020, pp. 335-344.
Elsevier DOI 2002
Cross-media retrieval, Vector-valued RKHS, Manifold regularization, Semi-supervised, Kernel method BibRef

Chaudhuri, U.[Ushasi], Banerjee, B.[Biplab], Bhattacharya, A.[Avik], Datcu, M.[Mihai],
CMIR-NET: A deep learning based model for cross-modal retrieval in remote sensing,
PRL(131), 2020, pp. 456-462.
Elsevier DOI 2004
Remote sensing, Cross-modal retrieval, Deep learning, Panchromatic, Multispectral, Audio samples BibRef

Chi, J.Z.[Jing-Ze], Peng, Y.X.[Yu-Xin],
Zero-Shot Cross-Media Embedding Learning With Dual Adversarial Distribution Network,
CirSysVideo(30), No. 4, April 2020, pp. 1173-1187.
IEEE DOI 2004
Semantics, Media, Correlation, Training, Dogs, Measurement, Cross-media retrieval, zero-shot learning, maximum mean discrepancy BibRef

Wu, F.[Fei], Jing, X.Y.[Xiao-Yuan], Wu, Z.Y.[Zhi-Yong], Ji, Y.[Yimu], Dong, X.[Xiwei], Luo, X.[Xiaokai], Huang, Q.H.[Qing-Hua], Wang, R.[Ruchuan],
Modality-specific and shared generative adversarial network for cross-modal retrieval,
PR(104), 2020, pp. 107335.
Elsevier DOI 2005
Cross-modal retrieval, Generative adversarial networks (GAN), Modality-specific feature learning, Modality-shared feature learning BibRef


Song, G., Tan, X.,
Sequential Learning for Cross-Modal Retrieval,
CroMoL19(4531-4539)
IEEE DOI 2004
information retrieval, learning (artificial intelligence), multimodal data, meta learning BibRef

Wang, Z., Liu, X., Li, H., Sheng, L., Yan, J., Wang, X., Shao, J.,
CAMP: Cross-Modal Adaptive Message Passing for Text-Image Retrieval,
ICCV19(5763-5772)
IEEE DOI 2004
entropy, feature extraction, image matching, image retrieval, message passing, natural language processing, text analysis, Task analysis BibRef

Huang, Y., Wang, L.,
ACMM: Aligned Cross-Modal Memory for Few-Shot Image and Sentence Matching,
ICCV19(5773-5782)
IEEE DOI 2004
image matching, learning (artificial intelligence), storage management, few-shot content, sentence matching tasks, Micromechanical devices BibRef

Nawaz, S., Janjua, M.K., Gallo, I., Mahmood, A., Calefati, A., Shafait, F.,
Do Cross Modal Systems Leverage Semantic Relationships?,
CroMoL19(4501-4510)
IEEE DOI 2004
image representation, image retrieval, image segmentation, learning (artificial intelligence), Text to Image BibRef

Su, S., Zhong, Z., Zhang, C.,
Deep Joint-Semantics Reconstructing Hashing for Large-Scale Unsupervised Cross-Modal Retrieval,
ICCV19(3027-3035)
IEEE DOI 2004
binary codes, image coding, image retrieval, multimedia computing, neural nets, binary codes, reconstructing framework, DJSRH, Correlation BibRef

Ning, X.C.[Xue-Cheng], Yang, X.[Xiaoshan], Xu, C.S.[Chang-Sheng],
Multi-Hop Interactive Cross-modal Retrieval,
MMMod20(II:681-693).
Springer DOI 2003
BibRef

Cornia, M.[Marcella], Baraldi, L.[Lorenzo], Tavakoli, H.R.[Hamed R.], Cucchiara, R.[Rita],
Towards Cycle-Consistent Models for Text and Image Retrieval,
WiCV-E18(IV:687-691).
Springer DOI 1905
BibRef

Surís, D.[Didac], Duarte, A.[Amanda], Salvador, A.[Amaia], Torres, J.[Jordi], Giró-i-Nieto, X.[Xavier],
Cross-modal Embeddings for Video and Audio Retrieval,
WiCV-E18(IV:711-716).
Springer DOI 1905
BibRef

Liu, C.L.[Chen-Lu], Xu, X.[Xing], Yang, Y.[Yang], Lu, H.M.[Hui-Min], Shen, F.M.[Fu-Min], Ji, Y.[Yanli],
Domain Invariant Subspace Learning for Cross-Modal Retrieval,
MMMod18(II:94-105).
Springer DOI 1802
BibRef

Yuan, Y.X.[Yu-Xin], Peng, Y.X.[Yu-Xin],
Recursive Pyramid Network with Joint Attention for Cross-Media Retrieval,
MMMod18(I:405-416).
Springer DOI 1802
BibRef

Jia, Y.H.[Yu-Hua], Bai, L.[Liang], Wang, P.[Peng], Guo, J.L.[Jin-Lin], Xie, Y.X.[Yu-Xiang], Yu, T.Y.[Tian-Yuan],
Utilizing Locality-Sensitive Hash Learning for Cross-Media Retrieval,
MMMod17(I: 550-561).
Springer DOI 1701
BibRef

Shang, X.[Xindi], Zhang, H.[Hanwang], Chua, T.S.[Tat-Seng],
Deep Learning Generic Features for Cross-Media Retrieval,
MMMod16(I: 264-275).
Springer DOI 1601
BibRef

Huang, L.[Lei], Peng, Y.X.[Yu-Xin],
Cross-Media Retrieval via Semantic Entity Projection,
MMMod16(I: 276-288).
Springer DOI 1601
BibRef

Gu, Y.[Yun], Xue, H.Y.[Hao-Yang], Yang, J.[Jie], Shi, P.F.[Peng-Fei],
Cross-modality hashing with partial correspondence,
ICIP15(1925-1929)
IEEE DOI 1512
Cross-modality; Hashing; Multimedia Search; Partial Correspondence BibRef

Zhang, H.[Hong], Chen, L.[Li],
Learning optimal data representation for cross-media retrieval,
ICIP12(1925-1928).
IEEE DOI 1302
BibRef

Lin, W.X.[Wan-Xia], Lu, T.[Tong], Su, F.[Feng],
A Novel Multi-modal Integration and Propagation Model for Cross-Media Information Retrieval,
MMMod12(740-749).
Springer DOI 1201
BibRef

Chapter on Implementations and Applications, Databases, QBIC, Video Analysis, Hardware and Software, Inspection continues in
Video Delivery, Video-on-Demand, QoS, Indexing, Techniques Systems .


Last update:Jun 29, 2020 at 10:24:28