16.6.2.16.1 Target Tracking Challenges, Result Summaries

Chapter Contents (Back)
Evaluation, Target Tracking. Challenge Results. Survey, Target Tracking.

Visual Object Tracking Challenges, VOT,
Tracking Challenges and datasets. Online
HTML Version. Dataset, Tracking. Various VOT workshop datasets.
See also Visual Object Tracking Challenge. BibRef

Li, A., Lin, M., Wu, Y., Yang, M., Yan, S.,
NUS-PRO: A New Visual Tracking Challenge,
PAMI(38), No. 2, February 2016, pp. 335-349.
IEEE DOI 1601
Dataset, Tracking. Airplanes BibRef

Dendorfer, P.[Patrick], Osep, A.[Aljosa], Milan, A.[Anton], Schindler, K.[Konrad], Cremers, D.[Daniel], Reid, I.D.[Ian D.], Roth, S.[Stefan], Leal-Taixé, L.[Laura],
MOTChallenge: A Benchmark for Single-Camera Multiple Target Tracking,
IJCV(129), No. 4, April 2021, pp. 845-881.
Springer DOI 2104

WWW Link. Dataset, Motion Tracking. There are a series of related datasets for annual challenges. BibRef


Kristan, M.[Matej], Matas, J.[Jirí], Danelljan, M.[Martin], Felsberg, M.[Michael], Chang, H.J.[Hyung Jin], Zajc, L.C.[Luka Cehovin], Lukežic, A.[Alan], Drbohlav, O.[Ondrej], Zhang, Z.Q.[Zhong-Qun], Tran, K.T.[Khanh-Tung], Vu, X.S.[Xuan-Son], Björklund, J.[Johanna], Mayer, C.[Christoph], Zhang, Y.S.[Yu-Shan], Ke, L.[Lei], Zhao, J.[Jie], Fernández, G.[Gustavo], Al-Shakarji, N.[Noor], An, D.[Dong], Arens, M.[Michael], Becker, S.[Stefan], Bhat, G.[Goutam], Bullinger, S.[Sebastian], Chan, A.B.[Antoni B.], Chang, S.J.[Shi-Jie], Chen, H.[Hanyuan], Chen, X.[Xin], Chen, Y.[Yan], Chen, Z.Y.[Zhen-Yu], Cheng, Y.M.[Yang-Ming], Cui, Y.T.[Yu-Tao], Deng, C.Y.[Chun-Yuan], Dong, J.H.[Jia-Hua], Dunnhofer, M.[Matteo], Feng, W.[Wei], Fu, J.L.[Jian-Long], Gao, J.[Jie], Han, R.[Ruize], Hao, Z.[Zeqi], He, J.Y.[Jun-Yan], He, K.[Keji], He, Z.Y.[Zhen-Yu], Hu, X.T.[Xian-Tao], Huang, K.[Kaer], Huang, Y.Q.[Yu-Qing], Jiang, Y.[Yi], Kang, B.[Ben], Lan, J.P.[Jin-Peng], Lee, H.J.[Hyung-Jun], Li, C.Y.[Chen-Yang], Li, J.H.[Jia-Hao], Li, N.[Ning], Li, W.[Wangkai], Li, X.D.[Xiao-Di], Li, X.[Xin], Liu, P.Y.[Peng-Yu], Liu, Y.[Yue], Lu, H.C.[Hu-Chuan], Luo, B.[Bin], Luo, P.[Ping], Ma, Y.C.[Yin-Chao], Miao, D.[Deshui], Micheloni, C.[Christian], Palaniappan, K.[Kannappan], Park, H.[Hancheol], Paul, M.[Matthieu], Peng, H.[HouWen], Qian, Z.K.[Ze-Kun], Rahmon, G.[Gani], Scherer-Negenborn, N.[Norbert], Shao, P.C.[Peng-Cheng], Shin, W.[Wooksu], Kazemi, E.S.[Elham Soltani], Song, T.H.[Tian-Hui], Stiefelhagen, R.[Rainer], Sun, R.[Rui], Tang, C.M.[Chuan-Ming], Tang, Z.Y.[Zhang-Yong], Toubal, I.E.[Imad Eddine], Valmadre, J.[Jack], van de Weijer, J.[Joost], Van Gool, L.J.[Luc J.], Vira, J.[Jash], Vujasinovic, S.[Stčphane], Wan, C.[Cheng], Wan, J.[Jia], Wang, D.[Dong], Wang, F.[Fei], Wang, F.[Feifan], Wang, H.[He], Wang, L.M.[Li-Min], Wang, S.[Song], Wang, Y.[Yaowei], Wang, Z.[Zhepeng], Wu, G.S.[Gang-Shan], Wu, J.N.[Jian-Nan], Wu, Q.Q.[Qiang-Qiang], Wu, X.J.[Xiao-Jun], Xiao, A.[Anqi], Xie, J.X.[Jin-Xia], Xu, C.[Chenlong], Xu, M.[Min], Xu, T.Y.[Tian-Yang], Xu, Y.[Yuanyou], Yan, B.[Bin], Yang, D.W.[Da-Wei], Yang, M.H.[Ming-Hsuan], Yang, T.Y.[Tian-Yu], Yang, Y.[Yi], Yang, Z.X.[Zong-Xin], Yin, X.[Xuanwu], Yu, F.[Fisher], Yu, H.Y.[Hong-Yuan], Yu, Q.J.[Qian-Jin], Yu, W.C.[Wei-Chen], Yuan, Y.[YongSheng], Yuan, Z.H.[Ze-Huan], Zhang, J.L.[Jian-Lin], Zhang, L.[Lu], Zhang, T.Z.[Tian-Zhu], Zhao, G.[Guodongfang], Zhao, S.C.[Shao-Chuan], Zheng, Y.Z.[Yao-Zong], Zhong, B.N.[Bi-Neng], Zhu, J.[Jiawen], Zhu, X.F.[Xue-Feng], Zhuang, Y.T.[Yue-Ting], Zong, C.[ChengAo], Zuo, K.[Kunlong],
The First Visual Object Tracking Segmentation VOTS2023 Challenge Results,
VOT23(1788-1810)
IEEE DOI 2401
Evaluation, Object Tracking. BibRef

Cao, Y.[Yaru], He, Z.J.[Zhi-Jian], Wang, L.[Lujia], Wang, W.G.[Wen-Guan], Yuan, Y.X.[Yi-Xuan], Zhang, D.W.[Ding-Wen], Zhang, J.L.[Jing-Lin], Zhu, P.F.[Peng-Fei], Van Gool, L.J.[Luc J.], Han, J.W.[Jun-Wei], Hoi, S.[Steven], Hu, Q.H.[Qing-Hua], Liu, M.[Ming], Cheng, C.[Chong], Liu, F.[Fanfan], Cao, G.J.[Guo-Jin], Li, G.Z.[Guo-Zhen], Wang, H.K.[Hong-Kai], He, J.Y.[Jian-Ye], Wan, J.F.[Jun-Feng], Wan, Q.[Qi], Zhao, Q.[Qi], Lyu, S.C.[Shu-Chang], Zhao, W.Z.[Wen-Zhe], Lu, X.Q.[Xiao-Qiang], Zhu, X.[Xingkui], Liu, Y.J.[Ying-Jie], Lv, Y.X.[Yi-Xuan], Ma, Y.J.[Yu-Jing], Yang, Y.T.[Yu-Ting], Wang, Z.[Zhe], Xu, Z.Y.[Zhen-Yu], Luo, Z.P.[Zhi-Peng], Zhang, Z.M.[Zhi-Min], Zhang, Z.G.[Zhi-Guang], Li, Z.H.[Zi-Hao], Zhang, Z.X.[Zi-Xiao],
VisDrone-DET2021: The Vision Meets Drone Object detection Challenge Results,
VisDrone21(2847-2854)
IEEE DOI 2112
Object detection, Detectors, Benchmark testing, Inference algorithms, Computational complexity BibRef

Zhu, P.F.[Peng-Fei], Wen, L.Y.[Long-Yin], Du, D.W.[Da-Wei], Bian, X.[Xiao], Ling, H.B.[Hai-Bin], Hu, Q.H.[Qing-Hua], Nie, Q.Q.[Qin-Qin], Cheng, H.[Hao], Liu, C.F.[Chen-Feng], Liu, X.Y.[Xiao-Yu], Ma, W.Y.[Wen-Ya], Wu, H.T.[Hao-Tian], Wang, L.J.[Lian-Jie], Schumann, A.[Arne], Brown, C.[Chase], Qian, C.[Chen], Li, C.Z.[Cheng-Zheng], Li, D.D.[Dong-Dong], Michail, E.[Emmanouil], Zhang, F.[Fan], Ni, F.[Feng], Zhu, F.[Feng], Wang, G.H.[Guang-Hui], Zhang, H.P.[Hai-Peng], Deng, H.[Han], Liu, H.[Hao], Wang, H.R.[Hao-Ran], Qiu, H.Q.[He-Qian], Qi, H.G.[Hong-Gang], Shi, H.H.[Hong-Hui], Li, H.L.[Hong-Liang], Xu, H.Y.[Hong-Yu], Lin, H.[Hu], Kompatsiaris, I.[Ioannis], Cheng, J.[Jian], Wang, J.Q.[Jian-Qiang], Yang, J.X.[Jian-Xiu], Zhou, J.K.[Jing-Kai], Zhao, J.P.[Juan-Ping], Joseph, K.J., Duan, K.W.[Kai-Wen], Suresh, K.[Karthik], Wang, B.K.K.[Bo Ke-Ke], Avgerinakis, K.[Konstantinos], Sommer, L.[Lars], Zhang, L.[Lei], Yang, L.[Li], Cheng, L.[Lin], Ma, L.[Lin], Lu, L.[Liyu], Ding, L.[Lu], Huang, M.[Minyu], Vedurupaka, N.K.[Naveen Kumar], Mamgain, N.[Nehal], Bansal, N.[Nitin], Acatay, O.[Oliver], Giannakeris, P.[Panagiotis], Wang, Q.[Qian], Zhao, Q.J.[Qi-Jie], Huang, Q.M.[Qing-Ming], Liu, Q.[Qiong], Cheng, Q.S.[Qi-Shang], Sun, Q.C.[Qiu-Chen], Laganičre, R.[Robert], Jiang, S.[Sheng], Wang, S.J.[Sheng-Jin], Wei, S.[Shubo], Wang, S.W.[Si-Wei], Vrochidis, S.[Stefanos], Wang, S.J.[Su-Juan], Lee, T.J.[Tiao-Jio], Sajid, U.[Usman], Balasubramanian, V.N.[Vineeth N.], Li, W.[Wei], Zhang, W.[Wei], Wu, W.K.[Wei-Kun], Ma, W.C.[Wen-Chi], He, W.R.[Wen-Rui], Yang, W.Z.[Wen-Zhe], Chen, X.Y.[Xiao-Yu], Sun, X.[Xin], Luo, X.B.[Xin-Bin], Lian, X.T.[Xin-Tao], Li, X.F.[Xiu-Fang], Kuai, Y.L.[Yang-Liu], Li, Y.[Yali], Luo, Y.[Yi], Zhang, Y.F.[Yi-Fan], Liu, Y.L.[Yi-Ling], Li, Y.[Ying], Wang, Y.[Yong], Wang, Y.T.[Yong-Tao], Wu, Y.W.[Yuan-Wei], Fan, Y.[Yue], Wei, Y.C.[Yun-Chao], Zhang, Y.Q.[Yu-Qin], Wang, Z.X.[Ze-Xin], Wang, Z.Y.[Zhang-Yang], Xia, Z.Y.[Zhao-Yue], Cui, Z.[Zhen], He, Z.W.[Zhen-Wei], Deng, Z.P.[Zhi-Peng], Guo, Z.Y.[Zhi-Yao], Song, Z.C.[Zi-Chen],
VisDrone-DET2018: The Vision Meets Drone Object Detection in Image Challenge Results,
VisionDrone18(V:437-468).
Springer DOI 1905
BibRef

Du, D.W.[Da-Wei], Zhu, P.F.[Peng-Fei], Wen, L.Y.[Long-Yin], Bian, X.[Xiao], Lin, H.B.[Hai-Bin], Hu, Q.H.[Qing-Hua], Peng, T.[Tao], Zheng, J.Y.[Jia-Yu], Wang, X.Y.[Xin-Yao], Zhang, Y.[Yue], Bo, L.F.[Lie-Feng], Shi, H.L.[Hai-Lin], Zhu, R.[Rui], Kumar, A.[Aashish], Li, A.[Aijin], Zinollayev, A.[Almaz], Askergaliyev, A.[Anuar], Schumann, A.[Arne], Mao, B.J.[Bin-Jie], Lee, B.[Byeongwon], Liu, C.[Chang], Chen, C.R.[Chang-Rui], Pan, C.H.[Chun-Hong], Huo, C.L.[Chun-Lei], Yu, D.[Da], Cong, D.C.[De-Chun], Zeng, D.N.[De-Ning], Pailla, D.R.[Dheeraj Reddy], Li, D.[Di], Wang, D.[Dong], Cho, D.Y.[Dongh-Yeon], Zhang, D.Y.[Dong-Yu], Bai, F.R.[Fu-Rui], Jose, G.[George], Gao, G.Y.[Guang-Yu], Liu, G.Z.[Gui-Zhong], Xiong, H.T.[Hai-Tao], Qi, H.[Hao], Wang, H.R.[Hao-Ran], Qiu, H.Q.[He-Qian], Li, H.L.[Hong-Liang], Lu, H.C.[Hu-Chuan], Kim, I.[Ildoo], Kim, J.[Jaekyum], Shen, J.[Jane], Lee, J.H.[Ji-Hoon], Ge, J.[Jing], Xu, J.J.[Jing-Jing], Zhou, J.K.[Jing-Kai], Meier, J.[Jonas], Choi, J.W.[Jun Won], Hu, J.H.[Jun-Hao], Zhang, J.Y.[Jun-Yi], Huang, J.Y.[Jun-Ying], Huang, K.Q.[Kai-Qi], Wang, K.Y.[Ke-Yang], Sommer, L.[Lars], Jin, L.[Lei], Zhang, L.[Lei], Huang, L.H.[Liang-Hua], Sun, L.[Lin], Steinmann, L.[Lucas], Jia, M.X.[Mei-Xia], Xu, N.[Nuo], Zhang, P.Y.[Peng-Yi], Chen, Q.[Qiang], Lv, Q.X.[Qing-Xuan], Liu, Q.[Qiong], Cheng, Q.S.[Qi-Shang], Chennamsetty, S.S.[Sai Saketh], Chen, S.H.[Shu-Hao], Wei, S.[Shuo], Kruthiventi, S.S.S.[Srinivas S. S.], Hong, S.G.[Sun-Geun], Kang, S.I.[Sung-Il], Wu, T.[Tong], Feng, T.[Tuo], Kollerathu, V.A.[Varghese Alex], Li, W.Q.[Wan-Qi], Dai, W.[Wei], Qin, W.[Weida], Wang, W.Y.[Wei-Yang], Wang, X.R.[Xiao-Rui], Chen, X.Y.[Xiao-Yu], Chen, X.[Xin], Sun, X.[Xin], Zhang, X.[Xin], Zhao, X.[Xin], Zhang, X.D.[Xin-Di], Zhang, X.Y.[Xin-Yu], Chen, X.K.[Xuan-Kun], Wei, X.D.[Xu-Dong], Zhang, X.Z.[Xu-Zhang], Li, Y.C.[Yan-Chao], Chen, Y.F.[Yi-Fu], Toh, Y.H.[Yu Heng], Zhang, Y.[Yu], Zhu, Y.[Yu], Zhong, Y.X.[Yun-Xin], Wang, Z.X.[Ze-Xin], Wang, Z.K.[Zhi-Kang], Song, Z.C.[Zi-Chen], Liu, Z.M.[Zi-Ming],
VisDrone-DET2019: The Vision Meets Drone Object Detection in Image Challenge Results,
VisDrone19(213-226)
IEEE DOI 2004
autonomous aerial vehicles, helicopters, object detection, robot vision, drone object detection, benchmark BibRef

Wen, L.Y.[Long-Yin], Zhu, P.F.[Peng-Fei], Du, D.W.[Da-Wei], Bian, X.[Xiao], Ling, H.B.[Hai-Bin], Hu, Q.H.[Qing-Hua], Liu, C.F.[Chen-Feng], Cheng, H.[Hao], Liu, X.Y.[Xiao-Yu], Ma, W.Y.[Wen-Ya], Nie, Q.Q.[Qin-Qin], Wu, H.T.[Hao-Tian], Wang, L.J.[Lian-Jie], Perera, A.G.[Asanka G.], Zhang, B.C.[Bao-Chang], Heo, B.[Byeongho], Liu, C.L.[Chun-Lei], Li, D.D.[Dong-Dong], Michail, E.[Emmanouil], Chen, H.L.[Han-Lin], Liu, H.[Hao], Li, H.J.[Hao-Jie], Kompatsiaris, I.[Ioannis], Cheng, J.[Jian], Fan, J.Q.[Jia-Qing], Zhang, J.[Jie], Choi, J.Y.[Jin Young], Li, J.[Jing], Yang, J.Y.[Jin-Yu], Choi, J.W.[Jong-Won], Zhao, J.[Juanping], Han, J.G.[Jun-Gong], Zhang, K.[Kaihua], Duan, K.W.[Kai-Wen], Song, K.[Ke], Avgerinakis, K.[Konstantinos], Lee, K.[Kyuewang], Ding, L.[Lu], Lauer, M.[Martin], Giannakeris, P.[Panagiotis], Zhang, P.Z.[Pei-Zhen], Wang, Q.A.[Qi-Ang], Xu, Q.Q.[Qian-Qian], Huang, Q.M.[Qing-Ming], Liu, Q.S.[Qing-Shan], Laganičre, R.[Robert], Zhang, R.X.[Rui-Xin], Yun, S.[Sangdoo], Zhu, S.Y.[Sheng-Yin], Wu, S.[Sihang], Vrochidis, S.[Stefanos], Tian, W.[Wei], Zhang, W.[Wei], Chen, W.D.[Wei-Dong], Hu, W.M.[Wei-Ming], Wang, W.H.[Wen-Hao], Zhang, W.H.[Wen-Hua], Ding, W.R.[Wen-Rui], He, X.H.[Xiao-Hao], Li, X.T.[Xiao-Tong], Zhang, X.[Xin], Luo, X.B.[Xin-Bin], Hu, X.X.[Xi-Xi], Meng, Y.[Yang], Kuai, Y.L.[Yang-Liu], Zhao, Y.Y.[Yan-Yun], Li, Y.X.[Ya-Xuan], Yang, Y.F.[Yi-Fan], Zhang, Y.F.[Yi-Fan], Wang, Y.[Yong], Qi, Y.K.[Yuan-Kai], Deng, Z.P.[Zhi-Peng], He, Z.Q.[Zhi-Qun],
VisDrone-SOT2018: The Vision Meets Drone Single-Object Tracking Challenge Results,
VisionDrone18(V:469-495).
Springer DOI 1905
BibRef

Du, D.W.[Da-Wei], Zhu, P.F.[Peng-Fei], Wen, L.Y.[Long-Yin], Bian, X.[Xiao], Ling, H.B.[Hai-Bin], Hu, Q.H.[Qing-Hua], Zheng, J.Y.[Jia-Yu], Peng, T.[Tao], Wang, X.Y.[Xin-Yao], Zhang, Y.[Yue], Bo, L.F.[Lie-Feng], Shi, H.L.[Hai-Lin], Zhu, R.[Rui], Han, B.[Bo], Zhang, C.H.[Chun-Hui], Liu, G.Z.[Gui-Zhong], Wu, H.[Han], Wen, H.[Hao], Wang, H.R.[Hao-Ran], Fan, J.Q.[Jia-Qing], Chen, J.[Jie], Gao, J.[Jie], Zhang, J.[Jie], Zhou, J.H.[Jing-Hao], Zhou, J.L.[Jin-Liu], Wang, J.W.[Jin-Wang], Wan, J.Q.[Jiu-Qing], Kittler, J.V.[Josef V.], Zhang, K.H.[Kai-Hua], Huang, K.Q.[Kai-Qi], Yang, K.[Kang], Zhang, K.K.[Kang-Kai], Huang, L.H.[Liang-Hua], Zhou, L.J.[Li-Jun], Shi, L.L.[Ling-Ling], Ding, L.[Lu], Wang, N.[Ning], Wang, P.[Peng], Hu, Q.T.[Qin-Tao], Laganičre, R.[Robert], Ma, R.Y.[Rui-Yan], Zhang, R.O.[Ru-Ohan], Zou, S.R.[Shan-Rong], Zhao, S.W.[Sheng-Wei], Li, S.Y.[Sheng-Yang], Zhu, S.Y.[Sheng-Yin], Li, S.K.[Shi-Kun], Ge, S.M.[Shi-Ming], Xuan, S.Y.[Shi-Yu], Xu, T.Y.[Tian-Yang], He, T.[Ting], Shi, W.[Wei], Song, W.[Wei], Hu, W.M.[Wei-Ming], Zhang, W.H.[Wen-Hua], Zhu, W.J.[Wen-Jun], Yu, X.[Xi], Wang, X.H.[Xian-Hai], Wu, X.J.[Xiao-Jun], Li, X.T.[Xiao-Tong], Li, X.X.[Xiao-Xue], Yin, X.Y.[Xiao-Yue], Zhang, X.[Xin], Zhao, X.[Xin], Xue, X.Z.[Xi-Zhe], Lei, X.[Xu], Yang, X.Y.[Xue-Yuan], Gao, Y.J.[Yan-Jie], Zhao, Y.Y.[Yan-Yun], Xu, Y.D.[Yin-Da], Li, Y.[Ying], Wang, Y.[Yong], Yang, Y.[Yong], Yang, Y.T.[Yu-Ting], Li, Y.X.[Yu-Xuan], Wang, Z.Y.[Ze-Yu], Feng, Z.H.[Zhen-Hua], Zhang, Z.P.[Zhi-Peng], Yu, Z.Y.[Zhi-Yong], Duan, Z.Z.[Zhi-Zhao], Sun, Z.J.[Zhuo-Jin],
VisDrone-SOT2019: The Vision Meets Drone Single Object Tracking Challenge Results,
VisDrone19(199-212)
IEEE DOI 2004
object detection, object tracking, remotely operated vehicles, robot vision, long-term tracking, benchmark BibRef

Zhu, P.F.[Peng-Fei], Wen, L.Y.[Long-Yin], Du, D.W.[Da-Wei], Bian, X.[Xiao], Ling, H.B.[Hai-Bin], Hu, Q.H.[Qing-Hua], Wu, H.T.[Hao-Tian], Nie, Q.Q.[Qin-Qin], Cheng, H.[Hao], Liu, C.F.[Chen-Feng], Liu, X.Y.[Xiao-Yu], Ma, W.Y.[Wen-Ya], Wang, L.J.[Lian-Jie], Schumann, A.[Arne], Wang, D.[Dan], Ortego, D.[Diego], Luna, E.[Elena], Michail, E.[Emmanouil], Bochinski, E.[Erik], Ni, F.[Feng], Bunyak, F.[Filiz], Zhang, G.[Gege], Seetharaman, G.[Guna], Li, G.R.[Guo-Rong], Yu, H.Y.[Hong-Yang], Kompatsiaris, I.[Ioannis], Zhao, J.F.[Jian-Fei], Gao, J.[Jie], Martínez, J.M.[José M.], San Miguel, J.C.[Juan C.], Palaniappan, K.[Kannappan], Avgerinakis, K.[Konstantinos], Sommer, L.[Lars], Lauer, M.[Martin], Liu, M.[Mengkun], Al-Shakarji, N.M.[Noor M.], Acatay, O.[Oliver], Giannakeris, P.[Panagiotis], Zhao, Q.J.[Qi-Jie], Ma, Q.H.[Qing-Hua], Huang, Q.M.[Qing-Ming], Vrochidis, S.[Stefanos], Sikora, T.[Thomas], Senst, T.[Tobias], Song, W.[Wei], Tian, W.[Wei], Zhang, W.H.[Wen-Hua], Zhao, Y.Y.[Yan-Yun], Bai, Y.D.[Yi-Dong], Wu, Y.N.[Yi-Nan], Wang, Y.T.[Yong-Tao], Li, Y.X.[Yu-Xuan], Pi, Z.L.[Zhao-Liang], Ma, Z.M.[Zhi-Ming],
VisDrone-VDT2018: The Vision Meets Drone Video Detection and Tracking Challenge Results,
VisionDrone18(V:496-518).
Springer DOI 1905
BibRef

Liu, Z.H.[Zhi-Hao], He, Z.J.[Zhi-Jian], Wang, L.[Lujia], Wang, W.G.[Wen-Guan], Yuan, Y.X.[Yi-Xuan], Zhang, D.W.[Ding-Wen], Zhang, J.L.[Jing-Lin], Zhu, P.F.[Peng-Fei], Van Gool, L.J.[Luc J.], Han, J.W.[Jun-Wei], Hoi, S.[Steven], Hu, Q.H.[Qing-Hua], Liu, M.[Ming], Pan, J.W.[Jun-Wen], Yin, B.[Baoqun], Zhang, B.[Binyu], Liu, C.X.[Cheng-Xin], Ding, D.[Ding], Liang, D.K.[Ding-Kang], Ding, G.C.[Guan-Chen], Lu, H.[Hao], Lin, H.[Hui], Chen, J.Y.[Jing-Yuan], Li, J.[Jiong], Liu, L.[Liang], Zhou, L.[Lin], Shi, M.[Min], Yang, Q.Q.[Qian-Qian], He, Q.[Qing], Peng, S.[Sifan], Xu, W.[Wei], Han, W.W.[Wen-Wei], Bai, X.[Xiang], Chen, X.[Xiwu], Wang, Y.[Yabin], Xia, Y.F.[Yin-Feng], Tao, Y.[Yiran], Chen, Z.Z.[Zhen-Zhong], Cao, Z.G.[Zhi-Guo],
VisDrone-CC2021: The Vision Meets Drone Crowd Counting Challenge Results,
VisDrone21(2830-2838)
IEEE DOI 2112
Training, Deep learning, Roads, Data mining, Task analysis BibRef

Chen, G.L.[Guan-Lin], Wang, W.G.[Wen-Guan], He, Z.J.[Zhi-Jian], Wang, L.[Lujia], Yuan, Y.X.[Yi-Xuan], Zhang, D.W.[Ding-Wen], Zhang, J.L.[Jing-Lin], Zhu, P.F.[Peng-Fei], Van Gool, L.J.[Luc J.], Han, J.W.[Jun-Wei], Hoi, S.[Steven], Hu, Q.H.[Qing-Hua], Liu, M.[Ming], Sciarrone, A.[Andrea], Sun, C.[Chao], Garibotto, C.[Chiara], Tran, D.N.N.[Duong Nguyen-Ngoc], Lavagetto, F.[Fabio], Haleem, H.[Halar], Motorcu, H.[Hakki], Ates, H.F.[Hasan F.], Nguyen, H.H.[Huy-Hung], Jeon, H.J.[Hyung-Joon], Bisio, I.[Igor], Jeon, J.W.[Jae Wook], Li, J.H.[Jia-Hao], Pham, L.H.[Long Hoang], Jeon, M.[Moongu], Feng, Q.Y.[Qian-Yu], Li, S.W.[Sheng-Wen], Tran, T.H.P.[Tai Huu-Phuong], Pan, X.[Xiao], Song, Y.M.[Young-Min], Yao, Y.H.[Yue-Han], Du, Y.H.[Yun-Hao], Xu, Z.Y.[Zhen-Yu], Luo, Z.P.[Zhi-Peng],
VisDrone-MOT2021: The Vision Meets Drone Multiple Object Tracking Challenge Results,
VisDrone21(2839-2846)
IEEE DOI 2112
Training, Annotations, Video sequences, Object detection, Benchmark testing, VisDrone, benchmark BibRef

Wen, L.Y.[Long-Yin], Zhu, P.F.[Peng-Fei], Du, D.W.[Da-Wei], Bian, X.[Xiao], Ling, H.B.[Hai-Bin], Hu, Q.H.[Qing-Hua], Zheng, J.Y.[Jia-Yu], Peng, T.[Tao], Wang, X.Y.[Xin-Yao], Zhang, Y.[Yue], Bo, L.F.[Lie-Feng], Shi, H.L.[Hai-Lin], Zhu, R.[Rui], Jadhav, A.[Ajit], Dong, B.[Bing], Lall, B.[Brejesh], Liu, C.[Chang], Zhang, C.H.[Chun-Hui], Wang, D.[Dong], Ni, F.[Feng], Bunyak, F.[Filiz], Wang, G.A.[Gao-Ang], Liu, G.Z.[Gui-Zhong], Seetharaman, G.[Guna], Li, G.R.[Guo-Rong], Ardö, H.[Hákan], Zhang, H.T.[Hao-Tian], Yu, H.Y.[Hong-Yang], Lu, H.C.[Hu-Chuan], Hwang, J.N.[Jenq-Neng], Mu, J.T.[Jia-Tong], Hu, J.R.[Jin-Rong], Palaniappan, K.[Kannappan], Chen, L.[Long], Ding, L.[Lu], Lauer, M.[Martin], Nilsson, M.[Mikael], Al-Shakarji, N.M.[Noor M.], Mukherjee, P.[Prerana], Huang, Q.M.[Qing-Ming], Laganičre, R.[Robert], Chen, S.H.[Shu-Hao], Pan, S.Y.[Si-Yang], Kaushik, V.[Vinay], Shi, W.[Wei], Tian, W.[Wei], Li, W.Q.[Wei-Qiang], Chen, X.[Xin], Zhang, X.Y.[Xin-Yu], Zhang, Y.T.[Yan-Ting], Zhao, Y.Y.[Yan-Yun], Wang, Y.[Yong], Song, Y.D.[Yu-Duo], Yao, Y.H.[Yue-Han], Chen, Z.T.[Zhao-Tang], Xu, Z.Y.[Zhen-Yu], Xiao, Z.B.[Zhi-Bin], Tong, Z.H.[Zhi-Hang], Luo, Z.I.[Zh-Ipeng], Sun, Z.J.[Zhuo-Jin],
VisDrone-MOT2019: The Vision Meets Drone Multiple Object Tracking Challenge Results,
VisDrone19(189-198)
IEEE DOI 2004
Full Results:
WWW Link. aerospace robotics, autonomous aerial vehicles, object detection, object tracking, Benchmark BibRef

Zhu, P.F.[Peng-Fei], Du, D.W.[Da-Wei], Wen, L.Y.[Long-Yin], Bian, X.[Xiao], Ling, H.B.[Hai-Bin], Hu, Q.H.[Qing-Hua], Peng, T.[Tao], Zheng, J.Y.[Jia-Yu], Wang, X.Y.[Xin-Yao], Zhang, Y.[Yue], Bo, L.F.[Lie-Feng], Shi, H.L.[Hai-Lin], Zhu, R.[Rui], Dong, B.[Bing], Pailla, D.R.[Dheeraj Reddy], Ni, F.[Feng], Gao, G.[Guang=Yu], Liu, G.Z.[Gui-Zhong], Xiong, H.T.[Hai-Tao], Ge, J.[Jing], Zhou, J.K.[Jing-Kai], Hu, J.R.[Jin-Rong], Sun, L.[Lin], Chen, L.[Long], Lauer, M.[Martin], Liu, Q.[Qiong], Chennamsetty, S.S.[Sai Saketh], Sun, T.[Ting], Wu, T.[Tong], Kollerathu, V.A.[Varghese Alex], Tian, W.[Wei], Qin, W.[Weida], Chen, X.[Xier], Zhao, X.J.[Xing-Jie], Lian, Y.C.[Yan-Chao], Wu, Y.[Yinan], Li, Y.[Ying], Li, Y.P.[Ying-Ping], Wang, Y.W.[Yi-Wen], Song, Y.[Yuduo], Yao, Y.H.[Yue-Han], Zhang, Y.F.[Yun-Feng], Pi, Z.L.[Zhao-Liang], Chen, Z.T.[Zhao-Tang], Xu, Z.Y.[Zhen-Yu], Xiao, Z.B.[Zhi-Bin], Luo, Z.P.[Zhi-Peng], Liu, Z.M.[Zi-Ming],
VisDrone-VID2019: The Vision Meets Drone Object Detection in Video Challenge Results,
VisDrone19(227-235)
IEEE DOI 2004
art, computer aided instruction, control engineering education, object detection, video signal processing, benchmark BibRef

Felsberg, M.[Michael], Kristan, M.[Matej], Matas, J.G.[Jiri G.], Leonardis, A.[Aleš], Pflugfelder, R.[Roman], Häger, G.[Gustav], Berg, A.[Amanda], Eldesokey, A.[Abdelrahman], Ahlberg, J.[Jörgen], Cehovin, L.[Luka], Vojír, T.[Tomáš], Lukežic, A.[Alan], Fernández, G.[Gustavo], Petrosino, A.[Alfredo], Garcia-Martin, A.[Alvaro], Montero, A.S.[Andrés Solís], Varfolomieiev, A.[Anton], Erdem, A.[Aykut], Han, B.H.[Bo-Hyung], Chang, C.M.[Chang-Ming], Du, D.W.[Da-Wei], Erdem, E.[Erkut], Khan, F.S.[Fahad Shahbaz], Porikli, F.M.[Fatih M.], Zhao, F.[Fei], Bunyak, F.[Filiz], Battistone, F.[Francesco], Zhu, G.[Gao], Seetharaman, G.[Guna], Li, H.D.[Hong-Dong], Qi, H.G.[Hong-Gang], Bischof, H.[Horst], Possegger, H.[Horst], Nam, H.[Hyeonseob], Valmadre, J.[Jack], Zhu, J.[Jianke], Feng, J.Y.[Jia-Yi], Lang, J.[Jochen], Martinez, J.M.[Jose M.], Palaniappan, K.[Kannappan], Lebeda, K.[Karel], Gao, K.[Ke], Mikolajczyk, K.[Krystian], Wen, L.Y.[Long-Yin], Bertinetto, L.[Luca], Poostchi, M.[Mahdieh], Maresca, M.[Mario], Danelljan, M.[Martin], Arens, M.[Michael], Tang, M.[Ming], Baek, M.[Mooyeol], Fan, N.[Nana], Al-Shakarji, N.[Noor], Miksik, O.[Ondrej], Akin, O.[Osman], Torr, P.H.S.[Philip H. S.], Huang, Q.M.[Qing-Ming], Martin-Nieto, R.[Rafael], Pelapur, R.[Rengarajan], Bowden, R.[Richard], Laganičre, R.[Robert], Krah, S.B.[Sebastian B.], Li, S.K.[Sheng-Kun], Yao, S.Z.[Shi-Zeng], Hadfield, S.[Simon], Lyu, S.W.[Si-Wei], Becker, S.[Stefan], Golodetz, S.[Stuart], Hu, T.[Tao], Mauthner, T.[Thomas], Santopietro, V.[Vincenzo], Li, W.B.[Wen-Bo], Hübner, W.[Wolfgang], Li, X.[Xin], Li, Y.[Yang], Xu, Z.[Zhan], He, Z.Y.[Zhen-Yu],
The Thermal Infrared Visual Object Tracking VOT-TIR2016 Challenge Results,
VOT16(II: 824-849).
Springer DOI 1611
BibRef

Felsberg, M., Berg, A., Hager, G.D., Ahlberg, J., Kristan, M., Matas, J.G., Leonardis, A., Cehovin, L., Fernandez, G., Vojir, T., Nebehay, G., Pflugfelder, R.,
The Thermal Infrared Visual Object Tracking VOT-TIR2015 Challenge Results,
VOT15(639-651)
IEEE DOI 1602
BibRef

Kristan, M.[Matej], Leonardis, A.[Aleš], Matas, J.[Jirí], Felsberg, M.[Michael], Pflugfelder, R.[Roman], Kämäräinen, J.K.[Joni-Kristian], Chang, H.J.[Hyung Jin], Danelljan, M.[Martin], Zajc, L.C.[Luka Cehovin], Lukežic, A.[Alan], Drbohlav, O.[Ondrej], Björklund, J.[Johanna], Zhang, Y.S.[Yu-Shan], Zhang, Z.Q.[Zhong-Qun], Yan, S.[Song], Yang, W.[Wenyan], Cai, D.D.[Ding-Ding], Mayer, C.[Christoph], Fernández, G.[Gustavo], Ben, K.[Kang], Bhat, G.[Goutam], Chang, H.[Hong], Chen, G.Q.[Guang-Qi], Chen, J.[Jiaye], Chen, S.Y.[Sheng-Yong], Chen, X.L.[Xi-Lin], Chen, X.[Xin], Chen, X.[Xiuyi], Chen, Y.W.[Yi-Wei], Chen, Y.H.[Yu-Hsi], Chen, Z.X.[Zhi-Xing], Cheng, Y.M.[Yang-Ming], Ciaramella, A.[Angelo], Cui, Y.T.[Yu-Tao], Džubur, B.[Benjamin], Dasari, M.M.[Mohana Murali], Deng, Q.L.[Qi-Li], Dhar, D.[Debajyoti], Di, S.Z.[Shang-Zhe], di Nardo, E.[Emanuel], Du, D.K.[Daniel K.], Dunnhofer, M.[Matteo], Fan, H.[Heng], Feng, Z.H.[Zhen-Hua], Fu, Z.H.[Zhi-Hong], Gao, S.[Shang], Gorthi, R.K.[Rama Krishna], Granger, E.[Eric], Gu, Q.H., Gupta, H.[Himanshu], He, J.F.[Jian-Feng], He, K.J.[Ke-Ji], Huang, Y.[Yan], Jangid, D.[Deepak], Ji, R.R.[Rong-Rong], Jiang, C.[Cheng], Jiang, Y.J.[Ying-Jie], Lawin, F.J.[Felix Järemo], Kang, Z.[Ze], Kiran, M.[Madhu], Kittler, J.V.[Josef V.], Lai, S.[Simiao], Lan, X.Y.[Xiang-Yuan], Lee, D.W.[Dong-Wook], Lee, H.[Hyunjeong], Lee, S.[Seohyung], Li, H.[Hui], Li, M.[Ming], Li, W.[Wangkai], Li, X.[Xi], Li, X.X.[Xian-Xian], Li, X.[Xiao], Li, Z.[Zhe], Lin, L.[Liting], Ling, H.B.[Hai-Bin], Liu, B.[Bo], Liu, C.[Chang], Liu, S.[Si], Lu, H.C.[Hu-Chuan], Cruz, R.M.O.[Rafael M. O.], Ma, B.P.[Bing-Peng], Ma, C.[Chao], Ma, J.[Jie], Ma, Y.C.[Yin-Chao], Martinel, N.[Niki], Memarmoghadam, A.[Alireza], Micheloni, C.[Christian], Moallem, P.[Payman], Nguyen-Meidine, L.T.[Le Thanh], Pan, S.Y.[Si-Yang], Park, C.B.[Chang-Beom], Paudel, D.[Danda], Paul, M.[Matthieu], Peng, H.[Houwen], Robinson, A.[Andreas], Rout, L.[Litu], Shan, S.G.[Shi-Guang], Simonato, K.[Kristian], Song, T.H.[Tian-Hui], Song, X.N.[Xiao-Ning], Sun, C.[Chao], Sun, J.[Jingna], Tang, Z.Y.[Zhang-Yong], Timofte, R.[Radu], Tsai, C.Y.[Chi-Yi], Van Gool, L.J.[Luc J.], Verma, O.P.[Om Prakash], Wang, D.[Dong], Wang, F.[Fei], Wang, L.[Liang], Wang, L.L.[Liang-Liang], Wang, L.J.[Li-Jun], Wang, L.M.[Li-Min], Wang, Q.[Qiang], Wu, G.S.[Gang-Shan], Wu, J.L.[Jin-Lin], Wu, X.J.[Xiao-Jun], Xie, F.[Fei], Xu, T.Y.[Tian-Yang], Xu, W.[Wei], Xu, Y.[Yong], Xu, Y.Y.[Yuan-You], Xue, W.L.[Wan-Li], Xun, Z.Z.[Zi-Zheng], Yan, B.[Bin], Yang, D.W.[Da-Wei], Yang, J.[Jinyu], Yang, W.K.[Wan-Kou], Yang, X.Y.[Xiao-Yun], Yang, Y.[Yi], Yang, Y.C.[Yi-Chun], Yang, Z.X.[Zong-Xin], Ye, B.T.[Bo-Tao], Yu, F.[Fisher], Yu, H.Y.[Hong-Yuan], Yu, J.Q.[Jia-Qian], Yu, Q.J.[Qian-Jin], Yu, W.C.[Wei-Chen], Ze, K.[Kang], Zhai, J.[Jiang], Zhang, C.W.[Cheng-Wei], Zhang, C.[Chunhu], Zhang, K.[Kaihua], Zhang, T.Z.[Tian-Zhu], Zhang, W.K.[Wen-Kang], Zhang, Z.B.[Zhi-Bin], Zhang, Z.P.[Zhi-Peng], Zhao, J.[Jie], Zhao, S.C.[Shao-Chuan], Zheng, F.[Feng], Zheng, H.X.[Hai-Xia], Zheng, M.[Min], Zhong, B.N.[Bi-Neng], Zhu, J.[Jiawen], Zhu, X.F.[Xue-Feng], Zhuang, Y.T.[Yue-Ting],
The Tenth Visual Object Tracking VOT2022 Challenge Results,
VOT22(431-460).
Springer DOI 2304
BibRef

Kristan, M.[Matej], Matas, J.G.[Jirí G.], Leonardis, A.[Aleš], Felsberg, M.[Michael], Pflugfelder, R.[Roman], Kämäräinen, J.K.[Joni-Kristian], Chang, H.J.[Hyung Jin], Danelljan, M.[Martin], Zajc, L.C.[Luka Cehovin], Lukežic, A.[Alan], Drbohlav, O.[Ondrej], Käpylä, J.[Jani], Häger, G.[Gustav], Yan, S.[Song], Yang, J.Y.[Jin-Yu], Zhang, Z.Q.[Zhong-Qun], Fernández, G.[Gustavo], Abdelpakey, M.[Mohamed], Bhat, G.[Goutam], Cerkezi, L.[Llukman], Cevikalp, H.[Hakan], Chen, S.Y.[Sheng-Yong], Chen, X.[Xin], Cheng, M.[Miao], Cheng, Z.Y.[Zi-Yi], Chiu, Y.C.[Yu-Chen], Cirakman, O.[Ozgun], Cui, Y.[Yutao], Dai, K.[Kenan], Dasari, M.M.[Mohana Murali], Deng, Q.L.[Qi-Li], Dong, X.P.[Xing-Ping], Du, D.K.[Daniel K.], Dunnhofer, M.[Matteo], Feng, Z.H.[Zhen-Hua], Feng, Z.Y.[Zhi-Yong], Fu, Z.H.[Zhi-Hong], Ge, S.M.[Shi-Ming], Gorthi, R.K.[Rama Krishna], Gu, Y.Z.[Yu-Zhang], Gunsel, B.[Bilge], Guo, Q.[Qing], Gurkan, F.[Filiz], Han, W.C.[Wen-Cheng], Huang, Y.Y.[Yan-Yan], Lawin, F.J.[Felix Järemo], Jhang, S.J.[Shang-Jhih], Ji, R.R.[Rong-Rong], Jiang, C.[Cheng], Jiang, Y.J.[Ying-Jie], Juefei-Xu, F.[Felix], Jun, Y.[Yin], Ke, X.[Xiao], Khan, F.S.[Fahad Shahbaz], Kim, B.H.[Byeong Hak], Kittler, J.V.[Josef V.], Lan, X.Y.[Xiang-Yuan], Lee, J.H.[Jun Ha], Leibe, B.[Bastian], Li, H.[Hui], Li, J.H.[Jian-Hua], Li, X.X.[Xian-Xian], Li, Y.[Yuezhou], Liu, B.[Bo], Liu, C.[Chang], Liu, J.G.[Jin-Gen], Liu, L.[Li], Liu, Q.J.[Qing-Jie], Lu, H.C.[Hu-Chuan], Lu, W.[Wei], Luiten, J.[Jonathon], Ma, J.[Jie], Ma, Z.[Ziang], Martinel, N.[Niki], Mayer, C.[Christoph], Memarmoghadam, A.[Alireza], Micheloni, C.[Christian], Niu, Y.Z.[Yu-Zhen], Paudel, D.[Danda], Peng, H.[Houwen], Qiu, S.[Shoumeng], Rajiv, A.[Aravindh], Rana, M.[Muhammad], Robinson, A.[Andreas], Saribas, H.[Hasan], Shao, L.[Ling], Shehata, M.[Mohamed], Shen, F.[Furao], Shen, J.B.[Jian-Bing], Simonato, K.[Kristian], Song, X.N.[Xiao-Ning], Tang, Z.Y.[Zhang-Yong], Timofte, R.[Radu], Torr, P.H.S.[Philip H.S.], Tsai, C.Y.[Chi-Yi], Uzun, B.[Bedirhan], Van Gool, L.J.[Luc J.], Voigtlaender, P.[Paul], Wang, D.[Dong], Wang, G.[Guangting], Wang, L.L.[Liang-Liang], Wang, L.J.[Li-Jun], Wang, L.M.[Li-Min], Wang, L.Y.[Lin-Yuan], Wang, Y.[Yong], Wang, Y.H.[Yun-Hong], Wu, C.Y.[Chen-Yan], Wu, G.S.[Gang-Shan], Wu, X.J.[Xiao-Jun], Xie, F.[Fei], Xu, T.Y.[Tian-Yang], Xu, X.[Xiang], Xue, W.L.[Wan-Li], Yan, B.[Bin], Yang, W.K.[Wan-Kou], Yang, X.Y.[Xiao-Yun], Ye, Y.[Yu], Yin, J.[Jun], Zhang, C.W.[Cheng-Wei], Zhang, C.H.[Chun-Hui], Zhang, H.T.[Hai-Tao], Zhang, K.[Kaihua], Zhang, K.[Kangkai], Zhang, X.H.[Xiao-Han], Zhang, X.L.[Xiao-Lin], Zhang, X.Y.[Xin-Yu], Zhang, Z.B.[Zhi-Bin], Zhao, S.C.[Shao-Chuan], Zhen, M.[Ming], Zhong, B.N.[Bi-Neng], Zhu, J.[Jiawen], Zhu, X.F.[Xue-Feng],
The Ninth Visual Object Tracking VOT2021 Challenge Results,
VOT21(2711-2738)
IEEE DOI 2112
Training, Location awareness, Visualization, Target tracking, Correlation, Focusing BibRef

Kristan, M.[Matej], Leonardis, A.[Aleš], Matas, J.G.[Jirí G.], Felsberg, M.[Michael], Pflugfelder, R.[Roman], Zajc, L.C.[Luka Cehovin], Vojír, T.[Tomáš], Bhat, G.[Goutam], Lukežic, A.[Alan], Eldesokey, A.[Abdelrahman], Fernández, G.[Gustavo], García-Martín, Á.[Álvaro], Iglesias-Arias, Á.[Álvaro], Alatan, A.A.[A. Aydin], González-García, A.[Abel], Petrosino, A.[Alfredo], Memarmoghadam, A.[Alireza], Vedaldi, A.[Andrea], Muhic, A.[Andrej], He, A.[Anfeng], Smeulders, A.[Arnold], Perera, A.G.[Asanka G.], Li, B.[Bo], Chen, B.[Boyu], Kim, C.[Changick], Xu, C.S.[Chang-Sheng], Xiong, C.Z.[Chang-Zhen], Tian, C.[Cheng], Luo, C.[Chong], Sun, C.[Chong], Hao, C.[Cong], Kim, D.J.[Dai-Jin], Mishra, D.[Deepak], Chen, D.M.[De-Ming], Wang, D.[Dong], Wee, D.Y.[Dong-Yoon], Gavves, E.[Efstratios], Gundogdu, E.[Erhan], Velasco-Salido, E.[Erik], Khan, F.S.[Fahad Shahbaz], Yang, F.[Fan], Zhao, F.[Fei], Li, F.[Feng], Battistone, F.[Francesco], de Ath, G.[George], Subrahmanyam, G.R.K.S.[Gorthi R. K. S.], Bastos, G.[Guilherme], Ling, H.B.[Hai-Bin], Galoogahi, H.K.[Hamed Kiani], Lee, H.[Hankyeol], Li, H.J.[Hao-Jie], Zhao, H.J.[Hao-Jie], Fan, H.[Heng], Zhang, H.G.[Hong-Gang], Possegger, H.[Horst], Li, H.Q.A.[Hou-Qi-Ang], Lu, H.C.[Hu-Chuan], Zhi, H.[Hui], Li, H.Y.[Hui-Yun], Lee, H.[Hyemin], Chang, H.J.[Hyung Jin], Drummond, I.[Isabela], Valmadre, J.[Jack], Martin, J.S.[Jaime Spencer], Chahl, J.[Javaan], Choi, J.Y.[Jin Young], Li, J.[Jing], Wang, J.Q.[Jin-Qiao], Qi, J.Q.[Jin-Qing], Sung, J.Y.[Jin-Young], Johnander, J.[Joakim], Henriques, J.[Joao], Choi, J.W.[Jong-Won], van de Weijer, J.[Joost], Herranz, J.R.[Jorge Rodríguez], Martínez, J.M.[José M.], Kittler, J.V.[Josef V.], Zhuang, J.F.[Jun-Fei], Gao, J.Y.[Jun-Yu], Grm, K.[Klemen], Zhang, L.C.[Li-Chao], Wang, L.J.[Li-Jun], Yang, L.X.[Ling-Xiao], Rout, L.[Litu], Si, L.[Liu], Bertinetto, L.[Luca], Chu, L.[Lutao], Che, M.Q.A.[Man-Qi-Ang], Maresca, M.E.[Mario Edoardo], Danelljan, M.[Martin], Yang, M.H.[Ming-Hsuan], Abdelpakey, M.[Mohamed], Shehata, M.[Mohamed], Kang, M.G.[Myung-Gu], Lee, N.[Namhoon], Wang, N.[Ning], Miksik, O.[Ondrej], Moallem, P., Vicente-Mońivar, P.[Pablo], Senna, P.[Pedro], Li, P.X.[Pei-Xia], Torr, P.H.S.[Philip H.S.], Raju, P.M.[Priya Mariam], Qian, R.H.[Rui-He], Wang, Q.A.[Qi-Ang], Zhou, Q.[Qin], Guo, Q.[Qing], Martín-Nieto, R.[Rafael], Gorthi, R.K.[Rama Krishna], Tao, R.[Ran], Bowden, R.[Richard], Everson, R.[Richard], Wang, R.[Runling], Yun, S.[Sangdoo], Choi, S.[Seokeon], Vivas, S.[Sergio], Bai, S.[Shuai], Huang, S.P.[Shuang-Ping], Wu, S.[Sihang], Hadfield, S.[Simon], Wang, S.[Siwen], Golodetz, S.[Stuart], Ming, T.[Tang], Xu, T.Y.[Tian-Yang], Zhang, T.Z.[Tian-Zhu], Fischer, T.[Tobias], Santopietro, V.[Vincenzo], Štruc, V.[Vitomir], Wei, W.[Wang], Zuo, W.M.[Wang-Meng], Feng, W.[Wei], Wu, W.[Wei], Zou, W.[Wei], Hu, W.M.[Wei-Ming], Zhou, W.G.[Wen-Gang], Zeng, W.J.[Wen-Jun], Zhang, X.F.[Xiao-Fan], Wu, X.H.[Xiao-He], Wu, X.J.[Xiao-Jun], Tian, X.M.[Xin-Mei], Li, Y.[Yan], Lu, Y.[Yan], Law, Y.W.[Yee Wei], Wu, Y.[Yi], Demiris, Y.F.[Yi-Fannis], Yang, Y.C.[Yi-Cai], Jiao, Y.F.[Yi-Fan], Li, Y.H.[Yu-Hong], Zhang, Y.H.[Yun-Hua], Sun, Y.X.[Yu-Xuan], Zhang, Z.[Zheng], Zhu, Z.[Zheng], Feng, Z.H.[Zhen-Hua], Wang, Z.H.[Zhi-Hui], He, Z.Q.[Zhi-Qun],
The Sixth Visual Object Tracking VOT2018 Challenge Results,
VOT18(I:3-53).
Springer DOI 1905
BibRef

Kristan, M.[Matej], Matas, J.G.[Jirí G.], Leonardis, A.[Aleš], Felsberg, M.[Michael], Pflugfelder, R.[Roman], Kämäräinen, J.K.[Joni-Kristian], Zajc, L.C.[Luka Cehovin], Drbohlav, O.[Ondrej], Lukezic, A.[Alan], Berg, A.[Amanda], Eldesokey, A.[Abdelrahman], Käpylä, J.[Jani], Fernández, G.[Gustavo], Gonzalez-Garcia, A.[Abel], Memarmoghadam, A.[Alireza], Lu, A.D.[An-Dong], He, A.F.[An-Feng], Varfolomieiev, A.[Anton], Chan, A.B.[Antoni B.], Tripathi, A.S.[Ardhendu Shekhar], Smeulders, A.[Arnold], Pedasingu, B.S.[Bala Suraj], Chen, B.X.[Bao Xin], Zhang, B.P.[Bao-Peng], Wu, B.Y.[Bao-Yuan], Li, B.[Bi], He, B.[Bin], Yan, B.[Bin], Bai, B.[Bing], Li, B.[Bing], Li, B.[Bo], Kim, B.H.[Byeong Hak], Ma, C.[Chao], Fang, C.[Chen], Qian, C.[Chen], Chen, C.[Cheng], Li, C.L.[Cheng-Long], Zhang, C.Q.[Cheng-Quan], Tsai, C.Y.[Chi-Yi], Luo, C.[Chong], Micheloni, C.[Christian], Zhang, C.H.[Chun-Hui], Tao, D.C.[Da-Cheng], Gupta, D.[Deepak], Song, D.[Dejia], Wang, D.[Dong], Gavves, E.[Efstratios], Yi, E.[Eunu], Khan, F.S.[Fahad Shahbaz], Zhang, F.Y.[Fang-Yi], Wang, F.[Fei], Zhao, F.[Fei], de Ath, G.[George], Bhat, G.[Goutam], Chen, G.Q.[Guang-Qi], Wang, G.T.[Guang-Ting], Li, G.X.[Guo-Xuan], Cevikalp, H.[Hakan], Du, H.[Hao], Zhao, H.J.[Hao-Jie], Saribas, H.[Hasan], Jung, H.M.[Ho Min], Bai, H.L.[Hong-Liang], Yu, H.Y.[Hong-Yuan], Yu, H.Y.[Hong-Yuan], Peng, H.W.[Hou-Wen], Lu, H.C.[Hu-Chuan], Li, H.[Hui], Li, J.[Jiakun], Li, J.H.[Jian-Hua], Fu, J.L.[Jian-Long], Chen, J.[Jie], Gao, J.[Jie], Zhao, J.[Jie], Tang, J.[Jin], Li, J.[Jing], Wu, J.J.[Jing-Jing], Liu, J.T.[Jing-Tuo], Wang, J.Q.[Jin-Qiao], Qi, J.I.[Jinq-Ing], Zhang, J.Y.[Jin-Yue], Tsotsos, J.K.[John K.], Lee, J.H.[Jong Hyuk], van de Weijer, J.[Joost], Kittler, J.V.[Josef V.], Lee, J.H.[Jun Ha], Zhuang, J.F.[Jun-Fei], Zhang, K.K.[Kang-Kai], Wang, K.K.[Kang-Kang], Dai, K.[Kenan], Chen, L.[Lei], Liu, L.[Lei], Guo, L.[Leida], Zhang, L.[Li], Wang, L.[Liang], Wang, L.L.[Liang-Liang], Zhang, L.C.[Li-Chao], Wang, L.J.[Li-Jun], Zhou, L.J.[Li-Jun], Zheng, L.Y.[Lin-Yu], Rout, l.[litu], Van Gool, L.J.[Luc J.], Bertinetto, L.[Luca], Danelljan, M.[Martin], Dunnhofer, M.[Matteo], Ni, M.[Meng], Kim, M.Y.[Min Young], Tang, M.[Ming], Yang, M.H.[Ming-Hsuan], Paluru, N.[Naveen], Martinel, N.[Niki], Xu, P.F.[Peng-Fei], Zhang, P.F.[Peng-Fei], Zheng, P.K.[Peng-Kun], Zhang, P.Y.[Peng-Yu], Torr, P.H.S.[Philip H.S.], Wang, Q.Z.Q.[Qi Zhang Qiang], Guo, Q.[Qing], Timofte, R.[Radu], Gorthi, R.K.[Rama Krishna], Everson, R.[Richard], Han, R.Z.[Rui-Ze], Zhang, R.H.[Ruo-Han], You, S.[Shan], Zhao, S.C.[Shao-Chuan], Zhao, S.W.[Sheng-Wei], Li, S.H.[Shi-Hu], Li, S.K.[Shi-Kun], Ge, S.M.[Shi-Ming], Bai, S.[Shuai], Guan, S.S.[Shuo-Sen], Xing, T.F.[Teng-Fei], Xu, T.Y.[Tian-Yang], Yang, T.Y.[Tian-Yu], Zhang, T.[Ting], Vojir, T.[Tomás], Feng, W.[Wei], Hu, W.M.[Wei-Ming], Wang, W.Z.[Wei-Zhao], Tang, W.J.[Wen-Jie], Zeng, W.J.[Wen-Jun], Liu, W.Y.[Wen-Yu], Chen, X.[Xi], Qiu, X.[Xi], Bai, X.[Xiang], Wu, X.J.[Xiao-Jun], Yang, X.Y.[Xiao-Yun], Chen, X.[Xier], Li, X.[Xin], Sun, X.[Xing], Chen, X.Y.[Xing-Yu], Tian, X.M.[Xin-Mei], Tang, X.[Xu], Zhu, X.F.[Xue-Feng], Huang, Y.[Yan], Chen, Y.A.[Yan-An], Lian, Y.C.[Yan-Chao], Gu, Y.[Yang], Liu, Y.[Yang], Chen, Y.J.[Yan-Jie], Zhang, Y.[Yi], Xu, Y.D.[Yin-Da], Wang, Y.M.[Ying-Ming], Li, Y.P.[Ying-Ping], Zhou, Y.[Yu], Dong, Y.[Yuan], Xu, Y.F.[Yu-Fei], Zhang, Y.H.[Yun-Hua], Li, Y.K.[Yun-Kun], Luo, Z.W.Z.[Zeyu Wang Zhao], Zhang, Z.L.[Zhao-Liang], Feng, Z.H.[Zhen-Hua], He, Z.Y.[Zhen-Yu], Song, Z.C.[Zhi-Chao], Chen, Z.H.[Zhi-Hao], Zhang, Z.P.[Zhi-Peng], Wu, Z.R.[Zhi-Rong], Xiong, Z.W.[Zhi-Wei], Huang, Z.J.[Zhong-Jian], Teng, Z.[Zhu], Ni, Z.H.[Zi-Han],
The Seventh Visual Object Tracking VOT2019 Challenge Results,
VOT19(2206-2241)
IEEE DOI 2004
image colour analysis, image motion analysis, infrared imaging, object detection, object tracking, VOT challenge BibRef

Kristan, M.[Matej], Leonardis, A.[Aleš], Matas, J.G.[Jiri G.], Felsberg, M.[Michael], Pflugfelder, R.[Roman], Zajc, L.C.[Luka Cehovin], Vojír, T.[Tomás], Häger, G.[Gustav], Lukežic, A.[Alan], Eldesokey, A.[Abdelrahman], Fernández, G.[Gustavo], García-Martín, Á.[Álvaro], Muhic, A., Petrosino, A.[Alfredo], Memarmoghadam, A.[Alireza], Vedaldi, A.[Andrea], Manzanera, A.[Antoine], Tran, A.[Antoine], Alatan, A.[Aydin], Mocanu, B.[Bogdan], Chen, B.[Boyu], Huang, C.[Chang], Xu, C.S.[Chang-Sheng], Sun, C.[Chong], Du, D.L.[Da-Long], Zhang, D.[David], Du, D.W.[Da-Wei], Mishra, D.[Deepak], Gundogdu, E.[Erhan], Velasco-Salido, E.[Erik], Khan, F.S.[Fahad Shahbaz], Battistone, F.[Francesco], Subrahmanyam, G.R.K.S.[Gorthi R.K. Sai], Bhat, G.[Goutam], Huang, G.[Guan], Bastos, G.[Guilherme], Seetharaman, G.[Guna], Zhang, H.L.[Hong-Liang], Li, H.Q.[Hou-Qiang], Lu, H.C.[Hu-Chuan], Drummond, I.[Isabela], Valmadre, J.[Jack], Jeong, J.C.[Jae-Chan], Cho, J.I.[Jae-Il], Lee, J.Y.[Jae-Yeong], Noskova, J.[Jana], Zhu, J.K.[Jian-Ke], Gao, J.[Jin], Liu, J.Y.[Jing-Yu], Kim, J.W.[Ji-Wan], Henriques, J.F.[Joăo F.], Martínez, J.M.[Jose M.], Zhuang, J.F.[Jun-Fei], Xing, J.L.[Jun-Liang], Gao, J.Y.[Jun-Yu], Chen, K.[Kai], Palaniappan, K.[Kannappan], Lebeda, K.[Karel], Gao, K.[Ke], Kitani, K.M.[Kris M.], Zhang, L.[Lei], Wang, L.J.[Li-Jun], Yang, L.X.[Ling-Xiao], Wen, L.Y.[Long-Yin], Bertinetto, L.[Luca], Poostchi, M.[Mahdieh], Danelljan, M.[Martin], Mueller, M.[Matthias], Zhang, M.D.[Meng-Dan], Yang, M.H.[Ming-Hsuan], Xie, N.[Nianhao], Wang, N.[Ning], Miksik, O.[Ondrej], Moallem, P., Venugopal, P.M.[Pallavi M.], Senna, P.[Pedro], Torr, P.H.S.[Philip H. S.], Wang, Q.[Qiang], Yu, Q.F.[Qi-Feng], Huang, Q.M.[Qing-Ming], Martín-Nieto, R.[Rafael], Bowden, R.[Richard], Liu, R.S.[Ri-Sheng], Tapu, R.X.[Ru-Xandra], Hadfield, S.[Simon], Lyu, S.W.[Si-Wei], Golodetz, S.[Stuart], Choi, S.[Sunglok], Zhang, T.Z.[Tian-Zhu], Zaharia, T.[Titus], Santopietro, V.[Vincenzo], Zou, W.[Wei], Hu, W.M.[Wei-Ming], Tao, W.B.[Wen-Bing], Li, W.B.[Wen-Bo], Zhou, W.G.[Wen-Gang], Yu, X.G.[Xian-Guo], Bian, X.[Xiao], Li, Y.[Yang], Xing, Y.F.[Yi-Fan], Fan, Y.R.[Ying-Ruo], Zhu, Z.[Zheng], Zhang, Z.P.[Zhi-Peng], He, Z.Q.[Zhi-Qun],
The Visual Object Tracking VOT2017 Challenge Results,
VOT17(1949-1972)
IEEE DOI 1802
Benchmark testing, Performance evaluation, Standards, Target tracking, Visualization BibRef

Kristan, M.[Matej], Leonardis, A.[Aleš], Matas, J.G.[Jiri G.], Felsberg, M.[Michael], Pflugfelder, R.[Roman], Cehovin, L.[Luka], Vojír, T.[Tomáš], Häger, G.[Gustav], Lukežic, A.[Alan], Fernández, G.[Gustavo], Gupta, A.[Abhinav], Petrosino, A.[Alfredo], Memarmoghadam, A.[Alireza], Garcia-Martin, A.[Alvaro], Montero, A.S.[Andrés Solís], Vedaldi, A.[Andrea], Robinson, A.[Andreas], Ma, A.J.[Andy J.], Varfolomieiev, A.[Anton], Alatan, A.A.[A. Aydin], Erdem, A.[Aykut], Ghanem, B.[Bernard], Liu, B.[Bin], Han, B.H.[Bo-Hyung], Martinez, B.[Brais], Chang, C.M.[Chang-Ming], Xu, C.S.[Chang-Sheng], Sun, C.[Chong], Kim, D.J.[Dai-Jin], Chen, D.P.[Da-Peng], Du, D.W.[Da-Wei], Mishra, D.[Deepak], Yeung, D.Y.[Dit-Yan], Gundogdu, E.[Erhan], Erdem, E.[Erkut], Khan, F.[Fahad], Porikli, F.M.[Fatih M.], Zhao, F.[Fei], Bunyak, F.[Filiz], Battistone, F.[Francesco], Zhu, G.[Gao], Roffo, G.[Giorgio], Subrahmanyam, G.R.K.S.[Gorthi R. K. Sai], Bastos, G.[Guilherme], Seetharaman, G.[Guna], Medeiros, H.[Henry], Li, H.D.[Hong-Dong], Qi, H.G.[Hong-Gang], Bischof, H.[Horst], Possegger, H.[Horst], Lu, H.C.[Hu-Chuan], Lee, H.[Hyemin], Nam, H.[Hyeonseob], Chang, H.J.[Hyung Jin], Drummond, I.[Isabela], Valmadre, J.[Jack], Jeong, J.C.[Jae-Chan], Cho, J.I.[Jae-Il], Lee, J.Y.[Jae-Yeong], Zhu, J.[Jianke], Feng, J.Y.[Jia-Yi], Gao, J.[Jin], Choi, J.Y.[Jin Young], Xiao, J.J.[Jing-Jing], Kim, J.W.[Ji-Wan], Jeong, J.[Jiyeoup], Henriques, J.F.[Joăo F.], Lang, J.[Jochen], Choi, J.W.[Jong-Won], Martinez, J.M.[Jose M.], Xing, J.L.[Jun-Liang], Gao, J.Y.[Jun-Yu], Palaniappan, K.[Kannappan], Lebeda, K.[Karel], Gao, K.[Ke], Mikolajczyk, K.[Krystian], Qin, L.[Lei], Wang, L.J.[Li-Jun], Wen, L.Y.[Long-Yin], Bertinetto, L.[Luca], Rapuru, M.K.[Madan Kumar], Poostchi, M.[Mahdieh], Maresca, M.[Mario], Danelljan, M.[Martin], Mueller, M.[Matthias], Zhang, M.D.[Meng-Dan], Arens, M.[Michael], Valstar, M.[Michel], Tang, M.[Ming], Baek, M.[Mooyeol], Khan, M.H.[Muhammad Haris], Wang, N.[Naiyan], Fan, N.[Nana], Al-Shakarji, N.[Noor], Miksik, O.[Ondrej], Akin, O.[Osman], Moallem, P.[Payman], Senna, P.[Pedro], Torr, P.H.S.[Philip H. S.], Yuen, P.C.[Pong C.], Huang, Q.M.[Qing-Ming], Martin-Nieto, R.[Rafael], Pelapur, R.[Rengarajan], Bowden, R.[Richard], Laganičre, R.[Robert], Stolkin, R.[Rustam], Walsh, R.[Ryan], Krah, S.B.[Sebastian B.], Li, S.K.[Sheng-Kun], Zhang, S.P.[Sheng-Ping], Yao, S.Z.[Shi-Zeng], Hadfield, S.[Simon], Melzi, S.[Simone], Lyu, S.W.[Si-Wei], Li, S.Y.[Si-Yi], Becker, S.[Stefan], Golodetz, S.[Stuart], Kakanuru, S.[Sumithra], Choi, S.[Sunglok], Hu, T.[Tao], Mauthner, T.[Thomas], Zhang, T.Z.[Tian-Zhu], Pridmore, T.[Tony], Santopietro, V.[Vincenzo], Hu, W.M.[Wei-Ming], Li, W.B.[Wen-Bo], Hübner, W.[Wolfgang], Lan, X.Y.[Xiang-Yuan], Wang, X.M.[Xiao-Meng], Li, X.[Xin], Li, Y.[Yang], Demiris, Y.F.[Yi-Fannis], Wang, Y.F.[Yi-Fan], Qi, Y.[Yuankai], Yuan, Z.J.[Ze-Jian], Cai, Z.X.[Ze-Xiong], Xu, Z.[Zhan], He, Z.Y.[Zhen-Yu], Chi, Z.Z.[Zhi-Zhen],
The Visual Object Tracking VOT2016 Challenge Results,
VOT16(II: 777-823).
Springer DOI 1611
BibRef

Kristan, M., Matas, J.G., Leonardis, A., Felsberg, M., Cehovin, L., Fernandez, G., Vojir, T., Hager, G.D., Nebehay, G., Pflugfelder, R.,
The Visual Object Tracking VOT2015 Challenge Results,
VOT15(564-586)
IEEE DOI 1602
Area measurement BibRef

Kristan, M.[Matej], Pflugfelder, R.[Roman], Leonardis, A.[Aleš], Matas, J.G.[Jiri G.], Cehovin, L.[Luka], Nebehay, G.[Georg], Vojír, T.[Tomáš], Fernández, G.[Gustavo], Lukežic, A.[Alan], Dimitriev, A.[Aleksandar], Petrosino, A.[Alfredo], Saffari, A.[Amir], Li, B.[Bo], Han, B.H.[Bo-Hyung], Heng, C.[Cher_Keng], Garcia, C.[Christophe], Pangeršic, D.[Dominik], Häger, G.[Gustav], Khan, F.S.[Fahad Shahbaz], Oven, F.[Franci], Possegger, H.[Horst], Bischof, H.[Horst], Nam, H.[Hyeonseob], Zhu, J.K.[Jian-Ke], Li, J.J.[Ji-Jia], Choi, J.Y.[Jin Young], Choi, J.W.[Jin-Woo], Henriques, J.F.[Joăo F.], van de Weijer, J.[Joost], Batista, J.P.[Jorge P.], Lebeda, K.[Karel], Öfjäll, K.[Kristoffer], Yi, K.M.[Kwang Moo], Qin, L.[Lei], Wen, L.Y.[Long-Yin], Maresca, M.E.[Mario Edoardo], Danelljan, M.[Martin], Felsberg, M.[Michael], Cheng, M.M.[Ming-Ming], Torr, P.H.S.[Philip H.S.], Huang, Q.M.[Qing-Ming], Bowden, R.[Richard], Hare, S.[Sam], Lim, S.Y.Y.[Samantha Yue-Ying], Hong, S.[Seunghoon], Liao, S.C.[Sheng-Cai], Hadfield, S.[Simon], Li, S.Z.[Stan Z.], Duffner, S.[Stefan], Golodetz, S.[Stuart], Mauthner, T.[Thomas], Vineet, V.[Vibhav], Lin, W.Y.[Wei-Yao], Li, Y.[Yang], Qi, Y.[Yuankai], Lei, Z.[Zhen], Niu, Z.H.[Zhi Heng],
The Visual Object Tracking VOT2014 Challenge Results,
VOT14(191-217).
Springer DOI 1504
BibRef

Kristan, M., Pflugfelder, R., Leonardis, A., Matas, J.G., Porikli, F.M., Cehovin, L., Nebehay, G., Fernandez, G., Vojir, T., Gatt, A., Khajenezhad, A., Salahledin, A., Soltani-Farani, A., Zarezade, A., Petrosino, A., Milton, A., Bozorgtabar, B., Li, B.[Bo], Chan, C.S.[Chee Seng], Heng, C.[Cherkeng], Ward, D.A., Kearney, D.A., Monekosso, D., Karaimer, H.C., Rabiee, H.R., Zhu, J.K.[Jian-Ke], Gao, J.[Jin], Xiao, J.J.[Jing-Jing], Zhang, J.G.[Jun-Ge], Xing, J.L.[Jun-Liang], Huang, K.Q.[Kai-Qi], Lebeda, K., Cao, L.J.[Li-Jun], Maresca, M.E., Lim, M.K.[Mei Kuan], El Helw, M., Felsberg, M., Remagnino, P., Bowden, R., Goecke, R., Stolkin, R.[Rustam], Lim, S.Y., Maher, S., Poullot, S., Wong, S., Satoh, S., Chen, W.H.[Wei-Hua], Hu, W.M.[Wei-Ming], Zhang, X.Q.[Xiao-Qin], Li, Y.[Yang], Niu, Z.[ZhiHeng],
The Visual Object Tracking VOT2013 Challenge Results,
VOT13(98-111)
IEEE DOI 1403
cameras BibRef

Chapter on Motion -- Feature-Based, Long Range, Motion and Structure Estimates, Tracking, Surveillance, Activities continues in
Target Recognition with Tracking, Recognition in Sequences .


Last update:Jul 13, 2024 at 15:27:21