22.4.1.14.1 Clothing Try-On Systems

Chapter Contents (Back)
Human Pose. Try On. Clothing.

Yuan, M.L.[Miao-Long], Khan, I.R., Farbiz, F., Yao, S.[Susu], Niswar, A., Foo, M.H.[Min-Hui],
A Mixed Reality Virtual Clothes Try-On System,
MultMed(15), No. 8, December 2013, pp. 1958-1968.
IEEE DOI 1412
augmented reality BibRef

Sekhavat, Y.A.,
Privacy Preserving Cloth Try-On Using Mobile Augmented Reality,
MultMed(19), No. 5, May 2017, pp. 1041-1049.
IEEE DOI 1704
Adaptation models BibRef

Kim, B., Kim, G., Lee, S.,
Style-Controlled Synthesis of Clothing Segments for Fashion Image Manipulation,
MultMed(22), No. 2, February 2020, pp. 298-310.
IEEE DOI 2001
Clothing, Image segmentation, Image color analysis, Geometry, Neural networks, Visualization, Image synthesis, Clothing design, virtual try-on BibRef

Ak, K.E.[Kenan E.], Lim, J.H.[Joo Hwee], Tham, J.Y.[Jo Yew], Kassim, A.A.[Ashraf A.],
Semantically consistent text to fashion image synthesis with an enhanced attentional generative adversarial network,
PRL(135), 2020, pp. 22-29.
Elsevier DOI 2006
BibRef
Earlier:
Semantically Consistent Hierarchical Text to Fashion Image Synthesis with an Enhanced-Attentional Generative Adversarial Network,
Fashion19(3121-3124)
IEEE DOI 2004
Generative adversarial networks, Text-to-Image synthesis, Hierarchical image generation, Image generation, Fashion. feature extraction, learning (artificial intelligence), text detection, video signal processing, generative adversarial networks BibRef

Xu, J.[Jun], Pu, Y.Y.[Yuan-Yuan], Nie, R.[Rencan], Xu, D.[Dan], Zhao, Z.P.[Zheng-Peng], Qian, W.H.[Wen-Hua],
Virtual Try-on Network With Attribute Transformation and Local Rendering,
MultMed(23), 2021, pp. 2222-2234.
IEEE DOI 2108
Clothing, Rendering (computer graphics), Task analysis, virtual try-on BibRef

Liu, T.[Ting], Zhang, J.F.[Jian-Feng], Nie, X.C.[Xue-Cheng], Wei, Y.C.[Yun-Chao], Wei, S.[Shikui], Zhao, Y.[Yao], Feng, J.S.[Jia-Shi],
Spatial-Aware Texture Transformer for High-Fidelity Garment Transfer,
IP(30), 2021, pp. 7499-7510.
IEEE DOI 2109
Clothing, Shape, Training, Image reconstruction, Computational modeling, pose transfer BibRef

Hu, B.W.[Bing-Wen], Liu, P.[Ping], Zheng, Z.D.[Zhe-Dong], Ren, M.W.[Ming-Wu],
SPG-VTON: Semantic Prediction Guidance for Multi-Pose Virtual Try-on,
MultMed(24), 2022, pp. 1233-1246.
IEEE DOI 2203
Semantics, Clothing, Faces, Fitting, Training, Shape, Image synthesis, End-to-end, multi-pose, semantic prediction, virtual try-on BibRef

Chou, C.H.[Chien-Hsing], Han, P.H.[Ping-Hsuan], Chang, C.C.[Chia-Chun], Hsieh, Y.Z.[Yi-Zeng],
Garment Style Creator: Using StarGAN for Image-to-Image Translation of Multidomain Garments,
MultMedMag(29), No. 1, January 2022, pp. 85-93.
IEEE DOI 2205
Clothing, Training data, Generators, Solid modeling, Databases, Image processing, Garment, Virtual Try-On BibRef

Chong, Z.[Zheng], Mo, L.F.[Ling-Fei],
ST-VTON: Self-supervised vision transformer for image-based virtual try-on,
IVC(127), 2022, pp. 104568.
Elsevier DOI 2211
Self-supervised, Vision transformer, Virtual try-on, Masked image modeling BibRef

Du, C.H.[Cheng-Hu], Yu, F.[Feng], Jiang, M.H.[Ming-Hua], Hua, A.[Ailing], Wei, X.[Xiong], Peng, T.[Tao], Hu, X.R.[Xin-Rong],
VTON-SCFA: A Virtual Try-On Network Based on the Semantic Constraints and Flow Alignment,
MultMed(25), 2023, pp. 777-791.
IEEE DOI 2303
Clothing, Semantics, Neck, Image reconstruction, Generative adversarial networks, Strain, Virtual try-on, flow aligning BibRef

Yang, Z.J.[Zhi-Jing], Chen, J.Y.[Jun-Yang], Shi, Y.[Yukai], Li, H.[Hao], Chen, T.S.[Tian-Shui], Lin, L.[Liang],
OccluMix: Towards De-Occlusion Virtual Try-on by Semantically-Guided Mixup,
MultMed(25), 2023, pp. 1477-1488.
IEEE DOI 2305
Clothing, Semantics, Task analysis, Shape, Pipelines, Generators, Visualization, Deep learning, data augmentation, occlusion handing, virtual try-on BibRef

Li, K.[Kedan], Zhang, J.[Jeffrey], Forsyth, D.A.[David A.],
POVNet: Image-Based Virtual Try-On Through Accurate Warping and Residual,
PAMI(45), No. 10, October 2023, pp. 12222-12235.
IEEE DOI 2310
BibRef

Xing, Z.N.[Zhe-Ning], Wu, Y.C.[Yu-Chen], Liu, S.[Si], Di, S.Z.[Shang-Zhe], Ma, H.M.[Hui-Min],
Virtual Try-On With Garment Self-Occlusion Conditions,
MultMed(25), 2023, pp. 7323-7336.
IEEE DOI 2311
BibRef

Zhang, S.P.[Sheng-Ping], Han, X.Y.[Xiao-Yu], Zhang, W.G.[Wei-Gang], Lan, X.Y.[Xiang-Yuan], Yao, H.X.[Hong-Xun], Huang, Q.M.[Qing-Ming],
Limb-Aware Virtual Try-On Network With Progressive Clothing Warping,
MultMed(26), 2024, pp. 1731-1746.
IEEE DOI 2402
Clothing, Estimation, Optical flow, Semantics, Deformation, Task analysis, Virtual try-on, image synthesis, appearance flow BibRef

Sun, K.[Kexin], Tao, J.[Jing], Zhang, P.[Peng], Zhang, J.[Jie],
Appearance flow estimation for online virtual clothing warping via optimal feature linear assignment,
IVC(142), 2024, pp. 104899.
Elsevier DOI 2402
Clothing warping, Virtual try-on, Appearance flow, Local context feature aggregation, Optimal linear assignment BibRef

You, W.T.[Wei-Tao], Ji, J.T.[Jun-Tao], Sun, L.Y.[Ling-Yun], Yang, C.[Changyuan], Yu, M.[Mi], Chen, S.[Shi], Yao, J.Y.[Jia-Yi],
Automatic Generation of Interactive Nonlinear Video for Online Apparel Shopping Navigation,
MultMed(26), 2024, pp. 474-486.
IEEE DOI 2402
Navigation, Organizations, Electronic commerce, Clothing, Recommender systems, Pipelines, Task analysis, Interactive video, navigation UI BibRef


Shao, Y.[Yidi], Loy, C.C.[Chen Change], Dai, B.[Bo],
Towards Multi-Layered 3D Garments Animation,
ICCV23(14315-14324)
IEEE DOI 2401
BibRef

Tiwari, G.[Garvita], Sarafianos, N.[Nikolaos], Tung, T.[Tony], Pons-Moll, G.[Gerard],
Neural-GIF: Neural Generalized Implicit Functions for Animating People in Clothing,
ICCV21(11688-11698)
IEEE DOI 2203
Deformable models, Geometry, Shape, Computational modeling, Clothing, NASA, Gestures and body pose, Emergency Reviewer, Neural generative models BibRef

Zhang, X.[Xujie], Yang, B.B.[Bin-Bin], Kampffmeyer, M.C.[Michael C.], Zhang, W.Q.[Wen-Qing], Zhang, S.Y.[Shi-Yue], Lu, G.S.[Guan-Song], Lin, L.[Liang], Xu, H.[Hang], Liang, X.D.[Xiao-Dan],
DiffCloth: Diffusion Based Garment Synthesis and Manipulation via Structural Cross-modal Semantic Alignment,
ICCV23(23097-23106)
IEEE DOI 2401
BibRef

Chen, C.Y.[Chieh-Yun], Chen, Y.C.[Yi-Chung], Shuai, H.H.[Hong-Han], Cheng, W.H.[Wen-Huang],
Size Does Matter: Size-aware Virtual Try-on via Clothing-oriented Transformation Try-on Network,
ICCV23(7479-7488)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2401
BibRef

Li, Z.[Zhi], Wei, P.F.[Peng-Fei], Yin, X.[Xiang], Ma, Z.[Zejun], Kot, A.C.[Alex C.],
Virtual Try-On with Pose-Garment Keypoints Guided Inpainting,
ICCV23(22731-22740)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2401
BibRef

Cho, Y.[Yunmin], Ray, L.S.S.[Lala Shakti Swarup], Thota, K.S.P.[Kundan Sai Prabhu], Suh, S.[Sungho], Lukowicz, P.[Paul],
ClothFit: Cloth-Human-Attribute Guided Virtual Try-on Network Using 3D Simulated Dataset,
ICIP23(3484-3488)
IEEE DOI 2312
BibRef

Zhu, L.Y.[Lu-Yang], Yang, D.W.[Da-Wei], Zhu, T.[Tyler], Reda, F.[Fitsum], Chan, W.[William], Saharia, C.[Chitwan], Norouzi, M.[Mohammad], Kemelmacher-Shlizerman, I.[Ira],
TryOnDiffusion: A Tale of Two UNets,
CVPR23(4606-4615)
IEEE DOI 2309
BibRef

Tiwari, L.[Lokender], Bhowmick, B.[Brojeshwar], Sinha, S.[Sanjana],
GenSim: Unsupervised Generic Garment Simulator,
DLGC23(4169-4178)
IEEE DOI 2309
BibRef

de Luigi, L.[Luca], Li, R.[Ren], Guillard, B.[Benoît], Salzmann, M.[Mathieu], Fua, P.[Pascal],
DrapeNet: Garment Generation and Self-Supervised Draping,
CVPR23(1451-1460)
IEEE DOI 2309
BibRef

Jafarian, Y.[Yasamin], Wang, T.Y.[Tuanfeng Y.], Ceylan, D.[Duygu], Yang, J.[Jimei], Carr, N.[Nathan], Zhou, Y.[Yi], Park, H.S.[Hyun Soo],
Normal-guided Garment UV Prediction for Human Re-texturing,
CVPR23(4627-4636)
IEEE DOI 2309
BibRef

Xiel, Z.Y.[Zhen-Yu], Huang, Z.[Zaiyu], Dong, X.[Xin], Zhao, F.[Fuwei], Dong, H.[Haoye], Zhang, X.J.[Xi-Jin], Zhu, F.[Feida], Liang, X.D.[Xiao-Dan],
GP-VTON: Towards General Purpose Virtual Try-On via Collaborative Local-Flow Global-Parsing Learning,
CVPR23(23550-23559)
IEEE DOI 2309
BibRef

Yan, K.Y.[Ke-Yu], Gao, T.W.[Ting-Wei], Zhang, H.[Hui], Xie, C.J.[Cheng-Jun],
Linking Garment with Person via Semantically Associated Landmarks for Virtual Try-On,
CVPR23(17194-17204)
IEEE DOI 2309
BibRef

Li, R.[Ren], Guillard, B.[Benoît], Remelli, E.[Edoardo], Fua, P.[Pascal],
DIG: Draping Implicit Garment over the Human Body,
ACCV22(I:344-359).
Springer DOI 2307
BibRef

Shimizu, D.[Daiki], Yanai, K.[Keiji],
Virtual Try-On Considering Temporal Consistency for Videoconferencing,
MMMod23(II: 758-763).
Springer DOI 2304
BibRef

Zhang, H.X.[Hui-Xian], Jiang, S.H.[Shu-Hui], Fu, Y.[Yun],
Stylized Text-to-Fashion Image Generation,
FG21(1-8)
IEEE DOI 2303
Image segmentation, Visualization, Shape, Image synthesis, Biological system modeling, Clothing, Semantics BibRef

Tiwari, L.[Lokender], Bhowmick, B.[Brojeshwar],
GarSim: Particle Based Neural Garment Simulator,
WACV23(4461-4470)
IEEE DOI 2302
Training, Video on demand, Shape, Clothing, Dynamics, Training data, Fabrics, Algorithms: 3D computer vision, Visualization BibRef

Pecenakova, S.[Sonia], Karessli, N.[Nour], Shirvany, R.[Reza],
FitGAN: Fit- and Shape-Realistic Generative Adversarial Networks for Fashion,
ICPR22(3097-3104)
IEEE DOI 2212
Visualization, Shape, Annotations, Image color analysis, Clothing, Fitting BibRef

Bai, S.[Shuai], Zhou, H.L.[Hui-Ling], Li, Z.[Zhikang], Zhou, C.[Chang], Yang, H.X.[Hong-Xia],
Single Stage Virtual Try-On Via Deformable Attention Flows,
ECCV22(XV:409-425).
Springer DOI 2211
BibRef

Lee, S.[Sangyun], Gu, G.[Gyojung], Park, S.[Sunghyun], Choi, S.[Seunghwan], Choo, J.[Jaegul],
High-Resolution Virtual Try-On with Misalignment and Occlusion-Handled Conditions,
ECCV22(XVII:204-219).
Springer DOI 2211
BibRef

Tsai, W.J.[Wen-Jiin], Chen, P.H.[Po-Hsiang],
Component-Based Transformation for Person Image Generation,
ICIP22(4108-4112)
IEEE DOI 2211
Image segmentation, Image synthesis, Fuses, Person image synthesis, pose-transfer, virtual try-on BibRef

Yang, H.[Han], Yu, X.R.[Xin-Rui], Liu, Z.W.[Zi-Wei],
Full-Range Virtual Try-On with Recurrent Tri-Level Transform,
CVPR22(3450-3459)
IEEE DOI 2210
Codes, Synthesizers, Semantics, Clothing, Refining, Transforms, Logic gates, Image and video synthesis and generation BibRef

He, S.[Sen], Song, Y.Z.[Yi-Zhe], Xiang, T.[Tao],
Style-Based Global Appearance Flow for Virtual Try-On,
CVPR22(3460-3469)
IEEE DOI 2210
Machine vision, Clothing, Estimation, Modulation, Computer architecture, Benchmark testing, Vision applications and systems BibRef

Dong, X.[Xin], Zhao, F.W.[Fu-Wei], Xie, Z.Y.[Zhen-Yu], Zhang, X.J.[Xi-Jin], Du, D.K.[Daniel K.], Zheng, M.[Min], Long, X.[Xiang], Liang, X.D.[Xiao-Dan], Yang, J.C.[Jian-Chao],
Dressing in the Wild by Watching Dance Videos,
CVPR22(3470-3479)
IEEE DOI 2210
Training, Legged locomotion, Humanities, Solid modeling, Machine vision, Clothing, Vision applications and systems BibRef

Jiang, J.B.[Jian-Bin], Wang, T.[Tan], Yan, H.[He], Liu, J.H.[Jun-Hui],
ClothFormer: Taming Video Virtual Try-on in All Module,
CVPR22(10789-10798)
IEEE DOI 2210
Image motion analysis, Clothing, Transformers, Quality assessment, Pattern recognition, Neck, Image and video synthesis and generation BibRef

Morelli, D.[Davide], Fincato, M.[Matteo], Cornia, M.[Marcella], Landi, F.[Federico], Cesari, F.[Fabio], Cucchiara, R.[Rita],
Dress Code: High-Resolution Multi-category Virtual Try-On,
ECCV22(VIII:345-362).
Springer DOI 2211
BibRef
Earlier: CVFAD22(2230-2234)
IEEE DOI 2210
Visualization, Codes, Limiting, Clothing, Pattern recognition BibRef

Lee, S.H.[Sang-Ho], Lee, S.[Seoyoung], Lee, J.[Joonseok],
Towards Detailed Characteristic-Preserving Virtual Try-On,
CVFAD22(2235-2239)
IEEE DOI 2210
Measurement, Shape, Clothing, Fitting, Semantics BibRef

Fenocchi, E.[Emanuele], Morelli, D.[Davide], Cornia, M.[Marcella], Baraldi, L.[Lorenzo], Cesari, F.[Fabio], Cucchiara, R.[Rita],
Dual-Branch Collaborative Transformer for Virtual Try-On,
CVFAD22(2246-2250)
IEEE DOI 2210
Convolutional codes, Industries, Clothing, Collaboration, Computer architecture, Transformers, Pattern recognition BibRef

Chang, Y.[Yuan], Peng, T.[Tao], He, R.[Ruhan], Hu, X.R.[Xin-Rong], Liu, J.P.[Jun-Ping], Zhang, Z.L.[Zi-Li], Jiang, M.H.[Ming-Hua],
PF-VTON: Toward High-Quality Parser-Free Virtual Try-On Network,
MMMod22(I:28-40).
Springer DOI 2203
Best paper section BibRef

Chang, Y.[Yuan], Peng, T.[Tao], He, R.[Ruhan], Hu, X.R.[Xin-Rong], Liu, J.P.[Jun-Ping], Zhang, Z.L.[Zi-Li], Jiang, M.H.[Ming-Hua],
Toward Detail-Oriented Image-Based Virtual Try-On with Arbitrary Poses,
MMMod22(I:82-94).
Springer DOI 2203
BibRef

Chopra, A.[Ayush], Jain, R.[Rishabh], Hemani, M.[Mayur], Krishnamurthy, B.[Balaji],
ZFlow: Gated Appearance Flow-based Virtual Try-on with 3D Priors,
ICCV21(5413-5422)
IEEE DOI 2203
Image quality, Clothing, Logic gates, Benchmark testing, Rendering (computer graphics), Vision applications and systems, Image and video synthesis BibRef

Chen, C.Y.[Chieh-Yun], Lo, L.[Ling], Huang, P.J.[Pin-Jui], Shuai, H.H.[Hong-Han], Cheng, W.H.[Wen-Huang],
FashionMirror: Co-attention Feature-remapping Virtual Try-on with Sequential Template Poses,
ICCV21(13789-13798)
IEEE DOI 2203
Image segmentation, Art, Convolution, Clothing, Semantics, Feature extraction, Image and video synthesis, Vision applications and systems BibRef

Zhao, F.[Fuwei], Xie, Z.Y.[Zhen-Yu], Kampffmeyer, M.[Michael], Dong, H.[Haoye], Han, S.F.[Song-Fang], Zheng, T.X.[Tian-Xiang], Zhang, T.[Tao], Liang, X.D.[Xiao-Dan],
M3D-VTON: A Monocular-to-3D Virtual Try-On Network,
ICCV21(13219-13229)
IEEE DOI 2203
Shape, Fuses, Clothing, Estimation, Electronic commerce, 3D from a single image and shape-from-x, Image and video synthesis BibRef

Bertiche, H.[Hugo], Madadi, M.[Meysam], Tylson, E.[Emilio], Escalera, S.[Sergio],
DeePSD: Automatic Deep Skinning And Pose Space Deformation For 3D Garment Animation,
ICCV21(5451-5460)
IEEE DOI 2203
Solid modeling, Shape, Scalability, Clothing, Supervised learning, Animation, Neural generative models, Vision applications and systems BibRef

Kwon, Y.J.[Young-Joong], Petrangeli, S.[Stefano], Kim, D.[Dahun], Wang, H.L.[Hao-Liang], Swaminathan, V.[Viswanathan], Fuchs, H.[Henry],
Tailor Me: An Editing Network for Fashion Attribute Shape Manipulation,
WACV22(3142-3151)
IEEE DOI 2202
Shape, Semantics, Task analysis, Computational Photography, Image and Video Synthesis Deep Learning BibRef

Godi, M.[Marco], Joppi, C.[Christian], Skenderi, G.[Geri], Cristani, M.[Marco],
MovingFashion: a Benchmark for the Video-to-Shop Challenge,
WACV22(517-525)
IEEE DOI 2202
Adaptation models, Social networking (online), Video sequences, Multimedia Web sites, Clothing, Benchmark testing, Evaluation and Comparison of Vision Algorithms Multimedia Applications BibRef

Majithia, S.[Sahib], Parameswaran, S.N.[Sandeep N.], Babar, S.[Sadbhavana], Garg, V.[Vikram], Srivastava, A.[Astitva], Sharma, A.[Avinash],
Robust 3D Garment Digitization from Monocular 2D Images for 3D Virtual Try-On Systems,
WACV22(1411-1421)
IEEE DOI 2202
Clothing, Lighting, Topology, Electronic commerce, Task analysis, Virtual and Augmented Reality BibRef

Fele, B.[Benjamin], Lampe, A.[Ajda], Peer, P.[Peter], Štruc, V.[Vitomir],
C-VTON: Context-Driven Image-Based Virtual Try-On Network,
WACV22(2203-2212)
IEEE DOI 2202
Computational modeling, Clothing, Pipelines, Customer satisfaction, Generators, Electronic commerce, Virtual and Augmented Reality BibRef

Zins, P.[Pierre], Xu, Y.[Yuanlu], Boyer, E.[Edmond], Wuhrer, S.[Stefanie], Tung, T.[Tony],
Data-Driven 3D Reconstruction of Dressed Humans From Sparse Views,
3DV21(494-504)
IEEE DOI 2201
Solid modeling, Visualization, Aggregates, Reconstruction algorithms, Cameras, Standards, Deep Neural Network BibRef

Yang, F.[Fan], Lin, G.S.[Guo-Sheng],
CT-Net: Complementary Transfering Network for Garment Transfer with Arbitrary Geometric Changes,
CVPR21(9894-9903)
IEEE DOI 2111
Adaptation models, Codes, Computational modeling, Clothing, Layout, Pattern recognition BibRef

Santesteban, I.[Igor], Thuerey, N.[Nils], Otaduy, M.A.[Miguel A.], Casas, D.[Dan],
Self-Supervised Collision Handling via Generative 3D Garment Models for Virtual Try-On,
CVPR21(11758-11768)
IEEE DOI 2111
Deformable models, Solid modeling, Shape, Computational modeling, Clothing BibRef

Ge, Y.Y.[Yu-Ying], Song, Y.B.[Yi-Bing], Zhang, R.M.[Rui-Mao], Ge, C.J.[Chong-Jian], Liu, W.[Wei], Luo, P.[Ping],
Parser-Free Virtual Try-on via Distilling Appearance Flows,
CVPR21(8481-8489)
IEEE DOI 2111
Knowledge engineering, Image quality, Image segmentation, Art, Image synthesis, Clothing BibRef

Choi, S.[Seunghwan], Park, S.[Sunghyun], Lee, M.S.[Min-Soo], Choo, J.[Jaegul],
VITON-HD: High-Resolution Virtual Try-On via Misalignment-Aware Normalization,
CVPR21(14126-14135)
IEEE DOI 2111
Image quality, Image segmentation, Image resolution, Clothing, Semantics, Fitting BibRef

Li, K.[Kedan], Chong, M.J.[Min Jin], Zhang, J.[Jeffrey], Liu, J.G.[Jin-Gen],
Toward Accurate and Realistic Outfits Visualization with Attention to Details,
CVPR21(15541-15550)
IEEE DOI 2111
Visualization, Image synthesis, Clothing, Semantics, Pipelines, Layout BibRef

Ge, C.J.[Chong-Jian], Song, Y.B.[Yi-Bing], Ge, Y.Y.[Yu-Ying], Yang, H.[Han], Liu, W.[Wei], Luo, P.[Ping],
Disentangled Cycle Consistency for Highly-realistic Virtual Try-On,
CVPR21(16923-16932)
IEEE DOI 2111
Clothing, Benchmark testing, Skin, Pattern recognition, Image reconstruction BibRef

Lorbert, A.[Alexander], Neiman, D.[David], Poznanski, A.[Arik], Oks, E.[Eduard], Davis, L.S.[Larry S.],
Scalable and Explainable Outfit Generation,
CVFAD21(3926-3929)
IEEE DOI 2109
Training, Visualization, Pattern recognition BibRef

Cui, A.[Aiyu], McKee, D.[Daniel], Lazebnik, S.[Svetlana],
Dressing in Order: Recurrent Person Image Generation for Pose Transfer, Virtual Try-on and Outfit Editing,
ICCV21(14618-14627)
IEEE DOI 2203
BibRef
Earlier: CVFAD21(3935-3940)
IEEE DOI 2109
Training, Shape, Image synthesis, Clothing, Pipelines, Coherence, Image and video synthesis, Neural generative models, Vision applications and systems. Pattern recognition. BibRef

Kuppa, G.[Gaurav], Jong, A.[Andrew], Liu, X.[Xin], Liu, Z.W.[Zi-Wei], Moh, T.S.[Teng-Sheng],
ShineOn: Illuminating Design Choices for Practical Video-based Virtual Clothing Try-on,
WACVW21(191-200) Generation of Human Behavior
IEEE DOI 2105
Training, Annotations, Clothing, Visual effects, Reproducibility of results BibRef

Fincato, M.[Matteo], Landi, F.[Federico], Cornia, M.[Marcella], Cesari, F.[Fabio], Cucchiara, R.[Rita],
VITON-GT: An Image-based Virtual Try-On Model with Geometric Transformations,
ICPR21(7669-7676)
IEEE DOI 2105
Clothing, Computer architecture, Distortion, User experience, Pattern recognition, Electronic commerce BibRef

de Divitiis, L.[Lavinia], Becattini, F.[Federico], Baecchi, C.[Claudio], del Bimbo, A.[Alberto],
Garment Recommendation with Memory Augmented Neural Networks,
VTIUR20(282-295).
Springer DOI 2103
BibRef

Minar, M.R.[Matiur Rahman], Ahn, H.[Heejune],
Cloth-vton: Clothing Three-dimensional Reconstruction for Hybrid Image-based Virtual Try-on,
ACCV20(VI:154-172).
Springer DOI 2103
BibRef

Roy, D., Santra, S., Chanda, B.,
Incorporating Human Body Shape Guidance for Cloth Warping in Model to Person Virtual Try-on Problems,
IVCNZ20(1-6)
IEEE DOI 2012
Image segmentation, Sensitivity, Shape, Social networking (online), Clothing, Neural networks, Strain, Virtual try-on, geometric matching BibRef

Tiwari, G.[Garvita], Bhatnagar, B.L.[Bharat Lal], Tung, T.[Tony], Pons-Moll, G.[Gerard],
Sizer: A Dataset and Model for Parsing 3d Clothing and Learning Size Sensitive 3d Clothing,
ECCV20(III:1-18).
Springer DOI 2012
BibRef

Ali, S.A., Yan, S., Dornisch, W., Stricker, D.,
Foldmatch: Accurate and High Fidelity Garment Fitting Onto 3D Scans,
ICIP20(2716-2720)
IEEE DOI 2011
Strain, Clothing, Shape, Deformable models, Tensile stress, Computational modeling, N-body Problem. BibRef

Issenhuth, T.[Thibaut], Mary, J.[Jérémie], Calauzènes, C.[Clément],
Do Not Mask What You Do Not Need to Mask: A Parser-free Virtual Try-on,
ECCV20(XX:619-635).
Springer DOI 2011
BibRef

Hsiao, W., Grauman, K.,
ViBE: Dressing for Diverse Body Shapes,
CVPR20(11056-11066)
IEEE DOI 2008
Clothing, Shape, Visualization, Social network services, Data models BibRef

Neuberger, A., Borenstein, E., Hilleli, B., Oks, E., Alpert, S.,
Image Based Virtual Try-On Network From Unpaired Data,
CVPR20(5183-5192)
IEEE DOI 2008
Clothing, Shape, Image segmentation, Training, Optimization BibRef

Mir, A., Alldieck, T., Pons-Moll, G.,
Learning to Transfer Texture From Clothing Images to 3D Humans,
CVPR20(7021-7032)
IEEE DOI 2008
Clothing, Shape, Solid modeling, Real-time systems, Image segmentation, Computational modeling BibRef

Yang, H., Zhang, R., Guo, X., Liu, W., Zuo, W., Luo, P.,
Towards Photo-Realistic Virtual Try-On by Adaptively Generating?Preserving Image Content,
CVPR20(7847-7856)
IEEE DOI 2008
Semantics, Clothing, Layout, Task analysis, Shape, Visualization, Image segmentation BibRef

Jandial, S., Chopra, A., Ayush, K., Hemani, M., Kumar, A., Krishnamurthy, B.,
SieveNet: A Unified Framework for Robust Image-Based Virtual Try-On,
WACV20(2171-2179)
IEEE DOI 2006
Clothing, Shape, Image segmentation, Training, Computational modeling, Hemorrhaging, Pipelines BibRef

Gundogdu, E., Constantin, V., Seifoddini, A., Dang, M., Salzmann, M., Fua, P.,
GarNet: A Two-Stream Network for Fast and Accurate 3D Cloth Draping,
ICCV19(8738-8747)
IEEE DOI 2004
CAD, clothing, clothing industry, production engineering computing, solid modelling, deep network, garment features, point-wise, Feature extraction BibRef

Han, X., Huang, W., Hu, X., Scott, M.,
ClothFlow: A Flow-Based Model for Clothed Person Generation,
ICCV19(10470-10479)
IEEE DOI 2004
clothing, convolutional neural nets, pose estimation, rendering (computer graphics), virtual reality BibRef

Hsiao, W., Katsman, I., Wu, C., Parikh, D., Grauman, K.,
Fashion++: Minimal Edits for Outfit Improvement,
ICCV19(5046-5055)
IEEE DOI 2004
art, clothing, image coding, image colour analysis, image recognition, image texture, Encoding BibRef

Yu, C., Hu, Y., Chen, Y., Zeng, B.,
Personalized Fashion Design,
ICCV19(9045-9054)
IEEE DOI 2004
clothing, convolutional neural nets, image representation, image retrieval, fashion item, fashion recommendation, Generators BibRef

Bhatnagar, B., Tiwari, G., Theobalt, C., Pons-Moll, G.,
Multi-Garment Net: Learning to Dress 3D People From Images,
ICCV19(5419-5429)
IEEE DOI 2004
clothing, image reconstruction, image representation, learning (artificial intelligence), neural nets, BibRef

Sun, F., Guo, J., Su, Z., Gao, C.,
Image-Based Virtual Try-on Network with Structural Coherence,
ICIP19(519-523)
IEEE DOI 1910
Virtual Try-On, Human Parsing, Structural Coherence, Detail Preservation BibRef

Ayush, K., Jandial, S., Chopra, A., Hemani, M., Krishnamurthy, B.,
Robust Cloth Warping via Multi-Scale Patch Adversarial Loss for Virtual Try-On Framework,
HBU19(1279-1281)
IEEE DOI 2004
clothing, electronic commerce, image texture, learning (artificial intelligence), neural nets, Image Matching BibRef

Ayush, K., Jandial, S., Chopra, A., Krishnamurthy, B.,
Powering Virtual Try-On via Auxiliary Human Segmentation Learning,
Fashion19(3193-3196)
IEEE DOI 2004
clothing, image segmentation, learning (artificial intelligence), object recognition, skin, target model image, Image Matching BibRef

Kurzman, L., Vazquez, D., Laradji, I.,
Class-Based Styling: Real-Time Localized Style Transfer with Semantic Segmentation,
Fashion19(3189-3192)
IEEE DOI 2004
image segmentation, real-time systems, video signal processing, Class-Based Styling method, CBS, real-time performance, cityscapes BibRef

Tesfaldet, M., Snelgrove, X., Vazquez, D.,
Fourier-CPPNs for Image Synthesis,
Fashion19(3173-3176)
IEEE DOI 2004
Image color analysis, Image reconstruction, Task analysis, Visualization, Image generation, Discrete Fourier transforms, image synthesis BibRef

Dong, H., Liang, X., Shen, X., Wu, B., Chen, B., Yin, J.,
FW-GAN: Flow-Navigated Warping GAN for Video Virtual Try-On,
ICCV19(1161-1170)
IEEE DOI 2004
clothing, image colour analysis, image fusion, image segmentation, image sequences, image texture, neural nets, Visualization BibRef

Dong, H., Liang, X., Shen, X., Wang, B., Lai, H., Zhu, J., Hu, Z., Yin, J.,
Towards Multi-Pose Guided Virtual Try-On Network,
ICCV19(9025-9034)
IEEE DOI 2004
clothing, image matching, image texture, neural nets, pose estimation, rendering (computer graphics), virtualisation BibRef

Yu, R., Wang, X., Xie, X.,
VTNFP: An Image-Based Virtual Try-On Network With Body and Clothing Feature Preservation,
ICCV19(10510-10519)
IEEE DOI 2004
clothing, feature extraction, image segmentation, image texture, realistic images, solid modelling, virtualisation, Strain BibRef

Pumarola, A., Goswami, V., Vicente, F., de la Torre, F., Moreno-Noguer, F.,
Unsupervised Image-to-Video Clothing Transfer,
Fashion19(3181-3184)
IEEE DOI 2004
clothing, image texture, neural nets, image-to-video clothing transfer, photo-realistically, GAN BibRef

Lee, H.J., Lee, R., Kang, M., Cho, M., Park, G.,
LA-VITON: A Network for Looking-Attractive Virtual Try-On,
Fashion19(3129-3132)
IEEE DOI 2004
clothing, geometry, image matching, neural nets, LA-VITON, looking-attractive virtual try-on, generative model BibRef

Shin, D., Chen, Y.,
Deep Garment Image Matting for a Virtual Try-on System,
Fashion19(3141-3144)
IEEE DOI 2004
clothing, convolutional neural nets, image segmentation, learning (artificial intelligence), retail data processing, image segmentation BibRef

Kikuchi, K., Yamaguchi, K., Simo-Serra, E., Kobayashi, T.,
Regularized Adversarial Training for Single-Shot Virtual Try-On,
Fashion19(3149-3152)
IEEE DOI 2004
computer graphics, graph theory, image motion analysis, image segmentation, inference mechanisms, Generative Adversarial Network BibRef

Kubo, S., Iwasawa, Y., Suzuki, M., Matsuo, Y.,
UVTON: UV Mapping to Consider the 3D Structure of a Human in Image-Based Virtual Try-On Network,
Fashion19(3105-3108)
IEEE DOI 2004
clothing, electronic commerce, image resolution, neural nets, realistic images, retail data processing, virtual reality, Fashion BibRef

Hsieh, C., Chen, C., Chou, C., Shuai, H., Cheng, W.,
Fit-me: Image-Based Virtual Try-on With Arbitrary Poses,
ICIP19(4694-4698)
IEEE DOI 1910
Virtual try-on, pose transformation, image synthesis BibRef

Chou, C.T.[Chao-Te], Lee, C.H.[Cheng-Han], Zhang, K.P.[Kai-Peng], Lee, H.C.[Hu-Cheng], Hsu, W.H.[Winston H.],
PIVTONS: Pose Invariant Virtual Try-On Shoe with Conditional Image Completion,
ACCV18(VI:654-668).
Springer DOI 1906
BibRef

Zeng, Y.X.[Yi-Xuan], Kuo, Y.H.[Yu-Hang], Cheng, H.Y.[Hsu-Yung],
Auto Accessory Segmentation and Interactive Try-on System,
MMMod18(II:357-361).
Springer DOI 1802
BibRef

Han, X., Wu, Z., Wu, Z., Yu, R., Davis, L.S.,
VITON: An Image-Based Virtual Try-on Network,
CVPR18(7543-7552)
IEEE DOI 1812
Clothing, Shape, Task analysis, Strain, Generators BibRef

Wang, B.C.[Bo-Chao], Zheng, H.B.[Hua-Bin], Liang, X.D.[Xiao-Dan], Chen, Y.M.[Yi-Min], Lin, L.[Liang], Yang, M.[Meng],
Toward Characteristic-Preserving Image-Based Virtual Try-On Network,
ECCV18(XIII: 607-623).
Springer DOI 1810
BibRef

Chapter on Face Recognition, Detection, Tracking, Gesture Recognition, Fingerprints, Biometrics continues in
Animation and Reconstruction of Human Model from Posture, or Pose .


Last update:Apr 10, 2024 at 09:54:40