18.4.3.2 Challenges for Mosaic Generation, Super Resolution and Stabilization

Chapter Contents (Back)
Super Resolution. Video Sequences. Evaluation. Video Sequences. Neural Networks. Demosaic. Demosaicking. Deblurring. Blur. Motion Blur.

Nasrollahi, K.[Kamal], Moeslund, T.B.[Thomas B.],
Super-resolution: a comprehensive survey,
MVA(25), No. 6, 2014, pp. 1423-1468.
WWW Link. 1408
Survey, Super-Resolution. BibRef


Rivadeneira, R.E.[Rafael E.], Sappa, A.D.[Angel D.], Vintimilla, B.X.[Boris X.], Wang, C.Y.[Chen-Yang], Jiang, J.J.[Jun-Jun], Liu, X.M.[Xian-Ming], Zhong, Z.W.[Zhi-Wei], Bin, D.[Dai], Li, R.D.[Ruo-Di], Li, S.Y.[Sheng-Ye],
Thermal Image Super-Resolution Challenge Results - PBVS 2023,
PBVS23(470-478)
IEEE DOI 2309
BibRef

Conde, M.V.[Marcos V.], Zamfir, E.[Eduard], Timofte, R.[Radu], Motilla, D.[Daniel], Liu, C.[Cen], Zhang, Z.X.[Ze-Xin], Peng, Y.[Yunbo], Lin, Y.[Yue], Guo, J.[JiaMing], Zou, X.[Xueyi], Chen, Y.[Yuyi], Liu, Y.[Yi], Hao, J.[Jia], Yan, Y.[Youliang], Zhang, Y.F.[Yuan-Fan], Li, G.[Gen], Sun, L.[Lei], Kong, L.[Lingshun], Bai, H.R.[Hao-Ran], Pan, J.S.[Jin-Shan], Dong, J.X.[Jiang-Xin], Tang, J.H.[Jin-Hui], Ayazoglu, M.[Mustafa], Bilecen, B.B.[Bahri Batuhan], Li, M.X.[Ming-Xi], Zhang, Y.H.[Yu-Hang], Fan, X.J.[Xian-Jun], Sheng, Y.[Yankai], Sun, L.[Long], Liu, Z.[Zibin], Gou, W.[Weiran], Li, S.Q.[Shao-Qing], Yi, Z.[Ziyao], Xiang, Y.[Yan], Kong, D.[Dehui], Xu, K.[Ke], Gankhuyag, G.[Ganzorig], Yoon, K.[Kihwan], Zhang, J.[Jin], Yu, G.[Gaocheng], Zhang, F.[Feng], Wang, H.B.[Hong-Bin], Zhou, Z.[Zhou], Chao, J.H.[Jia-Hao], Gao, H.[Hongfan], Gong, J.L.[Jia-Li], Yang, Z.[Zhengfeng], Zeng, Z.[Zhenbing], Chen, C.P.[Cheng-Peng], Guo, Z.[Zichao], Park, A.[Anjin], Liu, Y.Q.[Yu-Qing], Jia, Q.[Qi], Yu, H.Y.[Hong-Yuan], Yin, X.[Xuanwu], Zuo, K.L.[Kun-Long], Zhang, D.Y.[Dong-Yang], Fu, T.[Ting], Cheng, Z.X.[Zheng-Xue], Zhu, S.[Shiai], Zhou, D.J.[Da-Jiang], Yu, H.Y.[Hong-Yuan], Yu, W.C.[Wei-Chen], Ge, L.[Lin], Dong, J.H.[Jia-Hua], Zou, Y.J.[Ya-Jun], Wu, Z.Y.[Zhuo-Yuan], Han, B.[Binnan], Zhang, X.L.[Xiao-Lin], Zhang, H.[Heng], Yin, X.[Xuanwu], Shao, B.[Ben], Zheng, S.L.[Shao-Long], Yin, D.[Daheng], Chen, B.[Baijun], Liu, M.Y.[Meng-Yang], Nistor, M.S.[Marian-Sergiu], Chen, Y.C.[Yi-Chung], Huang, Z.K.[Zhi-Kai], Chiang, Y.C.[Yuan-Chun], Chen, W.T.[Wei-Ting], Yang, H.H.[Hao-Hsiang], Chang, H.E.[Hua-En], Chen, I.H.[I-Hsiang], Hsieh, C.H.[Chia-Hsuan], Kuo, S.Y.[Sy-Yen], Vo, T.[Tu], Yan, Q.[Qingsen], Zhu, Y.[Yun], Su, J.Q.[Jin-Qiu], Zhang, Y.N.[Yan-Ning], Zhang, C.[Cheng], Luo, J.Y.[Jia-Ying], Cho, Y.[Youngsun], Lee, N.[Nakyung], Zuo, K.L.[Kun-Long],
Efficient Deep Models for Real-Time 4K Image Super-Resolution. NTIRE 2023 Benchmark and Report,
NTIRE23(1495-1521)
IEEE DOI 2309
BibRef

Sun, Q.H.[Qian-Hui], Yang, Q.Y.[Qing-Yu], Li, C.Y.[Chong-Yi], Zhou, S.C.[Shang-Chen], Feng, R.C.[Rui-Cheng], Dai, Y.[Yuekun], Sun, W.X.[Wen-Xiu], Zhu, Q.P.[Qing-Peng], Loy, C.C.[Chen Change], Gu, J.[Jinwei], Liu, Y.Q.[Yu-Qing], Yu, H.Y.[Hong-Yuan], Yu, W.C.[Wei-Chen], Dong, Z.[Zhen], Han, B.[Binnan], Jia, Q.[Qi], Yin, X.[Xuanwu], Zuo, K.[Kunlong], Wu, Y.Q.[Ya-Qi], Fan, Z.H.[Zhi-Hao], Meng, F.Q.[Fan-Qing], Wu, X.[Xun], Zhang, J.W.[Jia-Wei], Zhang, F.[Feng], Han, M.Y.[Ming-Yan], Luo, J.[Jinting], Wu, Q.[Qi], Jiang, T.[Ting], Jiang, C.Z.[Cheng-Zhi], Lin, W.J.[Wen-Jie], Li, X.P.[Xin-Peng], Yu, L.[Lei], Fan, H.Q.[Hao-Qiang], Liu, S.C.[Shuai-Cheng],
MIPI 2023 Challenge on RGBW Remosaic: Methods and Results,
MIPI23(2878-2885)
IEEE DOI 2309
BibRef

Liu, X.H.[Xiao-Hong], Min, X.K.[Xiong-Kuo], Sun, W.[Wei], Zhang, Y.[Yulun], Zhang, K.[Kai], Timofte, R.[Radu], Zhai, G.T.[Guang-Tao], Gao, Y.X.[Yi-Xuan], Cao, Y.Q.[Yu-Qin], Kou, T.C.[Teng-Chuan], Dong, Y.L.[Yun-Long], Jia, Z.H.[Zi-Heng], Li, Y.[Yilin], Zhao, K.[Kai], Cong, H.[Heng], Shi, H.[Hang], Ma, Z.L.[Zhi-Liang], Agarla, M.[Mirko], Huang, Z.W.[Zhi-Wei], Liu, H.Y.[Hong-Ye], Chuang, I.[Ironhead], Fan, H.T.[Hao-Tian], Zhou, S.Q.[Shi-Qi], Lai, Y.[Yu], Wang, W.Q.[Wen-Qi], Wu, H.[Haoning], Zhu, C.Z.[Chun-Zheng], Zhao, S.[Shiling], Meftah, H.B.[Hanene Brachemi], Shi, T.F.[Teng-Fei], Mansouri, A.[Azadeh],
NTIRE 2023 Quality Assessment of Video Enhancement Challenge,
NTIRE23(1551-1569)
IEEE DOI 2309
BibRef

Wang, Y.Q.[Ying-Qian], Wang, L.G.[Long-Guang], Liang, Z.Y.[Zheng-Yu], Yang, J.G.[Jun-Gang], Timofte, R.[Radu], Guo, Y.L.[Yu-Lan], Jin, K.[Kai], Wei, Z.Q.[Ze-Qiang], Yang, A.[Angulia], Guo, S.[Sha], Gao, M.Z.[Ming-Zhi], Zhou, X.Z.[Xiu-Zhuang], Duong, V.V.[Vinh Van], Huu, T.N.[Thuc Nguyen], Yim, J.[Jonghoon], Jeon, B.W.[Byeung-Woo], Liu, Y.T.[Yu-Tong], Cheng, Z.[Zhen], Xiao, Z.[Zeyu], Xu, R.K.[Rui-Kang], Xiong, Z.W.[Zhi-Wei], Liu, G.S.[Gao-Sheng], Jin, M.C.[Man-Chang], Yue, H.J.[Huan-Jing], Yang, J.Y.[Jing-Yu], Gao, C.[Chen], Zhang, S.[Shuo], Chang, S.[Song], Lin, Y.[Youfang], Chao, W.T.[Wen-Tao], Wang, X.[Xuechun], Wang, G.H.[Guang-Hui], Duan, F.Q.[Fu-Qing], Xia, W.[Wang], Wang, Y.[Yan], Xia, P.Q.[Pei-Qi], Wang, S.Z.[Shun-Zhou], Lu, Y.[Yao], Cong, R.X.[Rui-Xuan], Sheng, H.[Hao], Yang, D.[Da], Chen, R.S.[Rong-Shan], Wang, S.[Sizhe], Cui, Z.L.[Zheng-Long], Chen, Y.L.[Yi-Lei], Lu, Y.J.[Yong-Jie], Cai, D.[Dongjun], An, P.[Ping], Salem, A.[Ahmed], Ibrahem, H.[Hatem], Yagoub, B.[Bilel], Kang, H.S.[Hyun-Soo], Zeng, Z.[Zekai], Wu, H.[Heng],
NTIRE 2023 Challenge on Light Field Image Super-Resolution: Dataset, Methods and Results,
NTIRE23(1320-1335)
IEEE DOI 2309
BibRef

Wang, L.G.[Long-Guang], Guo, Y.L.[Yu-Lan], Wang, Y.Q.[Ying-Qian], Li, J.C.[Jun-Cheng], Gu, S.[Shuhang], Timofte, R.[Radu], Cheng, M.[Ming], Ma, H.Y.[Hao-Yu], Ma, Q.[Qiufang], Sun, X.P.[Xiao-Peng], Zhao, S.J.[Shi-Jie], Sheng, X.[Xuhan], Ding, Y.[Yukan], Sun, M.[Ming], Wen, X.[Xing], Zhang, D.[Dafeng], Li, J.[Jia], Wang, F.[Fan], Xie, Z.[Zheng], He, Z.Y.[Zong-Yao], Qiu, Z.[Zidian], Pan, Z.[Zilin], Zhan, Z.H.[Zhi-Hao], Xian, X.Y.[Xing-Yuan], Jin, Z.[Zhi], Zhou, Y.B.[Yuan-Bo], Deng, W.[Wei], Nie, R.F.[Ruo-Feng], Zhang, J.J.[Jia-Jun], Gao, Q.[Qinquan], Tong, T.[Tong], Zhang, K.[Kexin], Zhang, J.[Junpei], Peng, R.[Rui], Ma, Y.[Yanbiao], Jiao, L.C.[Li-Cheng], Bai, H.R.[Hao-Ran], Kong, L.[Lingshun], Pan, J.S.[Jin-Shan], Dong, J.X.[Jiang-Xin], Tang, J.H.[Jin-Hui], Cao, P.[Pu], Huang, T.R.[Tian-Rui], Yang, L.[Lu], Song, Q.[Qing], Chen, B.X.[Bing-Xin], He, C.H.[Chun-Hua], Chen, M.[Meiyun], Guo, Z.J.[Zi-Jie], Luo, S.J.[Shao-Juan], Cao, C.Z.[Cheng-Zhi], Wang, K.Y.[Kun-Yu], Zhang, F.[Fanrui], Zhang, Q.[Qiang], Mehta, N.[Nancy], Murala, S.[Subrahmanyam], Dudhane, A.[Akshay], Wang, Y.J.[Yu-Jin], Li, L.[Lingen], Gendy, G.[Garas], Sabor, N.[Nabil], Hou, J.C.[Jing-Chao], He, G.H.[Guang-Hui], Chen, J.Y.[Jun-Yang], Li, H.[Hao], Shi, Y.[Yukai], Yang, Z.J.[Zhi-Jing], Zou, W.B.[Wen-Bin], Zhang, Y.[Yunchen], Jiang, M.C.[Ming-Chao], Yu, Z.X.[Zhong-Xin], Tan, M.[Ming], Gao, H.X.[Hong-Xia], Luo, Z.W.[Zi-Wei], Gustafsson, F.K.[Fredrik K.], Zhao, Z.[Zheng], Sjölund, J.[Jens], Schön, T.B.[Thomas B.], Chen, J.X.[Jing-Xiang], Yang, B.[Bo], Zhang, X.[XiSheryl], Li, C.H.[Cheng-Hua], Yuan, W.J.[Wei-Jun], Li, Z.[Zhan], Deng, R.[Ruting], Zeng, J.T.[Jin-Tao], Mahajan, P.[Pulkit], Mistry, S.[Sahaj], Chatterjee, S.[Shreyas], Jakhetiya, V.[Vinit], Subudhi, B.[Badri], Jaiswal, S.I.[Sun-Il], Zhang, Z.[Zhao], Zheng, H.[Huan], Zhao, S.[Suiyi], Gao, Y.C.[Yang-Cheng], Wei, Y.Y.[Yan-Yan], Wang, B.[Bo], Li, G.[Gen], Li, A.[Aijin], Sun, L.[Lei], Chen, K.[Ke], Tang, C.[Congling], Li, Y.Z.[Yun-Zhe], Chen, J.[Jun], Chiang, Y.C.[Yuan-Chun], Chen, Y.C.[Yi-Chung], Huang, Z.K.[Zhi-Kai], Yang, H.H.[Hao-Hsiang], Chen, I.H.[I-Hsiang], Kuo, S.Y.[Sy-Yen], Wang, Y.H.[Yi-Heng], Zhu, G.[Gang], Yang, X.Y.[Xing-Yi], Liu, S.[Songhua], Jing, Y.C.[Yong-Cheng], Hu, X.Y.[Xing-Yu], Song, J.W.[Jian-Wen], Sun, C.M.[Chang-Ming], Sowmya, A.[Arcot], Park, S.H.[Seung Ho], Lei, X.Y.[Xiao-Yan], Wang, J.C.[Jing-Chao], Zhai, C.[Chenbo], Zhang, Y.F.[Yu-Fei], Cao, W.F.[Wei-Feng], Zhang, W.L.[Wen-Long],
NTIRE 2023 Challenge on Stereo Image Super-Resolution: Methods and Results,
NTIRE23(1346-1372)
IEEE DOI 2309
BibRef

Cao, M.D.[Ming-Deng], Mou, C.[Chong], Yu, F.[Fanghua], Wang, X.[Xintao], Zheng, Y.Q.[Yin-Qiang], Zhang, J.[Jian], Dong, C.[Chao], Li, G.[Gen], Shan, Y.[Ying], Timofte, R.[Radu], Sun, X.P.[Xiao-Peng], Li, W.Q.[Wei-Qi], Zhang, Z.Y.[Zhen-Yu], Sheng, X.[Xuhan], Chen, B.[Bin], Ma, H.Y.[Hao-Yu], Cheng, M.[Ming], Zhao, S.J.[Shi-Jie], Cui, W.[Wanwan], Xu, T.Y.[Tian-Yu], Li, C.Y.[Chun-Yang], Bao, L.[Long], Sun, H.[Heng], Huang, H.B.[Huai-Bo], Zhou, X.Q.[Xiao-Qiang], Ai, Y.[Yuang], He, R.[Ran], Wu, R.[Renlong], Yang, Y.[Yi], Zhang, Z.[Zhilu], Zhang, S.[Shuohao], Li, J.[Junyi], Chen, Y.J.[Yun-Jin], Ren, D.W.[Dong-Wei], Zuo, W.M.[Wang-Meng], Wu, R.[Renlong], Yang, Y.[Yi], Zhang, Z.[Zhilu], Zhang, S.[Shuohao], Li, J.[Junyi], Chen, Y.J.[Yun-Jin], Ren, D.W.[Dong-Wei], Zuo, W.M.[Wang-Meng], Zhang, Z.Y.[Zhen-Yu], Wang, Q.[Qian], Li, W.Q.[Wei-Qi], Sheng, X.[Xuhan], Chen, B.[Bin], Yang, H.H.[Hao-Hsiang], Chen, Y.C.[Yi-Chung], Huang, Z.K.[Zhi-Kai], Chen, W.T.[Wei-Ting], Chiang, Y.C.[Yuan-Chun], Chang, H.E.[Hua-En], Chen, I.H.[I-Hsiang], Hsieh, C.H.[Chia-Hsuan], Kuo, S.Y.[Sy-Yen], Zhang, Z.B.[Ze-Bin], Zhang, J.Q.[Jia-Qi], Wang, Y.H.[Yu-Hui], Cui, S.[Shuhao], Huang, J.[Junshi], Zhu, L.[Li], Tian, S.[Shuman], Yu, W.[Wei], Luo, B.C.[Bing-Chun],
NTIRE 2023 Challenge on 360° Omnidirectional Image and Video Super-Resolution: Datasets, Methods and Results,
NTIRE23(1731-1745)
IEEE DOI 2309
BibRef

Zhang, Y.[Yulun], Zhang, K.[Kai], Chen, Z.[Zheng], Li, Y.[Yawei], Timofte, R.[Radu], Zhang, J.[Junpei], Zhang, K.[Kexin], Peng, R.[Rui], Ma, Y.[Yanbiao], Jia, L.C.[Li-Cheng], Huang, H.B.[Huai-Bo], Zhou, X.Q.[Xiao-Qiang], Ai, Y.[Yuang], He, R.[Ran], Qiu, Y.J.[Ya-Jun], Zhu, Q.[Qiang], Li, P.F.[Peng-Fei], Li, Q.H.[Qian-Hui], Zhu, S.Y.[Shu-Yuan], Zhang, D.[Dafeng], Li, J.[Jia], Wang, F.[Fan], Li, C.M.[Chun-Miao], Kim, T.H.[Tae-Hyung], Kil, J.[Jungkeong], Kim, E.[Eon], Yu, Y.S.[Yeon-Seung], Lee, B.[Beomyeol], Lee, S.B.[Su-Bin], Lim, S.[Seokjae], Chae, S.[Somi], Choi, H.[Heungjun], Huang, Z.[ZhiKai], Chen, Y.C.[Yi-Chung], Chiang, Y.C.[Yuan-Chun], Yang, H.H.[Hao-Hsiang], Chen, W.T.[Wei-Ting], Chang, H.E.[Hua-En], Chen, I.H.[I-Hsiang], Hsieh, C.H.[Chia-Hsuan], Kuo, S.Y.[Sy-Yen], Choi, U.J.[Ui-Jin], Conde, M.V.[Marcos V.], Khowaja, S.A.[Sunder Ali], Yoon, J.[Jiseok], Lee, I.H.[Ik Hyun], Gendy, G.[Garas], Sabor, N.[Nabil], Hou, J.C.[Jing-Chao], He, G.H.[Guang-Hui], Zhang, Z.[Zhao], Li, B.[Baiang], Zheng, H.[Huan], Zhao, S.[Suiyi], Gao, Y.C.[Yang-Cheng], Wei, Y.Y.[Yan-Yan], Ren, J.H.[Jia-Huan], Wei, J.[Jiayu], Li, Y.F.[Yan-Feng], Sun, J.[Jia], Cheng, Z.Y.[Zhan-Yi], Li, Z.Y.[Zhi-Yuan], Yao, X.[Xu], Wang, X.[Xinyi], Li, D.[Danxu], Cui, X.[Xuan], Cao, J.[Jun], Li, C.[Cheng], Zheng, J.B.[Jian-Bin], Sarvaiya, A.[Anjali], Prajapati, K.[Kalpesh], Patra, R.[Ratnadeep], Barik, P.[Pragnesh], Rathod, C.[Chaitanya], Upla, K.[Kishor], Raja, K.[Kiran], Ramachandra, R.[Raghavendra], Busch, C.[Christoph],
NTIRE 2023 Challenge on Image Super-Resolution (×4): Methods and Results,
NTIRE23(1865-1884)
IEEE DOI 2309
BibRef

Li, Y.[Yawei], Zhang, Y.[Yulun], Timofte, R.[Radu], Van Gool, L.J.[Luc J.], Yu, L.[Lei], Li, Y.[Youwei], Li, X.P.[Xin-Peng], Jiang, T.[Ting], Wu, Q.[Qi], Han, M.Y.[Ming-Yan], Lin, W.J.[Wen-Jie], Jiang, C.Z.[Cheng-Zhi], Luo, J.[Jinting], Fan, H.Q.[Hao-Qiang], Liu, S.C.[Shuai-Cheng], Wang, Y.C.[Yu-Cong], Cai, M.J.[Min-Jie], Li, M.X.[Ming-Xi], Zhang, Y.H.[Yu-Hang], Fan, X.J.[Xian-Jun], Sheng, Y.[Yankai], Mao, Y.[Yanyu], Zhang, N.[Nihao], Wang, Q.[Qian], Zheng, M.J.[Ming-Jun], Sun, L.[Long], Pan, J.S.[Jin-Shan], Dong, J.X.[Jiang-Xin], Tang, J.H.[Jin-Hui], Yang, Z.[Zhongbao], Wang, Y.[Yan], Pan, E.[Erlin], Cai, Q.[Qixuan], Dai, X.[Xinan], Zhussip, M.[Magauiya], Kalyazin, N.[Nikolay], Vyal, D.[Dmitry], Zou, X.[Xueyi], Yan, Y.[Youliang], Chung, H.[Heaseo], Zhang, J.[Jin], Yu, G.[Gaocheng], Zhang, F.[Feng], Wang, H.B.[Hong-Bin], Liao, B.[Bohao], Du, Z.B.[Zhi-Bo], Wu, Y.L.[Yu-Liang], Shi, G.[Gege], Peng, L.[Long], Wang, Y.[Yang], Cao, Y.[Yang], Zha, Z.J.[Zheng-Jun], Huang, Z.K.[Zhi-Kai], Chen, Y.C.[Yi-Chung], Chiang, Y.C.[Yuan-Chun], Yang, H.H.[Hao-Hsiang], Chen, W.T.[Wei-Ting], Chang, H.E.[Hua-En], Chen, I.H.[I-Hsiang], Hsieh, C.H.[Chia-Hsuan], Kuo, S.Y.[Sy-Yen], Liu, X.[Xin], Wang, Q.[Qian], Pan, J.H.[Jia-Hao], Yu, H.Y.[Hong-Yuan], Yu, W.C.[Wei-Chen], Ge, L.[Lin], Dong, J.H.[Jia-Hua], Zou, Y.J.[Ya-Jun], Wu, Z.Y.[Zhuo-Yuan], Han, B.[Binnan], Zhang, X.L.[Xiao-Lin], Zhang, H.[Heng], Yin, X.[Xuanwu], Zuo, K.[Kunlong], Deng, W.J.[Wei-Jian], Yuan, H.J.[Hong-Jie], Lu, Z.[Zengtong], Ouyang, M.Y.[Ming-Yu], Ma, W.Z.[Wen-Zhuo], Liu, N.[Nian], Zheng, H.[Hanyou], Zhang, Y.[Yuantong], Zhang, J.X.[Jun-Xi], Chen, Z.Z.[Zhen-Zhong], Gendy, G.[Garas], Sabor, N.[Nabil], Hou, J.C.[Jing-Chao], He, G.H.[Guang-Hui], Zhu, Y.R.[Yu-Rui], Wang, X.[Xi], Fu, X.Y.[Xue-Yang], Zha, Z.J.[Zheng-Jun], Yin, D.[Daheng], Liu, M.Y.[Meng-Yang], Chen, B.[Baijun], Li, A.[Ao], Luo, L.[Lei], Jin, K.J.[Kang-Jun], Zhu, C.[Ce], Zhang, X.M.[Xiao-Ming], Xie, C.X.[Cheng-Xing], Li, L.[Linze], Meng, H.[Haiteng], Zhang, T.[Tianlin], Li, T.R.[Tian-Rui], Zhao, X.L.[Xiao-Le], Zhang, Z.[Zhao], Li, B.[Baiang], Zheng, H.[Huan], Zhao, S.[Suiyi], Gao, Y.C.[Yang-Cheng], Ren, J.H.[Jia-Huan], Hu, K.[Kang], Shi, J.[Jingpeng], Wu, Z.J.[Zhi-Jian], Huang, D.[Dingjiang], Zhu, J.[Jinchen], Li, H.[Hui], Xv, Q.[Qianru], Liu, T.[Tianle], Weng, S.Z.[Shi-Zhuang], Wu, G.[Gang], Jiang, J.P.[Jun-Peng], Liu, X.M.[Xian-Ming], Jiang, J.J.[Jun-Jun], Zhang, M.J.[Ming-Jian], Weng, S.Z.[Shi-Zhuang], Hu, J.[Jing], Wu, C.X.[Cheng-Xu], Fan, Q.[Qinrui], Feng, C.M.[Cheng-Ming], Luo, Z.W.[Zi-Wei], Hu, S.[Shu], Lyu, S.W.[Si-Wei], Wu, X.[Xi], Wang, X.[Xin],
NTIRE 2023 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results,
NTIRE23(1922-1960)
IEEE DOI 2309
BibRef

Lugmayr, A.[Andreas], Danelljan, M.[Martin], Timofte, R.[Radu], Busch, C.[Christoph], Chen, Y.[Yang], Cheng, J.[Jian], Chudasama, V.[Vishal], Gang, R.P.[Rui-Peng], Gao, S.Q.[Shang-Qi], Gao, K.[Kun], Gong, L.Y.[Lai-Yun], Han, Q.[Qingrui], Huang, C.[Chao], Jin, Z.[Zhi], Jo, Y.H.[Young-Hyun], Kim, S.J.[Seon Joo], Kim, Y.G.[Young-Geun], Lee, S.J.[Seung-Jun], Lei, Y.C.[Yu-Chen], Li, C.T.[Chu-Tak], Li, C.H.[Cheng-Hua], Li, K.[Ke], Liu, Z.S.[Zhi-Song], Liu, Y.M.[You-Ming], Nan, N.[Nan], Park, S.H.[Seung-Ho], Patel, H.[Heena], Peng, S.C.[Shi-Chong], Prajapati, K.[Kalpesh], Qi, H.R.[Hao-Ran], Raja, K.[Kiran], Ramachandra, R.[Raghavendra], Siu, W.C.[Wan-Chi], Son, D.[Donghee], Song, R.X.[Rui-Xia], Upla, K.[Kishor], Wang, L.W.[Li-Wen], Wang, Y.T.[Ya-Tian], Wang, J.W.[Jun-Wei], Wu, Q.Y.[Qian-Yu], Xu, X.H.[Xin-Hua], Yang, S.J.[Se-Jong], Yuan, Z.[Zhen], Zhang, L.T.[Li-Ting], Zhang, H.R.[Huan-Rong], Zhang, J.K.[Jun-Kai], Zhang, Y.F.[Yi-Fan], Zhang, Z.Z.[Zhen-Zhou], Zhou, H.Q.[Hang-Qi], Zhu, A.C.[Ai-Chun], Zhuang, X.H.[Xia-Hai], Zou, J.X.[Jia-Xin],
NTIRE 2021 Learning the Super-Resolution Space Challenge,
NTIRE21(596-612)
IEEE DOI 2109
Measurement, Superresolution, Predictive models, Pattern recognition BibRef

Yang, Q.Y.[Qing-Yu], Yang, G.[Guang], Jiang, J.[Jun], Li, C.Y.[Chong-Yi], Feng, R.C.[Rui-Cheng], Zhou, S.C.[Shang-Chen], Sun, W.X.[Wen-Xiu], Zhu, Q.P.[Qing-Peng], Loy, C.C.[Chen Change], Gu, J.[Jinwei], Wang, Z.[Zhen], Li, D.[Daoyu], Zhang, Y.Z.[Yu-Zhe], Peng, L.T.[Lin-Tao], Chang, X.Y.[Xu-Yang], Zhang, Y.[Yinuo], Wu, Y.Q.[Ya-Qi], Wu, X.[Xun], Fan, Z.H.[Zhi-Hao], Xia, C.J.[Cheng-Jie], Zhang, F.[Feng], Zeng, H.[Haijin], Feng, K.[Kai], Zhao, Y.Q.[Yong-Qiang], Luong, H.Q.[Hiep Quang], Aelterman, J.[Jan], Truong, A.M.[Anh Minh], Philips, W.[Wilfried], Liu, X.H.[Xiao-Hong], Jia, J.[Jun], Sun, H.[Hanchi], Zhai, G.T.[Guang-Tao], Xiao, L.[Longan], Xu, Q.H.[Qi-Hang], Jiang, T.[Ting], Wu, Q.[Qi], Jiang, C.Z.[Cheng-Zhi], Han, M.Y.[Ming-Yan], Li, X.P.[Xin-Peng], Lin, W.J.[Wen-Jie], Li, Y.[Youwei], Fan, H.Q.[Hao-Qiang], Liu, S.C.[Shuai-Cheng], Wu, R.[Rongyuan], Sun, L.C.[Ling-Chen], Yi, Q.[Qiaosi],
MIPI 2022 Challenge on Quad-Bayer Re-Mosaic: Dataset and Report,
MIPI22(21-35).
Springer DOI
WWW Link. 2304
BibRef

Yang, Q.Y.[Qing-Yu], Yang, G.[Guang], Jiang, J.[Jun], Li, C.Y.[Chong-Yi], Feng, R.C.[Rui-Cheng], Zhou, S.C.[Shang-Chen], Sun, W.X.[Wen-Xiu], Zhu, Q.P.[Qing-Peng], Loy, C.C.[Chen Change], Gu, J.[Jinwei], Sun, L.C.[Ling-Chen], Wu, R.Y.[Rong-Yuan], Yi, Q.[Qiaosi], Xu, R.J.[Rong-Jian], Liu, X.H.[Xiao-Hui], Zhang, Z.[Zhilu], Wu, X.H.[Xiao-He], Wang, R.[Ruohao], Li, J.[Junyi], Zuo, W.M.[Wang-Meng], Fang, F.[Faming],
MIPI 2022 Challenge on RGBW Sensor Re-Mosaic: Dataset and Report,
MIPI22(36-45).
Springer DOI 2304
BibRef

Arad, B.[Boaz], Timofte, R.[Radu], Yahel, R.[Rony], Morag, N.[Nimrod], Bernat, A.[Amir], Wu, Y.Q.[Ya-Qi], Wu, X.[Xun], Fan, Z.H.[Zhi-Hao], Xia, C.J.[Chen-Jie], Zhang, F.[Feng], Liu, S.[Shuai], Li, Y.Q.[Yong-Qiang], Feng, C.[Chaoyu], Lei, L.[Lei], Zhang, M.W.[Ming-Wei], Feng, K.[Kai], Zhang, X.[Xun], Yao, J.X.[Jia-Xin], Zhao, Y.Q.[Yong-Qiang], Ma, S.[Suina], He, F.[Fan], Dong, Y.Y.[Yang-Yang], Yu, S.F.[Shu-Fang], Qiu, D.[Difa], Liu, J.H.[Jin-Hui], Bi, M.Z.[Meng-Zhao], Song, B.B.[Bei-Bei], Sun, W.F.[Wen-Fang], Zheng, J.[Jiesi], Zhao, B.[Bowen], Cao, Y.P.[Yan-Peng], Yang, J.X.[Jiang-Xin], Cao, Y.L.[Yan-Long], Kong, X.Y.[Xiang-Yu], Yu, J.B.[Jing-Bo], Xue, Y.Y.[Yuan-Yang], Xie, Z.[Zheng],
NTIRE 2022 Spectral Demosaicing Challenge and Data Set,
NTIRE22(881-895)
IEEE DOI 2210
Performance evaluation, Training, Runtime, Neural networks, Cameras, Real-time systems, Pattern recognition BibRef

Ignatov, A.[Andrey], Timofte, R.[Radu], Ko, S.J.[Sung-Jea], Kim, S.W.[Seung-Wook], Uhm, K.H.[Kwang-Hyun], Ji, S.W.[Seo-Won], Cho, S.J.[Sung-Jin], Hong, J.P.[Jun-Pyo], Mei, K.F.[Kang-Fu], Li, J.C.[Jun-Cheng], Zhang, J.J.[Jia-Jie], Wu, H.Y.[Hao-Yu], Li, J.[Jie], Huang, R.[Rui], Haris, M.[Muhammad], Shakhnarovich, G.[Greg], Ukita, N.[Norimichi], Zhao, Y.Z.[Yu-Zhi], Po, L.M.[Lai-Man], Zhang, T.T.[Tian-Tian], Liao, Z.B.[Zong-Bang], Shi, X.[Xiang], Zhang, Y.J.[Yu-Jia], Ou, W.F.[Wei-Feng], Xian, P.F.[Peng-Fei], Xiong, J.J.[Jing-Jing], Zhou, C.[Chang], Yu, W.Y.[Wing Yin], Yubin, Y.B.[Yu-Bin], Hou, B.X.[Bing-Xin], Park, B.J.[Bum-Jun], Yu, S.H.[Song-Hyun], Kim, S.M.[Sang-Min], Jeong, J.C.[Je-Chang],
AIM 2019 Challenge on RAW to RGB Mapping: Methods and Results,
AIM19(3584-3590)
IEEE DOI 2004
cameras, image colour analysis, image enhancement, image restoration, SSIM, PSNR, gamma correction, Smartphones BibRef

Zhang, X.D.[Xin-Dong], Zeng, H.[Hui], Zhang, L.[Lei],
Evaluating Image Super-resolution Performance on Mobile Devices: An Online Benchmark,
AIM22(169-186).
Springer DOI 2304
BibRef

Yang, R.[Ren], Timofte, R.[Radu], Li, X.[Xin], Zhang, Q.[Qi], Zhang, L.[Lin], Liu, F.L.[Fang-Long], He, D.L.[Dong-Liang], Li, F.[Fu], Zheng, H.[He], Yuan, W.H.[Wei-Hang], Ostyakov, P.[Pavel], Vyal, D.[Dmitry], Zhussip, M.[Magauiya], Zou, X.[Xueyi], Yan, Y.[Youliang], Li, L.[Lei], Tang, J.Z.[Jing-Zhu], Chen, M.[Ming], Zhao, S.J.[Shi-Jie], Zhu, Y.[Yu], Qin, X.R.[Xiao-Ran], Li, C.H.[Cheng-Hua], Leng, C.[Cong], Cheng, J.[Jian], Rota, C.[Claudio], Buzzelli, M.[Marco], Bianco, S.[Simone], Schettini, R.[Raimondo], Zhang, D.[Dafeng], Huang, F.Y.[Fei-Yu], Liu, S.Z.[Shi-Zhuo], Wang, X.B.[Xia-Bing], Jin, Z.[Zhezhu], Li, B.C.[Bing-Chen], Li, X.[Xin], Li, M.X.[Ming-Xi], Liu, D.[Ding], Zou, W.B.[Wen-Bin], Dong, P.[Peijie], Ye, T.[Tian], Zhang, Y.[Yunchen], Tan, M.[Ming], Niu, X.[Xin], Ayazoglu, M.[Mustafa], Conde, M.[Marcos], Choi, U.J.[Ui-Jin], Jia, Z.[Zhuang], Xu, T.Y.[Tian-Yu], Zhang, Y.J.[Yi-Jian], Ye, M.[Mao], Luo, D.[Dengyan], Pan, X.F.[Xiao-Feng], Peng, L.[Liuhan],
AIM 2022 Challenge on Super-resolution of Compressed Image and Video: Dataset, Methods and Results,
AIM22(174-202).
Springer DOI 2304
BibRef

Ignatov, A.[Andrey], Timofte, R.[Radu], Denna, M.[Maurizio], Younes, A.[Abdel], Gankhuyag, G.[Ganzorig], Huh, J.[Jingang], Kim, M.K.[Myeong Kyun], Yoon, K.[Kihwan], Moon, H.C.[Hyeon-Cheol], Lee, S.[Seungho], Choe, Y.[Yoonsik], Jeong, J.[Jinwoo], Kim, S.[Sungjei], Smyl, M.[Maciej], Latkowski, T.[Tomasz], Kubik, P.[Pawel], Sokolski, M.[Michal], Ma, Y.J.[Yu-Jie], Chao, J.H.[Jia-Hao], Zhou, Z.[Zhou], Gao, H.[Hongfan], Yang, Z.F.[Zheng-Feng], Zeng, Z.B.[Zhen-Bing], Zhuge, Z.Y.[Zheng-Yang], Li, C.H.[Cheng-Hua], Zhu, D.[Dan], Sun, M.[Mengdi], Duan, R.[Ran], Gao, Y.[Yan], Kong, L.S.[Ling-Shun], Sun, L.[Long], Li, X.[Xiang], Zhang, X.D.[Xing-Dong], Zhang, J.W.[Jia-Wei], Wu, Y.Q.[Ya-Qi], Pan, J.S.[Jin-Shan], Yu, G.[Gaocheng], Zhang, J.[Jin], Zhang, F.[Feng], Ma, Z.[Zhe], Wang, H.B.[Hong-Bin], Cho, H.[Hojin], Kim, S.[Steve], Li, H.[Huaen], Ma, Y.B.[Yan-Bo], Luo, Z.W.[Zi-Wei], Li, Y.[Youwei], Yu, L.[Lei], Wen, Z.H.[Zhi-Hong], Wu, Q.[Qi], Fan, H.Q.[Hao-Qiang], Liu, S.C.[Shuai-Cheng], Zhang, L.[Lize], Zong, Z.[Zhikai], Kwon, J.[Jeremy], Zhang, J.X.[Jun-Xi], Li, M.Y.[Meng-Yuan], Fu, N.X.[Nian-Xiang], Ding, G.C.[Guan-Chen], Zhu, H.[Han], Chen, Z.Z.[Zhen-Zhong], Li, G.[Gen], Zhang, Y.F.[Yuan-Fan], Sun, L.[Lei], Zhang, D.[Dafeng], Yang, N.[Neo], Liu, F.[Fitz], Zhao, J.[Jerry], Ayazoglu, M.[Mustafa], Bilecen, B.B.[Bahri Batuhan], Hirose, S.[Shota], Arunruangsirilert, K.[Kasidis], Ao, L.[Luo], Leung, H.C.[Ho Chun], Wei, A.[Andrew], Liu, J.[Jie], Liu, Q.[Qiang], Yu, D.[Dahai], Li, A.[Ao], Luo, L.[Lei], Zhu, C.[Ce], Hong, S.[Seongmin], Park, D.[Dongwon], Lee, J.H.[Joon-Hee], Lee, B.H.[Byeong Hyun], Lee, S.[Seunggyu], Chun, S.Y.[Se Young], He, R.[Ruiyuan], Jiang, X.[Xuhao], Ruan, H.[Haihang], Zhang, X.J.[Xin-Jian], Liu, J.[Jing], Gendy, G.[Garas], Sabor, N.[Nabil], Hou, J.C.[Jing-Chao], He, G.H.[Guang-Hui],
Efficient and Accurate Quantized Image Super-Resolution on Mobile Npus, Mobile Ai & Aim 2022 Challenge: Report,
AIM22(92-129).
Springer DOI 2304
BibRef

Ignatov, A.[Andrey], Timofte, R.[Radu], Chiang, C.M.[Cheng-Ming], Kuo, H.K.[Hsien-Kai], Xu, Y.S.[Yu-Syuan], Lee, M.Y.[Man-Yu], Lu, A.[Allen], Cheng, C.M.[Chia-Ming], Chen, C.C.[Chih-Cheng], Yong, J.Y.[Jia-Ying], Shuai, H.H.[Hong-Han], Cheng, W.H.[Wen-Huang], Jia, Z.[Zhuang], Xu, T.Y.[Tian-Yu], Zhang, Y.J.[Yi-Jian], Bao, L.[Long], Sun, H.[Heng], Zhang, D.[Diankai], Gao, S.[Si], Liu, S.L.[Shao-Li], Wu, B.[Biao], Zhang, X.F.[Xiao-Feng], Zheng, C.J.[Cheng-Jian], Lu, K.D.[Kai-Di], Wang, N.[Ning], Sun, X.[Xiao], Wu, H.[HaoDong], Liu, X.[Xuncheng], Zhang, W.Z.[Wei-Zhan], Yan, C.X.[Cai-Xia], Du, H.P.[Hai-Peng], Zheng, Q.H.[Qing-Hua], Wang, Q.[Qi], Chen, W.[Wangdu], Duan, R.[Ran], Sun, M.[Mengdi], Zhu, D.[Dan], Chen, G.[Guannan], Cho, H.[Hojin], Kim, S.[Steve], Yue, S.J.[Shi-Jie], Li, C.H.[Cheng-Hua], Zhuge, Z.Y.[Zheng-Yang], Chen, W.[Wei], Wang, W.X.[Wen-Xu], Zhou, Y.F.[Yu-Feng], Cai, X.C.[Xiao-Chen], Cai, H.X.[Heng-Xing], Xu, K.[Kele], Liu, L.[Li], Cheng, Z.[Zehua], Lian, W.[Wenyi], Lian, W.J.[Wen-Jing],
Power Efficient Video Super-resolution on Mobile NPUs with Deep Learning, Mobile AI & AIM 2022 Challenge: Report,
AIM22(130-152).
Springer DOI 2304
BibRef

Rivadeneira, R.E.[Rafael E.], Sappa, A.D.[Angel D.], Vintimilla, B.X.[Boris X.], Kim, J.[Jin], Kim, D.[Dogun], Li, Z.H.[Zhi-Hao], Jian, Y.C.[Ying-Chun], Yan, B.[Bo], Cao, L.L.[Lei-Lei], Qi, F.L.[Feng-Liang], Wang, H.B.[Hong-Bin], Wu, R.Y.[Rong-Yuan], Sun, L.C.[Ling-Chen], Zhao, Y.Q.[Yong-Qiang], Li, L.[Lin], Wang, K.[Kai], Wang, Y.C.[Yi-Cheng], Zhang, X.M.[Xuan-Ming], Wei, H.Y.[Hui-Yuan], Lv, C.H.[Chong-Hua], Sun, Q.G.[Qi-Gong], Tian, X.L.[Xiao-Lin], Jia, Z.[Zhuang], Hu, J.K.[Jia-Kui], Wang, C.Y.[Chen-Yang], Zhong, Z.W.[Zhi-Wei], Liu, X.M.[Xian-Ming], Jiang, J.J.[Jun-Jun],
Thermal Image Super-Resolution Challenge Results - PBVS 2022,
PBVS22(417-425)
IEEE DOI 2210
Training, Deep learning, Superresolution, Transformers, Particle measurements, Pattern recognition BibRef

Li, Y.[Yawei], Zhang, K.[Kai], Timofte, R.[Radu], Van Gool, L.J.[Luc J.], Kong, F.Y.[Fang-Yuan], Li, M.X.[Ming-Xi], Liu, S.W.[Song-Wei], Du, Z.C.[Zong-Cai], Liu, D.[Ding], Zhou, C.H.[Chen-Hui], Chen, J.Y.[Jing-Yi], Han, Q.[Qingrui], Li, Z.[Zheyuan], Liu, Y.Q.[Ying-Qi], Chen, X.Y.[Xiang-Yu], Cai, H.M.[Hao-Ming], Qiao, Y.[Yu], Dong, C.[Chao], Sun, L.[Long], Pan, J.S.[Jin-Shan], Zhu, Y.[Yi], Zong, Z.[Zhikai], Liu, X.X.[Xiao-Xiao], Hui, Z.[Zheng], Yang, T.[Tao], Ren, P.R.[Pei-Ran], Xie, X.[Xuansong], Hua, X.S.[Xian-Sheng], Wang, Y.B.[Yan-Bo], Ji, X.Z.[Xiao-Zhong], Lin, C.[Chuming], Luo, D.H.[Dong-Hao], Tai, Y.[Ying], Wang, C.J.[Cheng-Jie], Zhang, Z.Z.[Zhi-Zhong], Xie, Y.[Yuan], Cheng, S.[Shen], Luo, Z.W.[Zi-Wei], Yu, L.[Lei], Wen, Z.H.[Zhi-Hong], Wul, Q.[Qi], Li, Y.[Youwei], Fan, H.Q.[Hao-Qiang], Sun, J.[Jian], Liu, S.C.[Shuai-Cheng], Huang, Y.F.[Yuan-Fei], Jin, M.G.[Mei-Guang], Huang, H.[Hua], Liu, J.[Jing], Zhang, X.J.[Xin-Jian], Wang, Y.[Yan], Long, L.[Lingshun], Li, G.[Gen], Zhang, Y.F.[Yuan-Fan], Cao, Z.[Zuowei], Sun, L.[Lei], Alexander, P.[Panaetov], Wang, Y.C.[Yu-Cong], Cai, M.J.[Min-Jie], Wang, L.[Li], Tian, L.[Lu], Wang, Z.[Zheyuan], Ma, H.B.[Hong-Bing], Liu, J.[Jie], Chen, C.[Chao], Cai, Y.D.[Yi-Dong], Tang, J.[Jie], Wu, G.S.[Gang-Shan], Wang, W.[Weiran], Huang, S.R.[Shi-Rui], Lu, H.L.[Hong-Lei], Liu, H.[Huan], Wang, K.[Keyan], Chen, J.[Jun], Chen, S.[Shi], Miao, Y.C.[Yu-Chun], Huang, Z.[Zimo], Zhang, L.[Lefei], Ayazoglu, M.[Mustafa], Xiong, W.[Wei], Xiong, C.Y.[Cheng-Yi], Wang, F.[Fei], Li, H.[Hao], Wen, R.[Ruimian], Yang, Z.J.[Zhi-Jing], Zou, W.B.[Wen-Bin], Zheng, W.X.[Wei-Xin], Ye, T.[Tian], Zhang, Y.[Yuncheng], Kong, X.Z.[Xiang-Zhen], Arora, A.[Aditya], Zamir, S.W.[Syed Waqas], Khan, S.[Salman], Hayat, M.[Munawar], Khan, F.S.[Fahad Shahbaz], Gao, D.D.[Dan-Dan], Zhou, D.W.[Deng-Wen], Ning, Q.[Qian], Tang, J.Z.[Jing-Zhu], Huang, H.[Han], Wang, Y.F.[Yu-Fei], Peng, Z.H.[Zhang-Heng], Li, H.[Haobo], Guan, W.X.[Wen-Xue], Gong, S.H.[Sheng-Hua], Li, X.[Xin], Liu, J.[Jun], Wang, W.J.[Wan-Jun], Zhou, D.W.[Deng-Wen], Zeng, K.[Kun], Lin, H.J.[Han-Jiang], Chen, X.Y.[Xin-Yu], Fang, J.S.[Jin-Sheng],
NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results,
NTIRE22(1061-1101)
IEEE DOI 2210
Measurement, Runtime, Convolution, Superresolution, Memory management, Graphics processing units BibRef

Rivadeneira, R.E., Sappa, A.D., Vintimilla, B.X., Guo, L., Hou, J., Mehri, A., Ardakani, P.B., Patel, H., Chudasama, V., Prajapati, K., Upla, K.P., Ramachandra, R., Raja, K., Busch, C., Almasri, F., Debeir, O., Nathan, S., Kansal, P., Gutierrez, N., Mojra, B., Beksi, W.J.,
Thermal Image Super-Resolution Challenge - PBVS 2020,
PBVS20(432-439)
IEEE DOI 2008
Image resolution, Cameras, Training, Agriculture, Graphics processing units, Testing BibRef

Lugmayr, A.[Andreas], Danelljan, M.[Martin], Timofte, R.[Radu], Kim, K.W.[Kang-Wook], Kim, Y.G.[Young-Geun], Lee, J.Y.[Jae-Young], Li, Z.[Zechao], Pan, J.S.[Jin-Shan], Shim, D.[Dongseok], Song, K.U.[Ki-Ung], Tang, J.H.[Jin-Hui], Wang, C.[Cong], Zhao, Z.H.[Zhi-Hao],
NTIRE 2022 Challenge on Learning the Super-Resolution Space,
NTIRE22(785-796)
IEEE DOI 2210
Protocols, Superresolution, Pattern recognition, Testing BibRef

Son, S.[Sanghyun], Lee, S.Y.[Su-Young], Nah, S.J.[Seung-Jun], Timofte, R.[Radu], Lee, K.M.[Kyoung Mu], Chan, K.C.K.[Kelvin C. K.], Zhou, S.C.[Shang-Chen], Xu, X.Y.[Xiang-Yu], Loy, C.C.[Chen Change], Jiang, B.[Boyuan], Lin, C.M.[Chu-Ming], Dong, Y.C.[Yu-Chun], Luo, D.H.[Dong-Hao], Chu, W.Q.[Wen-Qing], Ji, X.Z.[Xiao-Zhong], Yang, S.Q.[Si-Qian], Tai, Y.[Ying], Wang, C.J.[Cheng-Jie], Li, J.L.[Ji-Lin], Huang, F.Y.[Fei-Yue], Chen, C.P.[Cheng-Peng], Chu, X.J.[Xiao-Jie], Zhang, J.[Jie], Lu, X.[Xin], Chen, L.Y.[Liang-Yu], Lin, J.[Jing], Du, G.D.[Guo-Dong], Hao, J.[Jia], Zou, X.[Xueyi], Zhang, Q.[Qi], Jiang, L.L.[Lie-Lin], Li, X.[Xin], Zheng, H.[He], Liu, F.L.[Fang-Long], He, D.L.[Dong-Liang], Li, F.[Fu], Dang, Q.Q.[Qing-Qing], Yi, P.[Peng], Wang, Z.Y.[Zhong-Yuan], Jiang, K.[Kui], Jiang, J.J.[Jun-Jun], Ma, J.Y.[Jia-Yi], Chen, Y.X.[Yu-Xiang], Wang, Y.T.[Yu-Tong], Liu, T.[Ting], Sun, Q.C.[Qi-Chao], Liang, H.W.[Huan-Wei], Li, Y.M.[Yi-Ming], Li, Z.[Zekun], Ruan, Z.[Zhubo], Shang, F.[Fanjie], Guo, C.[Chen], Li, H.N.[Hai-Ning], Luo, R.J.[Ren-Jun], Shen, L.[Longjie], Zafirouli, K.[Kassiani], Karageorgos, K.[Konstantinos], Konstantoudakis, K.[Konstantinos], Dimou, A.[Anastasios], Daras, P.[Petros], Song, X.W.[Xiao-Wei], Zhuo, X.[Xu], Liu, H.X.[Han-Xi], Guo, M.X.[Meng-Xi], Li, J.L.[Jun-Lin], Li, Y.[Yu], Zhu, Y.[Ye], Wang, Q.[Qing], Zhao, S.J.[Shi-Jie], Sun, X.P.[Xiao-Peng], Zhan, G.[Gen], Xie, T.X.[Tang-Xin], Jia, Y.[Yu], Lu, Y.H.[Yun-Hua], Zhang, W.H.[Wen-Hao], Sun, M.D.[Meng-Di], Michelini, P.N.[Pablo Navarrete], Zhang, X.H.[Xue-Heng], Jiang, H.[Hao], Chen, Z.[Zhiyu], Chen, L.[Li], Xiong, Z.W.[Zhi-Wei], Xiao, Z.[Zeyu], Xu, R.K.[Rui-Kang], Cheng, Z.[Zhen], Fu, X.Y.[Xue-Yang], Song, F.L.[Feng-Long], Luo, Z.P.[Zhi-Peng], Yao, Y.H.[Yue-Han], Dutta, S.[Saikat], Shah, N.A.[Nisarg A.], Das, S.D.[Sourya Dipta], Zhao, P.[Peng], Shi, Y.[Yukai], Liu, H.Y.[Hong-Ying], Shang, F.H.[Fan-Hua], Liu, Y.Y.[Yuan-Yuan], Chen, F.[Fei], Yu, F.X.[Fang-Xu], Gao, R.S.[Rui-Sheng], Bai, Y.X.[Yi-Xin], Heo, J.[Jeonghwan], Yue, S.J.[Shi-Jie], Li, C.H.[Cheng-Hua], Li, J.J.[Jin-Jing], Zheng, Q.[Qian], Gang, R.P.[Rui-Peng], Song, R.X.[Rui-Xia], Wee, S.[Seungwoo], Jeong, J.C.[Je-Chang], Li, C.[Chen], Wen, G.J.[Geying-Jie], Chai, X.N.[Xin-Ning], Song, L.[Li],
NTIRE 2021 Challenge on Video Super-Resolution,
NTIRE21(166-181)
IEEE DOI 2109
Casting, Superresolution, Focusing, Pattern recognition, Image restoration BibRef

Zhang, K.[Kai], Gu, S.H.[Shu-Hang], Timofte, R.[Radu], Shang, T.Z.[Tai-Zhang], Dai, Q.J.[Qiu-Ju], Zhu, S.C.[Sheng-Chen], Yang, T.[Tong], Guo, Y.D.[Yan-Dong], Jo, Y.H.[Young-Hyun], Yang, S.J.[Se-Jong], Kim, S.J.[Seon Joo], Zha, L.[Lin], Jiang, J.D.[Jian-De], Gao, X.B.[Xin-Bo], Lu, W.[Wen], Liu, J.[Jing], Yoon, K.J.[Kwang-Jin], Jeon, T.[Taegyun], Akita, K.[Kazutoshi], Ooba, T.[Takeru], Ukita, N.[Norimichi], Luo, Z.P.[Zhi-Peng], Yao, Y.H.[Yue-Han], Xu, Z.Y.[Zhen-Yu], He, D.L.[Dong-Liang], Wu, W.H.[Wen-Hao], Ding, Y.K.[Yu-Kang], Li, C.[Chao], Li, F.[Fu], Wen, S.L.[Shi-Lei], Li, J.W.[Jian-Wei], Yang, F.Z.[Fu-Zhi], Yang, H.[Huan], Fu, J.L.[Jian-Long], Kim, B.H.[Byung-Hoon], Baek, J.[Jae_Hyun], Ye, J.C.[Jong Chul], Fan, Y.C.[Yu-Chen], Huang, T.S.[Thomas S.], Lee, J.[Junyeop], Lee, B.[Bokyeung], Min, J.[Jungki], Kim, G.[Gwantae], Lee, K.Y.[Kangh-Yu], Park, J.[Jaihyun], Mykhailych, M.[Mykola], Zhong, H.Y.[Hao-Yu], Shi, Y.[Yukai], Yang, X.J.[Xiao-Jun], Yang, Z.J.[Zhi-Jing], Lin, L.[Liang], Zhao, T.T.[Tong-Tong], Peng, J.J.[Jin-Jia], Wang, H.B.[Hui-Bing], Jin, Z.[Zhi], Wu, J.H.[Jia-Hao], Chen, Y.F.[Yi-Fu], Shang, C.M.[Chen-Ming], Zhang, H.R.[Huan-Rong], Min, J.[Jeongki], Hrishikesh, P.S., Puthussery, D.[Densen], Jiji, C.V.,
NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results,
NTIRE20(2045-2057)
IEEE DOI 2008
Image resolution, Training, Testing, Image reconstruction, Convolution, Task analysis BibRef

Lugmayr, A.[Andreas], Danelljan, M.[Martin], Timofte, R.[Radu], Ahn, N.[Namhyuk], Bai, D.[Dongwoon], Cai, J.[Jie], Cao, Y.[Yun], Chen, J.Y.[Jun-Yang], Cheng, K.[Kaihua], Chun, S.[Se_Young], Deng, W.[Wei], El-Khamy, M.[Mostafa], Ho, C.M.[Chiu Man], Ji, X.Z.[Xiao-Zhong], Kheradmand, A.[Amin], Kim, G.[Gwantae], Ko, H.S.[Han-Seok], Lee, K.[Kanghyu], Lee, J.W.[Jung-Won], Li, H.[Hao], Liu, Z.[Ziluan], Liu, Z.S.[Zhi-Song], Liu, S.[Shuai], Lu, Y.H.[Yun-Hua], Meng, Z.[Zibo], Michelini, P.N.[Pablo Navarrete], Micheloni, C.[Christian], Prajapati, K.[Kalpesh], Ren, H.Y.[Hao-Yu], Seo, Y.H.[Yong Hyeok], Siu, W.C.[Wan-Chi], Sohn, K.A.[Kyung-Ah], Tai, Y.[Ying], Umer, R.M.[Rao Muhammad], Wang, S.Q.[Shuang-Quan], Wang, H.B.[Hui-Bing], Wu, T.H.[Timothy Haoning], Wu, H.N.[Hao-Ning], Yang, B.[Biao], Yang, F.Z.[Fu-Zhi], Yoo, J.J.[Jae-Jun], Zhao, T.T.[Tong-Tong], Zhou, Y.B.[Yuan-Bo], Zhuo, H.J.[Hai-Jie], Zong, Z.Y.[Zi-Yao], Zou, X.Y.[Xue-Yi],
NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results,
NTIRE20(2058-2076)
IEEE DOI 2008
Image resolution, Degradation, Target tracking, Signal resolution, Training BibRef

Bhat, G.[Goutam], Danelljan, M.[Martin], Timofte, R.[Radu], Cao, Y.Z.[Yi-Zhen], Cao, Y.T.[Yun-Tian], Chen, M.[Meiya], Chen, X.[Xihao], Cheng, S.[Shen], Dudhane, A.[Akshay], Fan, H.Q.[Hao-Qiang], Gang, R.P.[Rui-Peng], Gao, J.[Jian], Gu, Y.[Yan], Huang, J.[Jie], Huang, L.[Liufeng], Jo, Y.[Youngsu], Kang, S.[Sukju], Khan, S.[Salman], Khan, F.S.[Fahad Shahbaz], Kondo, Y.[Yuki], Li, C.H.[Cheng-Hua], Li, F.[Fangya], Li, J.J.[Jin-Jing], Li, Y.[Youwei], Li, Z.[Zechao], Liu, C.[Chenming], Liu, S.C.[Shuai-Cheng], Liu, Z.[Zikun], Liu, Z.M.[Zhuo-Ming], Luo, Z.W.[Zi-Wei], Luo, Z.X.[Zheng-Xiong], Mehta, N.[Nancy], Murala, S.[Subrahmanyam], Nam, Y.[Yoonchan], Nakatani, C.[Chihiro], Ostyakov, P.[Pavel], Pan, J.S.[Jin-Shan], Song, G.[Ge], Sun, J.[Jian], Sun, L.[Long], Tang, J.H.[Jin-Hui], Ukita, N.[Norimichi], Wen, Z.H.[Zhi-Hong], Wu, Q.[Qi], Wu, X.H.[Xiao-He], Xiao, Z.[Zeyu], Xiong, Z.W.[Zhi-Wei], Xu, R.J.[Rong-Jian], Xu, R.[Ruikang], Yan, Y.[Youliang], Yang, J.L.[Jia-Lin], Yang, W.T.[Wen-Tao], Yang, Z.[Zhongbao], Yasue, F.[Fuma], Yao, M.[Mingde], Yu, L.[Lei], Zhang, C.[Cong], Zamir, S.W.[Syed Waqas], Zhang, J.X.[Jian-Xing], Zhang, S.[Shuohao], Zhang, Z.[Zhilu], Zheng, Q.[Qian], Zhou, G.F.[Gao-Feng], Zhussip, M.[Magauiya], Zou, X.[Xueyi], Zuo, W.M.[Wang-Meng],
NTIRE 2022 Burst Super-Resolution Challenge,
NTIRE22(1040-1060)
IEEE DOI 2210
Training, Photography, Superresolution, Noise reduction, Network architecture, Transformers, Pattern recognition BibRef

Bhat, G.[Goutam], Danelljan, M.[Martin], Timofte, R.[Radu], Akita, K.[Kazutoshi], Cho, W.[Wooyeong], Fan, H.Q.[Hao-Qiang], Jia, L.[Lanpeng], Kim, D.[Daeshik], Lecouat, B.[Bruno], Li, Y.[Youwei], Liu, S.C.[Shuai-Cheng], Liu, Z.[Ziluan], Luo, Z.W.[Zi-Wei], Maeda, T.[Takahiro], Mairal, J.[Julien], Micheloni, C.[Christian], Mo, X.[Xuan], Oba, T.[Takeru], Ostyakov, P.[Pavel], Ponce, J.[Jean], Son, S.[Sanghyeok], Sun, J.[Jian], Ukita, N.[Norimichi], Muhammad, R.[Rao], Yan, U.Y.[Umer Youliang], Yu, L.[Lei], Zhussip, M.[Magauiya], Zou, X.[Xueyi],
NTIRE 2021 Challenge on Burst Super-Resolution: Methods and Results,
NTIRE21(613-626)
IEEE DOI 2109
Superresolution, Merging, Cameras, Pattern recognition, Noise measurement BibRef

Shoeiby, M.[Mehrdad], Robles-Kelly, A.[Antonio], Wei, R.[Ran], Timofte, R.[Radu],
PIRM2018 Challenge on Spectral Image Super-Resolution: Dataset and Study,
PerceptualRest18(V:276-287).
Springer DOI 1905
BibRef

Blau, Y.[Yochai], Mechrez, R.[Roey], Timofte, R.[Radu], Michaeli, T.[Tomer], Zelnik-Manor, L.[Lihi],
The 2018 PIRM Challenge on Perceptual Image Super-Resolution,
PerceptualRest18(V:334-355).
Springer DOI 1905
BibRef

Shoeiby, M.[Mehrdad], Robles-Kelly, A.[Antonio], Timofte, R.[Radu], Zhou, R.F.[Ruo-Fan], Lahoud, F.[Fayez], Süsstrunk, S.[Sabine], Xiong, Z.W.[Zhi-Wei], Shi, Z.[Zhan], Chen, C.[Chang], Liu, D.[Dong], Zha, Z.J.[Zheng-Jun], Wu, F.[Feng], Wei, K.X.[Kai-Xuan], Zhang, T.[Tao], Wang, L.Z.[Li-Zhi], Fu, Y.[Ying], Nagasubramanian, K.[Koushik], Singh, A.K.[Asheesh K.], Singh, A.[Arti], Sarkar, S.[Soumik], Ganapathysubramanian, B.[Baskar],
PIRM2018 Challenge on Spectral Image Super-Resolution: Methods and Results,
PerceptualRest18(V:356-371).
Springer DOI 1905
BibRef

Timofte, R.[Radu], Agustsson, E.[Eirikur], Van Gool, L.J.[Luc J.], Yang, M.H.[Ming-Hsuan], Zhang, L.[Lei], Lim, B.[Bee], Son, S.H.[Sang-Hyun], Kim, H.[Heewon], Nah, S.J.[Seung-Jun], Lee, K.M.[Kyoung Mu], Wang, X.T.[Xin-Tao], Tian, Y.P.[Ya-Peng], Yu, K.[Ke], Zhang, Y.L.[Yu-Lun], Wu, S.X.[Shi-Xiang], Dong, C.[Chao], Lin, L.[Liang], Qiao, Y.[Yu], Loy, C.C.[Chen Change], Bae, W.[Woong], Yoo, J.[Jae_Jun], Han, Y.[Yoseob], Ye, J.C.[Jong Chul], Choi, J.S.[Jae-Seok], Kim, M.C.[Mun-Churl], Fan, Y.C.[Yu-Chen], Yu, J.H.[Jia-Hui], Han, W.[Wei], Liu, D.[Ding], Yu, H.C.[Hai-Chao], Wang, Z.Y.[Zhang-Yang], Shi, H.H.[Hong-Hui], Wang, X.C.[Xin-Chao], Huang, T.S.[Thomas S.], Chen, Y.J.[Yun-Jin], Zhang, K.[Kai], Zuo, W.M.[Wang-Meng], Tang, Z.M.[Zhi-Min], Luo, L.K.[Lin-Kai], Li, S.H.[Shao-Hui], Fu, M.[Min], Cao, L.[Lei], Heng, W.[Wen], Bui, G.[Giang], Le, T.[Truc], Duan, Y.[Ye], Tao, D.C.[Da-Cheng], Wang, R.X.[Ru-Xin], Lin, X.[Xu], Pang, J.X.[Jian-Xin], Xu, J.C.[Jin-Chang], Zhao, Y.[Yu], Xu, X.Y.[Xiang-Yu], Pan, J.S.[Jin-Shan], Sun, D.Q.[De-Qing], Zhang, Y.J.[Yu-Jin], Song, X.B.[Xi-Bin], Dai, Y.C.[Yu-Chao], Qin, X.Y.[Xue-Ying], Huynh, X.P.[Xuan-Phung], Guo, T.T.[Tian-Tong], Mousavi, H.S.[Hojjat Seyed], Vu, T.H.[Tiep Huu], Monga, V.[Vishal], Cruz, C.[Cristovao], Egiazarian, K.O.[Karen O.], Katkovnik, V.[Vladimir], Mehta, R.[Rakesh], Jain, A.K.[Arnav Kumar], Agarwalla, A.[Abhinav], Praveen, C.V.S.[C.V. Sai], Zhou, R.F.[Ruo-Fan], Wen, H.D.[Hong-Diao], Zhu, C.[Che], Xia, Z.Q.[Zhi-Qiang], Wang, Z.T.[Zheng-Tao], Guo, Q.[Qi],
NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Methods and Results,
NTIRE17(1110-1121)
IEEE DOI 1709
Image resolution, Image restoration, MATLAB, Runtime, Testing, Tracking, Training
See also NTIRE 2018 Challenge on Image Dehazing: Methods and Results. BibRef

Timofte, R., Gu, S., Van Gool, L.J., Zhang, L., Yang, M.,
NTIRE 2018 Challenge on Single Image Super-Resolution: Methods and Results,
Restoration18(965-96511)
IEEE DOI 1812
Image resolution, Degradation, Training, Runtime, Computer architecture, Testing, Tracking BibRef

Agustsson, E.[Eirikur], Timofte, R.[Radu],
NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Dataset and Study,
NTIRE17(1122-1131)
IEEE DOI 1709
Agriculture, Atmospheric measurements, Degradation, Image quality, Image resolution, Image restoration, Particle, measurements BibRef

Wang, L.G.[Long-Guang], Guo, Y.L.[Yu-Lan], Wang, Y.Q.[Ying-Qian], Li, J.C.[Jun-Cheng], Gu, S.H.[Shu-Hang], Timofte, R.[Radu], Chen, L.Y.[Liang-Yu], Chu, X.J.[Xiao-Jie], Yu, W.Q.[Wen-Qing], Jin, K.[Kai], Wei, Z.Q.[Ze-Qiang], Guo, S.[Sha], Yang, A.[Angulia], Zhou, X.Z.[Xiu-Zhuang], Guo, G.D.[Guo-Dong], Dai, B.[Bin], Peng, F.Y.[Fei-Yue], Xiao, H.X.[Hua-Xin], Yan, S.[Shen], Liu, Y.X.[Yu-Xiang], Cai, H.X.[Han-Xiao], Cao, P.[Pu], Nie, Y.[Yang], Yang, L.[Lu], Song, Q.[Qing], Hu, X.T.[Xiao-Tao], Xu, J.[Jun], Xu, M.[Mai], Jing, J.P.[Jun-Peng], Deng, X.[Xin], Xing, Q.[Qunliang], Qiao, M.L.[Ming-Lang], Guan, Z.Y.[Zhen-Yu], Guo, W.L.[Wen-Long], Peng, C.X.[Chen-Xu], Chen, Z.[Zan], Chen, J.Y.[Jun-Yang], Li, H.[Hao], Chen, J.B.[Jun-Bin], Li, W.J.[Wei-Jie], Yang, Z.J.[Zhi-Jing], Li, G.[Gen], Li, A.[Aijin], Sun, L.[Lei], Zhang, D.[Dafeng], Liu, S.[Shizhuo], Zhang, J.T.[Jiang-Tao], Qu, Y.[Yanyun], Yang, H.H.[Hao-Hsiang], Huang, Z.K.[Zhi-Kai], Chen, W.T.[Wei-Ting], Chang, H.E.[Hua-En], Kuo, S.Y.[Sy-Yen], Liang, Q.[Qiaohui], Lin, J.X.[Jian-Xin], Wang, Y.J.[Yi-Jun], Yin, L.[Lianying], Zhang, R.[Rongju], Zhao, W.[Wei], Xiao, P.[Peng], Xu, R.J.[Rong-Jian], Zhang, Z.[Zhilu], Zuo, W.M.[Wang-Meng], Guo, H.S.[Han-Sheng], Gao, G.[Guangwei], Zeng, T.Y.[Tie-Yong], Pi, H.[Huicheng], Zhang, S.[Shunli], Kim, J.[Joohyeok], Kim, H.[HyeonA], Park, E.[Eunpil], Sim, J.Y.[Jae-Young], Zhai, J.[Jucai], Zeng, P.C.[Peng-Cheng], Liu, Y.[Yang], Ma, C.[Chihao], Huang, Y.L.[Yu-Lin], Chen, J.[Junying],
NTIRE 2022 Challenge on Stereo Image Super-Resolution: Methods and Results,
NTIRE22(905-918)
IEEE DOI 2210
Degradation, Superresolution, Benchmark testing, Pattern recognition, Image restoration BibRef

Rivadeneira, R.E.[Rafael E.], Sappa, A.D.[Angel D.], Vintimilla, B.X.[Boris X.], Nathan, S.[Sabari], Kansal, P.[Priya], Mehri, A.[Armin], Ardakani, P.B.[Parichehr Behjati], Dalal, A.[Anurag], Akula, A.[Aparna], Sharma, D.[Darshika], Pandey, S.[Shashwat], Kumar, B.[Basant], Yao, J.X.[Jia-Xin], Wu, R.[Rongyuan], Feng, K.[Kai], Li, N.[Ning], Zhao, Y.Q.[Yong-Qiang], Patel, H.[Heena], Chudasama, V.[Vishal], Prajapati, K.[Kalpesh], Sarvaiya, A.[Anjali], Upla, K.P.[Kishor P.], Raja, K.[Kiran], Ramachandra, R.[Raghavendra], Busch, C.[Christoph], Almasri, F.[Feras], Vandamme, T.[Thomas], Debeir, O.[Olivier], Gutierrez, N.B.[Nolan B.], Nguyen, Q.H.[Quan H.], Beksi, W.J.[William J.],
Thermal Image Super-Resolution Challenge - PBVS 2021,
PBVS21(4354-4362)
IEEE DOI 2109
Training, Measurement, Superresolution, Cameras, Pattern recognition BibRef

Ignatov, A.[Andrey], Timofte, R.[Radu], Denna, M.[Maurizio], Younes, A.[Abdel], Lek, A.[Andrew], Ayazoglu, M.[Mustafa], Liu, J.[Jie], Du, Z.C.[Zong-Cai], Guo, J.M.[Jia-Ming], Zhou, X.[Xueyi], Jia, H.[Hao], Yan, Y.[Youliang], Zhang, Z.X.[Ze-Xin], Chen, Y.X.[Yi-Xin], Peng, Y.[Yunbo], Lin, Y.[Yue], Zhang, X.D.[Xin-Dong], Zeng, H.[Hui], Zeng, K.[Kun], Li, P.[Peirong], Liu, Z.H.[Zhi-Huang], Xue, S.Q.[Shi-Qi], Wang, S.P.[Sheng-Peng],
Real-Time Quantized Image Super-Resolution on Mobile NPUs, Mobile AI 2021 Challenge: Report,
MAI21(2525-2534)
IEEE DOI 2109
Runtime, Smart TV, Superresolution, Neural networks, Smart homes, Real-time systems BibRef

Fuoli, D.[Dario], Gu, S.H.[Shu-Hang], Timofte, R.[Radu], Tao, X.[Xin], Li, W.B.[Wen-Bo], Guo, T.[Taian], Deng, Z.J.[Zi-Jun], Lu, L.Y.[Li-Ying], Dai, T.[Tao], Shen, X.Y.[Xiao-Yong], Xia, S.T.[Shu-Tao], Dai, Y.R.[Yu-Rong], Jia, J.Y.[Jia-Ya], Yi, P.[Peng], Wang, Z.Y.[Zhong-Yuan], Jiang, K.[Kui], Jiang, J.J.[Jun-Jun], Ma, J.Y.[Jia-Yi], Zhong, Z.W.[Zhi-Wei], Wang, C.Y.[Chen-Yang], Jiang, J.J.[Jun-Jun], Liu, X.M.[Xian-Ming],
AIM 2019 Challenge on Video Extreme Super-Resolution: Methods and Results,
AIM19(3467-3475)
IEEE DOI 2004
Image resolution, Signal resolution, Image restoration, Cameras, Servers, Runtime, Task analysis, AIM 2019, challenge, super resoltuion BibRef

Nah, S.J.[Seung-Jun], Son, S.Y.[Sangh-Yun], Timofte, R.[Radu], Lee, K.M.[Kyoung Mu], Siyao, L.[Li], Pan, Z.[Ze], Xu, X.Y.[Xiang-Yu], Sun, W.X.[Wen-Xiu], Choi, M.S.[Myung-Sub], Kim, H.[Heewon], Han, B.H.[Bo-Hyung], Xu, N.[Ning], Park, B.J.[Bum-Jun], Yu, S.H.[Song-Hyun], Kim, S.M.[Sang-Min], Jeong, J.C.[Je-Chang], Shen, W.[Wang], Bao, W.B.[Wen-Bo], Zhai, G.T.[Guang-Tao], Chen, L.[Li], Gaon, Z.Y.[Zhi-Yong], Chen, G.N.[Guan-Nan], Lu, Y.H.[Yun-Hua], Duan, R.[Ran], Liu, T.[Tong], Zhang, L.J.[Li-Jie], Park, W.[Woonsung], Kim, M.C.[Mun-Churl], Pisha, G.[George], Naor, E.[Eyal], Aloni, L.[Lior],
AIM 2019 Challenge on Video Temporal Super-Resolution: Methods and Results,
AIM19(3388-3398)
IEEE DOI 2004
cameras, image motion analysis, image resolution, image sequences, interpolation, motion estimation, video signal processing, video frame interpolation BibRef

Lugmayr, A., Danelljan, M., Timofte, R., Fritsche, M., Gu, S., Purohit, K., Kandula, P., Suin, M., Rajagoapalan, A.N., Joon, N.H., Won, Y.S., Kim, G., Kwon, D., Hsu, C., Lin, C., Huang, Y., Sun, X., Lu, W., Li, J., Gao, X., Bell-Kligler, S., Shocher, A., Irani, M.,
AIM 2019 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results,
AIM19(3575-3583)
IEEE DOI 2004
image resolution, output domain, source input images, image degradations, AIM 2019 challenge, Deep Learning BibRef

Zhang, K.[Kai], Gu, S.H.[Shu-Hang], Timofte, R.[Radu], Hui, Z.[Zheng], Wang, X.M.[Xiu-Mei], Gao, X.B.[Xin-Bo], Xiong, D.L.[Dong-Liang], Liu, S.[Shuai], Gang, R.P.[Rui-Peng], Nan, N.[Nan], Li, C.H.[Cheng-Hua], Zou, X.Y.[Xue-Yi], Kang, N.[Ning], Wang, Z.[Zhan], Xu, H.[Hang], Wang, C.F.[Chao-Feng], Li, Z.[Zheng], Wang, L.L.[Lin-Lin], Shi, J.[Jun], Sun, W.Y.[Wen-Yu], Lang, Z.Q.[Zhi-Qiang], Nie, J.T.[Jiang-Tao], Wei, W.[Wei], Zhang, L.[Lei], Niu, Y.Z.[Ya-Zhe], Zhuo, P.J.[Pei-Jin], Kong, X.Z.[Xiang-Zhen], Sun, L.[Long], Wang, W.H.[Wen-Hao],
AIM 2019 Challenge on Constrained Super-Resolution: Methods and Results,
AIM19(3565-3574)
IEEE DOI 2004
image resolution, optimisation, MSRResNet, PSNR result, constrained example-based single image super-resolution, super resolution challenge BibRef

Gu, S.H.[Shu-Hang], Danelljan, M.[Martin], Timofte, R.[Radu], Haris, M.[Muhammad], Akita, K.[Kazutoshi], Shakhnarovic, G.[Greg], Ukita, N.[Norimichi], Michelini, P.N.[Pablo Navarrete], Chen, W.B.[Wen-Bin], Liu, H.[Hanwen], Zhu, D.[Dan], Xie, T.X.[Tang-Xin], Yang, X.[Xin], Zhu, C.[Chen], Yu, J.[Jia], Sun, W.Y.[Wen-Yu], Tao, X.[Xin], Deng, Z.J.[Zi-Jun], Lu, L.Y.[Li-Ying], Li, W.B.[Wen-Bo], Guo, T.[Taian], Shen, X.Y.[Xiao-Yong], Xu, X.M.[Xue-Miao], Tai, Y.W.[Yu-Wing], Jia, J.Y.[Jia-Ya], Yi, P.[Peng], Wang, Z.Y.[Zhong-Yuan], Jiang, K.[Kui], Jiang, J.J.[Jun-Jun], Ma, J.Y.[Jia-Yi], Liu, Z.S.[Zhi-Song], Wang, L.W.[Li-Wen], Li, C.T.[Chu-Tak], Siu, W.C.[Wan-Chi], Chan, Y.L.[Yui-Lam], Zhou, R.F.[Ruo-Fan], Helou, M.E.I.[Majed E.I.], Purohit, K.[Kuldeep], Kandula, P.[Praveen], Suin, M.[Maitreya], Rajagopalan, A.N.,
AIM 2019 Challenge on Image Extreme Super-Resolution: Methods and Results,
AIM19(3556-3564)
IEEE DOI 2004
image resolution, AIM 2019 challenge, low resolution image, extreme upscaling factor, DIVerse 8K resolution dataset, DIV8K, Extreme Super Resolution BibRef

Arad, B.[Boaz], Timofte, R.[Radu], Yahel, R.[Rony], Morag, N.[Nimrod], Bernat, A.[Amir], Cai, Y.H.[Yuan-Hao], Lin, J.[Jing], Lin, Z.[Zudi], Wang, H.Q.[Hao-Qian], Zhang, Y.[Yulun], Pfister, H.[Hanspeter], Van Gool, L.J.[Luc J.], Liu, S.[Shuai], Li, Y.Q.[Yong-Qiang], Feng, C.[Chaoyu], Lei, L.[Lei], Li, J.J.[Jiao-Jiao], Du, S.C.[Song-Cheng], Wu, C.X.[Chao-Xiong], Leng, Y.H.[Yi-Hong], Song, R.[Rui], Zhang, M.W.[Ming-Wei], Song, C.X.[Chong-Xing], Zhao, S.Y.[Shu-Yi], Lang, Z.Q.[Zhi-Qiang], Wei, W.[Wei], Zhang, L.[Lei], Dian, R.[Renwei], Shan, T.[Tianci], Guo, A.[Anjing], Feng, C.G.[Cheng-Guo], Liu, J.Y.[Jin-Yang], Agarla, M.[Mirko], Bianco, S.[Simone], Buzzelli, M.[Marco], Celona, L.[Luigi], Schettini, R.[Raimondo], He, J.[Jiang], Xiao, Y.[Yi], Xiao, J.J.[Jia-Jun], Yuan, Q.Q.[Qiang-Qiang], Li, J.[Jie], Zhang, L.P.[Liang-Pei], Kwon, T.[Taesung], Ryu, D.[Dohoon], Bae, H.[Hyokyoung], Yang, H.H.[Hao-Hsiang], Chang, H.E.[Hua-En], Huang, Z.K.[Zhi-Kai], Chen, W.T.[Wei-Ting], Kuo, S.Y.[Sy-Yen], Chen, J.Y.[Jun-Yu], Li, H.W.[Hai-Wei], Liu, S.[Song], Sabarinathan, S.[Sabarinathan], Uma, K., Bama, B.S.[B. Sathya], Roomi, S.M.M.[S. Mohamed Mansoor],
NTIRE 2022 Spectral Recovery Challenge and Data Set,
NTIRE22(862-880)
IEEE DOI 2210
Training, Costs, Neural networks, Cameras, Pattern recognition BibRef

Pérez-Pellitero, E.[Eduardo], Catley-Chandar, S.[Sibi], Shaw, R.[Richard], Leonardis, A.[Aleš], Timofte, R.[Radu], Zhang, Z.X.[Ze-Xin], Liu, C.[Cen], Peng, Y.[Yunbo], Lin, Y.[Yue], Yu, G.C.[Gao-Cheng], Zhang, J.[Jin], Ma, Z.[Zhe], Wang, H.B.[Hong-Bin], Chen, X.Y.[Xiang-Yu], Wang, X.[Xintao], Wu, H.W.[Hai-Wei], Liu, L.[Lin], Dong, C.[Chao], Zhou, J.T.[Jian-Tao], Yan, Q.[Qingsen], Zhang, S.[Song], Chen, W.[Weiye], Liu, Y.H.[Yu-Hang], Zhang, Z.[Zhen], Zhang, Y.N.[Yan-Ning], Shi, J.Q.F.[Javen Qin-Feng], Gong, D.[Dong], Zhu, D.[Dan], Sun, M.[Mengdi], Chen, G.N.[Guan-Nan], Hu, Y.[Yang], Li, H.[Haowei], Zou, B.Z.[Bao-Zhu], Liu, Z.[Zhen], Lin, W.J.[Wen-Jie], Jiang, T.[Ting], Jiang, C.Z.[Cheng-Zhi], Li, X.P.[Xin-Peng], Han, M.Y.[Ming-Yan], Fan, H.Q.[Hao-Qiang], Sun, J.[Jian], Liu, S.C.[Shuai-Cheng], Marín-Vega, J.[Juan], Sloth, M.[Michael], Schneider-Kamp, P.[Peter], Röttger, R.[Richard], Li, C.Y.[Chun-Yang], Bao, L.[Long], He, G.[Gang], Xu, Z.[Ziyao], Xu, L.[Li], Zhan, G.[Gen], Sun, M.[Ming], Wen, X.[Xing], Li, J.L.[Jun-Lin], Li, J.J.[Jin-Jing], Li, C.H.[Cheng-Hua], Gang, R.P.[Rui-Peng], Li, F.Y.[Fang-Ya], Liu, C.M.[Chen-Ming], Feng, S.[Shuang], Lei, F.[Fei], Liu, R.[Rui], Ruan, J.X.[Jun-Xiang], Dai, T.H.[Tian-Hong], Li, W.[Wei], Lu, Z.[Zhan], Liu, H.Y.[Heng-Yan], Huang, P.[Peian], Ren, G.Y.[Guang-Yu], Luo, Y.L.[Yong-Lin], Liu, C.[Chang], Tu, Q.[Qiang], Li, F.[Fangya], Gang, R.P.[Rui-Peng], Li, C.H.[Cheng-Hua], Li, J.J.[Jin-Jing], Ma, S.[Sai], Liu, C.M.[Chen-Ming], Cao, Y.Z.[Yi-Zhen], Tel, S.[Steven], Heyrman, B.[Barthelemy], Ginhac, D.[Dominique], Lee, C.[Chul], Kim, G.[Gahyeon], Park, S.[Seonghyun], Vien, A.G.[An Gia], Mai, T.T.N.[Truong Thanh Nhat], Yoon, H.[Howoon], Vo, T.[Tu], Holston, A.[Alexander], Zaheer, S.[Sheir], Park, C.Y.[Chan Y.],
NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results,
NTIRE22(1008-1022)
IEEE DOI 2210
Runtime, Imaging, Dynamic range, Particle measurements, Market research Note: seems to have a lot of duplicate authors in the listing. BibRef

Arad, B.[Boaz], Timofte, R.[Radu], Ben-Shahar, O.[Ohad], Lin, Y.T.[Yi-Tun], Finlayson, G.[Graham], Givati, S.[Shai], Li, J.J.[Jiao-Jiao], Wu, C.X.[Chao-Xiong], Song, R.[Rui], Li, Y.S.[Yun-Song], Liu, F.[Fei], Lang, Z.Q.[Zhi-Qiang], Wei, W.[Wei], Zhang, L.[Lei], Nie, J.T.[Jiang-Tao], Zhao, Y.Z.[Yu-Zhi], Po, L.M.[Lai-Man], Yan, Q.[Qiong], Liu, W.[Wei], Lin, T.Y.[Ting-Yu], Kim, Y.J.[Young-Jung], Shin, C.Y.[Chang-Yeop], Rho, K.H.[Kyeong-Ha], Kim, S.H.[Sung-Ho], Zhu, Z.Y.[Zhi-Yu], Hou, J.H.[Jun-Hui], Sun, H.[He], Ren, J.C.[Jin-Chang], Fang, Z.Y.[Zhen-Yu], Yan, Y.J.[Yi-Jun], Peng, H.[Hao], Chen, X.M.[Xiao-Mei], Zhao, J.[Jie], Stiebel, T.[Tarek], Koppers, S.[Simon], Merhof, D.[Dorit], Gupta, H.[Honey], Mitra, K.[Kaushik], Fubara, B.J.[Biebele Joslyn], Sedky, M.[Mohamed], Dyke, D.[Dave], Banerjee, A.[Atmadeep], Palrecha, A.[Akash], sabarinathan, S.[Sabarinathan], Uma, K., Vinothini, D.S.[D. Synthiya], Bama, B.S.[B. Sathya], Roomi, S.M.M.M.[S. M. Md Mansoor],
NTIRE 2020 Challenge on Spectral Reconstruction from an RGB Image,
NTIRE20(1806-1822)
IEEE DOI 2008
Cameras, Image reconstruction, Hyperspectral imaging, Training, Image coding, Radiometry BibRef

Pérez-Pellitero, E.[Eduardo], Catley-Chandar, S.[Sibi], Leonardis, A.[Aleš], Timofte, R.[Radu], Wang, X.[Xian], Li, Y.[Yong], Wang, T.[Tao], Song, F.L.[Feng-Long], Liu, Z.[Zhen], Lin, W.J.[Wen-Jie], Li, X.P.[Xin-Peng], Rao, Q.[Qing], Jiang, T.[Ting], Han, M.Y.[Ming-Yan], Fan, H.Q.[Hao-Qiang], Sun, J.[Jian], Liu, S.C.[Shuai-Cheng], Chen, X.Y.[Xiang-Yu], Liu, Y.H.[Yi-Hao], Zhang, Z.G.[Zhen-Gwen], Qiao, Y.[Yu], Dong, C.[Chao], Chee, E.Y.L.[Evelyn Yi Lyn], Shen, S.[Shanlan], Duan, Y.[Yubo], Chen, G.[Guannan], Sun, M.[Mengdi], Gao, Y.[Yan], Zhang, L.J.[Li-Jie], Akhil, K.A., Jiji, C.V., Sharif, S.M.A., Naqvi, R.A.[Rizwan Ali], Biswas, M.[Mithun], Kim, S.J.[Sung-Jun], Xia, C.J.[Chen-Jie], Zhao, B.[Bowen], Ye, Z.Y.[Zhang-Yu], Lu, X.[Xiwen], Cao, Y.P.[Yan-Peng], Yang, J.X.[Jiang-Xin], Cao, Y.L.[Yan-Long], Green Rosh, K.S., Lomte, S.D.[Sachin Deepak], Krishnan, N.[Nikhil], Prasad, B.H.P.[B.H. Pawan],
NTIRE 2021 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Dataset, Methods and Results,
NTIRE21(691-700)
IEEE DOI 2109
Tracking, Imaging, Dynamic range, Market research, Pattern recognition BibRef

Arad, B., Ben-Shahar, O., Timofte, R., Van Gool, L.J., Zhang, L., Yang, M.,
NTIRE 2018 Challenge on Spectral Reconstruction from RGB Images,
Restoration18(1042-104209)
IEEE DOI 1812
Image reconstruction, Hyperspectral imaging, Training, Cameras, Runtime, Neural networks, Databases BibRef

Nah, S.J.[Seung-Jun], Son, S.[Sanghyun], Lee, S.Y.[Su-Young], Timofte, R.[Radu], Lee, K.M.[Kyoung Mu], Chen, L.Y.[Liang-Yu], Zhang, J.[Jie], Lu, X.[Xin], Chu, X.J.[Xiao-Jie], Chen, C.P.[Cheng-Peng], Xiong, Z.W.[Zhi-Wei], Xu, R.K.[Rui-Kang], Xiao, Z.[Zeyu], Huang, J.[Jie], Zhang, Y.[Yueyi], Xi, S.[Si], Wei, J.[Jia], Bai, H.R.[Hao-Ran], Cheng, S.S.[Song-Sheng], Wei, H.[Hao], Sun, L.[Long], Tang, J.H.[Jin-Hui], Pan, J.S.[Jin-Shan], Lee, D.[Donghyeon], Lee, C.H.[Chul-Hee], Kim, T.S.[Tae-Sung], Wang, X.B.[Xia-Bing], Zhang, D.F.[Da-Feng], Pan, Z.H.[Zhi-Hong], Lin, T.W.[Tian-Wei], Wu, W.H.[Wen-Hao], He, D.L.[Dong-Liang], Li, B.[Baopu], Li, B.[Boyun], Xi, T.[Teng], Zhang, G.[Gang], Liu, J.T.[Jing-Tuo], Han, J.Y.[Jun-Yu], Ding, E.[Errui], Tao, G.P.[Guang-Pin], Chu, W.Q.[Wen-Qing], Cao, Y.[Yun], Luo, D.H.[Dong-Hao], Tai, Y.[Ying], Lu, T.[Tong], Wang, C.J.[Cheng-Jie], Li, J.L.[Ji-Lin], Huang, F.Y.[Fei-Yue], Chen, H.T.[Han-Ting], Chen, S.J.[Shuai-Jun], Guo, T.Y.[Tian-Yu], Wang, Y.H.[Yun-He], Zamir, S.W.[Syed Waqas], Arora, A.[Aditya], Khan, S.[Salman], Hayat, M.[Munawar], Khan, F.S.[Fahad Shahbaz], Shao, L.[Ling], Zuo, Y.[Yushen], Ou, Y.M.[Yi-Min], Chai, Y.J.[Yuan-Jun], Shi, L.[Lei], Liu, S.[Shuai], Lei, L.[Lei], Feng, C.Y.[Chao-Yu], Zeng, K.[Kai], Yao, Y.Y.[Yu-Ying], Liu, X.R.[Xin-Ran], Zhang, Z.Z.[Zhi-Zhou], Huang, H.C.[Hua-Cheng], Zhang, Y.C.[Yun-Chen], Jiang, M.C.[Ming-Chao], Zou, W.B.[Wen-Bin], Miao, S.[Si], Kim, Y.[Yangwoo], Sun, Y.J.[Yue-Jin], Deng, S.Y.[Sen-You], Ren, W.Q.[Wen-Qi], Cao, X.C.[Xiao-Chun], Wang, T.[Tao], Suin, M.[Maitreya], Rajagopalan, A.N., Duong, V.V.[Vinh Van], Nguyen, T.H.[Thuc Huu], Yim, J.[Jonghoon], Jeon, B.W.[Byeung-Woo], Li, R.[Ru], Xie, J.W.[Jun-Wei], Han, J.W.[Jong-Wook], Choi, J.H.[Jun-Ho], Kim, J.H.[Jun-Hyuk], Lee, J.S.[Jong-Seok], Zhang, J.X.[Jia-Xin], Peng, F.[Fan], Svitov, D.[David], Pakulich, D.[Dmitry], Kim, J.[Jaeyeob], Jeong, J.C.[Je-Chang],
NTIRE 2021 Challenge on Image Deblurring,
NTIRE21(149-165)
IEEE DOI 2109
Photography, Image resolution, Image coding, Tracking, Dynamics, Transform coding, Image restoration BibRef

Nah, S.J.[Seung-Jun], Son, S.H.[Sang-Hyun], Timofte, R.[Radu], Lee, K.M.[Kyoung Mu], Tseng, Y.[Yu], Xu, Y.S.[Yu-Syuan], Chiang, C.M.[Cheng-Ming], Tsai, Y.M.[Yi-Min], Brehm, S.[Stephan], Scherer, S.[Sebastian], Xu, D.[Dejia], Chu, Y.H.[Yi-Hao], Sun, Q.Y.[Qing-Yan], Jiang, J.Q.[Jia-Qin], Duan, L.[Lunhao], Yao, J.[Jian], Purpohit, K.[Kuldeep], Suin, M.[Maitreya], Rajagopalan, A.N., Ito, Y.C.[Yui-Chi], Hrishikesh, P.S., Puthussery, D.[Densen], Akhil, K.A., Jiji, C.V., Kim, G.[Guisik], Deepa, P.L., Xiong, Z.W.[Zhi-Wei], Huang, J.[Jie], Liu, D.[Dong], Kim, S.M.[Sang-Min], Nam, H.J.[Hyung-Joon], Kim, J.[Jisu], Jeong, J.C.[Je-Chang], Huang, S.H.[Shi-Hua], Fan, Y.C.[Yu-Chen], Yu, J.A.[Ji-Ahui], Yu, H.C.[Hai-Chao], Huang, T.S.[Thomas S.], Zhou, Y.[Ya], Li, X.[Xin], Liu, S.[Sen], Chen, Z.B.[Zhi-Bo], Dutta, S.[Saikat], Das, S.D.[Sourya Dipta], Garg, S.[Shivam], Sprague, D.[Daniel], Patel, B.[Bhrij], Huck, T.[Thomas],
NTIRE 2020 Challenge on Image and Video Deblurring,
NTIRE20(1662-1675)
IEEE DOI 2008
Image restoration, Image resolution, Graphics processing units, Neural networks, Target tracking, Kernel BibRef

Yang, R.[Ren], Timofte, R.[Radu], Zheng, M.S.[Mei-Song], Xing, Q.L.[Qun-Liang], Qiao, M.L.[Ming-Lang], Xu, M.[Mai], Jiang, L.[Lai], Liu, H.[Huaida], Chen, Y.[Ying], Ben, Y.C.[You-Cheng], Zhou, X.[Xiao], Fu, C.[Chen], Cheng, P.[Pei], Yu, G.[Gang], Li, J.[Junyi], Wu, R.[Renlong], Zhang, Z.[Zhilu], Shang, W.[Wei], Lv, Z.Y.[Zheng-Yao], Chen, Y.J.[Yun-Jin], Zhou, M.C.[Ming-Cai], Ren, D.W.[Dong-Wei], Zhang, K.[Kai], Zuo, W.M.[Wang-Meng], Ostyakov, P.[Pavel], Dmitry, V.[Vyal], Soltanayev, S.[Shakarim], Sergey, C.[Chervontsev], Magauiya, Z.[Zhussip], Zou, X.[Xueyi], Yan, Y.L.[You-Liang], Michelini, P.N.[Pablo Navarrete], Lu, Y.[Yunhua], Zhang, D.[Diankai], Liu, S.L.[Shao-Li], Gao, S.[Si], Wu, B.[Biao], Zheng, C.J.[Cheng-Jian], Zhang, X.F.[Xiao-Feng], Lu, K.D.[Kai-Di], Wang, N.[Ning], Canh, T.N.[Thuong Nguyen], Bach, T.[Thong], Wang, Q.[Qing], Sun, X.P.[Xiao-Peng], Ma, H.Y.[Hao-Yu], Zhao, S.J.[Shi-Jie], Li, J.L.[Jun-Lin], Xie, L.[Liangbin], Shi, S.[Shuwei], Yang, Y.J.[Yu-Jiu], Wang, X.[Xintao], Gu, J.J.[Jin-Jin], Dong, C.[Chao], Shi, X.D.[Xiao-Di], Nian, C.M.[Chun-Mei], Jiang, D.[Dong], Lin, J.[Jucai], Xie, Z.H.[Zhi-Huai], Ye, M.[Mao], Luo, D.[Dengyan], Peng, L.[Liuhan], Chen, S.J.[Sheng-Jie], Liu, X.[Xin], Wang, Q.[Qian], Liu, X.[Xin], Liang, B.Y.[Bo-Yang], Dong, H.[Hang], Huang, Y.H.[Yu-Hao], Chen, K.[Kai], Guo, X.B.[Xing-Bei], Sun, Y.J.[Yu-Jing], Wu, H.[Huilei], Wei, P.X.[Peng-Xu], Huang, Y.L.[Yu-Lin], Chen, J.[Junying], Lee, I.H.[Ik Hyun], Khowaja, S.A.[Sunder Ali], Yoon, J.[Jiseok],
NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results,
NTIRE22(1220-1237)
IEEE DOI 2210
Target tracking, Codes, Superresolution, Pattern recognition BibRef

Yang, R.[Ren], Timofte, R.[Radu], Liu, J.[Jing], Xu, Y.[Yi], Zhang, X.J.[Xin-Jian], Zhao, M.[Minyi], Zhou, S.G.[Shui-Geng], Chan, K.C.K.[Kelvin C.K.], Zhou, S.C.[Shang-Chen], Xu, X.Y.[Xiang-Yu], Loy, C.C.[Chen Change], Li, X.[Xin], Liu, F.L.[Fang-Long], Zheng, H.[He], Jiang, L.L.[Lie-Lin], Zhang, Q.[Qi], He, D.L.[Dong-Liang], Li, F.[Fu], Dang, Q.Q.[Qing-Qing], Huang, Y.[Yibin], Maggioni, M.[Matteo], Fu, Z.Q.[Zhong-Qian], Xiao, S.[Shuai], Li, C.[Cheng], Tanay, T.[Thomas], Song, F.L.[Feng-Long], Chao, W.T.[Wen-Tao], Guo, Q.[Qiang], Liu, Y.[Yan], Li, J.[Jiang], Qu, X.C.[Xiao-Chao], Hou, D.W.[De-Wang], Yang, J.[Jiayu], Jiang, L.[Lyn], You, D.[Di], Zhang, Z.Y.[Zhen-Yu], Mou, C.[Chong], Koshelev, I.[Iaroslav], Ostyakov, P.[Pavel], Somov, A.[Andrey], Hao, J.[Jia], Zou, X.[Xueyi], Zhao, S.J.[Shi-Jie], Sun, X.P.[Xiao-Peng], Liao, Y.T.[Yi-Ting], Zhang, Y.Z.[Yuan-Zhi], Wang, Q.[Qing], Zhan, G.[Gen], Guo, M.X.[Meng-Xi], Li, J.L.[Jun-Lin], Lu, M.[Ming], Ma, Z.[Zhan], Michelini, P.N.[Pablo Navarrete], Wang, H.[Hai], Chen, Y.Y.[Yi-Yun], Guo, J.Y.[Jing-Yu], Zhang, L.L.[Li-Liang], Yang, W.M.[Wen-Ming], Kim, S.[Sijung], Oh, S.[Syehoon], Wang, Y.C.[Yu-Cong], Cai, M.J.[Min-Jie], Hao, W.[Wei], Shi, K.D.[Kang-Di], Li, L.Y.[Liang-Yan], Chen, J.[Jun], Gao, W.[Wei], Liu, W.[Wang], Zhang, X.Y.[Xiao-Yu], Zhou, L.J.[Lin-Jie], Lin, S.X.[Si-Xin], Wang, R.[Ru],
NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results,
NTIRE21(647-666)
IEEE DOI 2109
Target tracking, Quality assessment, Pattern recognition, Video recording BibRef

Yang, R.[Ren], Timofte, R.[Radu],
NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset and Study,
NTIRE21(667-676)
IEEE DOI 2109
Databases, Benchmark testing, Solids, Pattern recognition BibRef

Chapter on Motion Analysis -- Low-Level, Image Level Analysis, Mosaic Generation, Super Resolution, Shape from Motion continues in
Super Resolution for Hyperspectral Data .


Last update:Jan 30, 2024 at 20:33:16