22.4.1.4 Human Mesh Descriptions

Chapter Contents (Back)
Human Shape. Mesh. Human Mesh.
See also Human Models, 3-D Human Modeling.

3DHumans: Dataset for Human Body Models,
2023 Dataset, Human Shapes.
WWW Link. he 3DHumans dataset provides around 180 meshes of people in diverse body shapes in various garments styles and sizes.
See also Indian Institute of Technology, Hyderabad.

Sun, W.Z.[Wen-Zhang], Wang, L.[Lu], Ma, S.P.[Shao-Peng], Ma, Q.[Qinwen],
Estimating 3D body mesh without SMPL annotations via alternating successive convex approximation,
CVIU(224), 2022, pp. 103539.
Elsevier DOI 2211
3D human shape and pose estimation, Alternating successive convex approximation, Joint-shape relationship BibRef

Wang, L.[Lei], Liu, X.[Xunyu], Ma, X.L.[Xiao-Liang], Wu, J.J.[Jia-Ji], Cheng, J.[Jun], Zhou, M.C.[Meng-Chu],
A Progressive Quadric Graph Convolutional Network for 3D Human Mesh Recovery,
CirSysVideo(33), No. 1, January 2023, pp. 104-117.
IEEE DOI 2301
Topology, Solid modeling, Head, Decoding, Computational modeling, Biological system modeling, 3D human mesh, VR BibRef

Guan, S.[Shanyan], Xu, J.W.[Jing-Wei], He, M.Z.[Michelle Zhang], Wang, Y.[Yunbo], Ni, B.B.[Bing-Bing], Yang, X.K.[Xiao-Kang],
Out-of-Domain Human Mesh Reconstruction via Dynamic Bilevel Online Adaptation,
PAMI(45), No. 4, April 2023, pp. 5070-5086.
IEEE DOI 2303
BibRef
Earlier: A1, A2, A4, A5, A6, Only:
Bilevel Online Adaptation for Out-of-Domain Human Mesh Reconstruction,
CVPR21(10467-10476)
IEEE DOI 2111
Training, Adaptation models, Videos, Optimization, Solid modeling, Data models, 3D exemplar guidance, bilevel online adaptation, out-of-domain human mesh reconstruction. Benchmark testing, Reconstruction algorithms, Cameras BibRef

Tian, Y.[Yating], Zhang, H.W.[Hong-Wen], Liu, Y.B.[Ye-Bin], Wang, L.M.[Li-Min],
Recovering 3D Human Mesh From Monocular Images: A Survey,
PAMI(45), No. 12, December 2023, pp. 15406-15425.
IEEE DOI 2311
BibRef


Yang, C.H.[Chang-Hee], Kong, K.[Kyeongbo], Min, S.J.[Sung-Jun], Wee, D.Y.[Dong-Yoon], Jang, H.D.[Ho-Deok], Cha, G.[Geonho], Kang, S.[SukJu],
SEFD: Learning to Distill Complex Pose and Occlusion,
ICCV23(14895-14906)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2401
BibRef

Hoang, H.[Huong], Chen, K.[Kunyao], Nguyen, T.[Truong], Cosman, P.[Pamela],
Embedded Deformation-based Compression for Human 3D Dynamic Meshes with Changing Topology,
WiCV-ICCV23(2244-2254)
IEEE DOI 2401
BibRef

Cho, H.[Hanbyel], Kim, J.[Junmo],
Generative Approach for Probabilistic Human Mesh Recovery using Diffusion Models,
CVMeta23(4185-4190)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2401
BibRef

Dou, Z.Y.[Zhi-Yang], Wu, Q.X.[Qing-Xuan], Lin, C.[Cheng], Cao, Z.[Zeyu], Wu, Q.Q.[Qiang-Qiang], Wan, W.L.[Wei-Lin], Komura, T.[Taku], Wang, W.P.[Wen-Ping],
TORE: Token Reduction for Efficient Human Mesh Recovery with Transformer,
ICCV23(15097-15109)
IEEE DOI Code:
HTML Version. 2401
BibRef

Nam, H.[Hyeongjin], Jung, D.S.[Daniel Sungho], Oh, Y.[Yeonguk], Lee, K.M.[Kyoung Mu],
Cyclic Test-Time Adaptation on Monocular Video for 3D Human Mesh Reconstruction,
ICCV23(14783-14793)
IEEE DOI 2401
BibRef

Wang, D.[Dongkai], Zhang, S.L.[Shi-Liang],
3D Human Mesh Recovery with Sequentially Global Rotation Estimation,
ICCV23(14907-14916)
IEEE DOI 2401
BibRef

You, Y.X.[Ying-Xuan], Liu, H.[Hong], Wang, T.[Ti], Li, W.H.[Wen-Hao], Ding, R.[Runwei], Li, X.[Xia],
Co-Evolution of Pose and Mesh for 3D Human Body Estimation from Video,
ICCV23(14917-14927)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2401
BibRef

Li, H.Y.[Hao-Yuan], Dong, H.[Haoye], Jia, H.[Hanchao], Huang, D.[Dong], Kampffmeyer, M.C.[Michael C.], Lin, L.[Liang], Liang, X.D.[Xiao-Dan],
Coordinate Transformer: Achieving Single-stage Multi-person Mesh Recovery from Videos,
ICCV23(8710-8719)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2401
BibRef

Foo, L.G.[Lin Geng], Gong, J.[Jia], Rahmani, H.[Hossein], Liu, J.[Jun],
Distribution-Aligned Diffusion for Human Mesh Recovery,
ICCV23(9187-9198)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2401
BibRef

Wang, W.J.[Wen-Jia], Ge, Y.T.[Yong-Tao], Mei, H.[Haiyi], Cai, Z.A.[Zhong-Ang], Sun, Q.P.[Qing-Ping], Wang, Y.J.[Yan-Jun], Shen, C.H.[Chun-Hua], Yang, L.[Lei], Komura, T.[Taku],
Zolly: Zoom Focal Length Correctly for Perspective-Distorted Human Mesh Reconstruction,
ICCV23(3902-3912)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2401
BibRef

Li, J.H.[Jia-Hao], Yang, Z.X.[Zong-Xin], Wang, X.H.[Xiao-Han], Ma, J.X.[Jian-Xin], Zhou, C.[Chang], Yang, Y.[Yi],
JOTR: 3D Joint Contrastive Learning with Transformers for Occluded Human Mesh Recovery,
ICCV23(9076-9087)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2401
BibRef

Zhang, S.W.[Si-Wei], Ma, Q.L.[Qian-Li], Zhang, Y.[Yan], Aliakbarian, S.[Sadegh], Cosker, D.[Darren], Tang, S.[Siyu],
Probabilistic Human Mesh Recovery in 3D Scenes from Egocentric Views,
ICCV23(7955-7966)
IEEE DOI Code:
HTML Version. 2401
BibRef

Chun, S.[Sungho], Park, S.B.[Sung-Bum], Chang, J.Y.[Ju Yong],
Representation Learning of Vertex Heatmaps for 3D Human Mesh Reconstruction From Multi-View Images,
ICIP23(670-674)
IEEE DOI 2312
BibRef

Amaya, K.[Kotaro], Isogawa, M.[Mariko],
Adaptive and Robust Mmwave-Based 3D Human Mesh Estimation for Diverse Poses,
ICIP23(455-459)
IEEE DOI 2312
BibRef

Ma, X.X.[Xiao-Xuan], Su, J.J.[Jia-Jun], Wang, C.Y.[Chun-Yu], Zhu, W.T.[Wen-Tao], Wang, Y.Z.[Yi-Zhou],
3D Human Mesh Estimation from Virtual Markers,
CVPR23(534-543)
IEEE DOI 2309
BibRef

Zheng, C.[Ce], Liu, X.[Xianpeng], Qi, G.J.[Guo-Jun], Chen, C.[Chen],
POTTER: Pooling Attention Transformer for Efficient Human Mesh Recovery,
CVPR23(1611-1620)
IEEE DOI 2309
BibRef

Zhang, B.Y.[Bo-Yang], Ma, K.[Kehua], Wu, S.[Suping], Yuan, Z.X.[Zhi-Xiang],
Two-stage Co-segmentation Network Based on Discriminative Representation for Recovering Human Mesh from Videos,
CVPR23(5662-5670)
IEEE DOI 2309
BibRef

Fang, Q.[Qi], Chen, K.[Kang], Fan, Y.H.[Ying-Hui], Shuai, Q.[Qing], Li, J.F.[Jie-Feng], Zhang, W.D.[Wei-Dong],
Learning Analytical Posterior Probability for Human Mesh Recovery,
CVPR23(8781-8791)
IEEE DOI 2309
BibRef

Kim, J.[Jeonghwan], Gwon, M.G.[Mi-Gyeong], Park, H.W.[Hyun-Woo], Kwon, H.[Hyukmin], Um, G.M.[Gi-Mun], Kim, W.J.[Won-Jun],
Sampling is Matter: Point-Guided 3D Human Mesh Reconstruction,
CVPR23(12880-12889)
IEEE DOI 2309
BibRef

Yoshiyasu, Y.[Yusuke],
Deformable Mesh Transformer for 3D Human Mesh Recovery,
CVPR23(17006-17015)
IEEE DOI 2309
BibRef

Shen, Z.[Zehong], Cen, Z.[Zhi], Peng, S.[Sida], Shuai, Q.[Qing], Bao, H.J.[Hu-Jun], Zhou, X.W.[Xiao-Wei],
Learning Human Mesh Recovery in 3D Scenes,
CVPR23(17038-17047)
IEEE DOI 2309
BibRef

Cho, H.[Hanbyel], Cho, Y.[Yooshin], Ahn, J.[Jaesung], Kim, J.[Junmo],
Implicit 3D Human Mesh Recovery using Consistency with Pose and Shape from Unseen-view,
CVPR23(21148-21158)
IEEE DOI 2309
BibRef

Lin, J.[Jing], Zeng, A.[Ailing], Wang, H.Q.[Hao-Qian], Zhang, L.[Lei], Li, Y.[Yu],
One-Stage 3D Whole-Body Mesh Recovery with Component Aware Transformer,
CVPR23(21159-21168)
IEEE DOI 2309
BibRef

Moon, G.[Gyeongsik], Choi, H.[Hongsuk], Chun, S.[Sanghyuk], Lee, J.Y.[Ji-Young], Yun, S.[Sangdoo],
Three Recipes for Better 3D Pseudo-GTs of 3D Human Mesh Estimation in the Wild,
CV4MR23(2755-2764)
IEEE DOI 2309
BibRef

Zioulis, N.[Nikolaos], O'Brien, J.F.[James F.],
KBody: Balanced monocular whole-body estimation,
CVFAD23(3540-3545)
IEEE DOI 2309
BibRef
And:
KBody: Towards general, robust, and aligned monocular whole-body estimation,
RHOBIN23(6215-6225)
IEEE DOI 2309
BibRef

Zheng, X.[Xu], Zheng, Y.[Yali], Yang, S.[Shubing],
Generating Multiple Hypotheses for 3d Human Mesh and Pose Using Conditional Generative Adversarial Nets,
ACCV22(IV:206-222).
Springer DOI 2307
BibRef

Cho, H.[Hanbyel], Ahn, J.[Jaesung], Cho, Y.[Yooshin], Kim, J.[Junmo],
Video Inference for Human Mesh Recovery with Vision Transformer,
FG23(1-6)
IEEE DOI 2303
Shape, Face recognition, Computational modeling, Customer relationship management, Kinematics, Transformers BibRef

Jena, S.[Shubhendu], Multon, F.[Franck], Boukhayma, A.[Adnane],
Monocular Human Shape and Pose with Dense Mesh-borne Local Image Features,
FG21(1-5)
IEEE DOI 2303
Training, Shape, Convolution, Pose estimation, Pipelines, Transforms BibRef

Chun, S.[Sungho], Park, S.B.[Sung-Bum], Chang, J.Y.[Ju Yong],
Learnable Human Mesh Triangulation for 3D Human Pose and Shape Estimation,
WACV23(2849-2858)
IEEE DOI 2302
Surface reconstruction, Image resolution, Shape, Fitting, Estimation, Graphics processing units, Algorithms: Biometrics, face, gesture, 3D computer vision BibRef

Gong, X.[Xuan], Zheng, M.[Meng], Planche, B.[Benjamin], Karanam, S.[Srikrishna], Chen, T.[Terrence], Doermann, D.[David], Wu, Z.Y.[Zi-Yan],
Self-supervised Human Mesh Recovery with Cross-Representation Alignment,
ECCV22(I:212-230).
Springer DOI 2211
BibRef

Cho, J.[Junhyeong], Youwang, K.[Kim], Oh, T.H.[Tae-Hyun],
Cross-Attention of Disentangled Modalities for 3D Human Mesh Recovery with Transformers,
ECCV22(I:342-359).
Springer DOI 2211
BibRef

Khirodkar, R.[Rawal], Tripathi, S.[Shashank], Kitani, K.[Kris],
Occluded Human Mesh Recovery,
CVPR22(1705-1715)
IEEE DOI 2210
Heating systems, Adaptation models, Computer architecture, Predictive models, Pattern recognition, 3D from single images, Vision applications and systems BibRef

Moon, G.[Gyeongsik], Choi, H.[Hongsuk], Lee, K.M.[Kyoung Mu],
NeuralAnnot: Neural Annotator for 3D Human Mesh Training Sets,
ABAW22(2298-2306)
IEEE DOI 2210
Training, Solid modeling, Annotations, Neural networks, Fitting BibRef

Moon, G.[Gyeongsik], Choi, H.[Hongsuk], Lee, K.M.[Kyoung Mu],
Accurate 3D Hand Pose Estimation for Whole-Body 3D Human Mesh Estimation,
ABAW22(2307-2316)
IEEE DOI 2210
Wrist, Codes, Face recognition, Pose estimation BibRef

Choi, H.[Hongsuk], Moon, G.[Gyeongsik], Park, J.K.[Joon-Kyu], Lee, K.M.[Kyoung Mu],
Learning to Estimate Robust 3D Human Mesh from In-the-Wild Crowded Scenes,
CVPR22(1465-1474)
IEEE DOI 2210
Training, Codes, Face recognition, Pose estimation, Training data, 3D from single images, Face and gestures BibRef

Georgakis, G.[Georgios], Li, R.[Ren], Karanam, S.[Srikrishna], Chen, T.[Terrence], Košecká, J.[Jana], Wu, Z.Y.[Zi-Yan],
Hierarchical Kinematic Human Mesh Recovery,
ECCV20(XVII:768-784).
Springer DOI 2011
BibRef

Pavlakos, G.[Georgios], Malik, J.[Jitendra], Kanazawa, A.[Angjoo],
Human Mesh Recovery from Multiple Shots,
CVPR22(1475-1485)
IEEE DOI 2210
Media, Motion pictures, Transformers, Cognition, Data models, Task analysis, 3D from single images, Face and gestures BibRef

Lee, G.H.[Gun-Hee], Lee, S.W.[Seong-Whan],
Uncertainty-Aware Human Mesh Recovery from Video by Learning Part-Based 3D Dynamics,
ICCV21(12355-12364)
IEEE DOI 2203
Uncertainty, Dynamics, Estimation, Reconstruction algorithms, Robustness, Encoding, 3D from a single image and shape-from-x, Gestures and body pose BibRef

Kolotouros, N.[Nikos], Pavlakos, G.[Georgios], Jayaraman, D.[Dinesh], Daniilidis, K.[Kostas],
Probabilistic Modeling for Human Mesh Recovery,
ICCV21(11585-11594)
IEEE DOI 2203
Uncertainty, Computational modeling, Fitting, Estimation, Predictive models, Gestures and body pose, 3D from a single image and shape-from-x BibRef

Yu, Z.B.[Zhen-Bo], Wang, J.J.[Jun-Jie], Xu, J.W.[Jing-Wei], Ni, B.B.[Bing-Bing], Zhao, C.L.[Cheng-Long], Wang, M.[Minsi], Zhang, W.J.[Wen-Jun],
Skeleton2Mesh: Kinematics Prior Injected Unsupervised Human Mesh Recovery,
ICCV21(8599-8609)
IEEE DOI 2203
Shape, Robot kinematics, Pose estimation, Focusing, Kinematics, Skeleton, Transfer/Low-shot/Semi/Unsupervised Learning, Gestures and body pose BibRef

Li, R.[Runze], Karanam, S.[Srikrishna], Li, R.[Ren], Chen, T.[Terrence], Bhanu, B.[Bir], Wu, Z.Y.[Zi-Yan],
Learning Local Recurrent Models for Human Mesh Recovery,
3DV21(555-564)
IEEE DOI 2201
Measurement, Legged locomotion, Solid modeling, Dynamics, Estimation, Kinematics, human mesh recovery BibRef

Huang, B.Z.[Bu-Zhen], Shu, Y.[Yuan], Zhang, T.S.[Tian-Shu], Wang, Y.G.[Yan-Gang],
Dynamic Multi-Person Mesh Recovery From Uncalibrated Multi-View Cameras,
3DV21(710-720)
IEEE DOI 2201
Geometry, Semantics, Dynamics, Cameras, Calibration, Noise measurement, Human mesh recovery, Extrinsic camera calibration, Motion prior BibRef

Lin, K.[Kevin], Wang, L.J.[Li-Juan], Jin, Y.[Ying], Liu, Z.C.[Zi-Cheng], Sun, M.T.[Ming-Ting],
Learning Nonparametric Human Mesh Reconstruction from A Single Image Without Ground Truth Meshes,
ICIP21(964-968)
IEEE DOI 2201
Training, Heating systems, Image segmentation, Laplace equations, Pose estimation, Human mesh reconstruction, graph laplacian BibRef

Zhang, H.W.[Hong-Wen], Tian, Y.T.[Ya-Ting], Zhou, X.C.[Xin-Chi], Ouyang, W.L.[Wan-Li], Liu, Y.B.[Ye-Bin], Wang, L.M.[Li-Min], Sun, Z.A.[Zhen-An],
PyMAF: 3D Human Pose and Shape Regression with Pyramidal Mesh Alignment Feedback Loop,
ICCV21(11426-11436)
IEEE DOI 2203
Feedback loop, Shape, Computer network reliability, Neural networks, Feature extraction, Gestures and body pose, 3D from a single image and shape-from-x BibRef

Yuan, Y.[Ye], Iqbal, U.[Umar], Molchanov, P.[Pavlo], Kitani, K.[Kris], Kautz, J.[Jan],
GLAMR: Global Occlusion-Aware Human Mesh Recovery with Dynamic Cameras,
CVPR22(11028-11039)
IEEE DOI 2210
Tracking, Dynamics, Pose estimation, Cameras, Trajectory, Pose estimation and tracking, Motion and tracking BibRef

Iqbal, U.[Umar], Xie, K.[Kevin], Guo, Y.[Yunrong], Kautz, J.[Jan], Molchanov, P.[Pavlo],
KAMA: 3D Keypoint Aware Body Mesh Articulation,
3DV21(689-699)
IEEE DOI 2201
Solid modeling, Analytical models, Shape, Annotations, Biological system modeling, Fitting, motion capture BibRef

Zhang, J.F.[Jian-Feng], Yu, D.D.[Dong-Dong], Liew, J.H.[Jun Hao], Nie, X.C.[Xue-Cheng], Feng, J.S.[Jia-Shi],
Body Meshes as Points,
CVPR21(546-556)
IEEE DOI 2111
Location awareness, Visualization, Pipelines, Pose estimation, Benchmark testing, Robustness BibRef

Zhou, B.[Boyao], Franco, J.S.[Jean-Sébastien], Bogo, F.[Federica], Tekin, B.[Bugra], Boyer, E.[Edmond],
Reconstructing Human Body Mesh from Point Clouds by Adversarial Gp Network,
ACCV20(I:123-139).
Springer DOI 2103
BibRef

Moon, G.[Gyeongsik], Lee, K.M.[Kyoung Mu],
I2l-meshnet: Image-to-lixel Prediction Network for Accurate 3d Human Pose and Mesh Estimation from a Single RGB Image,
ECCV20(VII:752-768).
Springer DOI 2011
BibRef

Choi, H.[Hongsuk], Moon, G.[Gyeongsik], Lee, K.M.[Kyoung Mu],
Pose2mesh: Graph Convolutional Network for 3d Human Pose and Mesh Recovery from a 2d Human Pose,
ECCV20(VII:769-787).
Springer DOI 2011
BibRef

Kundu, J.N.[Jogendra Nath], Rakesh, M.[Mugalodi], Jampani, V.[Varun], Venkatesh, R.M.[Rahul Mysore], Babu, R.V.[R. Venkatesh],
Appearance Consensus Driven Self-supervised Human Mesh Recovery,
ECCV20(I:794-812).
Springer DOI 2011
BibRef

Zeng, W., Ouyang, W., Luo, P., Liu, W., Wang, X.,
3D Human Mesh Regression With Dense Correspondence,
CVPR20(7052-7061)
IEEE DOI 2008
Image reconstruction, Solid modeling, Biological system modeling, Estimation, Feature extraction, Surface reconstruction BibRef

Zhao, M., Liu, Y., Raghu, A., Zhao, H., Li, T., Torralba, A., Katabi, D.,
Through-Wall Human Mesh Recovery Using Radio Signals,
ICCV19(10112-10121)
IEEE DOI 2004
avatars, learning (artificial intelligence), mesh generation, neural nets, wireless LAN, baggy clothes, bad lighting conditions, Cameras BibRef

Zhao, M., Li, T., Alsheikh, M.A., Tian, Y., Zhao, H., Torralba, A., Katabi, D.,
Through-Wall Human Pose Estimation Using Radio Signals,
CVPR18(7356-7365)
IEEE DOI 1812
RF signals, Wireless communication, Wireless sensor networks, Radio frequency, Visualization, Pose estimation, Heating systems BibRef

Pavlakos, G.[Georgios], Kolotouros, N.[Nikos], Daniilidis, K.[Kostas],
TexturePose: Supervising Human Mesh Estimation With Texture Consistency,
ICCV19(803-812)
IEEE DOI 2004
Code, Mesh.
WWW Link. BibRef
Earlier: A2, A1, A3:
Convolutional Mesh Regression for Single-Image Human Shape Reconstruction,
CVPR19(4496-4505).
IEEE DOI 2002
cameras, image sequences, image texture, pose estimation, video signal processing, natural images, network architecture, Parametric statistics BibRef

Sun, Y.[Yu], Ye, Y.[Yun], Liu, W.[Wu], Gao, W.P.[Wen-Peng], Fu, Y.L.[Yi-Li], Mei, T.[Tao],
Human Mesh Recovery From Monocular Images via a Skeleton-Disentangled Representation,
ICCV19(5348-5357)
IEEE DOI 2004
cameras, image motion analysis, image sensors, image sequences, learning (artificial intelligence), pose estimation, Couplings BibRef

Chapter on Face Recognition, Detection, Tracking, Gesture Recognition, Fingerprints, Biometrics continues in
Human Body Shape .


Last update:Feb 29, 2024 at 09:13:14