5.3.14.1 Hyperspectral Images Restoration, Denoising

Chapter Contents (Back)
Hyperspectral. Restoration, Hyperspectral. Image Restoration. Noise.

Zhang, Y., Duijster, A., Scheunders, P.,
A Bayesian Restoration Approach for Hyperspectral Images,
GeoRS(50), No. 9, September 2012, pp. 3453-3462.
IEEE DOI 1209
BibRef

Rasti, B., Sveinsson, J.R., Ulfarsson, M.O.,
Wavelet-Based Sparse Reduced-Rank Regression for Hyperspectral Image Restoration,
GeoRS(52), No. 10, October 2014, pp. 6688-6698.
IEEE DOI 1407
Hyperspectral imaging BibRef

Zhao, Y.Q.[Yong-Qiang], Yang, J.X.[Jing-Xiang],
Hyperspectral Image Denoising via Sparse Representation and Low-Rank Constraint,
GeoRS(53), No. 1, January 2015, pp. 296-308.
IEEE DOI 1410
approximation theory BibRef

Yang, J.X.[Jing-Xiang], Zhao, Y.Q.[Yong-Qiang], Chan, J.C.W., Kong, S.G.,
Coupled Sparse Denoising and Unmixing With Low-Rank Constraint for Hyperspectral Image,
GeoRS(54), No. 3, March 2016, pp. 1818-1833.
IEEE DOI 1603
Dictionaries
See also Learning and Transferring Deep Joint Spectral-Spatial Features for Hyperspectral Classification. BibRef

Xue, J.[Jize], Zhao, Y.Q.[Yong-Qiang], Liao, W.Z.[Wen-Zhi], Kong, S.G.,
Joint Spatial and Spectral Low-Rank Regularization for Hyperspectral Image Denoising,
GeoRS(56), No. 4, April 2018, pp. 1940-1958.
IEEE DOI 1804
Correlation, Dictionaries, Gaussian noise, Hyperspectral imaging, Noise reduction, Spectral analysis, spectrum correlation BibRef

Kong, X.Y.[Xiang-Yang], Zhao, Y.Q.[Yong-Qiang], Xue, J.[Jize], Chan, J.C.W.[Jonathan Cheung-Wai], Ren, Z.G.[Zhi-Gang], Huang, H.X.[Hai-Xia], Zang, J.Y.[Ji-Yuan],
Hyperspectral Image Denoising Based on Nonlocal Low-Rank and TV Regularization,
RS(12), No. 12, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2006
BibRef

Kong, X.Y.[Xiang-Yang], Zhao, Y.Q.[Yong-Qiang], Xue, J.[Jize], Chan, J.C.W.[Jonathan Cheung-Wai],
Hyperspectral Image Denoising Using Global Weighted Tensor Norm Minimum and Nonlocal Low-Rank Approximation,
RS(11), No. 19, 2019, pp. xx-yy.
DOI Link 1910
BibRef

Xue, J.[Jize], Zhao, Y.Q.[Yong-Qiang], Liao, W.Z.[Wen-Zhi], Chan, J.C.W.[Jonathan Cheung-Wai],
Nonlocal Tensor Sparse Representation and Low-Rank Regularization for Hyperspectral Image Compressive Sensing Reconstruction,
RS(11), No. 2, 2019, pp. xx-yy.
DOI Link 1902
BibRef

Xue, J.[Jize], Zhao, Y.Q.[Yong-Qiang], Bu, Y., Liao, W.Z.[Wen-Zhi], Chan, J.C.W.[Jonathan Cheung-Wai], Philips, W.,
Spatial-Spectral Structured Sparse Low-Rank Representation for Hyperspectral Image Super-Resolution,
IP(30), 2021, pp. 3084-3097.
IEEE DOI 1806
Superresolution, Sparse matrices, Spatial resolution, Dictionaries, Correlation, Tensors, Task analysis, affinity matrix BibRef

Xue, J.[Jize], Zhao, Y.Q.[Yong-Qiang], Liao, W.Z.[Wen-Zhi], Chan, J.C.,
Nonlocal Low-Rank Regularized Tensor Decomposition for Hyperspectral Image Denoising,
GeoRS(57), No. 7, July 2019, pp. 5174-5189.
IEEE DOI 1907
Noise reduction, Estimation, Correlation, TV, Hyperspectral imaging, CANDECOMP/PARAFAC (CP) tensor decomposition (CPTD), rank estimation bias BibRef

Xue, J., Zhao, Y.,
Rank-1 Tensor Decomposition for Hyperspectral Image Denoising with Nonlocal Low-Rank Regularization,
CMVIT17(40-45)
IEEE DOI 1704
hyperspectral imaging BibRef

Zhao, Y.Q.[Yong-Qiang], Xue, J.[Jize], Hao, J.,
Tensor non-local low-rank regularization for recovering compressed hyperspectral images,
ICIP17(3046-3050)
IEEE DOI 1803
Correlation, Hyperspectral imaging, Image coding, Image reconstruction, Matrix decomposition, Tensile stress, tensor low-rank approximation BibRef

Yi, C., Zhao, Y.Q.[Yong-Qiang], Yang, J.X.[Jing-Xiang], Chan, J.C.W., Kong, S.G.,
Joint Hyperspectral Superresolution and Unmixing With Interactive Feedback,
GeoRS(55), No. 7, July 2017, pp. 3823-3834.
IEEE DOI 1706
Degradation, Distortion, Hyperspectral imaging, Image reconstruction, Spatial resolution, Hyperspectral image (HSI), interactive feedback, sparsity, spectral unmixing, superresolution, enhancement BibRef

Karami, A., Heylen, R., Scheunders, P.,
Band-Specific Shearlet-Based Hyperspectral Image Noise Reduction,
GeoRS(53), No. 9, September 2015, pp. 5054-5066.
IEEE DOI 1506
Correlation BibRef

Karami, A.[Azam], Heylen, R.[Rob], Scheunders, P.[Paul],
Hyperspectral Image Compression Optimized for Spectral Unmixing,
GeoRS(54), No. 10, October 2016, pp. 5884-5894.
IEEE DOI 1610
data compression BibRef

Ghasrodashti, E.K.[Elham Kordi], Karami, A.[Azam], Heylen, R.[Rob], Scheunders, P.[Paul],
Spatial Resolution Enhancement of Hyperspectral Images Using Spectral Unmixing and Bayesian Sparse Representation,
RS(9), No. 6, 2017, pp. xx-yy.
DOI Link 1706
BibRef

Huo, L.G.[Lei-Gang], Feng, X.C.[Xiang-Chu], Huo, C.L.[Chun-Lei], Pan, C.H.[Chun-Hong],
Learning Deep Dictionary for Hyperspectral Image Denoising,
IEICE(E98-D), No. 7, July 2015, pp. 1401-1404.
WWW Link. 1508
BibRef

Li, C.[Chang], Ma, Y.[Yong], Huang, J.[Jun], Mei, X.G.[Xiao-Guang], Ma, J.Y.[Jia-Yi],
Hyperspectral Image Denoising Using the Robust Low-Rank Tensor Recovery,
JOSA-A(32), No. 9, September 2015, pp. 1604-1612.
DOI Link 1509
Spectroscopy, visible; Multispectral and hyperspectral imaging
See also MsLRR: A Unified Multiscale Low-Rank Representation for Image Segmentation. BibRef

Fan, H.Y.[Hai-Yan], Li, C.[Chang], Guo, Y.L.[Yu-Lan], Kuang, G.Y.[Gang-Yao], Ma, J.Y.[Jia-Yi],
Spatial-Spectral Total Variation Regularized Low-Rank Tensor Decomposition for Hyperspectral Image Denoising,
GeoRS(56), No. 10, October 2018, pp. 6196-6213.
IEEE DOI 1810
Tensile stress, TV, Hyperspectral imaging, Noise reduction, Manganese, Gaussian noise, Hyperspectral image (HSI) denoising, spatial-spectral total variation (SSTV) BibRef

Ma, J.Y.[Jia-Yi], Jiang, J., Li, C.[Chang],
Hyperspectral Image Denoising with Segmentation-Based Low Rank Representation,
VCIP16(1-4)
IEEE DOI 1701
Gaussian noise BibRef

Ma, J.Y.[Jia-Yi], Li, C.[Chang], Ma, Y.[Yong], Wang, Z.,
Hyperspectral Image Denoising Based on Low-Rank Representation and Superpixel Segmentation,
ICIP16(3086-3090)
IEEE DOI 1610
Gaussian noise BibRef

Rizkinia, M., Baba, T., Shirai, K.[Keiichiro], Okuda, M.[Masahiro],
Local Spectral Component Decomposition for Multi-Channel Image Denoising,
IP(25), No. 7, July 2016, pp. 3208-3218.
IEEE DOI 1606
hyperspectral imaging BibRef

Shirai, K.[Keiichiro], Okuda, M.[Masahiro], Ikehara, M.[Masaaki],
Color-line vector field and local color component decomposition for smoothing and denoising of color images,
ICPR12(3050-3053).
WWW Link. 1302
BibRef

Xie, Y., Qu, Y., Tao, D., Wu, W., Yuan, Q., Zhang, W.,
Hyperspectral Image Restoration via Iteratively Regularized Weighted Schatten p -Norm Minimization,
GeoRS(54), No. 8, August 2016, pp. 4642-4659.
IEEE DOI 1608
geophysical image processing BibRef

Liu, S.[Shuai], Jiao, L.C.[Li-Cheng], Yang, S.Y.[Shu-Yuan], Liu, H.Y.[Hong-Ying],
Hierarchical Sparse Bayesian Learning with Beta Process Priors for Hyperspectral Imagery Restoration,
IEICE(E100-D), No. 1, February 2017, pp. 350-358.
WWW Link. 1702
BibRef

Priego, B.[Blanca], Duro, R.J.[Richard J.], Chanussot, J.[Jocelyn],
4DCAF: A temporal approach for denoising hyperspectral image sequences,
PR(72), No. 1, 2017, pp. 433-445.
Elsevier DOI 1708
Hyperspectral BibRef

Chen, Y., Guo, Y., Wang, Y., Wang, D., Peng, C., He, G.,
Denoising of Hyperspectral Images Using Nonconvex Low Rank Matrix Approximation,
GeoRS(55), No. 9, September 2017, pp. 5366-5380.
IEEE DOI 1709
augmented Lagrangian multipliers method, Gaussian noise. BibRef

Shukla, U.P.[Urvashi Prakash], Nanda, S.J.[Satyasai Jagannath],
Denoising hyperspectral images using Hilbert vibration decomposition with cluster validation,
IET-IPR(12), No. 10, October 2018, pp. 1736-1745.
DOI Link 1809
BibRef

Sun, L.[Le], Zhan, T.M.[Tian-Ming], Wu, Z.[Zebin], Jeon, B.W.[Byeung-Woo],
A Novel 3D Anisotropic Total Variation Regularized Low Rank Method for Hyperspectral Image Mixed Denoising,
IJGI(7), No. 10, 2018, pp. xx-yy.
DOI Link 1811
BibRef
Earlier: A1, A4, Only:
A novel subspace spatial-spectral low rank learning method for hyperspectral denoising,
VCIP17(1-4)
IEEE DOI 1804
hyperspectral imaging, image denoising, image representation, image restoration, iterative methods, subspace low rank BibRef

Yue, Z.S.[Zong-Sheng], Meng, D.Y.[De-Yu], Sun, Y.Q.[Yong-Qing], Zhao, Q.[Qian],
Hyperspectral Image Restoration under Complex Multi-Band Noises,
RS(10), No. 10, 2018, pp. xx-yy.
DOI Link 1811
BibRef

Chang, Y., Yan, L., Fang, H., Zhong, S., Liao, W.,
HSI-DeNet: Hyperspectral Image Restoration via Convolutional Neural Network,
GeoRS(57), No. 2, February 2019, pp. 667-682.
IEEE DOI 1901
Image restoration, Correlation, Data models, Noise reduction, Tensile stress, Convolution, Task analysis, hyperspectral image (HSI) restoration BibRef

Wei, W., Zhang, L., Jiao, Y., Tian, C., Wang, C., Zhang, Y.,
Intracluster Structured Low-Rank Matrix Analysis Method for Hyperspectral Denoising,
GeoRS(57), No. 2, February 2019, pp. 866-880.
IEEE DOI 1901
Noise reduction, Matrix decomposition, Periodic structures, Sparse matrices, Hyperspectral imaging, Correlation, singular value decomposition (SVD) BibRef

Zheng, X., Yuan, Y., Lu, X.,
Hyperspectral Image Denoising by Fusing the Selected Related Bands,
GeoRS(57), No. 5, May 2019, pp. 2596-2609.
IEEE DOI 1905
approximation theory, correlation methods, geophysical image processing, hyperspectral imaging, image fusion BibRef

Liu, W., Lee, J.,
A 3-D Atrous Convolution Neural Network for Hyperspectral Image Denoising,
GeoRS(57), No. 8, August 2019, pp. 5701-5715.
IEEE DOI 1908
convolutional neural nets, feature extraction, geophysical image processing, hyperspectral imaging, multiscale structure BibRef

Zheng, Y., Huang, T., Zhao, X., Jiang, T., Ma, T., Ji, T.,
Mixed Noise Removal in Hyperspectral Image via Low-Fibered-Rank Regularization,
GeoRS(58), No. 1, January 2020, pp. 734-749.
IEEE DOI 2001
Noise reduction, Correlation, Mathematical model, TV, Numerical models, Gaussian noise, tensor nuclear norm BibRef

Maffei, A., Haut, J.M., Paoletti, M.E., Plaza, J., Bruzzone, L., Plaza, A.,
A Single Model CNN for Hyperspectral Image Denoising,
GeoRS(58), No. 4, April 2020, pp. 2516-2529.
IEEE DOI 2004
Noise reduction, Data models, Hyperspectral imaging, Correlation, Task analysis, Gray-scale, Convolutional neural networks (CNNs), spatial-spectral information BibRef

Chen, Y., He, W., Yokoya, N., Huang, T.,
Hyperspectral Image Restoration Using Weighted Group Sparsity-Regularized Low-Rank Tensor Decomposition,
Cyber(50), No. 8, August 2020, pp. 3556-3570.
IEEE DOI 2007
Image restoration, TV, Matrix decomposition, Correlation, Hyperspectral imaging, Noise measurement, low-rank tensor decomposition BibRef

Zeng, H.J.[Hai-Jin], Xie, X.Z.[Xiao-Zhen], Cui, H.J.[Hao-Jie], Zhao, Y.[Yuan], Ning, J.F.[Ji-Feng],
Hyperspectral image restoration via CNN denoiser prior regularized low-rank tensor recovery,
CVIU(197-198), 2020, pp. 103004.
Elsevier DOI 2008
Hyperspectral image (HSI), Low-rank tensor decomposition, Plug- and-play, Deep prior, Restoration BibRef

Takeyama, S.[Saori], Ono, S.[Shunsuke], Kumazawa, I.[Itsuo],
A Constrained Convex Optimization Approach to Hyperspectral Image Restoration with Hybrid Spatio-Spectral Regularization,
RS(12), No. 21, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2011
BibRef

Aetesam, H.[Hazique], Poonam, K.[Kumari], Maji, S.K.[Suman Kumar],
Proximal approach to denoising hyperspectral images under mixed-noise model,
IET-IPR(14), No. 14, December 2020, pp. 3366-3372.
DOI Link 2012
BibRef

Wang, M., Wang, Q., Chanussot, J., Li, D.,
Hyperspectral Image Mixed Noise Removal Based on Multidirectional Low-Rank Modeling and Spatial-Spectral Total Variation,
GeoRS(59), No. 1, January 2021, pp. 488-507.
IEEE DOI 2012
Tensile stress, Noise reduction, TV, Gaussian noise, Minimization, Matrix decomposition, Hyperspectral sensors, weighted sum of weighted tensor nuclear norm minimization (WSWTNNM) BibRef

Deng, L.[Lei], Sun, J.[Jie], Chen, Y.[Yong], Lu, H.[Han], Duan, F.Z.[Fu-Zhou], Zhu, L.[Lin], Fan, T.X.[Tian-Xing],
M2H-Net: A Reconstruction Method For Hyperspectral Remotely Sensed Imagery,
PandRS(173), 2021, pp. 323-348.
Elsevier DOI 2102
Hyperspectral, Reconstruction, Deep learning, M2H-Net, GF-5, Remote sensing BibRef

Yuzuriha, R.[Ryota], Kurihara, R.J.[Ryu-Ji], Matsuoka, R.[Ryo], Okuda, M.[Masahiro],
TNNG: Total Nuclear Norms of Gradients for Hyperspectral Image Prior,
RS(13), No. 4, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2103
BibRef

Sarkar, S.[Sourish], Sahay, R.R.[Rajiv Ranjan],
A Non-Local Superpatch-Based Algorithm Exploiting Low Rank Prior for Restoration of Hyperspectral Images,
IP(30), 2021, pp. 6335-6348.
IEEE DOI 2107
Image restoration, Sparse matrices, Hyperspectral imaging, Degradation, Additives, Noise reduction, Gaussian noise, structural similarity index measure BibRef

Kong, W.F.[Wen-Feng], Song, Y.Y.[Yang-Yang], Liu, J.[Jing],
Hyperspectral Image Denoising via Framelet Transformation Based Three-Modal Tensor Nuclear Norm,
RS(13), No. 19, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2110
BibRef

Zhuang, L.[Lina], Ng, M.K.[Michael K.], Fu, X.[Xiyou],
Hyperspectral Image Mixed Noise Removal Using Subspace Representation and Deep CNN Image Prior,
RS(13), No. 20, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2110
BibRef

Hu, T., Li, W., Liu, N., Tao, R., Zhang, F., Scheunders, P.,
Hyperspectral Image Restoration Using Adaptive Anisotropy Total Variation and Nuclear Norms,
GeoRS(59), No. 2, February 2021, pp. 1516-1533.
IEEE DOI 2101
Noise reduction, Image restoration, Gaussian noise, TV, Anisotropic magnetoresistance, Adaptation models, weighted nuclear norm BibRef

Liu, Y.Y.[Yun-Yang], Zhao, X.L.[Xi-Le], Zheng, Y.B.[Yu-Bang], Ma, T.H.[Tian-Hui], Zhang, H.Y.[Hong-Yan],
Hyperspectral Image Restoration by Tensor Fibered Rank Constrained Optimization and Plug-and-Play Regularization,
GeoRS(60), 2022, pp. 1-17.
IEEE DOI 2112
Tensors, Image restoration, Hyperspectral imaging, Correlation, Periodic structures, Electron tubes, TV, three-directional randomized tensor singular value decomposition (3DRT-SVD)
See also Weighted Low-Rank Tensor Recovery for Hyperspectral Image Restoration.
See also Double-Factor-Regularized Low-Rank Tensor Factorization for Mixed Noise Removal in Hyperspectral Image. BibRef

He, W.[Wei], Yao, Q.M.[Quan-Ming], Li, C.[Chao], Yokoya, N.[Naoto], Zhao, Q.B.[Qi-Bin], Zhang, H.Y.[Hong-Yan], Zhang, L.P.[Liang-Pei],
Non-Local Meets Global: An Iterative Paradigm for Hyperspectral Image Restoration,
PAMI(44), No. 4, April 2022, pp. 2089-2107.
IEEE DOI 2203
BibRef
Earlier: A1, A2, A3, A4, A5, Only:
Non-Local Meets Global: An Integrated Paradigm for Hyperspectral Denoising,
CVPR19(6861-6870).
IEEE DOI 2002
Image restoration, Noise reduction, Tensile stress, Correlation, Task analysis, Image reconstruction, Image coding, low-rank tensor BibRef

Zhang, J.J.[Jun-Jie], Cai, Z.[Zhouyin], Chen, F.[Fansheng], Zeng, D.[Dan],
Hyperspectral Image Denoising via Adversarial Learning,
RS(14), No. 8, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2205
BibRef

Sun, H.Z.[He-Zhi], Zheng, K.[Ke], Liu, M.[Ming], Li, C.[Chao], Yang, D.[Dong], Li, J.D.[Jin-Dong],
Hyperspectral Image Mixed Noise Removal Using a Subspace Projection Attention and Residual Channel Attention Network,
RS(14), No. 9, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2205
BibRef

Zhou, L.J.[Li-Jian], Xu, E.[Erya], Hao, S.Y.[Si-Yuan], Ye, Y.X.[Yuan-Xin], Zhao, K.[Kun],
Data-Wise Spatial Regional Consistency Re-Enhancement for Hyperspectral Image Classification,
RS(14), No. 9, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2205
BibRef

Zhou, L.J.[Li-Jian], Ma, X.Y.[Xiao-Yu], Wang, X.L.[Xi-Liang], Hao, S.Y.[Si-Yuan], Ye, Y.X.[Yuan-Xin], Zhao, K.[Kun],
Shallow-to-Deep Spatial-Spectral Feature Enhancement for Hyperspectral Image Classification,
RS(15), No. 1, 2023, pp. xx-yy.
DOI Link 2301
BibRef

Qin, J.C.[Jin-Chun], Zhao, H.R.[Hong-Rui], Liu, B.[Bing],
Self-Supervised Denoising for Real Satellite Hyperspectral Imagery,
RS(14), No. 13, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2208
BibRef

Dou, H.X.[Hong-Xia], Pan, X.M.[Xiao-Miao], Wang, C.[Chao], Shen, H.Z.[Hao-Zhen], Deng, L.J.[Liang-Jian],
Spatial and Spectral-Channel Attention Network for Denoising on Hyperspectral Remote Sensing Image,
RS(14), No. 14, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2208
BibRef

Xiong, F.C.[Feng-Chao], Zhou, J.[Jun], Tao, S.[Shuyin], Lu, J.F.[Jian-Feng], Zhou, J.T.[Jian-Tao], Qian, Y.T.[Yun-Tao],
SMDS-Net: Model Guided Spectral-Spatial Network for Hyperspectral Image Denoising,
IP(31), 2022, pp. 5469-5483.
IEEE DOI 2208
Noise reduction, Noise measurement, Correlation, Neural networks, Training, Tensors, Sensors, Hyperspectral image denoising, multidimensional sparse representation BibRef

Pang, L.[Li], Gu, W.Z.[Wei-Zhen], Cao, X.Y.[Xiang-Yong],
TRQ3DNet: A 3D Quasi-Recurrent and Transformer Based Network for Hyperspectral Image Denoising,
RS(14), No. 18, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2209
BibRef

Zhang, T.[Tao], Fu, Y.[Ying], Zhang, J.[Jun],
Guided Hyperspectral Image Denoising with Realistic Data,
IJCV(130), No. 11, November 2022, pp. 2885-2901.
Springer DOI 2210
BibRef

Zhang, T.[Tao], Fu, Y.[Ying], Li, C.[Cheng],
Hyperspectral Image Denoising with Realistic Data,
ICCV21(2228-2237)
IEEE DOI 2203
Parameter estimation, Computational modeling, Noise reduction, Cameras, Data models, Noise measurement, Computational photography, Low-level and physics-based vision BibRef

Sun, L.[Le], He, C.X.[Cheng-Xun], Zheng, Y.H.[Yu-Hui], Wu, Z.[Zebin], Jeon, B.W.[Byeung-Woo],
Tensor Cascaded-Rank Minimization in Subspace: A Unified Regime for Hyperspectral Image Low-Level Vision,
IP(32), 2023, pp. 100-115.
IEEE DOI 2301
Tensors, Task analysis, Image reconstruction, Noise reduction, Image restoration, Correlation, Computational modeling, low-rank tensor representation BibRef

Wei, X.[Xing], Xiao, J.H.[Jia-Hua], Gong, Y.H.[Yi-Hong],
Blind Hyperspectral Image Denoising with Degradation Information Learning,
RS(15), No. 2, 2023, pp. xx-yy.
DOI Link 2301
BibRef

Gkillas, A.[Alexandros], Ampeliotis, D.[Dimitris], Berberidis, K.[Kostas],
Connections Between Deep Equilibrium and Sparse Representation Models With Application to Hyperspectral Image Denoising,
IP(32), 2023, pp. 1513-1528.
IEEE DOI 2303
Encoding, Sparse matrices, Image coding, Data models, Hyperspectral imaging, Computational modeling, Optimization BibRef

Wang, Y.[Yifan], Xu, S.[Shuang], Cao, X.[Xiangyong], Ke, Q.[Qiao], Ji, T.Y.[Teng-Yu], Zhu, X.X.[Xiang-Xiang],
Hyperspectral Denoising Using Asymmetric Noise Modeling Deep Image Prior,
RS(15), No. 8, 2023, pp. 1970.
DOI Link 2305
BibRef


Yu, D.B.[Da-Bing], Li, Q.W.[Qing-Wu], Wang, X.L.[Xiao-Lin], Zhang, Z.L.[Zhi-Liang], Qian, Y.X.[Yi-Xi], Xu, C.[Chang],
DSTrans: Dual-Stream Transformer for Hyperspectral Image Restoration,
WACV23(3728-3738)
IEEE DOI 2302
Training, Visualization, Source coding, Superresolution, Noise reduction, Transformer cores, Transformers, Agriculture BibRef

Liu, Y.[Yang], Zhang, Q.[Qian], Chen, Y.Y.[Yong-Yong], Cheng, Q.[Qiang], Peng, C.[Chong],
Hyperspectral Image Denoising With Log-Based Robust PCA,
ICIP21(1634-1638)
IEEE DOI 2201
Closed-form solutions, Noise reduction, Sparse representation, Task analysis, Hyperspectral imaging, Principal component analysis BibRef

Rui, X.Y.[Xiang-Yu], Cao, X.Y.[Xiang-Yong], Xie, Q.[Qi], Yue, Z.S.[Zong-Sheng], Zhao, Q.[Qian], Meng, D.Y.[De-Yu],
Learning An Explicit Weighting Scheme for Adapting Complex HSI Noise,
CVPR21(6735-6744)
IEEE DOI 2111
Hyperspectral Image. Training, Adaptation models, Computational modeling, Noise reduction, Inference algorithms, Pattern recognition BibRef

Takeyama, S., Ono, S., Kumazawa, I.,
Mixed Noise Removal for Hyperspectral Images Using Hybrid Spatio-Spectral Total Variati,
ICIP19(3128-3132)
IEEE DOI 1910
hyperspectral image, mixed noise removal, ADMM BibRef

Imamura, R., Itasaka, T., Okuda, M.,
Zero-Shot Hyperspectral Image Denoising With Separable Image Prior,
MDALC19(1416-1420)
IEEE DOI 2004
convolutional neural nets, geophysical image processing, hyperspectral imaging, image colour analysis, image denoising, Image Restoration BibRef

Wang, M., Yu, J., Sun, W.,
LRR-based hyperspectral image restoration by exploiting the union structure of spectral space and with robust dictionary estimation,
ICIP17(4287-4291)
IEEE DOI 1803
Dictionaries, Estimation, Gaussian noise, Hyperspectral imaging, Image restoration, Noise measurement, Robustness, robust principle component analysis BibRef

Han, C.[Chang], Sang, N.[Nong], Gao, C.X.[Chang-Xin],
A hyperspectral image restoration method based on analysis sparse filter,
ICPR16(769-774)
IEEE DOI 1705
Hyperspectral imaging, Image reconstruction, Image restoration, Noise reduction, TV BibRef

Teng, Y., Zhang, Y., Ti, C.,
A novel multi-scale LRMR method for hyperspectral images restoration,
ICIP16(1988-1992)
IEEE DOI 1610
Decision support systems BibRef

Wang, M.[Mengdi], Yu, J.[Jing], Sun, W.D.[Wei-Dong],
Group-based hyperspectral image denoising using low rank representation,
ICIP15(1623-1627)
IEEE DOI 1512
Denoising BibRef

Lam, A.[Antony], Sato, I.[Imari], Sato, Y.[Yoichi],
Denoising hyperspectral images using spectral domain statistics,
ICPR12(477-480).
WWW Link. 1302
BibRef

Zhang, Y.F.[Yi-Fan], Duijster, A.[Arno], Scheunders, P.[Paul],
A hyperspectral image restoration technique,
ICIP09(2873-2876).
IEEE DOI 0911
BibRef

Chapter on Image Processing, Restoration, Enhancement, Filters, Image and Video Coding continues in
Least Squares Applied to Restoration .


Last update:May 22, 2023 at 22:32:27