19.4.1.1.1 Video Harmonizing, Image Harmonizing

Chapter Contents (Back)
Image Harmonizing. Blending. Harmonization. Color adjustments.
See also Color Transfer, Color Enhancement, Color Correction.

Tang, Z.[Zhen], Miao, Z.J.[Zhen-Jiang], Wan, Y.L.[Yan-Li], Zhang, D.Y.[Dian-Yong],
Video matting via opacity propagation,
VC(28), No. 1, January 2012, pp. 47-61.
WWW Link. 1201
BibRef

Tang, Z.[Zhen], Miao, Z.J.[Zhen-Jiang], Wan, Y.L.[Yan-Li],
Image composition with color harmonization,
IVCNZ10(1-8).
IEEE DOI 1203
BibRef

Huang, H., Xu, S., Cai, J., Liu, W., Hu, S.,
Temporally Coherent Video Harmonization Using Adversarial Networks,
IP(29), No. 1, 2020, pp. 214-224.
IEEE DOI 1910
convolutional neural nets, image motion analysis, image segmentation, image sequences, temporal consistency BibRef

Cun, X., Pun, C.,
Improving the Harmony of the Composite Image by Spatial-Separated Attention Module,
IP(29), 2020, pp. 4759-4771.
IEEE DOI 2003
Task analysis, Neural networks, Image color analysis, Convolution, Semantics, Image harmonization, image synthesis, attention mechanism BibRef

Ren, M.W.[Meng-Wei], Dey, N.[Neel], Fishbaugh, J.[James], Gerig, G.[Guido],
Segmentation-Renormalized Deep Feature Modulation for Unpaired Image Harmonization,
MedImg(40), No. 6, June 2021, pp. 1519-1530.
IEEE DOI 2106
To deal with variations in resolution, contrast, noise when combining samples. Image segmentation, Generators, Standards, Semantics, Task analysis, Magnetic resonance imaging, Feature extraction, image harmonization BibRef

Li, X.[Xiang], Teng, G.[Guowei], An, P.[Ping], Yao, H.Y.[Hai-Yan],
Image synthesis via adversarial geometric consistency pursuit,
SP:IC(99), 2021, pp. 116489.
Elsevier DOI 2111
Image synthesis, Geometric consistency, Appearance harmonization, Generative adversarial network, Spatial transformer BibRef

Zou, Z.X.[Zheng-Xia], Zhao, R.[Rui], Shi, T.Y.[Tian-Yang], Qiu, S.[Shuang], Shi, Z.W.[Zhen-Wei],
Castle in the Sky: Dynamic Sky Replacement and Harmonization in Videos,
IP(31), 2022, pp. 5067-5078.
IEEE DOI 2208
Videos, Cameras, Image segmentation, Motion segmentation, Motion estimation, Real-time systems, Meteorology, data augmentation BibRef

Saunier, S.[Sébastien], Pflug, B.[Bringfried], Lobos, I.M.[Italo Moletto], Franch, B.[Belen], Louis, J.[Jérôme], de Los Reyes, R.[Raquel], Debaecker, V.[Vincent], Cadau, E.G.[Enrico G.], Boccia, V.[Valentina], Gascon, F.[Ferran], Kocaman, S.[Sultan],
Sen2Like: Paving the Way towards Harmonization and Fusion of Optical Data,
RS(14), No. 16, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2208
BibRef

Ichikawa, D.[Dorj], Nagai, M.[Masahiko], Tamkuan, N.[Nopphawan], Katiyar, V.[Vaibhav], Eguchi, T.[Tsuyoshi], Nagai, Y.[Yumiko],
Development and Utilization of a Mirror Array Target for the Calibration and Harmonization of Micro-Satellite Imagery,
RS(14), No. 22, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Cai, X.[Xun], Shi, Q.J.[Qing-Jie], Gao, Y.B.[Yan-Bo], Li, S.[Shuai], Hua, W.[Wei], Xie, T.[Tian],
A Structure-Preserving and Illumination-Consistent Cycle Framework for Image Harmonization,
MultMed(26), 2024, pp. 51-64.
IEEE DOI 2401
Image harmonization, generative networks, illumination-consistent, structure-preserving BibRef

Chen, J.Q.[Jian-Qi], Zhang, Y.[Yilan], Zou, Z.X.[Zheng-Xia], Chen, K.[Keyan], Shi, Z.W.[Zhen-Wei],
Dense Pixel-to-Pixel Harmonization via Continuous Image Representation,
CirSysVideo(34), No. 5, May 2024, pp. 3876-3890.
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2405
Image resolution, Decoding, Table lookup, Costs, Filtering theory, Image color analysis, Image harmonization, pixel-to-pixel BibRef

Xue, D.[Danna], Vazquez-Corral, J.[Javier], Herranz, L.[Luis], Zhang, Y.N.[Yan-Ning], Brown, M.S.[Michael S.],
Palette-Based Color Harmonization via Color Naming,
SPLetters(31), 2024, pp. 1474-1478.
IEEE DOI 2406
Image color analysis, Prototypes, Histograms, Image enhancement, Visualization, Stability analysis, Image quality, image recoloring BibRef

Obata, K.[Kenta], Yoshioka, H.[Hiroki],
Unmixing-based radiometric and spectral harmonization for consistency of multi-sensor reflectance time-series data,
PandRS(212), 2024, pp. 396-411.
Elsevier DOI 2406
Multi-sensor, Reflectance, Radiometric correction, Spectral transformation, Unmixing, NDVI, Landsat BibRef

Sambandham, V.T.[Venkatesh Thirugnana], Kirchheim, K.[Konstantin], Ortmeier, F.[Frank], Mukhopadhaya, S.[Sayan],
Deep learning-based harmonization and super-resolution of Landsat-8 and Sentinel-2 images,
PandRS(212), 2024, pp. 274-288.
Elsevier DOI Code:
WWW Link. 2406
Landsat, Sentinel-2, Harmonization, Deep learning BibRef

Hu, Z.Y.[Zhong-Yun], Li, J.H.[Jia-Hao], Wang, X.[Xue], Wang, Q.[Qing],
Spatially-Varying Illumination-Aware Indoor Harmonization,
IJCV(132), No. 7, July 2024, pp. Pages2473-2492.
Springer DOI 2406
BibRef


Xiao, Z.[Zeyu], Zhu, Y.R.[Yu-Rui], Fu, X.[Xueyang], Xiong, Z.W.[Zhi-Wei],
TSA2: Temporal Segment Adaptation and Aggregation for Video Harmonization,
WACV24(4124-4133)
IEEE DOI 2404
Image segmentation, Correlation, Aggregates, Brightness, Algorithms, Computational photography, image and video synthesis, Algorithms, Low-level and physics-based vision BibRef

Wang, X.D.[Xu-Dong], Niu, L.[Li], Cao, J.[Junyan], Hong, Y.[Yan], Zhang, L.Q.[Li-Qing],
Painterly Image Harmonization via Adversarial Residual Learning,
WACV24(5129-5138)
IEEE DOI 2404
Bridges, Generators, Adversarial machine learning, Task analysis, Painting, Algorithms, Generative models for image, video, 3D, etc BibRef

Niu, L.[Li], Tan, L.F.[Lin-Feng], Tao, X.[Xinhao], Cao, J.[Junyan], Guo, F.J.[Feng-Jun], Long, T.[Teng], Zhang, L.Q.[Li-Qing],
Deep Image Harmonization with Globally Guided Feature Transformation and Relation Distillation,
ICCV23(7689-7698)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2401
BibRef

Shen, X.T.[Xin-Tian], Zhang, J.N.[Jiang-Ning], Chen, J.[Jun], Bai, S.P.[Shi-Peng], Han, Y.[Yue], Wang, Y.[Yabiao], Wang, C.J.[Cheng-Jie], Liu, Y.[Yong],
Learning Global-aware Kernel for Image Harmonization,
ICCV23(7501-7510)
IEEE DOI 2401
BibRef

Niu, L.[Li], Cao, J.[Junyan], Cong, W.[Wenyan], Zhang, L.Q.[Li-Qing],
Deep Image Harmonization with Learnable Augmentation,
ICCV23(7448-7457)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2401
BibRef

Xu, K.[Ke], Hancke, G.P.[Gerhard Petrus], Lau, R.W.H.[Rynson W. H.],
Learning Image Harmonization in the Linear Color Space,
ICCV23(12536-12545)
IEEE DOI 2401
BibRef

Liang, J.T.[Jing-Tang], Cun, X.D.[Xiao-Dong], Pun, C.M.[Chi-Man], Wang, J.[Jue],
Spatial-Separated Curve Rendering Network for Efficient and High-Resolution Image Harmonization,
ECCV22(VII:334-349).
Springer DOI 2211
BibRef

Xue, B.[Ben], Ran, S.[Shenghui], Chen, Q.[Quan], Jia, R.[Rongfei], Zhao, B.Q.[Bin-Qiang], Tang, X.[Xing],
DCCF: Deep Comprehensible Color Filter Learning Framework for High-Resolution Image Harmonization,
ECCV22(VII:300-316).
Springer DOI 2211
BibRef

Hofinger, M.[Markus], Kobler, E.[Erich], Effland, A.[Alexander], Pock, T.[Thomas],
Learned Variational Video Color Propagation,
ECCV22(XXIII:512-530).
Springer DOI 2211
BibRef

Guo, Z.H.[Zong-Hui], Zheng, H.Y.[Hai-Yong], Jiang, Y.F.[Yu-Feng], Gu, Z.R.[Zhao-Rui], Zheng, B.[Bing],
Intrinsic Image Harmonization,
CVPR21(16362-16371)
IEEE DOI 2111
Reflectivity, Adaptation models, Codes, Lighting, Benchmark testing, Pattern recognition BibRef

Cong, W.Y.[Wen-Yan], Tao, X.H.[Xin-Hao], Niu, L.[Li], Liang, J.[Jing], Gao, X.S.[Xue-Song], Sun, Q.H.[Qi-Hao], Zhang, L.Q.[Li-Qing],
High-Resolution Image Harmonization via Collaborative Dual Transformations,
CVPR22(18449-18458)
IEEE DOI 2210

WWW Link. Deep learning, Image resolution, Image color analysis, Collaboration, Generators, Pattern recognition, Low-level vision BibRef

Hang, Y.C.[Yu-Cheng], Xia, B.[Bin], Yang, W.M.[Wen-Ming], Liao, Q.M.[Qing-Min],
SCS-Co: Self-Consistent Style Contrastive Learning for Image Harmonization,
CVPR22(19678-19687)
IEEE DOI 2210
Training, Visualization, Distortion, Pattern recognition, Computational photography, Low-level vision BibRef

Fan, Y.L.[Yu-Liang], Zhou, Y.[Yue], Yang, Z.[Zonghao], Tong, Z.Y.[Zhen-Yu],
SLTFILL: Spatial and Light Transformer for Multi-Reference Image Inpainting,
ICIP22(4173-4177)
IEEE DOI 2211
Semantics, Pipelines, Lighting, Training data, Transformers, Filling, Image restoration, Image Inpainting, Image Harmonization, Attention BibRef

Ren, T.[Teng], Zhang, H.T.[Hai-Tao],
Illumination-Aware Style Transfer for Image Harmonization,
ICIP22(2856-2860)
IEEE DOI 2211
Fuses, Aggregates, Lighting, Image harmonization, illumination-aware, style transfer, light estimation, feature fusion BibRef

Ren, X.Q.[Xu-Qian], Li, Y.F.[Yi-Fan], Song, C.L.[Chun-Lei],
A Generative Adversarial Framework for Optimizing Image Matting and Harmonization Simultaneously,
ICIP21(1354-1358)
IEEE DOI 2201
Training, Image processing, Pipelines, Generative adversarial networks, Task analysis, image matting, optimize simultaneously. BibRef

Ling, J.[Jun], Xue, H.[Han], Song, L.[Li], Xie, R.[Rong], Gu, X.[Xiao],
Region-aware Adaptive Instance Normalization for Image Harmonization,
CVPR21(9357-9366)
IEEE DOI 2111
Deep learning, Visualization, Adaptation models, Rain, Codes, Computational modeling BibRef

Ren, X.Q.[Xu-Qian], Liu, Y.F.[Yi-Fan],
Semantic-Guided Multi-mask Image Harmonization,
ECCV22(XXXVII:564-579).
Springer DOI 2211
BibRef

Ke, Z.H.[Zhang-Han], Sun, C.[Chunyi], Zhu, L.[Lei], Xu, K.[Ke], Lau, R.W.H.[Rynson W. H.],
Harmonizer: Learning to Perform White-Box Image and Video Harmonization,
ECCV22(XV:690-706).
Springer DOI 2211
BibRef

Jiang, Y.F.[Yi-Fan], Zhang, H.[He], Zhang, J.M.[Jian-Ming], Wang, Y.[Yilin], Lin, Z.[Zhe], Sunkavalli, K.[Kalyan], Chen, S.[Simon], Amirghodsi, S.[Sohrab], Kong, S.[Sarah], Wang, Z.Y.[Zhang-Yang],
SSH: A Self-Supervised Framework for Image Harmonization,
ICCV21(4812-4821)
IEEE DOI 2203
Measurement, Training, Visualization, Image color analysis, Perturbation methods, Training data, Transfer/Low-shot/Semi/Unsupervised Learning BibRef

Guo, Z.H.[Zong-Hui], Guo, D.S.[Dong-Sheng], Zheng, H.Y.[Hai-Yong], Gu, Z.R.[Zhao-Rui], Zheng, B.[Bing], Dong, J.Y.[Jun-Yu],
Image Harmonization with Transformer,
ICCV21(14850-14859)
IEEE DOI 2203
Codes, Semantics, Imaging, Transformers, Convolutional neural networks, Image and video synthesis, BibRef

Sofiiuk, K.[Konstantin], Popenova, P.[Polina], Konushin, A.[Anton],
Foreground-aware Semantic Representations for Image Harmonization,
WACV21(1619-1628)
IEEE DOI 2106
Training, Measurement, Visualization, Semantics, Neural networks BibRef

Cong, W.Y.[Wen-Yan], Zhang, J.F.[Jian-Fu], Niu, L.[Li], Liu, L.[Liu], Ling, Z.X.[Zhi-Xin], Li, W.Y.[Wei-Yuan], Zhang, L.Q.[Li-Qing],
DoveNet: Deep Image Harmonization via Domain Verification,
CVPR20(8391-8400)
IEEE DOI 2008
Image color analysis, Flickr, Image segmentation, Task analysis, Training data, Machine learning BibRef

Tsai, Y.H.[Yi-Hsuan], Shen, X.H.[Xiao-Hui], Lin, Z.[Zhe], Sunkavalli, K.[Kalyan], Lu, X.[Xin], Yang, M.H.[Ming-Hsuan],
Deep Image Harmonization,
CVPR17(2799-2807)
IEEE DOI 1711
Decoding, Flickr, Image color analysis, Predictive models, Semantics, Training BibRef

Chamaret, C.[Christel], Urban, F.[Fabrice], Oisel, L.[Lionel],
Harmony-guided image editing,
ICIP14(2171-2173)
IEEE DOI 1502
Context BibRef

Tafti, P.D.[Pouya Dehghani], Wu, X.L.[Xiao-Lin],
Automatic tonal harmonization for multi-spectral mosaics,
ICIP08(1876-1879).
IEEE DOI 0810
BibRef

Sawant, N.[Nikhil], Mitra, N.J.[Niloy J.],
Color Harmonization for Videos,
ICCVGIP08(576-582).
IEEE DOI 0812
BibRef

Chapter on Motion Analysis -- Low-Level, Image Level Analysis, Mosaic Generation, Super Resolution, Shape from Motion continues in
Panoramic Image, Panorama Creation .


Last update:Jul 13, 2024 at 15:27:21