19.4.2.1.4 Deep Hashing for Large Scale Systems

Chapter Contents (Back)
Image Database. Hashing. Deep Hashing.

Lu, J.W.[Ji-Wen], Liong, V.E.[Venice Erin], Zhou, J.[Jie],
Deep Hashing for Scalable Image Search,
IP(26), No. 5, May 2017, pp. 2352-2367.
IEEE DOI 1704
Binary codes. BibRef

Ma, C.[Cheng], Lu, J.W.[Ji-Wen], Zhou, J.[Jie],
Rank-Consistency Deep Hashing for Scalable Multi-Label Image Search,
MultMed(23), 2021, pp. 3943-3956.
IEEE DOI 2112
Image retrieval, Semantics, Binary codes, Task analysis, Neural networks, Quantization (signal), Training, Hashing, deep neural network BibRef

Lv, Y.[Yue], Zhou, W.G.[Wen-Gang], Tian, Q.[Qi], Sun, S., Li, H.Q.[Hou-Qiang],
Retrieval Oriented Deep Feature Learning With Complementary Supervision Mining,
IP(27), No. 10, October 2018, pp. 4945-4957.
IEEE DOI 1808
BibRef
Earlier: A1, A2, A3, A5, Only:
Scalable Bag of Selected Deep Features for Visual Instance Retrieval,
MMMod18(II:239-251).
Springer DOI 1802
feature extraction, feedforward neural nets, image classification, image retrieval, feature fusion BibRef

Zhu, Y.X.[Yu-Xuan], Li, Y.[Yali], Wang, S.J.[Sheng-Jin],
Unsupervised Deep Hashing With Adaptive Feature Learning for Image Retrieval,
SPLetters(26), No. 3, March 2019, pp. 395-399.
IEEE DOI 1903
computational complexity, feature extraction, file organisation, image retrieval, learning (artificial intelligence), adaptive feature learning BibRef

Wang, Y., Liang, J., Cao, D., Sun, Z.,
Local Semantic-Aware Deep Hashing With Hamming-Isometric Quantization,
IP(28), No. 6, June 2019, pp. 2665-2679.
IEEE DOI 1905
binary codes, file organisation, information retrieval, learning (artificial intelligence), neural nets, Hamming-isometric BibRef

Zhang, S., Li, J., Zhang, B.,
Semantic Cluster Unary Loss for Efficient Deep Hashing,
IP(28), No. 6, June 2019, pp. 2908-2920.
IEEE DOI 1905
file organisation, information retrieval, learning (artificial intelligence), pattern classification, information retrieval BibRef

Cheng, S.[Shuli], Lai, H.[Huicheng], Wang, L.[Liejun], Qin, J.[Jiwei],
A novel deep hashing method for fast image retrieval,
VC(35), No. 9, September 2018, pp. 1255-1266.
WWW Link. 1908
BibRef

Ge, L.W.[Lin-Wei], Zhang, J.[Jun], Xia, Y.[Yi], Chen, P.[Peng], Wang, B.[Bing], Zheng, C.H.[Chun-Hou],
Deep spatial attention hashing network for image retrieval,
JVCIR(63), 2019, pp. 102577.
Elsevier DOI 1909
Hash function, Deep learning, Image retrieval, Convolutional neural network (CNN), Deep hashing BibRef

Zhang, Z.[Zheng], Zou, Q.[Qin], Lin, Y.W.[Yue-Wei], Chen, L.[Long], Wang, S.[Song],
Improved Deep Hashing With Soft Pairwise Similarity for Multi-Label Image Retrieval,
MultMed(22), No. 2, February 2020, pp. 540-553.
IEEE DOI 2001
Image retrieval, Semantics, Hash functions, Binary codes, Computer science, Neural networks, Kernel, Image retrieval, deep hashing BibRef

Bai, J., Li, Z., Ni, B., Wang, M., Yang, X., Hu, C., Gao, W.,
Loopy Residual Hashing: Filling the Quantization Gap for Image Retrieval,
MultMed(22), No. 1, January 2020, pp. 215-228.
IEEE DOI 2001
Binary codes, Quantization (signal), Semantics, Image retrieval, Feature extraction, Visualization, Hamming distance, Deep Hashing, Residual BibRef

Shan, X.[Xue], Liu, P.P.[Ping-Ping], Gou, G.X.[Gui-Xia], Zhou, Q.Z.[Qiu-Zhan], Wang, Z.[Zhen],
Deep Hash Remote Sensing Image Retrieval with Hard Probability Sampling,
RS(12), No. 17, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2009
BibRef

Shan, X.[Xue], Liu, P.P.[Ping-Ping], Wang, Y.F.[Yi-Fan], Zhou, Q.Z.[Qiu-Zhan], Wang, Z.[Zhen],
Deep Hashing Using Proxy Loss on Remote Sensing Image Retrieval,
RS(13), No. 15, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2108
BibRef

Li, S.S.[Shan-Shan], Cai, Q.A.[Qi-Ang], Li, Z.Z.[Zhuang-Zi], Li, H.S.[Hai-Sheng], Zhang, N.G.[Nai-Guang], Zhang, X.Y.[Xiao-Yu],
Attention-aware invertible hashing network with skip connections,
PRL(138), 2020, pp. 556-562.
Elsevier DOI 2010
Image retrieval, Deep hashing, Invertible network BibRef

Wang, Y.T.[Yang-Tao], Song, J.K.[Jing-Kuan], Zhou, K.[Ke], Liu, Y.[Yu],
Unsupervised deep hashing with node representation for image retrieval,
PR(112), 2021, pp. 107785.
Elsevier DOI 2102
Deep hashing, GCN, Node representation, Image retrieval BibRef

Zhai, H., Lai, S., Jin, H., Qian, X., Mei, T.,
Deep Transfer Hashing for Image Retrieval,
CirSysVideo(31), No. 2, February 2021, pp. 742-753.
IEEE DOI 2102
Image retrieval, Knowledge engineering, Training, Image coding, Convolutional neural networks, Feature extraction, deep hashing BibRef

Morgado, P.[Pedro], Li, Y.S.[Yun-Sheng], Costa Pereira, J.[Jose], Saberian, M.[Mohammad], Vasconcelos, N.M.[Nuno M.],
Deep Hashing with Hash-Consistent Large Margin Proxy Embeddings,
IJCV(129), No. 2, February 2021, pp. 419-438.
Springer DOI 2102
BibRef

Yan, C.G.[Cheng-Gang], Gong, B.[Biao], Wei, Y.X.[Yu-Xuan], Gao, Y.[Yue],
Deep Multi-View Enhancement Hashing for Image Retrieval,
PAMI(43), No. 4, April 2021, pp. 1445-1451.
IEEE DOI 2103
Image retrieval, Binary codes, Machine learning, Training, Feature extraction, Neural networks, Stability analysis, image retrieval BibRef

Ni, Z.Y.[Zhu-Yi], Ji, Z.X.[Ze-Xuan], Lan, L.[Long], Yuan, Y.H.[Yun-Hao], Shen, X.B.[Xiao-Bo],
Unsupervised Discriminative Deep Hashing With Locality and Globality Preservation,
SPLetters(28), 2021, pp. 518-522.
IEEE DOI 2103
Semantics, Training, Adaptation models, Signal processing algorithms, Neural networks, unsupervised deep hashing BibRef

Wang, Z.J.[Zi-Jian], Zhang, Z.[Zheng], Luo, Y.[Yandan], Huang, Z.[Zi], Shen, H.T.[Heng Tao],
Deep Collaborative Discrete Hashing With Semantic-Invariant Structure Construction,
MultMed(23), 2021, pp. 1274-1286.
IEEE DOI 2105
Semantics, Visualization, Binary codes, Quantization (signal), Image coding, Collaboration, Correlation, Collaborative hashing, discriminative learning BibRef

Fu, C.[Chaoyou], Wang, G.[Guoli], Wu, X.[Xiang], Zhang, Q.[Qian], He, R.[Ran],
Deep momentum uncertainty hashing,
PR(122), 2022, pp. 108264.
Elsevier DOI 2112
Combinatorial optimization, Deep hashing, Uncertainty BibRef


Wang, Z.W.[Zi-Wei], Zheng, Q.[Quan], Lu, J.W.[Ji-Wen], Zhou, J.[Jie],
Deep Hashing with Active Pairwise Supervision,
ECCV20(XIX:522-538).
Springer DOI 2011
BibRef

Huang, L., Chen, J., Pan, S.,
Accelerate Learning of Deep Hashing With Gradient Attention,
ICCV19(5270-5279)
IEEE DOI 2004
file organisation, gradient methods, image retrieval, learning (artificial intelligence), neural nets, Acceleration BibRef

Yang, E.[Erkun], Liu, T.[Tongliang], Deng, C.[Cheng], Liu, W.[Wei], Tao, D.C.[Da-Cheng],
DistillHash: Unsupervised Deep Hashing by Distilling Data Pairs,
CVPR19(2941-2950).
IEEE DOI 2002
BibRef

Kaga, Y., Fujio, M., Takahashi, K., Ohki, T., Nishigaki, M.,
PDH: Probabilistic Deep Hashing Based on Map Estimation of Hamming Distance,
ICIP19(2229-2233)
IEEE DOI 1910
hashing, image retrieval, deep learning, binary representation BibRef

Wu, Y., Sun, Q., Zhang, J., Cheng, J., Liu, B., Zhang, Q.,
Deep Covariance Estimation Hashing for Image Retrieval,
ICIP19(2234-2238)
IEEE DOI 1910
Deep hashing, pairwise interactions, covariance estimation, image retrieval BibRef

Gkountakos, K.[Konstantinos], Semertzidis, T.[Theodoros], Papadopoulos, G.T.[Georgios T.], Daras, P.[Petros],
A Reliability Object Layer for Deep Hashing-Based Visual Indexing,
MMMod19(II:132-143).
Springer DOI 1901
BibRef

Zhou, C.[Chang], Po, L.M.[Lai-Man], Liu, M.Y.[Meng-Yang], Yuen, W.Y.F.[Wilson Y. F.], Wong, P.H.W.[Peter H. W.], Luk, H.T.[Hon-Tung], Lau, K.W.[Kin Wai], Cheung, H.K.[Hok Kwan],
Deep Hashing with Triplet Labels and Unification Binary Code Selection for Fast Image Retrieval,
MMMod19(I:277-288).
Springer DOI 1901
BibRef

Chen, Z., Yuan, X., Lu, J., Tian, Q., Zhou, J.,
Deep Hashing via Discrepancy Minimization,
CVPR18(6838-6847)
IEEE DOI 1812
Binary codes, Optimization, Training, Minimization, Linear programming, Neural networks, Quantization (signal) BibRef

Cao, Y., Long, M., Liu, B., Wang, J.,
Deep Cauchy Hashing for Hamming Space Retrieval,
CVPR18(1229-1237)
IEEE DOI 1812
Hamming distance, Quantization (signal), Aerospace electronics, Training, Binary codes, Image retrieval BibRef

Yuan, X.[Xin], Ren, L.L.[Liang-Liang], Lu, J.W.[Ji-Wen], Zhou, J.[Jie],
Relaxation-Free Deep Hashing via Policy Gradient,
ECCV18(II: 141-157).
Springer DOI 1810
BibRef

Chapter on Implementations and Applications, Databases, QBIC, Video Analysis, Hardware and Software, Inspection continues in
System Issues, Data Structures .


Last update:Jan 13, 2022 at 22:02:22