5.5.5.7.8 High Efficiency Video Coding, HEVC Mode Selection Issues

Chapter Contents (Back)
Mode Selection.

Lee, A.[Alex], Jun, D.[Dongsan], Kim, J.H.[Jong-Ho], Choi, J.S.[Jin Soo], Kim, J.W.[Jin-Woong],
Efficient Inter Prediction Mode Decision Method for Fast Motion Estimation in High Efficiency Video Coding,
ETRI(26), No. 4, August 2014, pp. 528-536.
DOI Link 1410
BibRef

Lee, A.[Alex], Jun, D.[Dong_San], Choi, J.S.[Jin Soo],
Fast motion estimation using priority-based inter-prediction mode decision method in high efficiency video coding,
RealTimeIP(12), No. 2, August 2016, pp. 433-441.
WWW Link. 1608
BibRef

Zhao, W.J.[Wen-Jun], Onoye, T., Song, T.[Tian],
Hierarchical Structure-Based Fast Mode Decision for H.265/HEVC,
CirSysVideo(25), No. 10, October 2015, pp. 1651-1664.
IEEE DOI 1511
BibRef
Earlier:
Hardware architecture of the fast mode decision algorithm for H.265/HEVC,
ICIP14(1258-1262)
IEEE DOI 1502
optimisation. Complexity theory BibRef

Hu, Q., Zhang, X., Shi, Z., Gao, Z.,
Neyman-Pearson-Based Early Mode Decision for HEVC Encoding,
MultMed(18), No. 3, March 2016, pp. 379-391.
IEEE DOI 1603
BibRef
And: A1, A3, A2, A4:
Early SKIP mode decision based on Bayesian model for HEVC,
VCIP15(1-4)
IEEE DOI 1605
Algorithm design and analysis BibRef

Huang, X.F.[Xiao-Feng], Jia, H.Z.[Hui-Zhu], Cai, B.B.[Bin-Bin], Zhu, C.[Chuang], Liu, J.[Jie], Yang, M.Y.[Ming-Yuan], Xie, D.[Don], Gao, W.[Wen],
Fast Algorithms and VLSI Architecture Design for HEVC Intra-Mode Decision,
RealTimeIP(12), No. 2, August 2016, pp. 285-302.
Springer DOI 1608
BibRef

Belghith, F.[Fatma], Kibeya, H.[Hassan], Loukil, H.[Hassen], Ben Ayed, M.A.[Mohamed Ali], Masmoudi, N.[Nouri],
A new fast motion estimation algorithm using fast mode decision for high-efficiency video coding standard,
RealTimeIP(11), No. 4, April 2016, pp. 675-691.
Springer DOI 1604
BibRef

Kibeya, H.[Hassan], Belghith, F.[Fatma], Ben Ayed, M.A.[Mohamed Ali], Masmoudi, N.[Nouri],
Fast coding unit selection and motion estimation algorithm based on early detection of zero block quantified transform coefficients for high-efficiency video coding standard,
IET-IPR(10), No. 5, 2016, pp. 371-380.
DOI Link 1604
IEC standards BibRef

Liu, Z.Y.[Zhao-Yi], Lin, T.L.[Ting-Lan], Chou, C.C.[Chi-Chan],
Efficient prediction of CU depth and PU mode for fast HEVC encoding using statistical analysis,
JVCIR(38), No. 1, 2016, pp. 474-486.
Elsevier DOI 1605
HEVC (High Efficiency Video Coding) BibRef

Zhang, T., Sun, M.T., Zhao, D., Gao, W.,
Fast Intra-Mode and CU Size Decision for HEVC,
CirSysVideo(27), No. 8, August 2017, pp. 1714-1726.
IEEE DOI 1708
Complexity theory, Encoding, Prediction algorithms, Standards, Support vector machines, Coding unit (CU) size decision, High Efficient Video Coding (HEVC), fast intra coding, gradient, intra-mode decision, support, vector, machine, (SVM) BibRef

Podder, P.K.[Pallab Kanti], Paul, M.[Manoranjan], Murshed, M.[Manzur],
Foreground motion and spatial saliency-based efficient HEVC Video Coding,
ICVNZ15(1-6)
IEEE DOI 1701
BibRef
Earlier:
Fast Coding Strategy for HEVC by Motion Features and Saliency Applied on Difference Between Successive Image Blocks,
PSIVT15(175-186).
Springer DOI 1602
motion estimation. BibRef

Podder, P.K.[Pallab Kanti], Paul, M.[Manoranjan], Murshed, M.[Manzur], Chakraborty, S.,
Fast Intermode Selection for HEVC Video Coding Using Phase Correlation,
DICTA14(1-8)
IEEE DOI 1502
correlation methods BibRef

Mallikarachchi, T., Talagala, D.S., Arachchi, H.K., Fernando, A.,
Content-Adaptive Feature-Based CU Size Prediction for Fast Low-Delay Video Encoding in HEVC,
CirSysVideo(28), No. 3, March 2018, pp. 693-705.
IEEE DOI 1804
computational complexity, motion estimation, optimisation, quadtrees, rate distortion theory, video coding, video coding BibRef

Tsai, T.H.[Tsung-Han], Su, S.S.[Sheng-Shuan], Lee, T.Y.[Ting-Yu],
Fast mode decision method based on edge feature for HEVC inter-prediction,
IET-IPR(12), No. 5, May 2018, pp. 644-651.
DOI Link 1804
BibRef

Duvar, R.[Ramazan], Akbulut, O.[Orhan], Urhan, O.[Oguzhan],
Fast inter mode decision exploiting intra-block similarity in HEVC,
SP:IC(78), 2019, pp. 503-510.
Elsevier DOI 1909
HEVC, Mode decision, Prediction unit, Coding unit BibRef

Liu, Y., Fang, C., Sun, J., Huang, X.,
Fast Palette Mode Decision Methods for Coding Game Videos With HEVC-SCC,
CirSysVideo(29), No. 10, October 2019, pp. 3061-3067.
IEEE DOI 1910
computer games, image colour analysis, video coding, video streaming, typical video data, HEVC-SCC BibRef

Zhu, W.[Wei], Yi, Y.[Yao], Zhang, H.Y.[Han-Yu], Chen, P.[Peng], Zhang, H.[Hua],
Fast mode decision algorithm for HEVC intra coding based on texture partition and direction,
RealTimeIP(17), No. 2, April 2020, pp. 275-292.
WWW Link. 2004
BibRef


Hu, Z.H.[Zhi-Hao], Lu, G.[Guo], Guo, J.Y.[Jin-Yang], Liu, S.[Shan], Jiang, W.[Wei], Xu, D.[Dong],
Coarse-To-Fine Deep Video Coding with Hyperprior-Guided Mode Prediction,
CVPR22(5911-5920)
IEEE DOI 2210
Video coding, Costs, Motion estimation, Prediction methods, Video compression, Motion compensation, Low-level vision BibRef

Kim, J., Izquierdo, E.,
An Effective Strategy for Early Skip Mode Decision in HEVC,
ICIP18(3603-3607)
IEEE DOI 1809
HEVC, rate-distortion, inter coding, complexity reduction, merge mode, skip mode BibRef

Sun, Y.C.[Yu-Chen], Chuang, T.D.[Tzu-Der], Lai, P.[PoLin], Chen, Y.W.[Yi-Wen], Liu, S.[Shan], Huang, Y.W.[Yu-Wen], Lei, S.[Shawmin],
Palette mode: A new coding tool in screen content coding extensions of HEVC,
ICIP15(2409-2413)
IEEE DOI 1512
HEVC; High Efficiency Video Coding; SCC; palette; screen content coding BibRef

Cheng, Z., Sun, H.M.[He-Ming], Zhou, D.J.[Da-Jiang], Kimura, S.,
Merge mode based fast inter prediction for HEVC,
VCIP15(1-4)
IEEE DOI 1605
Computational complexity BibRef

Bansal, V., Chawla, A.K., Shukla, M.N.,
Reverse scan for transform skip mode in HEVC codec,
VCIP13(1-4)
IEEE DOI 1402
decoding BibRef

Zhang, Y.H.[Yi-Hao], Huang, S.C.[Shi-Chao], Li, H.[Huang], Chao, H.Y.[Hong-Yang],
An optimally complexity scalable multi-mode decision algorithm for HEVC,
ICIP13(2000-2004)
IEEE DOI 1402
HEVC; Motion Collision Count; Multi-mode Decision; Optimally Scalable BibRef

Chapter on Image Processing, Restoration, Enhancement, Filters, Image and Video Coding continues in
High Efficiency Video Coding, 3D, Depth Coding .


Last update:May 6, 2024 at 15:50:14