23.2.9.6.2 Desertification

Chapter Contents (Back)
Desertification.
See also Land Degradation.
See also Drought Monitoring, Drought Analysis, Meterological Drought.
See also Dryland Analysis and Change, Arid Regions.

Wang, T., Yan, C.Z., Song, X., Xie, J.L.,
Monitoring Recent Trends in the Area of Aeolian Desertified Land Using Landsat Images in China's Xinjiang Region,
PandRS(68), No. 1, March 2012, pp. 184-190.
Elsevier DOI 1204
Remote sensing; Xinjiang; Desertification; Trend analysis BibRef

Higginbottom, T.P.[Thomas P.], Symeonakis, E.[Elias],
Assessing Land Degradation and Desertification Using Vegetation Index Data: Current Frameworks and Future Directions,
RS(6), No. 10, 2014, pp. 9552-9575.
DOI Link 1411
BibRef

Miao, L.J.[Li-Juan], Ye, P.L.[Pei-Long], He, B.[Bin], Chen, L.[Lizi], Cui, X.F.[Xue-Feng],
Future Climate Impact on the Desertification in the Dry Land Asia Using AVHRR GIMMS NDVI3g Data,
RS(7), No. 4, 2015, pp. 3863-3877.
DOI Link 1505
BibRef

Ren, X.B.[Xiao-Bin], Dong, Z.B.[Zhi-Bao], Hu, G.Y.[Guang-Yin], Zhang, D.H.[Dong-Hai], Li, Q.[Qing],
A GIS-Based Assessment of Vulnerability to Aeolian Desertification in the Source Areas of the Yangtze and Yellow Rivers,
RS(8), No. 8, 2016, pp. 626.
DOI Link 1609
BibRef

Paz-Kagan, T.[Tarin], Panov, N.[Natalya], Shachak, M.[Moshe], Zaady, E.[Eli], Karnieli, A.[Arnon],
Structural Changes of Desertified and Managed Shrubland Landscapes in Response to Drought: Spectral, Spatial and Temporal Analyses,
RS(6), No. 9, 2014, pp. 8134-8164.
DOI Link 1410
BibRef

Guo, Q.A.[Qi-Ang], Fu, B.[Bihong], Shi, P.[Pilong], Cudahy, T.[Thomas], Zhang, J.[Jing], Xu, H.[Huan],
Satellite Monitoring the Spatial-Temporal Dynamics of Desertification in Response to Climate Change and Human Activities across the Ordos Plateau, China,
RS(9), No. 6, 2017, pp. xx-yy.
DOI Link 1706
BibRef

Djeddaoui, F.[Farid], Chadli, M.[Mohammed], Gloaguen, R.[Richard],
Desertification Susceptibility Mapping Using Logistic Regression Analysis in the Djelfa Area, Algeria,
RS(9), No. 10, 2017, pp. xx-yy.
DOI Link 1711
BibRef

Wei, H.S.[Hai-Shuo], Wang, J.[Juanle], Cheng, K.[Kai], Li, G.[Ge], Ochir, A.[Altansukh], Davaasuren, D.[Davaadorj], Chonokhuu, S.[Sonomdagva],
Desertification Information Extraction Based on Feature Space Combinations on the Mongolian Plateau,
RS(10), No. 10, 2018, pp. xx-yy.
DOI Link 1811
BibRef

Lamqadem, A.A.[Atman Ait], Saber, H.[Hafid], Pradhan, B.[Biswajeet],
Quantitative Assessment of Desertification in an Arid Oasis Using Remote Sensing Data and Spectral Index Techniques,
RS(10), No. 12, 2018, pp. xx-yy.
DOI Link 1901
BibRef

Fan, Z.[Zemeng], Li, S.[Saibo], Fang, H.Y.[Hai-Yan],
Explicitly Identifying the Desertification Change in CMREC Area Based on Multisource Remote Data,
RS(12), No. 19, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2010
BibRef

Chen, A.[Ang], Yang, X.[Xiuchun], Xu, B.[Bin], Jin, Y.[Yunxiang], Guo, J.[Jian], Xing, X.Y.[Xiao-Yu], Yang, D.[Dong], Wang, P.[Ping], Zhu, L.[Libo],
Monitoring the Spatiotemporal Dynamics of Aeolian Desertification Using Google Earth Engine,
RS(13), No. 9, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2105
BibRef

Pu, J.W.[Jun-Wei], Zhao, X.Q.[Xiao-Qing], Dong, P.L.[Pin-Liang], Wang, Q.[Qian], Yue, Q.F.[Qi-Fa],
Extracting Information on Rocky Desertification from Satellite Images: A Comparative Study,
RS(13), No. 13, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2107
BibRef

Qian, C.H.[Chun-Hua], Qiang, H.Q.[He-Qun], Wang, F.[Feng], Li, M.Y.[Ming-Yang],
Optimization of Rocky Desertification Classification Model Based on Vegetation Type and Seasonal Characteristic,
RS(13), No. 15, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2108
BibRef

Song, Y.B.[Yu-Bin], Zheng, H.W.[Hong-Wei], Chen, X.[Xi], Bao, A.[Anming], Lei, J.Q.[Jia-Qiang], Xu, W.Q.[Wen-Qiang], Luo, G.[Geping], Guan, Q.[Qing],
Desertification Extraction Based on a Microwave Backscattering Contribution Decomposition Model at the Dry Bottom of the Aral Sea,
RS(13), No. 23, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2112
BibRef

Qian, C.H.[Chun-Hua], Qiang, H.Q.[He-Qun], Qin, C.Y.[Chang-You], Wang, Z.[Zi], Li, M.Y.[Ming-Yang],
Spatiotemporal Evolution Analysis and Future Scenario Prediction of Rocky Desertification in a Subtropical Karst Region,
RS(14), No. 2, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2201
BibRef

Li, J.[Jie], Wu, W.C.[Wei-Cheng], Fu, X.[Xiao], Jiang, J.H.[Jing-Heng], Liu, Y.X.[Yi-Xuan], Zhang, M.[Ming], Zhou, X.T.[Xiao-Ting], Ke, X.X.[Xin-Xin], He, Y.C.[Ye-Cheng], Li, W.J.[Wen-Jing], Zhou, C.[Cuimin], Li, Y.[Yuan], Song, Y.F.[Yi-Fei], Yang, H.L.[Hong-Li], Tu, Q.H.[Qi-Hong],
Assessment of the Effectiveness of Sand-Control and Desertification in the Mu Us Desert, China,
RS(14), No. 4, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2202
BibRef

Wang, J.[Jun], Yang, X.M.[Xiao-Mei], Wang, Z.H.[Zhi-Hua], Cheng, H.B.[Hong-Bin], Kang, J.M.[Jun-Mei], Tang, H.T.[Hong-Tao], Li, Y.[Yan], Bian, Z.P.[Zong-Pan], Bai, Z.[Zhuoli],
Consistency Analysis and Accuracy Assessment of Three Global Ten-Meter Land Cover Products in Rocky Desertification Region: A Case Study of Southwest China,
IJGI(11), No. 3, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2204
BibRef

Yao, L.L.[Ling-Ling], Lv, M.[Minjuan], Li, T.[Tao], Wang, D.H.[Dong-Hua], Cao, X.S.[Xiao-Shu],
Exploring the Evolution of the Accessibility of Educational Facilities and Its Influencing Factors in Mountainous Areas: A Case Study of the Rocky Desertification Area in Yunnan, Guangxi, and Guizhou,
IJGI(11), No. 5, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2206
BibRef

Guo, B.[Bing], Yang, F.[Fei], Fan, J.[Junfu], Lu, Y.F.[Yue-Feng],
The Changes of Spatiotemporal Pattern of Rocky Desertification and Its Dominant Driving Factors in Typical Karst Mountainous Areas under the Background of Global Change,
RS(14), No. 10, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2206
BibRef

Feng, K.[Kun], Wang, T.[Tao], Liu, S.[Shulin], Kang, W.P.[Wen-Ping], Chen, X.[Xiang], Guo, Z.C.[Zi-Chen], Zhi, Y.[Ying],
Monitoring Desertification Using Machine-Learning Techniques with Multiple Indicators Derived from MODIS Images in Mu Us Sandy Land, China,
RS(14), No. 11, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2206
BibRef

Wang, Y.F.[Yong-Fang], Guo, E.[Enliang], Kang, Y.[Yao], Ma, H.[Haowen],
Assessment of Land Desertification and Its Drivers on the Mongolian Plateau Using Intensity Analysis and the Geographical Detector Technique,
RS(14), No. 24, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Yi, Y.[Yang], Shi, M.C.[Ming-Chang], Wu, J.[Jie], Yang, N.[Na], Zhang, C.[Chen], Yi, X.D.[Xiao-Ding],
Spatio-Temporal Patterns and Driving Forces of Desertification in Otindag Sandy Land, Inner Mongolia, China, in Recent 30 Years,
RS(15), No. 1, 2023, pp. xx-yy.
DOI Link 2301
BibRef

Ren, Y.[Yu], Liu, X.J.[Xiang-Jun], Zhang, B.[Bo], Chen, X.[Xidong],
Sensitivity Assessment of Land Desertification in China Based on Multi-Source Remote Sensing,
RS(15), No. 10, 2023, pp. xx-yy.
DOI Link 2306
BibRef

Curcio, M.[Matías], Irisarri, G.[Gonzalo], Martínez, G.G.[Guillermo García], Oesterheld, M.[Martín],
Trends of Aboveground Net Primary Productivity of Patagonian Meadows, the Omitted Ecosystem in Desertification Studies,
RS(15), No. 10, 2023, pp. xx-yy.
DOI Link 2306
BibRef

Cai, J.[Jun], Yu, W.[Wanyang], Fang, Q.[Qian], Zi, R.[Ruyi], Fang, F.[Fayong], Zhao, L.[Longshan],
Extraction of Rocky Desertification Information in the Karst Area Based on the Red-NIR-SWIR Spectral Feature Space,
RS(15), No. 12, 2023, pp. xx-yy.
DOI Link 2307
BibRef

Ngabire, M.[Maurice], Wang, T.[Tao], Liao, J.[Jie], Sahbeni, G.[Ghada],
Quantitative Analysis of Desertification-Driving Mechanisms in the Shiyang River Basin: Examining Interactive Effects of Key Factors through the Geographic Detector Model,
RS(15), No. 12, 2023, pp. xx-yy.
DOI Link 2307
BibRef

Liu, Z.J.[Zi-Jin], Si, J.H.[Jian-Hua], Deng, Y.F.[Yan-Fang], Jia, B.[Bing], Li, X.R.[Xin-Rong], He, X.H.[Xiao-Hui], Zhou, D.[Dongmeng], Wang, C.L.[Chun-Lin], Zhu, X.[Xinglin], Qin, J.[Jie], Ndayambaza, B.[Boniface], Wang, B.Y.[Bo-Yang],
Assessment of Land Desertification and Its Drivers in Semi-Arid Alpine Mountains: A Case Study of the Qilian Mountains Region, Northwest China,
RS(15), No. 15, 2023, pp. xx-yy.
DOI Link 2308
BibRef

Xie, J.L.[Jia-Li], Lu, Z.X.[Zhi-Xiang], Xiao, S.C.[Sheng-Chun], Yan, C.Z.[Chang-Zhen],
The Latest Desertification Process and Its Driving Force in Alxa League from 2000 to 2020,
RS(15), No. 19, 2023, pp. 4867.
DOI Link 2310
BibRef

Li, J.B.[Jing-Bo], Cao, C.X.[Chun-Xiang], Xu, M.[Min], Yang, X.W.[Xin-Wei], Gao, X.T.[Xiao-Tong], Wang, K.[Kaimin], Guo, H.[Heyi], Yang, Y.J.[Yu-Jie],
A 20-Year Analysis of the Dynamics and Driving Factors of Grassland Desertification in Xilingol, China,
RS(15), No. 24, 2023, pp. 5716.
DOI Link 2401
BibRef

Chen, X.W.[Xiao-Wen], Wang, N.[Naiang], Peng, S.[Simin], Meng, N.[Nan], Lv, H.[Haoyun],
Analysis of Spatiotemporal Dynamics of Land Desertification in Qilian Mountain National Park Based on Google Earth Engine,
IJGI(13), No. 4, 2024, pp. 117.
DOI Link 2405
BibRef


Plaiklang, S., Sutthivanich, I., Sritarapipat, T., Panurak, K., Ogawa, S., Charungthanakij, S., Maneewan, U., Thongrueang, N.,
Desertification Assessment Using Medalus Model In Upper Lamchiengkrai Watershed, Thailand,
ISPRS20(B3:1257-1262).
DOI Link 2012
BibRef

Khosravi, H., Zehtabian, G.R., Abolhasani, A., Eskandari Damaneh, H.,
Assessment, Monitoring and Early Warning System for Desertification Based On Water Criterion (case Tudy: Kashan, Iran),
SMPR19(629-637).
DOI Link 1912
BibRef

Khosravi, H., Zehtabian, G.R., Eskandari Damaneh, H., Abolhasani, A.,
Assessment and Mapping of Iran Desertification Intensity Using Arcgis Environment,
SMPR19(639-644).
DOI Link 1912
BibRef

Chapter on Remote Sensing General Issue, Land Use, Land Cover continues in
Land Cover Change Analysis, Global Changes, Global Analysis .


Last update:May 6, 2024 at 15:50:14