13.6.10.3 Transformer for Captioning, Image Captioning

Chapter Contents (Back)
Image Captioning. Captioning. Transformers.
See also LSTM: Long Short-Term Memory for Captioning, Image Captioning.

Yu, J., Li, J., Yu, Z., Huang, Q.,
Multimodal Transformer With Multi-View Visual Representation for Image Captioning,
CirSysVideo(30), No. 12, December 2020, pp. 4467-4480.
IEEE DOI 2012
Visualization, Feature extraction, Hidden Markov models, Adaptation models, Task analysis, Decoding, Computational modeling, deep learning BibRef

Zhang, Y.[Yu], Shi, X.Y.[Xin-Yu], Mi, S.[Siya], Yang, X.[Xu],
Image captioning with transformer and knowledge graph,
PRL(143), 2021, pp. 43-49.
Elsevier DOI 2102
Image captioning, Transformer, Knowledge graph BibRef

Yan, C.G.[Cheng-Gang], Hao, Y.M.[Yi-Ming], Li, L.[Liang], Yin, J.[Jian], Liu, A.[Anan], Mao, Z.[Zhendong], Chen, Z.Y.[Zhen-Yu], Gao, X.Y.[Xing-Yu],
Task-Adaptive Attention for Image Captioning,
CirSysVideo(32), No. 1, January 2022, pp. 43-51.
IEEE DOI 2201
Task analysis, Visualization, Feature extraction, Decoding, Computational modeling, Adaptation models, Feeds, Image captioning, transformer BibRef

Ren, Z.H.[Zi-Hao], Gou, S.P.[Shui-Ping], Guo, Z.[Zhang], Mao, S.S.[Sha-Sha], Li, R.M.[Rui-Min],
A Mask-Guided Transformer Network with Topic Token for Remote Sensing Image Captioning,
RS(14), No. 12, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2206
BibRef

Ji, J.Y.[Jia-Yi], Ma, Y.W.[Yi-Wei], Sun, X.S.[Xiao-Shuai], Zhou, Y.[Yiyi], Wu, Y.J.[Yong-Jian], Ji, R.R.[Rong-Rong],
Knowing What to Learn: A Metric-Oriented Focal Mechanism for Image Captioning,
IP(31), 2022, pp. 4321-4335.
IEEE DOI 2207
Integrated circuit modeling, Visualization, Training, Task analysis, Measurement, Transformers, Computational modeling, Effective CIDEr BibRef

Li, X.[Xuan], Zhang, W.K.[Wen-Kai], Sun, X.[Xian], Gao, X.[Xin],
Semantic-meshed and content-guided transformer for image captioning,
IET-CV(16), No. 5, 2022, pp. 431-444.
DOI Link 2207
computer vision, image annotation, natural language processing BibRef

Xian, T.T.[Tian-Tao], Li, Z.X.[Zhi-Xin], Tang, Z.J.[Zhen-Jun], Ma, H.F.[Hui-Fang],
Adaptive Path Selection for Dynamic Image Captioning,
CirSysVideo(32), No. 9, September 2022, pp. 5762-5775.
IEEE DOI 2209
Visualization, Feature extraction, Transformers, Semantics, Computational modeling, Adaptation models, Computer architecture, dynamic routing mechanism BibRef

Cao, S.[Shan], An, G.[Gaoyun], Zheng, Z.X.[Zhen-Xing], Wang, Z.Y.[Zhi-Yong],
Vision-Enhanced and Consensus-Aware Transformer for Image Captioning,
CirSysVideo(32), No. 10, October 2022, pp. 7005-7018.
IEEE DOI 2210
Transformers, Visualization, Decoding, Semantics, Task analysis, Convolution, Visual perception, Image captioning, consensus knowledge BibRef

Jiang, W.T.[Wei-Tao], Zhou, W.[Wei], Hu, H.F.[Hai-Feng],
Double-Stream Position Learning Transformer Network for Image Captioning,
CirSysVideo(32), No. 11, November 2022, pp. 7706-7718.
IEEE DOI 2211
Transformers, Feature extraction, Visualization, Decoding, Convolutional neural networks, Task analysis, Semantics, attention mechanism BibRef

Hu, J.T.[Jun-Tao], Yang, Y.[You], Yao, L.[Lu], An, Y.Z.[Yong-Zhi], Pan, L.[Longyue],
Position-guided transformer for image captioning,
IVC(128), 2022, pp. 104575.
Elsevier DOI 2212
Image captioning, Bi-positional attention, Position encoding, Group normalization, Transformer, Self-attention BibRef

Wang, Z.G.[Zhon-Gan], Shi, S.[Shuai], Zhai, Z.R.[Zi-Rong], Wu, Y.[Yingna], Yang, R.[Rui],
ArCo: Attention-reinforced transformer with contrastive learning for image captioning,
IVC(128), 2022, pp. 104570.
Elsevier DOI 2212
Image captioning, Visual attention, Transformer, Contrastive learning BibRef

Li, Z.X.[Zhi-Xin], Wei, J.[Jiahui], Huang, F.C.[Fei-Cheng], Ma, H.F.[Hui-Fang],
Modeling graph-structured contexts for image captioning,
IVC(129), 2023, pp. 104591.
Elsevier DOI 2301
Image captioning, Transformer, Scene graph, Reinforcement learning, Attention mechanism BibRef

Zhang, J.[Jing], Xie, Y.S.[Ying-Shuai], Ding, W.C.[Wei-Chao], Wang, Z.[Zhe],
Cross on Cross Attention: Deep Fusion Transformer for Image Captioning,
CirSysVideo(33), No. 8, August 2023, pp. 4257-4268.
IEEE DOI 2308
Visualization, Decoding, Feature extraction, Semantics, Transformers, Encoding, Cognition, Image captioning, deep fusion transformer, cross on cross attention BibRef

Lim, J.H.[Jian Han], Chan, C.S.[Chee Seng],
Mask-guided network for image captioning,
PRL(173), 2023, pp. 79-86.
Elsevier DOI 2310
Image captioning, Deep learning, Scene understanding, Mask RCNN, Transformer BibRef

Li, Z.X.[Zhi-Xin], Su, Q.[Qiang], Chen, T.Y.[Tian-Yu],
External knowledge-assisted Transformer for image captioning,
IVC(140), 2023, pp. 104864.
Elsevier DOI 2312
Image captioning, Knowledge reasoning, Object relation, Visual Transformer BibRef

Chen, J.Q.[Jing-Qiang],
Transform, contrast and tell: Coherent entity-aware multi-image captioning,
CVIU(238), 2024, pp. 103878.
Elsevier DOI 2312
Entity-aware image captioning, Coherence mechanisms, Transformer, Contrastive learning BibRef


Caffagni, D.[Davide], Barraco, M.[Manuele], Cornia, M.[Marcella], Baraldi, L.[Lorenzo], Cucchiara, R.[Rita],
Synthcap: Augmenting Transformers with Synthetic Data for Image Captioning,
CIAP23(I:112-123).
Springer DOI 2312
BibRef

Lou, L.S.[Liang-Shan], Lu, K.[Ke], Xue, J.[Jian],
Improved Transformer with Parallel Encoders for Image Captioning,
ICPR22(4072-4075)
IEEE DOI 2212
Measurement, Fuses, Transformers, Decoding, Task analysis BibRef

Wang, Y.H.[Ye-Huan], Shang, L.[Lin],
Generating Spatial-aware Captions for TextCaps,
ICPR22(379-385)
IEEE DOI 2212
Visualization, Analytical models, Head, Optical character recognition, Transformer cores, Transformers BibRef

Feng, Y.[Yuhu], Maeda, K.[Keisuke], Ogawa, T.[Takahiro], Haseyama, M.[Miki],
Human-Centric Image Retrieval with Gaze-Based Image Captioning,
ICIP22(3828-3832)
IEEE DOI 2211
Image retrieval, Semantics, Focusing, Transformers, Gaze trace, transformer, human-centric, cross-modal retrieval, image captioning BibRef

Yang, X.[Xin], Wang, Y.[Ying], Chen, H.[Haishun], Li, J.[Jie],
CSTNET: Enhancing Global-To-Local Interactions for Image Captioning,
ICIP22(1861-1865)
IEEE DOI 2211
Neural networks, Transformers, Task analysis, Context modeling, Image captioning, Gate mechanism, Vision transformer, Deep Neural Network BibRef

Nguyen, V.Q.[Van-Quang], Suganuma, M.[Masanori], Okatani, T.[Takayuki],
GRIT: Faster and Better Image Captioning Transformer Using Dual Visual Features,
ECCV22(XXXVI:167-184).
Springer DOI 2211
BibRef

Vo, D.M.[Duc Minh], Chen, H.[Hong], Sugimoto, A.[Akihiro], Nakayama, H.[Hideki],
NOC-REK: Novel Object Captioning with Retrieved Vocabulary from External Knowledge,
CVPR22(17979-17987)
IEEE DOI 2210
Training, Vocabulary, Pipelines, Training data, Object detection, Transformers, Vision + language BibRef

Yuan, Z.H.[Zhi-Hao], Yan, X.[Xu], Liao, Y.H.[Ying-Hong], Guo, Y.[Yao], Li, G.B.[Guan-Bin], Cui, S.G.[Shu-Guang], Li, Z.[Zhen],
X-Trans2Cap: Cross-Modal Knowledge Transfer using Transformer for 3D Dense Captioning,
CVPR22(8553-8563)
IEEE DOI 2210
Point cloud compression, Training, Visualization, Natural languages, Network architecture, Transformers, Visual reasoning BibRef

Liu, B.[Bing], Wang, D.[Dong], Yang, X.[Xu], Zhou, Y.[Yong], Yao, R.[Rui], Shao, Z.W.[Zhi-Wen], Zhao, J.Q.[Jia-Qi],
Show, Deconfound and Tell: Image Captioning with Causal Inference,
CVPR22(18020-18029)
IEEE DOI 2210
Training, Visualization, Correlation, Object detection, Linguistics, Transformers, Encoding, Vision + language, Computer vision theory, Visual reasoning BibRef

Fang, Z.Y.[Zhi-Yuan], Wang, J.F.[Jian-Feng], Hu, X.W.[Xiao-Wei], Liang, L.[Lin], Gan, Z.[Zhe], Wang, L.J.[Li-Juan], Yang, Y.Z.[Ye-Zhou], Liu, Z.C.[Zi-Cheng],
Injecting Semantic Concepts into End-to-End Image Captioning,
CVPR22(17988-17998)
IEEE DOI 2210
Training, Computational modeling, Semantics, Computer architecture, Feature extraction, Transformers, Market research, Vision applications and systems BibRef

Li, Y.[Yehao], Pan, Y.W.[Ying-Wei], Yao, T.[Ting], Mei, T.[Tao],
Comprehending and Ordering Semantics for Image Captioning,
CVPR22(17969-17978)
IEEE DOI 2210
Visualization, Codes, Semantics, Computer architecture, Linguistics, Transformers, Vision + language BibRef

Fei, Z.C.[Zheng-Cong], Yan, X.[Xu], Wang, S.H.[Shu-Hui], Tian, Q.[Qi],
DeeCap: Dynamic Early Exiting for Efficient Image Captioning,
CVPR22(12206-12216)
IEEE DOI 2210
Learning systems, Computational modeling, Semantics, Merging, Predictive models, Transformers, Decoding, Vision + language BibRef

Wu, M.R.[Ming-Rui], Zhang, X.Y.[Xu-Ying], Sun, X.S.[Xiao-Shuai], Zhou, Y.[Yiyi], Chen, C.[Chao], Gu, J.X.[Jia-Xin], Sun, X.[Xing], Ji, R.R.[Rong-Rong],
DIFNet: Boosting Visual Information Flow for Image Captioning,
CVPR22(17999-18008)
IEEE DOI 2210
Integrated circuits, Visualization, Image segmentation, Feature extraction, Boosting, Transformers, Decoding, Vision + language BibRef

Rio-Torto, I.[Isabel], Cardoso, J.S.[Jaime S.], Teixeira, L.F.[Luís F.],
From Captions to Explanations: A Multimodal Transformer-based Architecture for Natural Language Explanation Generation,
IbPRIA22(54-65).
Springer DOI 2205
BibRef

Chen, H.S.[Hai-Shun], Wang, Y.[Ying], Yang, X.[Xin], Li, J.[Jie],
Captioning Transformer With Scene Graph Guiding,
ICIP21(2538-2542)
IEEE DOI 2201
Measurement, Visualization, Image processing, Semantics, Neural networks, Decoding, Image captioning, Scene graph, Attention, Deep Neural Network BibRef

Zhang, X.Y.[Xu-Ying], Sun, X.S.[Xiao-Shuai], Luo, Y.P.[Yun-Peng], Ji, J.Y.[Jia-Yi], Zhou, Y.[Yiyi], Wu, Y.J.[Yong-Jian], Huang, F.Y.[Fei-Yue], Ji, R.R.[Rong-Rong],
RSTNet: Captioning with Adaptive Attention on Visual and Non-Visual Words,
CVPR21(15460-15469)
IEEE DOI 2111
Geometry, Visualization, Adaptation models, Predictive models, Transformers, Time measurement, Servers BibRef

He, S.[Sen], Liao, W.T.[Wen-Tong], Tavakoli, H.R.[Hamed R.], Yang, M.[Michael], Rosenhahn, B.[Bodo], Pugeault, N.[Nicolas],
Image Captioning Through Image Transformer,
ACCV20(IV:153-169).
Springer DOI 2103
BibRef

Cornia, M., Stefanini, M., Baraldi, L., Cucchiara, R.,
Meshed-Memory Transformer for Image Captioning,
CVPR20(10575-10584)
IEEE DOI 2008
Decoding, Encoding, Visualization, Image coding, Computer architecture, Proposals, Task analysis BibRef

Tran, A., Mathews, A., Xie, L.,
Transform and Tell: Entity-Aware News Image Captioning,
CVPR20(13032-13042)
IEEE DOI 2008
Decoding, Vocabulary, Transforms, Linguistics, Performance gain, Neural networks, Training BibRef

Li, G., Zhu, L., Liu, P., Yang, Y.,
Entangled Transformer for Image Captioning,
ICCV19(8927-8936)
IEEE DOI 2004
image retrieval, learning (artificial intelligence), natural language processing, recurrent neural nets, robot vision, Proposals BibRef

Chapter on Matching and Recognition Using Volumes, High Level Vision Techniques, Invariants continues in
Semantic Correspondence, Semantic Alignment .


Last update:Jun 17, 2024 at 21:38:11