22.4.1.1 Land Cover Change Analysis, Temporal Analysis, Specific Site, China

Chapter Contents (Back)
Change Detection. Temporal Analysis. Remote Sensing. Agricultural. Classification. Others:
See also Applied Change Analysis, Specific Site Applications, Site Specific Temporal.

Wang, J.Y.[Jie-Yong], Liu, Y.S.[Yan-Sui], Liu, Z.G.[Zhi-Gao],
Spatio-Temporal Patterns of Cropland Conversion in Response to the 'Grain for Green Project' in China's Loess Hilly Region of Yanchuan County,
RS(5), No. 11, 2013, pp. 5642-5661.
DOI Link 1312
BibRef

Geng, L.Y.[Li-Ying], Ma, M.G.[Ming-Guo], Wang, X.F.[Xu-Feng], Yu, W.P.[Wen-Ping], Jia, S.Z.[Shu-Zhen], Wang, H.B.[Hai-Bo],
Comparison of Eight Techniques for Reconstructing Multi-Satellite Sensor Time-Series NDVI Data Sets in the Heihe River Basin, China,
RS(6), No. 3, 2014, pp. 2024-2049.
DOI Link 1404
BibRef

Karnieli, A.[Arnon], Qin, Z.H.[Zhi-Hao], Wu, B.[Bo], Panov, N.[Natalya], Yan, F.[Feng],
Spatio-Temporal Dynamics of Land-Use and Land-Cover in the Mu Us Sandy Land, China, Using the Change Vector Analysis Technique,
RS(6), No. 10, 2014, pp. 9316-9339.
DOI Link 1411
BibRef

Guo, X.Y.[Xiao-Yi], Zhang, H.Y.[Hong-Yan], Yuan, T.[Tao], Zhao, J.J.[Jian-Jun], Xue, Z.S.[Zhen-Shan],
Detecting the Temporal Scaling Behavior of the Normalized Difference Vegetation Index Time Series in China Using a Detrended Fluctuation Analysis,
RS(7), No. 10, 2015, pp. 12942.
DOI Link 1511
BibRef

Yan, F.Q.[Feng-Qin], Zhang, S.[Shuwen], Liu, X.[Xingtu], Chen, D.[Dan], Chen, J.[Jing], Bu, K.[Kun], Yang, J.[Jiuchun], Chang, L.P.[Li-Ping],
The Effects of Spatiotemporal Changes in Land Degradation on Ecosystem Services Values in Sanjiang Plain, China,
RS(8), No. 11, 2016, pp. 917.
DOI Link 1612
BibRef

Tang, B.J.[Bi-Jian], Wu, D.H.[Dong-Hai], Zhao, X.[Xiang], Zhou, T.[Tao], Zhao, W.Q.[Wen-Qian], Wei, H.[Hong],
The Observed Impacts of Wind Farms on Local Vegetation Growth in Northern China,
RS(9), No. 4, 2017, pp. xx-yy.
DOI Link 1705
BibRef

Guan, X.O.[Xia-Obin], Shen, H.F.[Huan-Feng], Gan, W.X.[Wen-Xia], Yang, G.[Gang], Wang, L.[Lunche], Li, X.H.[Xing-Hua], Zhang, L.P.[Liang-Pei],
A 33-Year NPP Monitoring Study in Southwest China by the Fusion of Multi-Source Remote Sensing and Station Data,
RS(9), No. 10, 2017, pp. xx-yy.
DOI Link 1711
National Polar-Orbiting Partnership BibRef

Pan, T.[Tao], Zhang, C.[Chi], Kuang, W.H.[Wen-Hui], de Maeyer, P.[Philippe], Kurban, A.[Alishir], Hamdi, R.[Rafiq], Du, G.M.[Guo-Ming],
Time Tracking of Different Cropping Patterns Using Landsat Images under Different Agricultural Systems during 1990-2050 in Cold China,
RS(10), No. 12, 2018, pp. xx-yy.
DOI Link 1901
BibRef

Zhou, Y.D.[Ya-Dong], He, B.Y.[Bao-Yin], Xiao, F.[Fei], Feng, Q.[Qi], Kou, J.F.[Jie-Feng], Liu, H.[Hui],
Retrieving the Lake Trophic Level Index with Landsat-8 Image by Atmospheric Parameter and RBF: A Case Study of Lakes in Wuhan, China,
RS(11), No. 4, 2019, pp. xx-yy.
DOI Link 1903
BibRef

Wang, H.Y.[Hao-Yu], Zhao, X.[Xiang], Zhang, X.[Xin], Wu, D.H.[Dong-Hai], Du, X.Z.[Xiao-Zheng],
Long Time Series Land Cover Classification in China from 1982 to 2015 Based on Bi-LSTM Deep Learning,
RS(11), No. 14, 2019, pp. xx-yy.
DOI Link 1908
BibRef

Zhou, Y.[Yan], Dong, J.W.[Jin-Wei], Liu, J.Y.[Ji-Yuan], Metternicht, G.[Graciela], Shen, W.[Wei], You, N.[Nanshan], Zhao, G.S.[Guo-Song], Xiao, X.M.[Xiang-Ming],
Are There Sufficient Landsat Observations for Retrospective and Continuous Monitoring of Land Cover Changes in China?,
RS(11), No. 15, 2019, pp. xx-yy.
DOI Link 1908
BibRef

Pei, J.[Jie], Wang, L.[Li], Wang, X.Y.[Xiao-Yue], Niu, Z.[Zheng], Kelly, M.[Maggi], Song, X.P.[Xiao-Peng], Huang, N.[Ni], Geng, J.[Jing], Tian, H.F.[Hai-Feng], Yu, Y.[Yang], Xu, S.G.[Shi-Guang], Wang, L.[Lei], Ying, Q.[Qing], Cao, J.H.[Jian-Hua],
Time Series of Landsat Imagery Shows Vegetation Recovery in Two Fragile Karst Watersheds in Southwest China from 1988 to 2016,
RS(11), No. 17, 2019, pp. xx-yy.
DOI Link 1909
BibRef

Ding, Z.[Zhi], Su, F.Z.[Fen-Zhen], Zhang, J.J.[Jun-Jue], Zhang, Y.[Yu], Luo, S.C.[Shu-Chang], Tang, X.G.[Xu-Guang],
Clustering Coastal Land Use Sequence Patterns along the Sea-Land Direction: A Case Study in the Coastal Zone of Bohai Bay and the Yellow River Delta, China,
RS(11), No. 17, 2019, pp. xx-yy.
DOI Link 1909
BibRef

Li, L.[Le], Ao, Z.R.[Zu-Rui], Zhao, Y.L.[Yao-Long], Liu, X.L.[Xu-Long],
Impacts of Rapid Socioeconomic Development on Cropping Intensity Dynamics in China during 2001-2016,
IJGI(8), No. 11, 2019, pp. xx-yy.
DOI Link 1912
BibRef

Du, X.Z.[Xiao-Zheng], Zhao, X.[Xiang], Liang, S.L.[Shun-Lin], Zhao, J.C.[Jia-Cheng], Xu, P.P.[Pei-Pei], Wu, D.H.[Dong-Hai],
Quantitatively Assessing and Attributing Land Use and Land Cover Changes on China's Loess Plateau,
RS(12), No. 3, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2002
BibRef

Jiao, F.S.[Fu-Sheng], Liu, H.Y.[Hui-Yu], Xu, X.J.[Xiao-Juan], Gong, H.B.[Hai-Bo], Lin, Z.S.[Zhen-Shan],
Trend Evolution of Vegetation Phenology in China during the Period of 1981-2016,
RS(12), No. 3, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2002
BibRef

Ren, Y.J.[Yan-Jiao], Lü, Y.[Yihe], Fu, B.[Bojie], Comber, A.[Alexis], Li, T.[Ting], Hu, J.[Jian],
Driving Factors of Land Change in China's Loess Plateau: Quantification Using Geographically Weighted Regression and Management Implications,
RS(12), No. 3, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2002
BibRef

Wei, T.F.[Tian-Feng], Shangguan, D.H.[Dong-Hui], Shen, X.[Xia], Ding, Y.J.[Yong-Jian], Yi, S.H.[Shu-Hua],
Dynamics of Land Use and Land Cover Changes in An Arid Piedmont Plain in the Middle Reaches of the Kaxgar River Basin, Xinjiang, China,
IJGI(9), No. 2, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2003
BibRef

He, Z.H.[Zhong-Hua], Lei, L.P.[Li-Ping], Zeng, Z.C.[Zhao-Cheng], Sheng, M.Y.[Meng-Ya], Welp, L.R.[Lisa R.],
Evidence of Carbon Uptake Associated with Vegetation Greening Trends in Eastern China,
RS(12), No. 4, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2003
BibRef

Naeem, S.[Shahid], Zhang, Y.Q.[Yong-Qiang], Tian, J.[Jing], Qamer, F.M.[Faisal Mueen], Latif, A.[Aamir], Paul, P.K.[Pranesh Kumar],
Quantifying the Impacts of Anthropogenic Activities and Climate Variations on Vegetation Productivity Changes in China from 1985 to 2015,
RS(12), No. 7, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2004
BibRef

Wang, J.[Ju], Xie, Y.W.[Yao-Wen], Wang, X.Y.[Xiao-Yun], Guo, K.M.[Kun-Ming],
Driving Factors of Recent Vegetation Changes in Hexi Region, Northwest China Based on a New Classification Framework,
RS(12), No. 11, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2006
BibRef

Liao, W.H.[Wei-Hua], Jiang, W.G.[Wei-Guo],
Evaluation of the Spatiotemporal Variations in the Eco-environmental Quality in China Based on the Remote Sensing Ecological Index,
RS(12), No. 15, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2008
BibRef

Zhai, X.H.[Xiao-Hui], Liang, X.L.[Xiao-Lei], Yan, C.Z.[Chang-Zhen], Xing, X.G.[Xue-Gang], Jia, H.W.[Hao-Wei], Wei, X.X.[Xiao-Xu], Feng, K.[Kun],
Vegetation Dynamic Changes and Their Response to Ecological Engineering in the Sanjiangyuan Region of China,
RS(12), No. 24, 2020, pp. xx-yy.
DOI Link 2012
BibRef

Sun, R.[Rui], Chen, S.H.[Shao-Hui], Su, H.B.[Hong-Bo],
Climate Dynamics of the Spatiotemporal Changes of Vegetation NDVI in Northern China from 1982 to 2015,
RS(13), No. 2, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2101
BibRef

Yuan, W.[Wei], Wu, S.Y.[Shuang-Ye], Hou, S.G.[Shu-Gui], Xu, Z.W.[Zhi-Wei], Pang, H.X.[Hong-Xi], Lu, H.Y.[Hua-Yu],
Projecting Future Vegetation Change for Northeast China Using CMIP6 Model,
RS(13), No. 17, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2109
BibRef

Kang, J.F.[Jian-Fang], Zhang, Y.N.[Yao-Nan], Biswas, A.[Asim],
Land Degradation and Development Processes and Their Response to Climate Change and Human Activity in China from 1982 to 2015,
RS(13), No. 17, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2109
BibRef

Zhang, W.Q.[Wen-Qi], Jin, H.[Huaan], Shao, H.Y.[Huai-Yong], Li, A.N.[Ai-Nong], Li, S.Z.[Shang-Zhi], Fan, W.J.[Wen-Jie],
Temporal and Spatial Variations in the Leaf Area Index and Its Response to Topography in the Three-River Source Region, China from 2000 to 2017,
IJGI(10), No. 1, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2101
BibRef

Ren, S.L.[Shi-Long], An, S.[Shuai],
Temporal Pattern Analysis of Cropland Phenology in Shandong Province of China Based on Two Long-Sequence Remote Sensing Data,
RS(13), No. 20, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2110
BibRef

Dou, H.S.[Hua-Shun], Li, X.B.[Xia-Bing], Gong, J.[Jirui], Wang, H.[Hong], Tian, Y.Q.[Yu-Qiang], Xuan, X.J.[Xiao-Jing], Wang, K.[Kai],
Enhanced Ecosystem Services in China's Xilingol Steppe during 2000-2015: Towards Sustainable Agropastoralism Management,
RS(14), No. 3, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2202
BibRef

Li, M.[Moyan], Yao, J.Q.[Jun-Qiang], Guan, J.Y.[Jing-Yun], Zheng, J.H.[Jiang-Hua],
Vegetation Browning Trends in Spring and Autumn over Xinjiang, China, during the Warming Hiatus,
RS(14), No. 5, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2203
BibRef

Jian, S.Q.[Sheng-Qi], Zhang, Q.K.[Qian-Kun], Wang, H.L.[Hui-Liang],
Spatial-Temporal Trends in and Attribution Analysis of Vegetation Change in the Yellow River Basin, China,
RS(14), No. 18, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2209
BibRef

Yu, Z.[Ziyue], Deng, X.Z.[Xiang-Zheng], Cheshmehzangi, A.[Ali],
The Grain for Green Program Enhanced Synergies between Ecosystem Regulating Services in Loess Plateau, China,
RS(14), No. 23, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Zhu, Y.Q.[Yi-Qun], Jin, G.J.[Guo-Jian], Liu, T.F.[Tong-Fei], Zheng, H.H.[Han-Hong], Zhang, M.Y.[Ming-Yang], Liang, S.[Shuang], Liu, J.[Jieyi], Li, L.Q.[Lin-Qi],
Self-Attention and Convolution Fusion Network for Land Cover Change Detection over a New Data Set in Wenzhou, China,
RS(14), No. 23, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Yu, M.Z.[Ming-Zhao], Song, S.[Shuai], He, G.Z.[Gui-Zhen], Shi, Y.J.[Ya-Juan],
Vegetation Landscape Changes and Driving Factors of Typical Karst Region in the Anthropocene,
RS(14), No. 21, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Sun, R.[Rui], Chen, S.H.[Shao-Hui], Su, H.B.[Hong-Bo],
Trend Analysis and Driving Factors of Vegetation Dynamics in Northern China from 1982 to 2015,
RS(14), No. 23, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Ma, B., Guo, X., Jiang, J., Culibrk, D., Ding, S., Vilotic, M., Li, Y.,
Long-term Monitoring of Environmental Changes Along China-Europe Railway Express (CER Express) Using Multi-source Remotely Sensed Data,
ISPRS21(B3-2021: 817-822).
DOI Link 2201
BibRef

Zeng, Z., Fan, J.,
Monitoring Temporal and Spatial Changes of Land Use and Land Cover Based on Remote Sensing In the Hilly Region of Central Sichuan Between 1989 and 2009,
ISPRS20(B3:783-789).
DOI Link 2012
BibRef

Guo, J.T.[Jin-Ting], Hu, Y.M.[Yuan-Man],
Spatiotemporal Variations in Satellite-Derived Vegetation Phenological Parameters in Northeast China,
RS(14), No. 3, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2202
BibRef

Xie, S.[Shuai], Liu, L.Y.[Liang-Yun], Zhang, X.[Xiao], Yang, J.N.[Jiang-Ning],
Mapping the annual dynamics of land cover in Beijing from 2001 to 2020 using Landsat dense time series stack,
PandRS(185), 2022, pp. 201-218.
Elsevier DOI 2202
Landsat, Dense time series, Land cover mapping, Beijing BibRef

Duan, C.H.[Chun-Hui], Li, J.H.[Jing-Hao], Chen, Y.[Yanan], Ding, Z.[Zhi], Ma, M.G.[Ming-Guo], Xie, J.[Jing], Yao, L.[Li], Tang, X.G.[Xu-Guang],
Spatiotemporal Dynamics of Terrestrial Vegetation and Its Driver Analysis over Southwest China from 1982 to 2015,
RS(14), No. 10, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2206
BibRef

Chang, J.[Jiahui], Liu, Q.[Qihang], Wang, S.[Simeng], Huang, C.[Chang],
Vegetation Dynamics and Their Influencing Factors in China from 1998 to 2019,
RS(14), No. 14, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2208
BibRef

Yang, C.C.[Can-Can], Deng, K.[Kai], Peng, D.[Daoli], Jiang, L.[Ling], Zhao, M.W.[Ming-Wei], Liu, J.B.[Jin-Bao], Qiu, X.C.[Xin-Cai],
Spatiotemporal Characteristics and Heterogeneity of Vegetation Phenology in the Yangtze River Delta,
RS(14), No. 13, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2208
BibRef

Li, H.[Hao], Li, K.[Kunxi], Zhao, X.[Xiang], Zhao, J.C.[Jia-Cheng],
Changes in Vegetation Greenness and Their Influencing Factors in Southern China,
RS(14), No. 14, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2208
BibRef

Liu, B.J.[Bai-Jing], Gong, M.[Meng], Wu, X.Q.[Xiao-Qing], Wang, Z.Y.[Zi-Yang],
Quantitative Evaluation of Reclamation Intensity Based on Regional Planning Theory and Human-Marine Coordination Since 1974: A Case Study of Shandong, China,
RS(14), No. 15, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2208
BibRef

Xiong, N.[Nina], Yu, R.X.[Rong-Xia], Yan, F.[Feng], Wang, J.[Jia], Feng, Z.K.[Zhong-Ke],
Land Use and Land Cover Changes and Prediction Based on Multi-Scenario Simulation: A Case Study of Qishan County, China,
RS(14), No. 16, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2208
BibRef

Liu, Y.Q.[Ya-Qun], Wang, J.Y.[Jie-Yong],
Revealing Annual Crop Type Distribution and Spatiotemporal Changes in Northeast China Based on Google Earth Engine,
RS(14), No. 16, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2208
BibRef

Zhang, X.R.[Xin-Ru], Cao, Q.[Qian], Chen, H.[Hao], Quan, Q.[Quan], Li, C.C.[Chang-Chao], Dong, J.Y.[Jun-Yu], Chang, M.J.[Meng-Jie], Yan, S.[Shuwan], Liu, J.[Jian],
Effect of Vegetation Carryover and Climate Variability on the Seasonal Growth of Vegetation in the Upper and Middle Reaches of the Yellow River Basin,
RS(14), No. 19, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2210
BibRef

He, C.Y.[Chen-Yang], Yan, F.[Feng], Wang, Y.J.[Yan-Jiao], Lu, Q.[Qi],
Spatiotemporal Variation in Vegetation Growth Status and Its Response to Climate in the Three-River Headwaters Region, China,
RS(14), No. 19, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2210
BibRef

Wang, C.S.[Chun-Sheng], Zhang, R.[Rui], Chang, L.[Lili],
A Study on the Dynamic Effects and Ecological Stress of Eco-Environment in the Headwaters of the Yangtze River Based on Improved DeepLab V3+ Network,
RS(14), No. 9, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2205
BibRef

Wang, J.[Jiyan], Sun, H.Z.[Huai-Zhang], Xiong, J.[Junnan], He, D.[Dong], Cheng, W.M.[Wei-Ming], Ye, C.C.[Chong-Chong], Yong, Z.W.[Zhi-Wei], Huang, X.L.[Xiang-Lin],
Dynamics and Drivers of Vegetation Phenology in Three-River Headwaters Region Based on the Google Earth Engine,
RS(13), No. 13, 2021, pp. xx-yy.
DOI Link 2107
BibRef

Liu, W.[Wei], Zhan, J.[Jinyan], Zhao, F.[Fen], Wang, C.X.[Cheng-Xin], Chang, J.[Jun], Kumi, M.A.[Michael Asiedu], Leng, M.[Manman],
Scale Effects and Time Variation of Trade-Offs and Synergies among Ecosystem Services in the Pearl River Delta, China,
RS(14), No. 20, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2211
BibRef

Li, M.L.[Mao-Lin], Yan, Q.W.[Qing-Wu], Li, G.[Guie], Yi, M.H.[Ming-Hao], Li, J.[Jie],
Spatio-Temporal Changes of Vegetation Cover and Its Influencing Factors in Northeast China from 2000 to 2021,
RS(14), No. 22, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Zhang, S.H.[Shu-Hui], Zhou, Y.[Yuke], Yu, Y.[Yong], Li, F.[Feng], Zhang, R.X.[Rui-Xin], Li, W.L.[Wen-Long],
Using the Geodetector Method to Characterize the Spatiotemporal Dynamics of Vegetation and Its Interaction with Environmental Factors in the Qinba Mountains, China,
RS(14), No. 22, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Wang, X.L.[Xiao-Lei], Shi, S.[Shouhai], Zhao, X.[Xue], Hu, Z.[Zirong], Hou, M.[Mei], Xu, L.[Lei],
Detecting Spatially Non-Stationary between Vegetation and Related Factors in the Yellow River Basin from 1986 to 2021 Using Multiscale Geographically Weighted Regression Based on Landsat,
RS(14), No. 24, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Long, Y.[Yuqiao], Wu, W.B.[Wen-Bin], Wellens, J.[Joost], Colinet, G.[Gilles], Meersmans, J.[Jeroen],
An In-Depth Assessment of the Drivers Changing China's Crop Production Using an LMDI Decomposition Approach,
RS(14), No. 24, 2022, pp. xx-yy.
DOI Link 2212
BibRef

Sun, L.[Lu], Li, H.[Hao], Wang, J.[Jia], Chen, Y.[Yuhan], Xiong, N.[Nina], Wang, Z.[Zong], Wang, J.[Jing], Xu, J.[Jiangqi],
Impacts of Climate Change and Human Activities on NDVI in the Qinghai-Tibet Plateau,
RS(15), No. 3, 2023, pp. xx-yy.
DOI Link 2302
BibRef

Wang, M.[Meng], An, Z.F.[Zheng-Feng],
Quantifying the Interaction Effects of Climatic Factors on Vegetation Growth in Southwest China,
RS(15), No. 3, 2023, pp. xx-yy.
DOI Link 2302
BibRef

Nian, Y.Y.[Yan-Yun], He, Z.[Zeyu], Zhang, W.H.[Wen-Hui], Chen, L.[Long],
Land Cover Changes of the Qilian Mountain National Park in Northwest China Based on Phenological Features and Sample Migration from 1990 to 2020,
RS(15), No. 4, 2023, pp. xx-yy.
DOI Link 2303
BibRef

Jin, X.Y.[Xiao-Ying], Tang, J.J.[Jian-Jun], Luo, D.L.[Dong-Liang], Wang, Q.F.[Qing-Feng], He, R.X.[Rui-Xia], Serban, R.D.[Raul-D.], Li, Y.[Yan], Serban, M.[Mihaela], Li, X.Z.[Xin-Ze], Wang, H.W.[Hong-Wei], Li, X.Y.[Xiao-Ying], Wang, W.H.[Wen-Hui], Wu, Q.B.[Qing-Bai], Jin, H.J.[Hui-Jun],
Impacts of National Highway G214 on Vegetation in the Source Area of Yellow and Yangtze Rivers on the Southern Qinghai Plateau, West China,
RS(15), No. 6, 2023, pp. 1547.
DOI Link 2304
BibRef

Li, M.L.[Meng-Lin], Qin, Y.[Yanbin], Zhang, T.[Tingbin], Zhou, X.B.[Xia-Bing], Yi, G.H.[Gui-Hua], Bie, X.J.[Xiao-Juan], Li, J.J.[Jing-Ji], Gao, Y.[Yibo],
Climate Change and Anthropogenic Activity Co-Driven Vegetation Coverage Increase in the Three-North Shelter Forest Region of China,
RS(15), No. 6, 2023, pp. 1509.
DOI Link 2304
BibRef

Guo, Q.K.[Qian-Kun], Zhong, R.H.[Rong-Hua], Shan, Z.J.[Zhi-Jie], Duan, X.W.[Xing-Wu],
Vegetation Cover Variation in Dry Valleys of Southwest China: The Role of Precipitation,
RS(15), No. 7, 2023, pp. 1727.
DOI Link 2304
BibRef

Li, Q.[Qian], Guo, H.D.[Hua-Dong], Luo, L.[Lei], Wang, X.Y.[Xin-Yuan], Yang, S.[Shu],
Impact Analysis of Land Use and Land Cover Change on Karez in Turpan Basin of China,
RS(15), No. 8, 2023, pp. 2146.
DOI Link 2305
BibRef

Wu, J.[Jinchen], Gao, W.W.[Wen-Wen], Zheng, Z.J.[Zhao-Ju], Zhao, D.[Dan], Zeng, Y.[Yuan],
Study of Human Activity Intensity from 2015 to 2020 Based on Remote Sensing in Anhui Province, China,
RS(15), No. 8, 2023, pp. 2029.
DOI Link 2305
BibRef


Chapter on Remote Sensing General Issue, Land Use, Land Cover continues in
Land Cover Analysis, Specific Site North America .


Last update:May 22, 2023 at 22:32:27