14.1.8.1 Open-Set Domain Adaptation

Chapter Contents (Back)
Domain Adaptation. Open-Set Adaptation.

Rakshit, S.[Sayan], Mohanty, A.[Anwesh], Chavhan, R.[Ruchika], Banerjee, B.[Biplab], Roig, G.[Gemma], Chaudhuri, S.[Subhasis],
FRIDA: Generative feature replay for incremental domain adaptation,
CVIU(217), 2022, pp. 103367.
Elsevier DOI 2203
Domain adaptation, Incremental learning, Image classification, Adversarial learning BibRef

Rakshit, S.[Sayan], Banerjee, B.[Biplab], Roig, G.[Gemma], Chaudhuri, S.[Subhasis],
Unsupervised Multi-source Domain Adaptation Driven by Deep Adversarial Ensemble Learning,
GCPR19(485-498).
Springer DOI 1911
BibRef

Pal, D.[Debabrata], More, D.[Deeptej], Bhargav, S.[Sai], Tamboli, D.[Dipesh], Aggarwal, V.[Vaneet], Banerjee, B.[Biplab],
Domain Adaptive Few-Shot Open-Set Learning,
ICCV23(18785-18794)
IEEE DOI 2401
BibRef

Rakshit, S.[Sayan], Balasubramanian, S., Bandyopadhyay, H.[Hmrishav], Bharambe, P.[Piyush], Desetti, S.N.[Sai Nandan], Banerjee, B.[Biplab], Chaudhuri, S.[Subhasis],
Open-Set Domain Adaptation Under Few Source-Domain Labeled Samples,
L3D-IVU22(4028-4037)
IEEE DOI 2210
Measurement, Visualization, Satellites, Benchmark testing, Optical imaging, Adversarial machine learning, Data models BibRef

Rakshit, S.[Sayan], Tamboli, D.[Dipesh], Meshram, P.S.[Pragati Shuddhodhan], Banerjee, B.[Biplab], Roig, G.[Gemma], Chaudhuri, S.[Subhasis],
Multi-source Open-set Deep Adversarial Domain Adaptation,
ECCV20(XXVI:735-750).
Springer DOI 2011
BibRef

Liu, J.Y.[Jie-Yan], He, H.C.[Hong-Cai], Liu, M.Z.[Ming-Zhu], Li, J.J.[Jing-Jing], Lu, K.[Ke],
Manifold Regularized Joint Transfer for Open Set Domain Adaptation,
MultMed(25), 2023, pp. 9356-9369.
IEEE DOI 2312
BibRef

Ru, J.H.[Jing-Han], Tian, J.[Jun], Xiao, C.W.[Cheng-Wei], Li, J.J.[Jing-Jing], Shen, H.T.[Heng Tao],
Imbalanced Open Set Domain Adaptation via Moving-Threshold Estimation and Gradual Alignment,
MultMed(26), 2024, pp. 2504-2514.
IEEE DOI 2402
Estimation, Prototypes, Adaptation models, Target recognition, Feature extraction, Entropy, Humanities, Transfer learning, imbalanced domain adaptation BibRef

Li, X.[Xinhao], Li, J.J.[Jing-Jing], Du, Z.[Zhekai], Zhu, L.[Lei], Li, W.[Wen],
Interpretable Open-Set Domain Adaptation via Angular Margin Separation,
ECCV22(XXXIV:1-18).
Springer DOI 2211
BibRef

Zheng, J.P.[Jue-Peng], Wen, Y.B.[Yi-Bin], Chen, M.X.[Meng-Xuan], Yuan, S.[Shuai], Li, W.J.[Wei-Jia], Zhao, Y.[Yi], Wu, W.Z.[Wen-Zhao], Zhang, L.X.[Li-Xian], Dong, R.M.[Run-Min], Fu, H.[Haohuan],
Open-set domain adaptation for scene classification using multi-adversarial learning,
PandRS(208), 2024, pp. 245-260.
Elsevier DOI 2402
Scene classification, Multi-adversarial learning, Remote sensing, Open-set domain adaptation, Negative transfer effect BibRef

Tian, Q.[Qing], Zhao, Y.[Yi], Wu, W.Y.[Wang-Yuchen], Sun, J.X.[Ji-Xin],
Enhancing open-set domain adaptation through unknown-filtering multi-classifier adversarial network,
IVC(145), 2024, pp. 104993.
Elsevier DOI 2405
Open-set domain adaptation, Adversarial learning, Multi-classifiers BibRef

Yu, Q.[Qing], Irie, G.[Go], Aizawa, K.[Kiyoharu],
Self-Labeling Framework for Open-Set Domain Adaptation With Few Labeled Samples,
MultMed(26), 2024, pp. 1474-1487.
IEEE DOI 2402
Task analysis, Mutual information, Prototypes, Annotations, Training, Target recognition, Self-supervised learning, open-set recognition BibRef

Ji, K.K.[Kang-Kang], Zhang, Q.L.[Qing-Liang], Zhu, S.[Songhao],
Subdomain alignment based open-set domain adaptation image classification,
JVCIR(98), 2024, pp. 104047.
Elsevier DOI 2402
Open-set domain adaptation, Transfer learning, Image classification, MMD BibRef

Li, J.[Jing], Yang, L.[Liu], Hu, Q.H.[Qing-Hua],
Enhancing Multi-Source Open-Set Domain Adaptation Through Nearest Neighbor Classification With Self-Supervised Vision Transformer,
CirSysVideo(34), No. 4, April 2024, pp. 2648-2662.
IEEE DOI 2404
Transformers, Adaptation models, Benchmark testing, Training, Task analysis, Visualization, Semantics BibRef

Chang, D.L.[Dong-Liang], Sain, A.[Aneeshan], Ma, Z.Y.[Zhan-Yu], Song, Y.Z.[Yi-Zhe], Wang, R.P.[Rui-Ping], Guo, J.[Jun],
Mind the Gap: Open Set Domain Adaptation via Mutual-to-Separate Framework,
CirSysVideo(34), No. 6, June 2024, pp. 4159-4174.
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2406
Picture archiving and communication systems, Training, Task analysis, Labeling, Adaptation models, Visualization, transfer learning BibRef

Ai, W.W.[Wei-Wei], Yang, Z.[Zhao], Chen, Z.Y.[Zhi-Yong], Hu, X.[Xiao],
Maximum open-set entropy optimization via uncertainty measure for universal domain adaptation,
JVCIR(101), 2024, pp. 104169.
Elsevier DOI 2406
Universal domain adaptation, Deep transfer learning, Uncertainty measure BibRef


Li, W.Y.[Wu-Yang], Liu, J.[Jie], Han, B.[Bo], Yuan, Y.X.[Yi-Xuan],
Adjustment and Alignment for Unbiased Open Set Domain Adaptation,
CVPR23(24110-24119)
IEEE DOI 2309
BibRef

Liu, J.[Jie], Guo, X.Q.[Xiao-Qing], Yuan, Y.X.[Yi-Xuan],
Unknown-Oriented Learning for Open Set Domain Adaptation,
ECCV22(XXXIII:334-350).
Springer DOI 2211
BibRef

Cai, S.F.[Shao-Fei], Wang, Z.H.[Zi-Hao], Ma, X.J.[Xiao-Jian], Liu, A.[Anji], Liang, Y.[Yitao],
Open-World Multi-Task Control Through Goal-Aware Representation Learning and Adaptive Horizon Prediction,
CVPR23(13734-13744)
IEEE DOI 2309
BibRef

Wang, X.[Xiran], Zhang, J.[Jian], Qi, L.[Lei], Shi, Y.H.[Ying-Huan],
Generalizable Decision Boundaries: Dualistic Meta-Learning for Open Set Domain Generalization,
ICCV23(11530-11539)
IEEE DOI Code:
WWW Link. 2401
BibRef

Huang, S.Y.[Shi-Yuan], Ma, J.W.[Jia-Wei], Han, G.X.[Guang-Xing], Chang, S.F.[Shih-Fu],
Task-Adaptive Negative Envision for Few-Shot Open-Set Recognition,
CVPR22(7161-7170)
IEEE DOI 2210
Training, Correlation, Semantics, Prototypes, Generators, Pattern recognition, Transfer/low-shot/long-tail learning, Self- semi- meta- unsupervised learning BibRef

Bucci, S.[Silvia], Borlino, F.C.[Francesco Cappio], Caputo, B.[Barbara], Tommasi, T.[Tatiana],
Distance-based Hyperspherical Classification for Multi-source Open-Set Domain Adaptation,
WACV22(1030-1039)
IEEE DOI 2202
Training, Adaptation models, Codes, Machine vision, Predictive models, Benchmark testing, Transfer, Few-shot, Semi- and Un- supervised Learning Object Detection/Recognition/Categorization BibRef

Kishida, I.[Ikki], Chen, H.[Hong], Baba, M.[Masaki], Jin, J.[Jiren], Amma, A.[Ayako], Nakayama, H.[Hideki],
Object Recognition with Continual Open Set Domain Adaptation for Home Robot,
WACV21(1516-1525)
IEEE DOI 2106
Training, Learning systems, Object detection, Detectors, Search problems BibRef

He, X.X.[Xin-Xing], Yuan, Y.[Yuan], Jiang, Z.Y.[Zhi-Yu],
Open Set Domain Recognition via Attention-Based GCN and Semantic Matching Optimization,
ICPR21(4626-4633)
IEEE DOI 2105
Training, Limiting, Image recognition, Target recognition, Semantics, Training data, Network architecture, open set domain recognition, semantic matching BibRef

Fu, B.[Bo], Cao, Z.J.[Zhang-Jie], Long, M.S.[Ming-Sheng], Wang, J.M.[Jian-Min],
Learning to Detect Open Classes for Universal Domain Adaptation,
ECCV20(XV:567-583).
Springer DOI 2011
BibRef

Liu, Z., Miao, Z., Pan, X., Zhan, X., Lin, D., Yu, S.X., Gong, B.,
Open Compound Domain Adaptation,
CVPR20(12403-12412)
IEEE DOI 2008
Compounds, Memory modules, Adaptation models, Feature extraction, Meteorology, Training, Data models BibRef

Chapter on Pattern Recognition, Clustering, Statistics, Grammars, Learning, Neural Nets, Genetic Algorithms continues in
Multi-Source Domain Adaptation .


Last update:Jun 17, 2024 at 21:38:11