9.10.1 Bokeh Effect

Chapter Contents (Back)
Bokeh.

McGraw, T.[Tim],
Fast Bokeh effects using low-rank linear filters,
VC(31), No. 5, May 2015, pp. 601-611.
Springer DOI 1505
approximation of camera defocus effects from focused scene and depth map. BibRef

Liu, D.W.[Dong-Wei], Nicolescu, R.[Radu], Klette, R.[Reinhard],
Stereo-based bokeh effects for photography,
MVA(27), No. 8, November 2016, pp. 1325-1337.
Springer DOI 1612
BibRef

Wu, J.[Jiaze], Zheng, C.[Changwen], Hu, X.H.[Xiao-Hui], Xu, F.J.[Fan-Jiang],
Rendering realistic spectral bokeh due to lens stops and aberrations,
VC(29), No. 1, January 2013, pp. 41-52.
WWW Link. 1301
BibRef

Wang, Y., Yang, J., Guo, Y., Xiao, C., An, W.,
Selective Light Field Refocusing for Camera Arrays Using Bokeh Rendering and Superresolution,
SPLetters(26), No. 1, January 2019, pp. 204-208.
IEEE DOI 1901
Cameras, Rendering (computer graphics), Spatial resolution, Signal resolution, Lenses, Visualization, Bokeh, camera array, superresolution (SR) BibRef

Dutta, S.[Saikat],
Depth-aware blending of smoothed images for Bokeh effect generation,
JVCIR(77), 2021, pp. 103089.
Elsevier DOI 2106
Bokeh effect, Blur kernel, AIM 2019, Deep learning BibRef

Wang, Z.F.[Zhi-Feng], Jiang, A.[Aiwen], Zhang, C.J.[Chun-Jie], Li, H.X.[Han-Xi], Liu, B.[Bo],
Self-supervised multi-scale pyramid fusion networks for realistic bokeh effect rendering,
JVCIR(87), 2022, pp. 103580.
Elsevier DOI 2208
Bokeh rendering, Circle of confusion, Self-supervised, Multi-scale fusion, Structure consistency BibRef

Conde, M.V.[Marcos V.], Kolmet, M.[Manuel], Seizinger, T.[Tim], Bishop, T.E.[Tom E.], Timofte, R.[Radu], Kong, X.Y.[Xiang-Yu], Zhang, D.[Dafeng], Wu, J.L.[Jin-Long], Wang, F.[Fan], Peng, J.[Juewen], Pan, Z.[Zhiyu], Liu, C.X.[Cheng-Xin], Luo, X.[Xianrui], Sun, H.Q.[Hui-Qiang], Shen, L.[Liao], Cao, Z.G.[Zhi-Guo], Xian, K.[Ke], Liu, C.W.[Chao-Wei], Chen, Z.[Zigeng], Yang, X.Y.[Xing-Yi], Liu, S.[Songhua], Jing, Y.C.[Yong-Cheng], Mi, M.B.[Michael Bi], Wang, X.C.[Xin-Chao], Yang, Z.H.[Zhi-Hao], Lian, W.[Wenyi], Lai, S.Y.[Si-Yuan], Zhang, H.[Haichuan], Hoang, T.[Trung], Yazdani, A.[Amirsaeed], Monga, V.[Vishal], Luo, Z.W.[Zi-Wei], Gustafsson, F.K.[Fredrik K.], Zhao, Z.[Zheng], Sjölund, J.[Jens], Schön, T.B.[Thomas B.], Zhao, Y.X.[Yu-Xuan], Chen, B.[Baoliang], Xu, Y.Q.[Yi-Qing], Niu, J.X.[Ji-Xiang],
Lens-to-Lens Bokeh Effect Transformation. NTIRE 2023 Challenge Report,
NTIRE23(1643-1659)
IEEE DOI 2309
BibRef

Huang, Y.H.[Yi-Hao], Juefei-Xu, F.[Felix], Guo, Q.[Qing], Pu, G.[Geguang], Liu, Y.[Yang],
Natural and Adversarial Bokeh Rendering via Circle-of-Confusion Predictive Network,
MultMed(26), 2024, pp. 5729-5740.
IEEE DOI 2404
Rendering (computer graphics), Task analysis, Training, Visualization, Photography, Cameras, Image color analysis, circle-of-confusion BibRef


Peng, J.[Juewen], Pan, Z.[Zhiyu], Liu, C.X.[Cheng-Xin], Luo, X.[Xianrui], Sun, H.Q.[Hui-Qiang], Shen, L.[Liao], Xian, K.[Ke], Cao, Z.G.[Zhi-Guo],
Selective Bokeh Effect Transformation,
NTIRE23(1-9)
IEEE DOI 2309
BibRef

Yang, Z.H.[Zhi-Hao], Lian, W.[Wenyi], Lai, S.Y.[Si-Yuan],
BokehOrNot: Transforming Bokeh Effect with Image Transformer and Lens Metadata Embedding,
NTIRE23(1542-1550)
IEEE DOI 2309
BibRef

Kong, X.Y.[Xiang-Yu], Wang, F.[Fan], Zhang, D.[Dafeng], Wu, J.L.[Jin-Long], Liu, Z.[Zikun],
NAFBET: Bokeh Effect Transformation with Parameter Analysis Block based on NAFNet,
NTIRE23(1603-1612)
IEEE DOI 2309
BibRef

Seizinger, T.[Tim], Conde, M.V.[Marcos V.], Kolmet, M.[Manuel], Bishop, T.E.[Tom E.], Timofte, R.[Radu],
Efficient Multi-Lens Bokeh Effect Rendering and Transformation,
NTIRE23(1633-1642)
IEEE DOI 2309
BibRef

Lee, B.[Brian], Lei, F.[Fei], Chen, H.[Huaijin], Baudron, A.[Alexis],
Bokeh-Loss GAN: Multi-stage Adversarial Training for Realistic Edge-aware Bokeh,
AIM22(619-634).
Springer DOI 2304
BibRef

Georgiadis, K.[Konstantinos], Saà-Garriga, A.[Albert], Yucel, M.K.[Mehmet Kerim], Drosou, A.[Anastasios], Manganelli, B.[Bruno],
Adaptive Mask-based Pyramid Network for Realistic Bokeh Rendering,
AIM22(429-444).
Springer DOI 2304
BibRef

Ignatov, A.[Andrey], Timofte, R.[Radu], Zhang, J.[Jin], Zhang, F.[Feng], Yu, G.C.[Gao-Cheng], Ma, Z.[Zhe], Wang, H.B.[Hong-Bin], Kwon, M.[Minsu], Qian, H.T.[Hao-Tian], Tong, W.T.[Wen-Tao], Mu, P.[Pan], Wang, Z.[Ziping], Yan, G.J.[Guang-Jing], Lee, B.[Brian], Fei, L.[Lei], Chen, H.J.[Huai-Jin], Cho, H.[Hyebin], Kwon, B.[Byeongjun], Kim, M.C.[Mun-Churl], Qian, M.Y.[Ming-Yang], Ma, H.X.[Hui-Xin], Li, Y.[Yanan], Wang, X.T.[Xiao-Tao], Lei, L.[Lei],
Realistic Bokeh Effect Rendering on Mobile GPUs, Mobile Ai & Aim 2022 Challenge: Report,
AIM22(153-173).
Springer DOI 2304
BibRef

Peng, J.[Juewen], Zhang, J.M.[Jian-Ming], Luo, X.[Xianrui], Lu, H.[Hao], Xian, K.[Ke], Cao, Z.G.[Zhi-Guo],
MPIB: An MPI-Based Bokeh Rendering Framework for Realistic Partial Occlusion Effects,
ECCV22(VI:590-607).
Springer DOI 2211
BibRef

Peng, J.[Juewen], Luo, X.[Xianrui], Xian, K.[Ke], Cao, Z.G.[Zhi-Guo],
Interactive Portrait Bokeh Rendering System,
ICIP21(2923-2927)
IEEE DOI 2201
Graphics, Image processing, Estimation, Light scattering, Apertures, Portrait bokeh rendering, light gathering, light scattering, deep learning BibRef

Dutta, S.[Saikat], Das, S.D.[Sourya Dipta], Shah, N.A.[Nisarg A.], Tiwari, A.K.[Anil Kumar],
Stacked Deep Multi-Scale Hierarchical Network for Fast Bokeh Effect Rendering from a Single Image,
MAI21(2398-2407)
IEEE DOI 2109
Photography, Image segmentation, Runtime, Estimation, Rendering (computer graphics), Cameras, Real-time systems BibRef

Luo, C., Li, Y., Lin, K., Chen, G., Lee, S., Choi, J., Yoo, Y.F., Polley, M.O.,
Wavelet Synthesis Net for Disparity Estimation to Synthesize DSLR Calibre Bokeh Effect on Smartphones,
CVPR20(2404-2412)
IEEE DOI 2008
Smart phones, Cameras, Correlation, Wireless sensor networks, Spatial resolution, Optical imaging, Estimation BibRef

Ignatov, A.[Andrey], Patel, J.[Jagruti], Timofte, R.[Radu], Zheng, B.L.[Bo-Lun], Ye, X.[Xin], Huang, L.[Li], Tian, X.[Xiang], Dutta, S.[Saikat], Purohit, K.[Kuldeep], Kandula, P.[Praveen], Suin, M.[Maitreya], Rajagopalan, A.N., Xiong, Z.W.[Zhi-Wei], Huang, J.[Jie], Dong, G.T.[Guan-Ting], Yao, M.D.[Ming-De], Liu, D.[Dong], Yang, W.[Wenjin], Hong, M.[Ming], Lin, W.Y.[Wen-Ying], Qu, Y.Y.[Yan-Yun], Choi, J.S.[Jae-Seok], Park, W.[Woonsung], Kim, M.C.[Mun-Churl], Liu, R.[Rui], Mao, X.Y.[Xiang-Yu], Yang, C.X.[Cheng-Xi], Yan, Q.[Qiong], Sun, W.X.[Wen-Xiu], Fang, J.K.[Jun-Kai], Shang, M.M.[Mei-Mei], Gao, F.[Fei], Ghosh, S.[Sujoy], Sharma, P.K.[Prasen Kumar], Sur, A.[Arijit],
AIM 2019 Challenge on Bokeh Effect Synthesis: Methods and Results,
AIM19(3591-3598)
IEEE DOI 2004
Soft out-of-focus background. Rendering (computer graphics), Apertures, Cameras, Training, Runtime, Kernel, Visualization, AIM, AIM2019, Bokeh, Bokeh Effect, Smartphones BibRef

Ignatov, A., Patel, J., Timofte, R.,
Rendering Natural Camera Bokeh Effect with Deep Learning,
NTIRE20(1676-1686)
IEEE DOI 2008
Cameras, Rendering (computer graphics), Lenses, Apertures, Training, Machine learning, Visualization BibRef

Busam, B., Hog, M., McDonagh, S., Slabaugh, G.,
SteReFo: Efficient Image Refocusing with Stereo Vision,
AIM19(3295-3304)
IEEE DOI 2004
cameras, image resolution, image sensors, object tracking, stereo image processing, computational video focus, Bokeh BibRef

Purohit, K., Suin, M., Kandula, P., Ambasamudram, R.,
Depth-Guided Dense Dynamic Filtering Network for Bokeh Effect Rendering,
AIM19(3417-3426)
IEEE DOI 2004
cameras, feature extraction, image restoration, image segmentation, image sensors, image sequences, dense BibRef

Liu, D.W.[Dong-Wei], Nicolescu, R.[Radu], Klette, R.[Reinhard],
Bokeh Effects Based on Stereo Vision,
CAIP15(I:198-210).
Springer DOI 1511
Bokeh, a sought-after photo rendering style of out-of-focus blur. BibRef

Kodama, K.[Kazuya], Izawa, I.[Ippeita], Kubota, A.[Akira],
Robust reconstruction of arbitrarily deformed Bokeh from ordinary multiple differently focused images,
ICIP10(3989-3992).
IEEE DOI 1009
BibRef

Chapter on 3-D Shape from X -- Shading, Textures, Lasers, Structured Light, Focus, Line Drawings continues in
Depth of Field, Desctiptions .


Last update:May 6, 2024 at 15:50:14